Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт Українського ядерного товариства (травень 2017 - травень 2019)

144 views

Published on

Звіт виконавчого секретаря громадської організації "Українське ядерне товариство" презентований 30 травня 2019 року в рамках ІІ Конференції ГО "УкрЯТ".

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт Українського ядерного товариства (травень 2017 - травень 2019)

 1. 1. Звіт Українського ядерного товариства (травень 2017 - травень 2019)
 2. 2. Напрямки роботи Товариства Інформаційно - просвітницький напрямок Державницький напрямок Міжнародний напрямок Відокремлені підрозділи Товариства
 3. 3. Інформаційно - просвітницький напрямок
 4. 4. ІІІ Молодіжний міжнародний форум ГО «УкрЯТ» 15 – 18 червня 2017 року в містах Нетішин та Острог відбув- ся ІІІ Молодіжний міжнародний форум громадської організації «Українське ядерне товари- ство». Учасниками Форуму стали представники молоді підпри- ємств атомної енергетики, про- мисловості, науки та освіти Укра- їни, а також всесвітньої асоціації організації, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС).
 5. 5. 2 – 14 липня 2017 року УкрЯТ долучилося до організації 6-ої Літньої ядерної школи, яку прий- мала Запорізька АЕС. У Літній ядерній школі взяли участь кращі студенти та викладачі про- фільних ЗВО України та Чехії, зо- крема: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорсько- го», КНУ ім. Т. Шевченка, ОНПУ, НУ «ЛП», ВНТУ, НТУ «ХПІ» і уні- верситету Західної Богемії (Чехія). VI Літня ядерна школа «Молодь і майбутнє атомної енергетики»
 6. 6. Всеукраїнський конкурс рефератів від УкрЯТ та Енергоатома 27 вересня 2017 року Україн- ське ядерне товариство спільно з НАЕК «Енергоатом» визначили та нагородили переможців що- річного Всеукраїнського конкур- су рефератів «Ядерна енергети- ка і світ». У фіналі конкурсу взяли участь 17 учасників з 4 міст-супутників АЕС та Іванків- ського району Київської області.
 7. 7. 29 вересня 2017 року УкрЯТ разом з профспілковою органі- зацією ДП «НАЕК «Енергоатом» привітало з професійним святом вчителів, бібліотекарів та вихо- вателів Іванківського району Ки- ївської області, організувавши 29 вересня в Іванкові концерт творчих колективів палацу куль- тури «Енергетик» ВП ЮУАЕС, приурочений до Дня працівників освіти. Концерт творчих колективів палацу культури «Енергетик» ВП ЮУАЕС
 8. 8. XIII Міжнародна конференція «Проблеми сучасної ядерної енергетики» 18 – 20 жовтня 2017 року УкрЯТ виступило організатором ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». У рамках конференції спеціалісти про- фільних ЗВО, підприємств енер- гетичного комплексу та науко- вих центрів презентували свої напрацювання в сфері розвитку ядерної науки і технологій.
 9. 9. 7 – 9 листопада 2017 року Укра- їнське ядерне товариство прове- ло інтелектуальні змагання на знання атомної енергетики серед студентів київських ЗВО. Змагання відбувались на вистав- ковому стенді НАЕК «Енергоа- том» у рамках XV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», який проходив в Між- народному виставковому центрі. Інтелектуальні змагання серед студентів київських ЗВО
 10. 10. Український молодіжний енергетичний форум 14 – 15 листопада 2017 року УкрЯТ виступило співорганізато- ром Українського молодіжного енергетичного форуму. Протя- гом двох днів молоді фахівці, на- уковці та студенти мали можли- вість ознайомитись з актуальни- ми проблемами розвитку елек- троенергетичної галузі України. Доповідачами на форумі висту- пили представники УкрЯТ, Міне- нерговугілля, ДП «Енергори- нок», НЕК «Укренерго» та інші.
 11. 11. У лютому – березені 2018 року член правління Українського ядерного товариства, член Ради ОРЕ Костянтин Запайщикова та голова первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоа- том» Олексій Лич взяли участь в аналітичній програмі «ЕнергоНЕ- залежність» на 5 каналі. Темати- кою виступів експертів стали під- сумки роботи електроенергетич- ного комплексу України та пер- спективи ядерної генерації у 2018 році. Телепроект «ЕнергоНЕзалежність»
 12. 12. Весняна школа НАЕК «Енергоатом» 2018 УкрЯТ спільно з ГО «Молодіжна енергетична спільнота» долучи- лося до організації та проведен- ня щорічного освітнього проекту Весняна школа «НАЕК «Енергоа- том», який проходив з березня по червень 2018 року. Понад 50 учасників проекту змогли погли- бити свої знання про атомну енергетику та познайомитись з провідними експертами й про- фесіоналами галузі (25 лекторів з 14 установ ядерної галузі, серед яких і УкрЯТ)
 13. 13. 29 – 30 березня 2018 року УкрЯТ провело тренінг «Побудо- ва ефективної комунікації зі ЗМІ та громадськістю в атомній енер- гетиці» для представників прес-служб підприємств атом- но-промислового комплексу. У заході взяли участь представни- ки інформаційних підрозділів За- порізької, Рівненської, Южно-У- країнської та Хмельницької АЕС, а також фахівці СхідГЗК та ди- рекції Енергоатома. Побудова ефективної комунікації зі ЗМІ та громадськістю
 14. 14. Міжнародна конференція INUDECO 2018 Представники УкрЯТ взяли участь у ІІІ Міжнародній конфе- ренції «Проблеми зняття з екс- плуатації об’єктів ядерної енер- гетики та відновлення навко- лишнього середовища» INUDECO 2018, що пройшла в місті Славутичі 25 – 27 квітня 2018 року.
 15. 15. 27 квітня 2018 року в Національ- ному технічному університеті України «Київський політехніч- ний інститут імені Ігоря Сікор- ського» відбувся фінал Всеукра- їнського конкурсу рефератів «Ядерна енергетика і світ», який був організований НАЕК «Енер- гоатом» та Українським ядерним товариством. Конкурс рефератів «Ядерна енергетика і світ»
 16. 16. IV Міжнародний молодіжний форум Товариства 14 – 17 червня 2018 року УкрЯТ разом з ВП Товариства у м. Неті- шин та за підтримки НУ «Остро- зька академія» провели черго- вий молодіжний форум Україн- ського ядерного товариства, який було приурочено до 25-річ- чя створення УкрЯТ. Захід про- йшов у місті-супутнику Хмель- ницької АЕС. У форумі взяли участь представники молоді ві- тчизняних та закордонних під- приємств атомної енергетики, промисловості, науки та освіти.
 17. 17. 5 – 6 липня 2018 року УкрЯТ спільно з НАЕК «Енергоатом» провели просвітницький тур в зону відчуження ЧАЕС для спів- робітників ЗМІ АЕС. У ході візиту, який відбувся 5 та 6 липня, учас- ники групи відвідали майданчик будівництва ЦСВЯП, СВЯП-2, ог- лядовий майданчик НБК, місто Прип’ять. Окремим пунктом про- грами стало ознайомлення з ро- ботою ВП «Атомремонтсервіс». Візит співробітників ЗМІ АЕС в зону відчуження ЧАЕС
 18. 18. VII Літня ядерна школа З 2 по 12 липня 2018 року на Хмельницькій АЕС працювала VII Літня ядерна школа для сту- дентів профільних вищих на- вчальних закладів, яка була ор- ганізована Українським ядерним товариством. Серед учасників ядерної школи були студенти та викладачі Київського, Харків- ського, Вінницького, Львівсько- го, Одеського національних тех- нічних університетів, а також уні- верситетів Чехії.
 19. 19. 1 вересня 2018 року з нагоди Дня знань та 120-ліття НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» асоціацією випускників ЗВО за сприяння Українського ядерного товари- ства був проведений святковий концерт. Українське ядерне то- вариство вже багато років співп- рацює з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сі- корського» як одним з кращих закладів вищої освіти України по підготовці спеціалістів для ядер- ної галузі. Концерт з нагоди 120-ї річниці НТУУ «КПІ»
 20. 20. Перспективи впровадження інновацій у атомній енергетиці 28 вересня 2018 року в Інституті газу НАНУ був проведений кру- глий стіл на тему: «Перспективи впровадження інновацій у атом- ній енергетиці України». Голов- ними організаторами круглого столу виступили Рада молодих вчених при Відділенні фізи- ко-технічних проблем енергети- ки НАНУ та молодіжна секція УкрЯТ.Співорганізаторами заходу виступили: Інститут газу НАНУ, ІПБ АЕС НАНУ та Інститут ядерних досліджень НАНУ.
 21. 21. Міжнародний форум «ПЕК України: сьогодення та майбутнє» 6 – 8 листопада 2018 року в Києві проходив щорічний Міжна- родний форум «ПЕК України: сьогодення та майбутнє». Цього- річ УкрЯТ приймало активну участь, як в діловій, так і вистав- ковій програмі Форуму. Зокрема, разом з Міненерговугілля Украї- ни, ГО «МЕС», НАЕК «Енергоа- том», Укргідроенерго та компані- єю Siemens було організовано та проведено енергоквест «Місто енергії».
 22. 22. Міжнародна конференція «Проблеми сучасної ядерної енергетики» 14 – 16 листопада 2018 року в Харківському національному уні- верситеті імені В.Н. Каразіна від- булася XIV Міжнародна науко- во-технічна конференція моло- дих вчених та фахівців «Пробле- ми сучасної ядерної енергети- ки», присвячена 25-річчю Укра- їнського ядерного товариства. Участь у конференції взяли представники 34 підприємств з 15 міст України, а також пред- ставники Білорусі та Литви.
 23. 23. Енергоатом і УкрЯТ провели фо- токонкурс «В об’єктиві – атомна енергетика» серед працівників Компанії. За результатами оціню- вання робіт рішеннями конкурс- ного журі визначено 10 робіт-пе- реможців, авторами яких є пред- ставники всіх атомних станцій України. 13 грудня 2018 року під час XIV Форуму Організації молоді Атомпрофспілки ім. Олександра Юркіна «Atomic marathon 2018» переможців було нагороджено призами. Фотоконкурс «В об’єктиві – атомна енергетика»
 24. 24. УкрЯТ долучається до експертизи підручників з фізики Українське ядерне товариство у своїй діяльності з популяризації ядерної фізики та атомної енер- гетики, роботи з шкільною та сту- дентською молоддю, а також за- кладами освіти долучилося до проведення експертизи підруч- ників з фізики. У лютому 2019 року фахівці секретаріату УкрЯТ долучилося до експертизи в рамках конкурсного відбору під- ручників з фізики для 11 класів закладів загальної середньої освіти.
 25. 25. Весняна школа НАЕК «Енергоатом» 2019 У березні – травні 2019 року УкрЯТ та ГО «МЕС» долучилося до проведення освітнього про- екту Весняна школа НАЕК «Енер- гоатом». В якості лекторів висту- пили провідні фахівці АПК Украї- ни, серед яких заступник гене- рального директора з персоналу РАЕС, член правління УкрЯТ Ігор Вітковський та директор депар- таменту комунікацій НАЕК «Енер- гоатом», виконавчий секретар УкрЯТ Данило Лавренов.
 26. 26. 28 – 29 березня 2019 року УкрЯТ провело тренінг «Побудо- ва ефективної комунікації зі ЗМІ та громадськістю в атомній енер- гетиці» для фахівців інформацій- них підрозділів підприємств ядерно-промислового комплек- су та АЕС України. У заході взяли участь представники управлінь по роботі з громадськістю і ЗМІ ЗАЕС, РАЕС, ЮУАЕС та ХАЕС, а також фахівці СхідГЗК, дирекції НАЕК «Енергоатом», ІПБ АЕС НАНУ та Держатомрегулювання. Побудова ефективної комунікації в атомній енергетиці
 27. 27. Зустріч українських фахівців з представниками іноземних ЯТ 13 квітня 2019 року за сприяння секретаріату Українського ядер- ного товариства було організо- вано зустріч українських фахів- ців-атомників з представниками ядерних товариств Фінляндії, Словенії та Хорватії. Зустріч від- булась 13 квітня в Києві в рамках ознайомчого візиту європей- ських ядерників до України та, зокрема, Чорнобильської зони відчуження та ДСП «Чорнобиль- ська АЕС».
 28. 28. Фінал Всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді «Ядерна енергія і світ», організованого НАЕК «Енергоа- том» і УкрЯТ, відбувся у Києві 23 – 24 квітня 2019 року. Для участі у фінальних змаганнях до Києва з міст-супутників АЕС України Енергодара, Вараша, Южноукра- їнська, Нетішина, а також Харко- ва, Львова та Іванківського району Київської області приїха- ли 21 учасник. Конкурс рефератів «Ядерна енергія і світ»
 29. 29. Міжнародна конференція INUDECO 2019 У рамках заходів до 33-х роко- вин аварії 24 – 25 квітня 2019 року на Чорнобильській АЕС від- булася ІV Міжнародна конфе- ренція «Проблеми зняття з екс- плуатації об’єктів ядерної енер- гетики та відновлення навко- лишнього середовища» INUDECO 2019. Українське ядерне товариство виступило в якості інформаційного партнера заходу.
 30. 30. Завершуючи цьогорічний цикл лекцій, який відбувався у рамках просвітницького проекту «Вес- няна школа НАЕК «Енергоатом» − 2019», Енергоатом спільно з ГО «УкрЯТ» та ГО «МЕС» провів 25 квітня 2019 року Конкурс інно- ваційних ідей. У конкурсі взяли участь шість команд, кожна з яких запропонувала на розгляд журі презентацію впровадження в Україні обраної технології малих модульних реакторів. Конкурс інноваційних ідей Весняної школи НАЕК «Енергоатом»
 31. 31. Інформування про грантові програми та програми обміну Секретаріат Українського ядер- ного товариства постійно розмі- щує на веб-сайті УкрЯТ інформа- цію стосовно можливостей участі в грантових програмах та програмах обміну. Зокрема, ін- формацію щодо програми Між- народного центру розвитку люд- ських ресурсів (FIHRDC) та япон- ським науково-дослідним цен- тром в галузі енергетики Wakasa Wan Energy.
 32. 32. Протягом звітного періоду
 33. 33. Протягом звітного періоду Українське ядерне товариство активно інформує своїх членів та всі зацікавлені сторони через офіційний сайт та соціальну мережу Facebook.
 34. 34. Оновлення офіційного веб-сайту Українського ядерного товариства За звітній період було онов- лено дизайн та функціонал веб-сайту Українського ядерно- го товариства. Зокрема, була додана мож- ливість оплачувати членські внески (місячні та річні) через вікно онлайн оплати.
 35. 35. Державницький напрямок
 36. 36. 13 – 14 червня 2017 року УкрЯТ та УЯФ виступили співорганіза- торами Міжнародної конферен- ції «Низьковуглецева енергети- ка: тренди, проблеми та перспек- тиви». Протягом двох днів, було проведено 6 тематичних засі- дань, присвячених розвитку низьковуглецевої генерації в Україні та світі, а також актуаль- ним питанням розвитку атом- но-промислового комплексу та науково-технічній підтримці атомної енергетики в Україні. Низьковуглецева енергетика: тренди, проблеми та перспективи
 37. 37. Акція протесту проти саботажу продовження роботи СхідГЗК 18 серпня 2017 року УкрЯТ разом з Атомпрофспілкою долу- чились до акції протесту проти саботажу продовження роботи СхідГЗК. Причиною акції стала зупинка роботи Смолінської та Інгульської шахти у зв’язку з не- державницькою позицією у діях Державної служби геології та надр України, яка саботувала видачу ліцензії на розробку цих родовищ.
 38. 38. Спільна робота для вирішення проблем української енергетики 24 липня 2018 року між Мо- лодіжною секцією УкрЯТ та Радою молодих вчених при Від- діленні фізико-технічних про- блем енергетики НАН України був підписаний меморандум про творчу та науково-технічну співпрацю. Метою укладання ме- морандуму стало розширення співробітництва у сферах інтере- сів обох установ, зокрема, у нау- ковому супроводі атомної енер- гетики та атомно-промислового комплексу України.
 39. 39. Оновлення складу Громадської ради при МЕВП 22 серпня 2018 року член прав- ління та почесний член УкрЯТ Володимир Коровкін увійшов до складу Громадської ради при Мі- ністерстві енергетики та вугіль- ної промисловості України. Для участі в Установчих зборах заре- єструвалося 27 представників ін- ститутів громадянського суспіль- ства.
 40. 40. Робота з громадськими радами при ЦОВВ
 41. 41. Робота з громадськими радами при ЦОВВ Представники УкрЯТ активно співпрацюють з органами державної влади через участь у роботі громадських рад при центральних органах виконавчої влади, а саме громадські ради при: • Міністерстві енергетики та вугільної промисловості • Державній інспекції ядерного регулювання України • Державному агентстві з управління Зоною відчуження • Державної служби України з надзвичайних ситуацій • Державної фіскальної служби
 42. 42. Міжнародний напрямок
 43. 43. 19 червня 2017 року УкрЯТ орга- нізувало візит представників Ядерного товариства Угорщини на ЧАЕС. Візит відбувся в рамках меморандуму про співробітни- цтво між УкрЯТ і Ядерним това- риством Угорщини, основна ціль якого – сприяння науковій та технічній кооперації між товари- ствами партнерами. Членами де- легації виступили представники профільних галузевих установ, науково-дослідних інститутів та фахівці угорської АЕС Пакш. Візит угорського ядерного товариства на Чорнобильську АЕС
 44. 44. Обмін досвідом з чеськими фахівцями і науковцями У рамках візиту президента УкрЯТ Григорія Муляра 24 бе- резня 2018 року до Університе- ту Західної Чехії було досягнуто домовленості щодо обміну досві- дом з чеськими фахівцями і нау- ковцями. Під час візиту Григорій Муляр та Мірослав Холечек, ректор університету, підписали Угоду про співпрацю, яка дозво- лить українським науковцям пе- реймати найкращий досвід чесь- ких фахівців та науковців.
 45. 45. 14 – 16 травня 2018 року пред- ставники УкрЯТ з робочим візи- том відвідали Угорщину, де взяли участь у звітних загальних зборах Угорського ядерного то- вариства та відвідали з ознайом- чим візитом АЕС «Пакш». Візит відбувся на виконання меморан- думу про взаємодію і співпрацю між УкрЯТ та Угорським ЯТ на за- прошення угорської сторони. Участь у зборах Угорського ядерного товариства
 46. 46. Генеральна асамблея Європейського ядерного товариства 6 грудня 2018 року Українське ядерне товариство взяло участь у Генеральній асамблеї Євро- пейського ядерного товариства з нагоди 24-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP24). Під час ро- бочої зустрічі в Кракові, керівни- ки ядерних товариств країн ЄС відзвітували про виконану за 2018 рік роботу, також окресли- ли плани діяльності на наступний рік.
 47. 47. Угорські ядерники відвідали Хмельницьку АЕС 14 – 17 березня 2019 року пред- ставники Угорського ядерного товариства відвідали Хмель- ницьку АЕС з робочим візитом. Візит угорської делегації відбув- ся в рамках виконання заходів, передбачених Меморандумом про взаємодію і співпрацю, під- писаним 30 січня 2017 року між Українським ядерним товари- ством (УкрЯТ) та Угорським ядерним товариством.
 48. 48. 10 травня 2019 року УкрЯТ стало повноправним членом Єв- ропейського ядерного товари- ства (ЄЯТ). Рішення про це було одноголосно прийняте під час електронного голосування Ге- неральної Асамблеї ЄЯТ, яке за- вершилося 10 травня. За резуль- татами обговорення, Україн- ському ядерному товариству було надано 10 місць в Генераль- ній Асамблеї ЄЯТ – найвищому органі управління Європейсько- го ядерного товариства. УкрЯТ стало членом Європейського ядерного товариства
 49. 49. УкрЯТ долучилось до заклику щодо посилення підтримки ядерних досліджень 13 травня 2019 року Українське ядерне товариство та понад 40 національних, регіональних та міжнародних наукових това- риств, а також численні технічні організації, які займаються роз- робкою та мирним використан- ням ядерних технологій, стали підписантами спільної деклара- ції, яка закликає до посилення політичної підтримки у сфері ядерних досліджень і розробок.
 50. 50. 21 травня 2019 року делегація Орхуської школи морської та технічної інженерії (Данія) відві- дала Чорнобильську зону відчу- ження та ЧАЕС. Технічний візит викладачів та професорів з Данії був організований УкрЯТ на ви- конання рішення Правління про розширення міжнародного спів- робітництва УкрЯТ спільно з ДАЗВ та ДСП «Чорнобильська АЕС». Викладачі AAMS відвідали Чорнобильську зону відчуження
 51. 51. Відокремлені підрозділи Товариства
 52. 52. Відокремлені підрозділи Товариства
 53. 53. Відокремлені підрозділи Товариства • ВП УкрЯТ при ВП Рівненська АЕС • ВП УкрЯТ у м. Нетішин • ВП УкрЯТ у м. Южноукраїнськ • ВП УкрЯТ при ВП Запорізька АЕС • ВП УкрЯТ на базі ТОВ «НВП «Атомкомплексприлад» • ВП УкрЯТ на базі ІПБ АЕС НАН України • ВП УкрЯТ на базі ДП «ДНІЦ СКАР» • ВП УкрЯТ при ВП Атомремонтсервіс у м. Славутич • ВП УкрЯТ у м. Харків • ВП УкрЯТ на базі ДП «Східний ГЗК»
 54. 54. Міжнародний фестиваль-конкурс «Вернісаж Енергофест» 16 – 17 вересня 2017 року УкрЯТ разом з ВП УкрЯТ у Хмельниць- кій області долучилось до органі- зації конкурсу молодих виконав- ців естрадної пісні «Вернісаж Енергофест». Фестиваль був приурочений до дня міста-супут- ника Хмельницької АЕС – Неті- шина. На масштабний музичний захід з’їхалися солісти й ансамблі з різних куточків України та з-за кордону.
 55. 55. З 27 вересня 2017 року На Рів- ненській АЕС стартував спільний з УкрЯТ просвітницький проект «Ядерна школа РАЕС», перше за- няття якого відбулося 27 верес- ня. Завдання проекту – ознайом- лення школярів та молоді з атом- ною енергетикою та специфікою роботи ядерних об’єктів. Ядерна школа Рівненської АЕС
 56. 56. Стилізований логотипом УкрЯТ автобус Южно-Української АЕС На лінію перевезення змінного персоналу Южно-Української АЕС вийшли 5 нових автобусів, серед яких і автобус, стилізова- ний логотипом та гаслом Україн- ського ядерного товариства. З січня 2018 року автобуси кур- сують вулицями міста-супутника, забезпечуючи безпечне та ком- фортне перевезення працівни- ків АЕС до робочого місця та додому.
 57. 57. Факультатив «Вступ в атомну енергетику» У лютому 2018 року на базі ЗОШ №2 міста Славути, для старшокласників розпочався новий навчальний семестр виїз- ного факультативу «Вступ в атомну енергетику». Організато- рами проведення факультатив- них занять для молоді регіону розташування Хмельницької АЕС виступили інформаційний центр Хмельницької АЕС, Орга- нізація молоді ППО ВП ХАЕС, управління освіти міста Славути та УкрЯТ.
 58. 58. Турнір з художньої гімнастики в Нетішині За сприяння Українського Ядерного Товариства та Хмель- ницької АЕС 16 березня 2018 року відбувся ІІІ турнір з худож- ньої гімнастики м. Нетішин, орга- нізований клубом «Золота осінь».
 59. 59. Екологічний захід «Чисто Fest’ 2018» 21 квітня 2018 року відокремле- ний підрозділ Українського ядерного товариства у місті Юж- ноукраїнськ виступило співорга- нізатором екологічного заходу «Чисто Fest’ 2018». Флешмоб мав на меті привернути увагу до значного засмічення місцевості «Скеля Пугач». З цією ж метою, напередодні акції на площі ПК «Енергетик» відбувся концерт за участю творчих колективів Юж- ноукраїнська.
 60. 60. Веломарафон «100 Велоwatt» 16 червня 2018 року відокрем- лений підрозділ Українського ядерного товариства в м. Вараш долучився до проведення вело- марафону «100 Велоwatt». Захід пройшов на підтримку продов- ження терміну експлуатації енер- гоблоку №3 РАЕС та задля попу- ляризації здорового способу життя серед працівників Рівнен- ської АЕС та жителів регіону.
 61. 61. Крос-триатлон «3 Блок. Перезавантаження» 18 серпня 2018 року на базі РОК РАЕС «Біле озеро» відбувся перший крос-триатлон Рівнен- щини «3 Блок. Перезавантажен- ня», присвячений продовженню терміну експлуатації енергобло- ка №3 Рівненської АЕС. Пере- можці були обрані з більш як 80 учасників із восьми областей України. ВП УкрЯТ у Рівненській області виступило співорганіза- тором заходу разом з адміністра- цією та профспілковими органі- заціями РАЕС.
 62. 62. Півмарафон «Незалежні люди» 26 серпня 2018 року за підтрим- ки Українського ядерного това- риства та Хмельницької АЕС у мі- сті-супутнику атомної електро- станції пройшов перший півма- рафон «Незалежні люди». Понад сотня спортсменів з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя відвідали місто Нетішин, щоб взяти участь в забігах на 5, 10 та 21 км.
 63. 63. Міжнародний фестиваль-конкурс «Вернісаж Енергофест» 13 – 15 вересня 2018 року втретє у місті Нетішин за підтрим- ки Українського ядерного това- риства пройшов Міжнародний фестиваль – конкурс молодих виконавців естрадної пісні «Вер- нісаж Енергофест». Протягом трьох днів найочікуваніша подія осені об’єднала на одній сцені більше сотні юних талантів з 22-х областей України та 5-ти країн світу.
 64. 64. Представники УкрЯТ долучились до проекту «Nuclear Education» 23 січня 2019 року для учнів ін- формаційно-просвітницького проекту «Nuclear Education», чле- нами ВП громадської організації «Українське ядерне товариство» у місті Южноукраїнську була про- ведена екскурсія на ВП ЮУАЕС. Метою проведення зустрічі було ознайомлення молодих спеціа- лістів з роботою атомної елек- тростанції, окремих механізмів та процесом вироблення електро- енергії в цілому.
 65. 65. У квітні 2019 року в культур- но-діловому центрі Запорізької АЕС в урочистій обстановці були оголошені переможці конкурсу «Будь інженером!» З кожним роком відкритий конкурс, органі- зований Радою молодих фахів- ців Запорізької АЕС за підтримки адміністрації та профспілкового комітету станції, а з недавніх пір і Українського ядерного товари- ства, стає усе більш популярним серед школярів нашого міста. Конкурс «Будь інженером!»
 66. 66. Дякую за увагу!
 67. 67. Майбутнє за ядерною енергетикою!

×