Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інтеграція до ENTSO-E. Ключові результати за два роки

895 views

Published on

У презентації йдеться про ключові стратегічні документи щодо інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E, переваги інтеграції, вартість синхронізації мереж та ключові складові процесу синхронізації. Також представлена міжнародна підтримка цього процесу та необхідні кроки для успішної інтеграції.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Інтеграція до ENTSO-E. Ключові результати за два роки

 1. 1. К Л Ю Ч О В І Р Е З УЛ ЬТАТ И З А Д В А Р О К И
 2. 2. Угода з ENTSO-E 7 липня 2017 28 червня 2017 року в м. Брюссель Підписано Угоду про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи Угода набула чинності Угода включає в себе: 1. Каталог заходів; 2. Перелік необхідних додаткових досліджень; 3. Дорожню карту На сьогодні Угоду схвалили 28 європейських системних операторів регіональної групи континентальної Європи ENTSO-E Кінцевий термін реалізації всіх заходів Каталогу становить 5 років. Для налагодження роботи в ізольованому режимі (фізично відокремлено від енергосистем РФ, Білорусі та ENTSO-E) знадобиться ще один рік. Угода зобов'язує Укренерго здійснити технічні положення, що містяться в Каталозі заходів, а також перевірити ізольований режим роботи інтегрованої енергетичної системи. Реалізація всіх заходів та робота в ізольованому режимі мають бути передумовою для позитивного рішення ENTSO-E щодо переходу на паралельну роботу з Україною та Молдовою у 2023 році. 28 європейських ОСП
 3. 3. Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» (затверджена Указом Президента №5/2015 від 12 січня 2015 року) Параграф 3. Дорожня карта і першочергові пріоритети реалізації Стратегії Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та ЄС (підписаний в Брюсселі 24.11.2016) Параграф 7. Імплементація та звітність Енергетична стратегія України до 2035 року (затверджена Постановою Уряду України № 605 від 18 серпня 2017 року) Частина 2. Цілі і пріоритети енергетичної Стратегії Частина 3. Етапи та основні заходи реалізації Національної енергетичної стратегії Стратегія «Україна-2020» Угода про Асоціацію Меморандум Енергетична стратегія Інтеграція до ENTSO-E в українських стратегічних документах План заходів Уряду План заходів щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем держав-членів ЄС (затверджений Розпорядженням КМУ № 1097-р від 27.12.2018 р)
 4. 4. Розпорядження КМУ №1097-р «Про затвердження плану заходів щодо синхронізації ОЕС України з об'єднанням енергетичних систем держав-членів ЄС» Затверджено 27 грудня 2018 року КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ ПЛАНУ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ: Сертифікацію оператора системи передачі Міненерговугілля / НКРЕКП / Укренерго 2018 Створення спільного блоку регулювання ОЕС України та енергосистеми Молдови Міненерговугілля / Укренерго 2019 Проведення досліджень усталених режимів роботи, статичної та динамічної стійкості об’єднаної енергетичної системи України, включаючи проведення випробувань систем регулювання частоти і активної потужності та регулювання збудження Міненерговугілля / НКРЕКП / Укренерго / НАЕК Енергоатом / ПрАТ “Укргідроенерго” / енергогенеруючі компанії теплових електростанцій 2019-2020 Організацію каналів зв'язку для технологічного управління ОЕС України Міненерговугілля / НКРЕКП / Укренерго 2020 Модернізація програмного та апаратного забезпечення диспетчерського управління і збору даних Міненерговугілля / НКРЕКП / Укренерго 2021 Будівництво повітряних ліній та відновлення експлуатації міждержавних повітряних ліній Міненерговугілля / НКРЕКП / Укренерго 2021-2022 Перехід на ізольовану роботу з енергосистемами країн, що не входять до ENTSO-E Міненерговугілля / Укренерго 2022 Залучення міжнародної технічної допомоги МЗС / Міненерговугілля / Укренерго / Мінекономрозвитку Постійно М і с т и т ь о п е р а ц і й н і т а т е х н і ч н і з а ход и ( 1 9 з а ход і в ) - виконано - виконується - заплановано - не виконано
 5. 5. Для ENTSO-E Для ОЕС України Зменшення частки первинних резервів активних членів за рахунок синергії (на 140-160 МВт, пропорційно) Підвищення надійності енергосистеми під час пікових навантажень (через незбіг пікових годин в Україні та Європі) Підвищення стабільності енергосистеми (за рахунок додавання інерції в енергосистему ENТSO-E) Посилення міжсистемних зв'язків між північною і південною частинами енергосистеми континентальної Європи Суттєве посилення стійкості та гнучкості енергетичної системи України Можливість отримання аварійної допомоги від енергосистем країн, що входять до ENТSO-E Збільшення обсягів торгівлі електроенергією з країнами Європи з сьогоднішніх 4-5 млрд кВт∙год до 18-20 млрд кВт∙год Зменшення залежності від Російської Федерації Переваги інтеграції ОЕС України до ENTSO-E
 6. 6. • Готовність генерації до забезпечення резервів і автоматичного регулювання напруги • Створення каналів зв'язку для диспетчерського управління • Додаткові дослідження статичної та динамічної стійкості, впровадження Посібника з експлуатації ENTSO-E • Розвиток енергосистеми 130 млн євро 130 млн євро 92 млн євро 5 млн євро 138 млн євро Фінансування за рахунок МФО Вартість синхронізації СУМА витрат 357млн євро з а п о п е р е д н і м и р о з р а х у н к а м и
 7. 7. Основні складові процесу синхронізації Наявність резервів первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та активної потужності, достатніх для роботи ОЕС України як в синхронному режимі з європейською енергосистемою, так і в ізольованому режимі Забезпечення управління енергосистемою України згідно зі стандартами, за якими працюють європейські оператори системи передачі ENTSO-E (Посібник з експлуатації, Рамкова угода про створення синхронної зони) Гармонізація українського законодавства у сфері електроенергетики відповідно до європейського, відповідність ринковим стандартам та сертифікація національного оператора системи передачі К л ю ч о в і в и м о г и д л я м а й б у т н ь о ї с и н х р о н н о ї р о б о т и з є в р о п е й с ь ко ю ко н т и н е н т а л ь н о ю е н е р г о с и с т е м о ю E N T S O - E |1| |2| |3|
 8. 8. Резерви регулювання частоти |1| Резерв, МВт Необхідний в складі ENTSO-E Необхідний в ізольованому режимі Можливість на сьогодні Потенціал для експорту резервів ПЕРВИННИЙ ±160* ±1000** ±320 ±160 ВТОРИННИЙ +1000 -420 +1000 -420 +1000*** -420 - ТРЕТИННИЙ +1000 -420 +1000 -420 +2000 -420 +1000 *обсяг переглядається щорічно на форумі європейських системних операторів і визначається за принципом дольової участі ** за результатами моделювання може бути зменшений (можливо до 750-900 МВт) *** у тому числі підключено до SCADA/AGC +600 МВт і -350 МВт (ГЕС Дніпровського каскаду) • Для розрахунків динамічної та статичної стійкості енергосистеми необхідно створення математичної моделі • Результати тестування енергоблоків є базою для створення математичної моделі енергосистеми • Розрахунки мають бути виконані Консорціумом системних операторів ENTSO-E на підставі Сервісного контракту • Проектна група ENTSO-E Україна/Молдова поінформувала Укренерго, що Консорціальна угода підписана та набула чинності 30 квітня 2019 р. • Спільно з ПГ ENTSO-E Україна/Молдова розроблено текст Сервісного контракту з урахуванням вимог Світового Банку • Внесено правки та зауваження зацікавлених сторін на засіданнях Проектної групи ENTSO-E Україна/Молдова • Фінальну версію Сервісного контракту з додатками від Консорціуму ENTSO-E відправлено на погодження Світовому Банку З а б е з п е ч е н н я д од а т ко в и х д о с л і д ж е н ь :
 9. 9. В рамках роботи щодо побудови математичної моделі енергосистеми для подальшого розрахунку динамічної стійкості енергосистеми були виконані випробування енергоблоків щодо автоматичного регулювання частоти та автоматичного регулювання збудження на ТЕС, ТЕЦ та ГЕС • З ПГ Україна/Молдова погоджений перелік енергоблоків, на яких мають бути проведені випробування. • Розроблені та погоджені з ПГ Україна/Молдова рамкові програми випробувань. • Проведені переговори з USAID, отримане фінансування випробувань та обрано консультанта для проведення випробувань – USEA (United States Energy Association). • Проведено відвідування всіх електростанцій з переліку з метою отримання максимально можливої кількості даних, необхідних для розроблення процедур та програм випробувань, виявлення необхідності залучення до випробувань розробників обладнання та використання додаткової тестової апаратури. • Розроблені та погоджені з ПГ Україна/Молдова загальна та блочні процедури випробувань. • Розроблений та погоджений з усіма учасниками випробувань графік випробувань енергоблоків. • Проведені випробування на 11 енергоблоках 8 електростанціях, в тому числі 9 випробувань автоматичного регулювання збудження та 7 випробувань частоти та активної потужності. Випробування розпочато 22.01.19 та завершено 26.04.2019 НАСТУПНІ КРОКИ: • Систематизація результатів випробувань та, після укладення Сервісного контракту з Консорціумом системних операторів ENTSO-E, передача даних Консорціуму для подальшого використання в розрахунках • Проведення разом з ПГ Україна – Молдова аналізу можливості використання пусконалагоджувальних випробувань систем збудження енергоблоків АЕС. Проведення випробувань систем збудження енергоблоків АЕС у разі необхідності Резерви регулювання частоти |1| випробування енергоблоків 11енергоблоків 16тестів
 10. 10. Забезпечення управління енергосистемою України відповідно до стандартів, за якими працюють європейські оператори системи передачі ENTSO-E |2| Розроблено проекти угод про аварійне постачання з сусідніми операторами системи передачі (Польща, Словаччина) НАСТУПНІ КРОКИ: Погодження та підписання угод про аварійне постачання Залучення Укренерго до процесів планування та обміну даними в форматі XML (рік, місяць, тиждень, день) НАСТУПНІ КРОКИ: Адаптація системи операційного планування відповідно до вимог ENTSO-E (рік, місяць, тиждень (щоденно) в форматі XML Виконання вимог ENTSO-E щодо здійснення в автоматизованому режимі розрахунків прогнозних режимів на 24 години наперед (для енергомережі «Острова Бурштинської ТЕС» виконано з використанням оновленого ПЗ DAKAR) НАСТУПНІ КРОКИ: Виконання вимог ENTSO-E щодо здійснення в автоматизованому режимі розрахунків прогнозних режимів для ОЕС України в форматі Power Factory Організовано регулярне навчання диспетчерів. Внесено зміни до програм технічної підготовки диспетчерів та програми підготовки нових працівників на посаду диспетчера. Спільне навчання з молдовським системним оператором НАСТУПНІ КРОКИ: Створення навчального центру для диспетчерів
 11. 11. протягом 2018 року Розробка, погодження та підписання Експлуатаційної угоди про створення блоку регулювання в складі енергосистем України та Республіки Молдова та додатків до неї 2018 – 2019 рр. Відповідно до вимог ENTSO-E проведення спільних тренінгів диспетчерського персоналу Укренерго та ДП «Moldelectrica» у форматі спільних протиаварійних тренувань та презентаційних робіт оперативно- диспетчерського управління енергосистем Республіки Молдова та України 3 2019 року Моніторинг виконання процесів, описаних в додатках до Експлуатаційної угоди Забезпечення управління енергосистемою України відповідно до стандартів, за якими працюють європейські оператори системи передачі ENTSO-E |2| 10.12.2018 з компанією Moldelectrica було підписано угоду про створення спільного блоку регулювання Україна-Молдова з додатками
 12. 12. Гармонізація українського законодавства у сфері електроенергетики відповідно до європейського, відповідність ринковим стандартам та сертифікація національного ОСП |3| В рамках приведення у відповідність до ринкових стандартів Укренерго здійснює розробку: Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку Правил ринку Проекту методики плати за приєднання Правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Запуск нової моделі ринку електричної енергії Сертифікацію Укренерго як оператора системи передачі - виконано - не виконано
 13. 13. Міжнародна підтримка За два роки Укренерго сформувало потужну міжнародну коаліцію для підтримки курсу на інтеграцію ОЕС України до енергосистеми ENTSO-E. Вибудувані відносини з низкою європейських ОСП та міжнародними партнерами дозволяють реалізовувати спільні проекти: Проект «Підтримка інтеграції енергосистеми України з синхронною зоною Континентальної Європи (CESA)» Мета проекту: визначення наступних проектів пріоритетних інвестицій, спрямованих на сприяння синхронізації із синхронною зоною Континентальної Європи (CESA) та покращення ефективності системи передачі електроенергії. 15 серпня 2018 року KfW повідомило, що Заявка щодо надання грантового фінансування погоджена Радою Інвестиційного фонду сусідства ЄС (NIF). Співпраця з США у рамках американсько- українського стратегічного енергетичного діалогу Листом від 13 лютого 2019 до Міністра закордонних справ України Клімкіна П.А. заступник Міністра енергетики США Ден Бруйе підтримав існуюче та можливе співробітництво, зокрема, пов’язане з посиленням фізичної та кібербезпеки та підтримки інтеграції до ENTSO-E. Тривають консультації щодо першого візиту американських фахівців в Укренерго стосовно цих ініціатив. Проведення випробування блоків за рахунок грантових коштів USAID Мета проекту: випробування енергоблоків ТЕС, ТЕЦ та ГЕС щодо регулювання частоти та збудження для дослідження можливості синхронної роботи енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Випробування на 11 енергоблоках ТЕС, ТЕЦ та ГЕС були розпочаті 22 січня 2019 року та завершені 26 квітня 2019 року.
 14. 14. Міжнародна підтримка Проект «Інтеграція ВДЕ в Україні» Мета проекту: розробка нових підходів до роботи енергосистеми, механізмів визначення необхідних стратегічних резервів та забезпечення гнучкості енергосистеми, визначення її оптимальної конфігурації тощо. Очікується фіналізація рішення Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо надання відповідного гранту Німецькому енергетичному агентству (DENA). Проект «Консультаційні послуги щодо інтеграції до ENTSO-E» в межах Другого Проекту з передачі електроенергії (ППЕ-2) Мета проекту: підготовка до підписання угод між системними операторами, проведення трьох навчальних семінарів з виконання правил диспетчеризації, прийнятих в ENTSO-E, а також допомога в розробці Технічного завдання з розширення функціональних можливостей існуючого програмного забезпечення для аналізу та моделювання режимів електроенергетичної системи з метою успішної синхронізації з ENTSO-E. 5 квітня 2018 року Укренерго підписало контракт на консультаційні послуги щодо інтеграції до ENTSO-E з Elia Group. Проект фінансується Світовим банком. Проект «Будівництво енергоакумулюючих станцій» Мета проекту: виконання відповідного дослідження щодо випробування методів балансування сонячних та вітрових електростанцій, кількість яких в ОЕС України стрімко зростає. Наприкінці грудня 2018 р. Міністерство економіки і фінансів Франції схвалило рішення про надання гранту системному оператору RTE для проведення дослідження в рамках Проекту з будівництва потужностей зберігання енергії в об’єднаній енергосистемі України.
 15. 15. Програма співробітництва поза рамками членства 13 лютого у м. Брюссель під час зустрічі з Генеральним секретарем ENTSO-E Лораном Шміттом було підписано Угоду про участь Укренерго в Програмі співробітництва ENTSO-E поза рамками членства на 2019-2021 рр. Програма «Співробітництво поза рамками членства» – це унікальне партнерство між ENTSO-E та Укренерго (відповідно до рекомендацій щодо співробітництва відповідно до Регламенту (ЄС) №714/2009 між ENTSO-E та системними операторами, що не є членами мережі) Мета – створити основу для отримання досвіду та провідних практик з найбільш актуальних для компанії питань щодо інтеграції до ENTSO-E Програма передбачає наступне: 1. Семінари, адаптовані до потреб Укренерго 2. 10-денна поїздка співробітників Укренерго до Секретаріату ENTSO-E 3. Довгострокове стажування працівників Укренерго в Секретаріаті ENTSO-E Перший вступний семінар за участю Генерального секретаря ENTSO-E Лорана Шмітта щодо ключових стратегій, процесів, платформ ENTSO-Е тощо відбудеться в Укренерго 29 травня 2019 року
 16. 16. Ключові висновки Україна, як ніколи раніше, має історичну можливість у досить короткий термін зробити крок, спрямований на посилення власної енергетичної безпеки та повноцінну інтеграцію в європейський енергетичний ринок. Укренерго відіграє головну роль в процесі інтеграції ОЕС України до енергосистеми ENTSO-E. Проте інтеграція до ENTSO-E – це спільне завдання всіх учасників ринку та ключових стейкхолдерів. Отже, для досягнення спільної мети необхідно: 1. Проведення модернізації блоків у кількості, необхідній для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ізольованому режимі роботи енергосистеми. Відповідальні – генеруючі компанії. 2. Створення детального плану підготовки до роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшого його затвердження РНБОУ. Відповідальні – Укренерго. 3. Досягнення повної відповідності українського законодавства у сфері електроенергетики з європейським. Відповідальні – Верховна Рада, КМУ, НКРЕКП. 4. Впровадження нової моделі ринку електричної енергії. Відповідальні – Верховна Рада, КМУ, НКРЕКП, Укренерго, Енергоринок, ОСР. 5. Сертифікація Укренерго як оператора системи передачі для якнайшвидшого отримання статусу спостерігача в ENTSO-E. Відповідальні – НКРЕКП, Мінфін, Укренерго. 6. Належне фінансування заходів Укренерго, пов'язаних з інтеграцією до ENTSO-E. Відповідальні – НКРЕКП. 7. Консолідація зовнішньополітичних зусиль щодо інтеграції до ENTSO-E. Відповідальні – МЗС, Мінекономрозвитку.

×