Rektors oppsummering 011209

468 views

Published on

Rektors innledning fra åpent møte 1.12.2009, med oppsummering av semesteret og informasjon om budsjettfordelingen for 2010.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Den mørke blå heltrukne linja viser veksten i bevilgningen til NFR og EU – nominell vekst. Den blå striplede linja er NFR/EU tildeling lønns- og prisjustert Den røde heltrukne linja er tidelingen til Universitets og høgskolesektoren Den røde striplede linja er tidelingen til U/H-sektoren lønns- og prisjustert Det er et stort gap mellom politikernes retorikk og sektorens virkelighetsoppfatning. Politikerne fokuserer på samlet vekst og ny aktivitet, mens sektoren ar fokus på rammebetingelser og eksiterende aktivitet (Figuren er hentet fra UiO sitt saksforelegg til UiO-styret om fordeling av statsbevilgningen 2010)
 • .
 • Fordeles av universitetsstyret i møte 8.12.09 etter ny fordelingsmodell: 1. Basistildelingen – basert på historiske tall 2. Resultatbasert tildeling : Studiepoengsproduksjon to år tilbake med en sats på 75% av departementets sats Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 måneder). Lik departementets sats Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: doktorgradskandidater (95% av nasjonal sats) publikasjonspoeng (75% av nasjonal sats) EU-midler (50% av nasjonal sats) NFR-midler (150% av nasjonal sats i 2010 og med forslag til en reduksjon til 100% av nasjonal sats i 2011) BOA (3 øre pr krone) 3. Strategiske tildeling : Rekrutteringsstillinger Desentralisert utdanning Strategiske prioriteringer
 • Rektors oppsummering 011209

  1. 1. Åpent møte 1.12.09 Ved rektor Jarle Aarbakke
  2. 2. Ny organisasjon på plass <ul><li>6 fakulteter og 25 institutter operativ fra 1.8.09. </li></ul><ul><li>Nye fakultetsstyrer med ekstern styreledere </li></ul><ul><li>Gjennomgående enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå </li></ul>
  3. 3. 12/02/09
  4. 4. Noen nøkkeltall 2008 – Forskning <ul><li>865 publikasjonspoeng </li></ul><ul><ul><li>økning på 14,6% sammenlignet med 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>9,1% økning i relativ andel sammenlignet med øvrige universitet </li></ul></ul><ul><li>1,4 publiseringspoeng pr fagstilling </li></ul><ul><ul><li>Her har vi mer å strekke oss etter (UiB 1,7; NTNU 1,8: UiO 2,2) </li></ul></ul><ul><li>12,3% økning i andel av eksternfinansiering </li></ul><ul><ul><li>Også her har vi noe å strekke oss etter (UiB 14,3; NTNU 32,2; UiO 31,4) </li></ul></ul><ul><li>Suksessrate på 16,9% på innvilgende prosjekter i NFR og 18% på EUs 7. rammeprogram </li></ul>
  5. 5. Noen nøkkeltall 2008 – Utdanning <ul><li>18,75% vekst i antall 1.pri-søkere </li></ul><ul><li>21,31% vekst i ”antall møtte” </li></ul><ul><li>8.400 registrerte studenter høst 2009 </li></ul><ul><li>9% vekst i antall inn/utreisende studenter </li></ul><ul><li>Om lag 78% av UiTs primærsøkere kommer fra Nord-Norge </li></ul><ul><li>78% av nye studenter ved UiT oppgir at hjemmesida er den viktigste kilden til informasjon om studietilbud </li></ul>
  6. 6. Forts. Utdanning <ul><li>Utfordringer: </li></ul><ul><ul><li>40,8 avlagte studiepoeng pr student </li></ul></ul><ul><ul><li>60% av studentene faller fra i løpet av de 6 første semestrene </li></ul></ul>
  7. 7. Forts. Udanning <ul><li>Åpning av Handelshøgskolen i Tromsø </li></ul><ul><li>Gjennomgang av biologiutdanningene </li></ul><ul><li>Ny lærerutdanning </li></ul><ul><li>Implementering av nytt kvalitetssikringssystem </li></ul><ul><li>Total gjennomgang av fagporteføljen på hele UiT </li></ul>
  8. 8. Forskerutdanning <ul><li>Vi har 644,5 aktive doktorgradsavtaler </li></ul><ul><li>126 nye inngått i 2009 </li></ul><ul><li>Antall disputaser i 2009 kommer trolig opp i 110 </li></ul>
  9. 9. 12/02/09
  10. 10. Statsbudsjettet 2010 <ul><li>0 økning i basis – og styrkingen i 2008 (160 MNOK) og 2009 (80 MNOK) er ikke videreført </li></ul><ul><li>0 til økning i den resultatbaserte forskningskomponenten (RBO) </li></ul><ul><li>Ikke flere studieplasser enn videreføring av opptaket fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) med unntak Trafikkflygerutdanningen </li></ul><ul><li>Ingen nye stipendiater </li></ul><ul><li>Utstyr 140 MNOK i 2010 – var antydet til 200 MNOK </li></ul><ul><li>Ingen økning til regionale fond </li></ul><ul><li>Ingen nye bygg </li></ul>
  11. 11. Redusert handlingsrom <ul><li>Ny aktivitet kommer som øremerkinger </li></ul><ul><li>Manglende kompensasjon for økt lønnsvekst og økte kostnader til Statens pensjonskasse </li></ul><ul><li>Ikke fullfinansiering av stipendiatstillinger </li></ul><ul><li>Økt konkurranse om studentene og opprettelse av studieplasser på marginalkostnadene </li></ul><ul><li>Omfordeling av insentsivmidler i den resultatbaserte forskningskomponenten (ikke friske midler) </li></ul><ul><li>Krav om egenandel i eksternt finansierte prosjekter </li></ul><ul><li>Manglende finansiering av økte vedlikeholdsutgifter </li></ul>
  12. 12. UiT sine budsjettrammer for 2010 <ul><li>Total ramme er på 1.711.266 i Statsbudsjett </li></ul><ul><li>Rammen er korrigert for: </li></ul><ul><ul><li>Lønns- og priskompensasjon på 3,2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreføring av studieplasser tildelt i RNB (300) </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreføring av stipendiatstillinger tildelt i 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevilgning til Trafikkflygerutdanningen på 13,5 MNOK </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedgang i studiepoengsproduksjonen i 2008 på 6,8 MNOK </li></ul></ul><ul><ul><li>Økning i forskningskomponenten på 5,7 MNOK </li></ul></ul>
  13. 13. Ny intern budsjettfordelings-modell vedtatt for 2010 <ul><li>Utgangspunkt: Ingen omfordelende effekt i utgangsåret (2009) </li></ul><ul><li>Tre komponenter: </li></ul><ul><ul><li>Basis </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultatbasert tildeling til undervisning og forskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategiske tildelinger </li></ul></ul><ul><li>Modellen vil bli gjennomgått i 2010 for å se på utilsiktede skjevheter </li></ul><ul><li>Fordeles i universitetsstyremøte 8.12. </li></ul>
  14. 14. Strategiske utfordringer <ul><li>Grunnforskning </li></ul><ul><li>Nordområdet </li></ul><ul><li>Nordområdemuseet </li></ul><ul><li>Yngrebølgen: </li></ul><ul><ul><li>Ingeniørutdanninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerutdanninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Helsefagsutdanninger </li></ul></ul><ul><li>Strukturendring i Nord </li></ul>

  ×