Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mongolia reforestation work

695 views

Published on

 • Be the first to comment

Mongolia reforestation work

 1. 1. Монгол орныг ойжуулах талаар хийсэн практик ажил Ч. Доржсүрэн
 2. 2. Японы тусламжаар Сэлэнгэ, Хялганат, Улаанбаатар хотод мод үржүүлгийн 3 газар, 5 хүлэмж байгуулав.
 3. 3. Булган аймгийн Хялганатын мод рж лгийн газар ү үү тарьц ургуулж байгаа нь Үр тарих шан бэлтгэх Үр тарих Усалгаа Үрийн соёололт Ариутгалын бодис бэлтгэх Нарсны 1 настай тарьц
 4. 4. Tужийн нарс Туул голын эх Хялганат Гачуурт - Ойжуулсан газар Ойжуулалт хийсэн газар
 5. 5. Ойжуулалтын ажил Хөрс боловсруулалт Суулгасан нарсны тарьц Хөрс хагалсан байдал Тарилтын схем Суулгасан шинэсний тарьц Хөрсийг гар аргаар боловсруулах Шанд тарьц суулгах
 6. 6. Японы тусламжаар ойжуулах ажлыг зохион байгуулав 2003-2009 онд ойжуулсан талбай: • Булгам аймгийн Хялганат – 780 гa •Сэлэнгэ аймаг, Тужийн нарс – 520 га •Төв аймаг, Туул голын эх – 200 га Дархан Уул аймаг, Шарын гол– 30 га • Нийт дүн – 1530 га
 7. 7. 5 Настай таримал нарс 6 настай таримал нарс ТТааррииммаалл ннааррсснныы өөннддөөрр -- 7711 см, тарьсан модны тоо -1478 ш/га. Тарсны дараах амьдралт 75 %, 5 жилийн дараа 62 %.
 8. 8. Япон-Монголын иргэд хамтарч мод тарьж байгаа нь.
 9. 9. 2008 онд Гачууртын Шар хоолойн аманд Ойжуулалтын сургалт, судалгааны төв байгуулав Сургалтын төвийн барилга Лабораторын өрөө Хичээлийн танхим Цаг уурын WS-2200 станц
 10. 10. Худаг Хүлэмж Хашаа Өндөр хүчдэл
 11. 11. Японы эрдэмтэд, багш нар сургалт явуулав
 12. 12. Монголын эрдэмтэд ойн мэргэжилтнүүдэд сургалт явуулав
 13. 13. Сургуулийн сурагчдад мод тарих сургалт явуулав
 14. 14. Гачууртын ойжуулалтын сургалт, судалгааны төв нь Ботаник, Геоэколгийн хүрээлэнгийн хээрийн туршилт, судалгааны бааз газар болж байна

×