Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Путівник експортера. Випуск №4

956 views

Published on

Інформаційний бюлетень для малих та середніх підприємств, створений в рамках Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні"

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Путівник експортера. Випуск №4

 1. 1. 1 ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА інформаційний бюлетень для МСП Новини Опублікований практичний посібник з експорту У видавництві “Саміт-книга” вийшов практичний посібник для експортерів “Експортувати просто. Експорт Step by Step. 10 кроків від виробництва до експорту”. Посібник в простій і доступ- ній формі, зокрема на прикладах діяль- ності кращих вітчизняних компаній – експортерів, висвітлює усі етапи експортної діяльності: від пошуку партнерів та маркетингу до укладання контракту, ведення бухгалтерського об- ліку і проходження митниці. Крім того, в ньому докладно розглянуті варіанти доставки товару закордонним спожива- чам, фінансові інструменти зовнішньо- економічної діяльності, робота з персоналом тощо. Цільова аудиторія посібника - власники підприємств і топ-менеджери, керівни- ки відділів збуту, ЗЕД, логістики, бухгал- тери, юристи підприємств малого і середнього бізнесу та всі, хто цікавиться експортом. Джерело: http://marketinfo.com.ua/export- prosto/ Німецько - Український фонд та АТ “Ощадбанк” підписали Меморандум щодо розширення фінансової підтримки малого та середнього бізнесу 22 грудня 2016 року в рамках віднов- лення кредитування економіки України та засвідчення прагнення в розширенні фінансової підтримки малих і середніх підприємств (МСП) України Німецько- Український фонд (НУФ) підписав з АТ “Ощадбанк” Меморандум про стра- тегічне партнерство та співробітництво. Підписання Меморандуму спрямоване на фінансування інвестиційних проектів МСП в рамках програм НУФ. Зокрема, в рамках підписаного документу НУФ надасть АТ “Ощадбанк” разом з кредит- ними коштами пакет консультаційної підтримки на розвиток процедур та методології кредитування МСП. Така підтримка сприятиме посиленню ролі АТ “Ощадбанк” в кредитуванні еко- номіки України, а розширення фінансо- вої підтримки МСП дозволить досягти зниження процентних ставок за креди- тами для цих підприємств. У цілому, залученням одного з найбіль- ших банків України до кола банків- партнерів НУФ має дозволити МСП отримати більше можливостей для фі- нансування своїх інвестиційних проек- тів. Джерело: http://www.minfin.gov.ua/news/view/nimets koukrainskyi-fond-ta-at-oshchadbank- pidpysaly-memorandum-shchodo- rozshyrennia-finansovoi-pidtrymky-maloho-ta- serednoho-biznesu?category=mizhnarodne- spivrobitnictvo&subcategory=mizhnarodna- Випуск № 4 11 січня 2017 року Новини 1 Нове у законодавстві 5 Історія успіху 8 Тенденції світових ринків 10 Зовнішня торгівля України товарами 10 Виставкові заходи за кордоном 11 У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
 2. 2. 2 Створено нову систему сповіщення "ePing" Підприємства, які планують експортувати або вже експортують продукцію в інші країни, можуть стик- нутися з вимогами, які ці країни запроваджують до імпортованої продукції. Для допомоги в отриманні інформації було розроблено так звану систему спо- віщення "ePing", яка має сприяти урядовим устано- вам та бізнесу, зокрема МСП, у відстеженні змін нормативних вимог у міжнародній торгівлі. Система була розроблена спільно ООН, СОТ та Міжнарод- ним торговим центром та запущена 8 листопада 2016 року на спеціальній нараді Комітету з техніч- них бар'єрів у торгівлі в рамках СОТ. Система “ePing” дозволяє отримати доступ до пові- домлень членів СОТ по ТБТ та СФЗ заходам, зокре- ма про ухвалення нових рішень або про проекти можливих рішень. Вона має на ранній стадії сприя- ти діалогу між державним і приватним сектором у вирішенні можливих проблем у торгівлі. Дотримання нових технічних регламентів і стандар- тів вимагає додаткових витрат для виробників і екс- портерів. За рахунок поліпшення доступу до цієї інформації “ePing” допоможе уникнути збоїв, ви- кликаних цими заходами. Джерела: http://www.epingalert.org/en https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr783_e.htm ЄБРР відкриває регіональні представництва EU4Business в Україні За фінансової підтримки ЄС в рамках ініціативи EU4Business Європейський банк реконструкції і роз- витку (ЄБРР) відкрив нове регіональне представни- цтво в другому найбільшому місті України – Харкові. Представництво буде виконувати функцію регіона- льного центру Банку на сході країни, що дозволить розширити і зміцнити діяльність ЄБРР в Україні, а також полегшить доступ до експертної підтримки для МСП в регіоні. У контексті відкриття другого регіонального представництва Банку в Україні, ЄС і ЄБРР оголоси- ли партнерів, на базі яких буде створено мережу центрів підтримки бізнесу в рамках Ініціативи EU4Business. Вибрані партнери: Чернігів - Чернігівська торгово- промислова палата; Дніпро - Дніпропетровська торгово-промислова палата; Краматорськ - Донець- ка торгово-промислова палата; Івано-Франківськ - громадська організація “Клуб ділових людей”; Хар- ків - Харківська торгово-промислова палата; Хмель- ницький - громадська організація Громадський рух “Нова економічна політика”; Кропивницький - Кіровоградська торгово-промислова палата; Київ - Київська торгово-промислова палата; Львів - PPV мережі знань; Миколаїв - Миколаївський регіо- нальний центр підтримки бізнесу; Одеса - Одеська торгово-промислова палата; Рівне - Розумні люди (ПП Комаренко); Вінниця - Вінницький клуб ділових людей; Запоріжжя - Запорізька торгово-промислова Новини
 3. 3. 3 Новини палата. У Полтаві партнер буде оголошений пізніше через відсутність прийнятних заявок. Центри почнуть функціонувати у першій половині 2017 року в 15 населених пунктах по всій країні. Вони дозволять підвищити інформованість МСП про можли- вості, які існують в рамках ініціативи EU4Business, і бу- дуть виконувати функцію основних контактних центрів для малого бізнесу по всій країні. ЄБРР допоможе об- раним партнерам у розвитку компетенцій, необхідних для обробки звернень та надання МСП належної інфо- рмаційної підтримки. Відкриття регіонального офісу ЄБРР і оголошення пар- тнерів, які будуть управляти центрами підтримки біз- несу по всій Україні, сприятиме подальшій передачі галузевих знань від окремих галузей малому і серед- ньому бізнесу, що спростить їх доступ до фінансуван- ня. Ініціатива EU4Business покликана підтримати розвиток приватного сектору в Україні шляхом сприяє компані- ям та організаціям підтримки бізнесу (ОПБ) у набутті навичок і застосування необхідних практик для покра- щення їх конкурентоспроможності на ринку ЄС та за його межами. Одночасно, ініціатива підтримує Уряд у процесі дерегуляції та спрямована на поліпшення бізнес клімату в країні. 20 травня 2016 в рамках Ініціативи EU4Business було підписано угоду вартістю 40 млн євро між ЄС і ЄБРР. Угода передбачає виділення 28 млн євро на консульта- ційну, інформаційну, навчальну та іншу підтримку МСП в Україні (зокрема, створення мережі центрів підтримки бізнесу по всій країні), а також підтримку прямого фінансування малих і середніх підприємств з боку ЄБРР у розмірі 12 млн євро. Джерела: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_cor ner/all_news/news/2016/2016_05_20_uk.htm http://www.eu4business.eu/uk/about Презентовано Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку України 21 грудня 2016 року, під час засідання Кабінету Міністрів України було презентовано Офіс з просуван- ня експорту - консультативно-дорадчий орган при Мінекономрозвитку України, який займатиметься сприянням у просуванні українського експорту на закордонні ринки. Стратегічною метою роботи Офісу є сприяння розвитку міжнародної конкурентоздатності України через розвиток експортної компетенції україн- ського бізнесу. Офісу сприятиме українським експор- терам у просування продукції на зовнішні ринки у т. ч. шляхом організації і проведення бізнес-форумів та торгових місій до інших країн. Відповідно до заяв урядовців, за 1,5 роки діяльності Офіс вже встиг:  організувати 6 бізнес-форумів у США, Німеччині, Нідерландах, Казахстані, Канаді, Франції, які відві- дали понад 2600 представників українських та за- кордонних компаній;  організувати Торгові місії до Малайзії, Індонезії, Литви, Кенії і Танзанії;  координувати розробку Національної експортної стратегії;
 4. 4. 4  координував роботу Ради з просування експорту;  створити 7 промо-відео України, брошури та ліфлети. Джерела: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk- UA&id=d40e146f-6c85-44d5-a1de- a7828da3f558&title=StepanKubivTaNataliiaMikolskaPrezentuv aliOfisZProsuvanniaEksportuPidChasZasidanniaUriadu https://issuu.com/mineconomdev/ docs/21122016_epo_for_kmu-upd Смартфон замість касового апарату 4 жовтня 2016 року Верховною Радою України у пер- шому читанні прийнято проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків” (реєстраційний № 4117 від 19 лютого 2016 року). Йо- го остаточне ухвалення дасть змогу підприємцям зме- ншити витрати та спростити процес приймання плате- жів. Впровадження нового типу реєстраторів - розпо- ділених комп’ютерно-касових систем - забезпечить збереження фіскальної інформації на центральному фіскальному сервері і надасть можливість бізнесу ви- користовувати в якості терміналів звичайні поширені пристрої: планшети, смартфони, ноутбуки та комп’ю- тери. Використання цифрового підпису у кожному чеку забезпечить надійність поданої інформації. Впровадження таких змін має спростити прийом пла- тежів у готівковій та безготівковій формі як представ- никам роздрібних точок продажу товарів та послуг, так і інтернет-магазинам та іншим представникам ма- лого та середнього бізнесу. Суттєве зменшення витрат на фіскалізацією, а також придбання та обслуговуван- ня фіскальних пристроїв попереднього покоління матиме позитивний вплив на ринок. Джерела: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=58240 http://psm7.com/news/smartfon-vmesto-kassy-prinimat- platezhi-budet-proshhe.html Пропонується встановити податкові канікули для МСП шляхом застосування нульової ставки податку на прибуток Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва шляхом встановлення податкових канікул (застосування нульової ставки податку) на період до 31 грудня 2021 року №5236 від 6 жовтня 2016 року Законопроектом, зокрема, пропонується на період до 31 грудня 2021 року застосувати ставку 0% для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) пра- цівників, які перебувають з платником податку у тру- дових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом. Крім того, платники мають відповідати одному з таких критеріїв: а) утворені після 1 січня 2017 року; Новини
 5. 5. 5 б) діючі підприємства, у яких протягом 3-х поперед- ніх років щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн, та у яких серед- ньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній ка- лендарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3 млн грн та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб. Відповідне звільнення не поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднан- ня, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації, а також тих, що здійснюють окре- мі види діяльності (зокрема у сферах розваг; вироб- ництва, оптового продажу, експорту та імпорту піда- кцизних товарів; виробництва, оптового та роздріб- ного продажу паливно-мастильних матеріалів; ви- добутку корисних копалин тощо). З огляду на ухвалення державного бюджету на 2017 рік, прийняття цього законопроекту у найближчий час є малоймовірним. Разом з цим, викладені у ньому ідеї можуть знайти відображення у інших законопроектах, якщо їх підтримують депутати з коаліції. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60196 Ухвалено Закон України про створення Експортно-кредитного агентства Закон України № 1792 від 20 грудня 2016 року “Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страху- вання, гарантування та здешевлення кредитування експорту” Після тривалого періоду обговорень Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний Закон України про ство- рення Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Агентство створюється з метою стимулювання екс- порту товарів, робіт і послуг українського походжен- ня шляхом здійснення страхування, перестрахуван- ня, надання гарантій за договорами, які забезпечу- ють розвиток експорту. Передбачено, що ЕКА також братиме участь у реалізації програми часткової ком- пенсації відсоткової ставки за експортними кредита- ми. Аналогічні структури діють в інших країнах і сприяють експортній діяльності малих і середніх підприємств. Нові можливості, які відкриваються у експортерів з ухваленням нового закону буде проаналізовано у черговому, четвертому випуску Інформаційно- аналітичного бюлетеня “Експорт МСП: від А до Я”, який буде присвячено діяльності Експортно- кредитного агентства. Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1792-19 Спрощено процедури з експорту послуг Верховна Рада України ухвалила Закон України від № 1324 від 3 листопада 2016 року “Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адмі- ністративних бар’єрів для експорту послуг” Новини Нове у законодавстві України
 6. 6. 6 Нове у законодавстві України Важливу роль у підтримці та просуванні цього законопроекту відіграла Програма USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ). Але його ухвалення було б неможливим без спільних зусиль громадськос- ті та бізнес-середовища. Наведений закон зменшує та частково знімає адміністративні бар'єри, що виникають при укладанні зовнішньоекономічних контрактів, зарахуванні валют- ної виручки, а також веденні бухгалтерського обліку та фінансової звітності при експорті послуг. Ухвалення цього закону дозволяє укладати зовні- шньоекономічні догово- ри не лише у письмовій, а й в електронній формі. Відповідно до закону банкам забороняється вимагати переклад доку- ментів українською мо- вою, у разі якщо вони оформлені англійською мовою. Крім того, раху- нок (інвойс) визнається первинним документом і мо- же бути підписаний за допомогою особистого підпи- су, аналога власноручного підпису тощо. Закон спрощує процедуру з експорту послуг і торка- ється не тільки IT-сфери, а й усього сегменту послуг з високою доданою вартістю, включаючи юридичні, консалтингові, фінансові, дизайнерські послуги. Наве- дене має сприяти збільшенню експорту послуг через вихід таких експортерів з тіні. Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1724-viii Спрощено державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що зна- ходяться на території анексованої АР Крим та окупованих територіях Донецької та Луганської областей Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія АР Крим, міста Севасто- поля, а також населені пункти, в яких органи держав- ної влади тимчасово не здійснюють свої повноважен- ня, та населені пункти, що розташовані на лінії зітк- нення в Донецькій та Луганській областях, здійсню- ється незалежно від їх місцезнаходження/місця про- живання в межах України. При цьому ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприє- мців та громадських фо- рмувань, що не мають статусу юридичної осо- би, місцезнаходжен- ням/місцем проживання яких є Автономна Респу- бліка Крим та місто Сева- стополь, забезпечує Го- ловне територіальне уп- равління юстиції у Херсо- нській області. Джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1528-16 http://justks.gov.ua/do-uvagi-sub-yektiv-derzhavnoyi- reyestratsiyi-derzhavnih-reyestratoriv/ Внесено зміни до Методики розрахунку плати за приєднання підприємств, що мають дозволе- ні потужності від 160 кВт до електричних мереж 16 листопада 2016 року Міністерством юстиції Украї- ни зареєстровано постанову Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 7 листопада 2016 року № 1946 “Про затвердження змін до Методики розра- хунку плати за приєднання електроустановок до еле- ктричних мереж”. Постанова прийнята з метою творення прозорих та недискримінаційних умов приєднання до електрич- них мереж електроустановок споживачів (замовників) з дозволеною потужністю від 160 кВт та
 7. 7. 7 Нове у законодавстві України більше, а також недопущення порушень і зловживань при визначенні вартості послуг з такого приєднання. Прийняття зазначеної постанови сприятиме: гласності та відкритості процедур регулювання; становленню обґрунтованої та прозорої процедури визначення плати за приєднання до електричних мереж; забезпе- ченню балансу інтересів власників електричних ме- реж та замовників при визначенні плати за приєднан- ня до електричних мереж; стимулюванню підвищен- ня якості послуг з приєднання та задоволення попиту на них. Нова редакція методики розрахунку плати за приєднання до електричних мереж спрямована на створення зрозумілих та передбачуваних умов для розвитку бізнесу за рахунок встановлення прозорої ціни на зазначені послуги. За оцінками розробників нормативного акту таке рішення дозволить Україні піднятися на 13 сходинок у рейтингу сприятливості ділового середовища “Doing Business”, який щорічно складає Світовий банк (TWB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), і відповід- но сприятиме покращенню інвестиційної привабливості нашої країни. Разом з цим, не все так однозначно. Координатор напрямку програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" Дмитро Боярчук зазначає, що “Сама пос- танова не така погана, тільки є одне але: це невелика жертва у великій грі збереження шалених "чайових" від ринку приєднань. Суть у тому, що постанова спро- щує життя лише близько 10% приєднань — саме стільки приєднань відбувається у діапазоні від 160 кВт до 5000 кВт”. Більш детально ознайомитися з коментарями Д. Боярчука з цього питання можна за посиланням: http://www.epravda.com.ua/columns/2016/12/22/615398/ Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249500430 Уряд визначив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню, та обсяги квот у 2017 році Постановою Кабінету Міністрів України № 1006 від 28 грудня 2016 року “Про затвердження переліків то- варів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік” Уряд визначив товари, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню, та обсяги квот у 2017 році. Зокрема, у 2017 році у порівнянні з 2016 роком цей перелік зменшено на дві товарні позиції: експорт природного газу та антрациту у 2017 році не ліцензуватиметься. Таким чином, у постанові наймен- ший за останні роки перелік товарів, експорт та імпорт яких ліцензуватиметься. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249634792
 8. 8. 8 Історія успіху Підприємство – розробник програмного забезпечення Applemint Сьогодні ми поспілкуємося з Андрієм Казанцевим, засновником та керівником невеликого підприємства Applemint. Applemint - це компанія, яка активно працює на ринку розробки та створення веб-сайтів. Підприємство забезпечує повний цикл послуг в цій сфері, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, які став- лять клієнти. Компанія супроводжує свого клієнта починаючи з етапу формулювання ідей до їх повної реалізації у конкретному продукті з урахуванням найменших дрібниць. Спеціалісти компанії досвідчені професіона- ли у своїй справі і допомагають матеріалізувати у продукті всі ідеї замовника. Зрозуміло, що без профе- сійного погляду та порад фахівців тут не обійтися, адже компанія має забезпечити не тільки реалізацію бажань замовника, а й забезпечити функціональність, зручність, привабливість, оригінальність і одночасно простоту у користуванні веб-сайтом, магазином або порталом. Напевно, саме у вдалому поєднанні цих факторів полягає професійність команди Applemint. У портфоліо компанії більше 100 розроблених веб- сайтів, серед яких зустрічаються усім відомі підприєм- ства, організації і навіть державні органи влади. Також є значний доробок різноманітних програмних продук- тів. Але ми не випадково звернулися до Андрія. У діяль- ності його компанії знайшлося місце й експорту. А саме – експорту послуг зі створення веб-сайтів і розробці програмного забезпечення. Наразі, кожен з нас багато чув про підприємства та окремих фрілансерів – програмістів, які створюють програмний продукт для іноземних замовників. Спробуємо дізнатись більше про компанію, яка здійснює розроб- ки різноманітних програмних продуктів, у тому числі для іноземних замовників. Андрію, розкажіть декілька слів про вашу компанію, скільки у вас працює фахівців, як давно Ви на ринку? Компанія Applemint працює з 2010 року і займається розробкою програмного забезпечення, створенням веб-сайтів і мобільних додатків. У різні часи в компанії працювало від 6 до 12 осіб. Чи експортуєте Ви свої послуги? Так, ми вже 5 років здійснюємо експорт послуг зі створення веб-сайтів і мобільних додатків. Наразі, частка іноземних клієнтів не перевищує 10%. У яких країнах замовляють ваші послуги? США та Канада. Чи змінювалися у Вас країни експорту протягом останніх кількох років? Ні. Чи плануєте Ви змінювати країни експорту у найбли- жчому майбутньому або виходити на нові ринки? Ми спробуємо збільшити частку вже існуючих країн у загальному обсязі наших послуг. Тобто збільшити кількість замовлень на наші послуги в США та Канаді. Скажіть, що саме спонукало Вас почати експорт? Вартість наших послуг в США та Канаді вища за такі ж самі послуги на українському ринку. Крім того, клієнти в цих країнах більш лояльні і більш гнучкі. З ними можна домовлятися, вони здатні дивитися вперед. Все це дозволяє робити вражаючі і унікальні речі. Нажаль, українські клієнти ще дуже далекі від такого сприйняття свого бізнесу і діють за правилом “я сплачую, тому робіть, що сказали”. Чи зустрічалися Ви у той час, коли розпочинали експорт, з певними складнощами або проблемами та з якими саме? Найскладнішою проблемою при експорті послуг, на наш погляд, є необхідність підготовки цілого ряду документів для наших банків, які вимагають при укладенні міжнародних контрактів. Наприклад, щоб прийняти платіж із США на рахунок в Україні у вас має бути міжнародний контракт. Але досить часто клієнти із США або Канади не розуміють навіщо для якоїсь малобюджетної операції потрібен контракт, бо вони
 9. 9. 9 звикли працювати із “інвойсами”, що по суті є рахун- ком на послуги і заміняє собою контракт. Потреба в угодах та інших документах часто робить українських розробників менш конкурентоздатними у порівнянні із розробниками з інших країн. Як Ви вирішували попередні проблеми, пов’язані з експортом, та як вирішуєте поточні проблеми, якщо такі виникають сьогодні? Доводиться бути трохи кращими за конкурентів, щоб клієнт обирав саме нас. Наскільки вигідно зараз в Україні експортувати такі послуги, як у Вашого підприємства? Безумовно це вигідно надавати послуги за валюту знаходячись в Україні. Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх ринках? З яких джерел Ви дізнаєтесь цю інформа- цію? У нашій сфері є достатньо багато інструментів для вивчення цього попиту. Це наше професійне завдан- ня. Користуємося спеціалізованими сайтами-біржами замовників, пошуковими системами тощо. Надайте, будь ласка, конкретні пропозиції, які Ви б хотіли передати державним органам щодо спри- яння експорту? Спростити (але здається інвойси вже дозволили замість контрактів) і головне – контролювати устано- вами та банками виконання нововведень та спро- щень. Бо часто-густо банки перестраховуються і вимагають більше документів, ніж потребує законо- давство. А що можна порадити державним органам для того, щоб посприяти експорту саме малого та середнього бізнесу? Зробити всі процедури для підприємців більш зручними. (матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього інформаційного бюлетеня із засновником Applemint ) Історія успіху
 10. 10. 10 Сторінка статистики Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України * Дані за жовтень-грудень 2016 року ** Ціни помножені на 10 для наглядності http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
 11. 11. 11 Виставкові заходи за кордоном* Заплановані виставково-ярмаркові заходи протягом січня-квітня 2017 року (у галузях сільського господарства і харчової промисловості, машинобудування туризму та ремісництва) * Більш детальна інформація за посиланням: https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/rei/files/ex/exhibitions_2017.pdf № Спеціалізація виставково- го заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти Азербайджан 1 Туризм, відпустки, подорожі, 16-та Азербайджанська Міжнародна виставка «Туризм і Подорожі» AITF-2017 6-8 квітня, м. Баку Iteca Caspian, ITE Group http://www.iteca.az www.aitf.az office@iteca.az 2 Транспорт 7-ма Каспійська Міжнародна виставка: “Транспорт, Транзит и Логістика”, Виставка «Дорожня інфрастру- ктура і громадський транспорт” 26-28 квітня, м. Баку Iteca Caspian, ITE Group http://www.iteca.az www.roadtraffic.az office@iteca.az 3 Обладнання для отелей та супермаркетів 11я Кавказька міжнародна виставка «Все для отелей, 6 - 8 квітня, м. Баку http://www.horex.az Бельгія 4 Сонячна енергетика Міжнародна виставка сонячної енергетики 25-27.01, м. Гент http://www.intersolution.be E-mail info@intersolution.be 5 Декор житлових приміщень Будівництво та декор житлових приміщень 26-29 січня, м. Шарлеруа http://www.charleroiexpo.be/ 6 Професійна виставка для імпортерів та дістриб’юторів вина Провідні вина світу Брюссель 2017 31 січня. м. Брюссель http://www.charleroiexpo.be/ charleroiexpo@charleroiexpo.be 7 Будівництво, оздоблення, ремонт, декор BATIBOUW, БАТІБАУ 16 лютого-26 березня, м. Брюссель FISA S.A. www.batibouw.com 8 Безпека ІНФОБЕЗПЕКА БЕЛЬГІЯ 2017 22-23 березня, м. Брюссель VNU Exhibitions Europe +31 (0)30 - 295 2700 +31 (0)30 - 295 2701 9 Виставка з питань парфумерії, косметики, догляду за шкірою Естетика 2017 Березень, м. Брюссель Artexis Group +32 (0)9 241 92 11 +32 (0)9 241 93 25
 12. 12. 12 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставкового заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти Білорусь 10 Обладнання і машини для легкої промисловості БЕЛЛЕГМАШ-2016 23-я міжнародна спеціалізова- на виставка Січень м. Мінськ ЗАТ "МінськЕкспо +375 17 226 90 84 +375 17 226 91 92 minskexpo@solo.by 11 Системи і технології автоматизації виробництва, вироби електронної техніки. Технологічне обладнання ЕЛЕКТРОТЕХ. СВІТЛО - 2017 “АВТОМАТИЗАЦІЯ. ЕЛЕКТРОНІКА – 2017” Лютий, м. Мінськ ЗАТ "МінськЕкспо +375 17 226 90 84 +375 17 226 91 92 minskexpo@solo.by 12 Архітектура, проектування, дизайн, будівельні матеріали. Ландшафтний дизайн і благоустрій. Сучасні оздоблю- вальні матеріали. Вікна. Двері. Сходи. Сантехніка. Кераміка БІЛОРУСЬКИЙ БУДИНОК - 2017 45-а міжнародна спеціалізова- на виставка “ЄВРОРЕМОНТ – 2017” Березень, м. Мінськ ЗАТ "МінськЕкспо +375 17 226 90 84 +375 17 226 91 92 minskexpo@solo.by 13 Будівельні матеріали, технології й устаткування для будівництва БУДЕКСПО 20-а міжнародна спеціалізова- на виставка Березень, м. Мінськ НВЦ "БелЕкспо" м. Мінськ, вул. Я. Купали, 27 www.belexpo.by dragun@belexpo.by Болгарія 14 Сільське господарство Міжнародна сільськогосподарська виставка |”Агра” 5-9 березня, м. Пловдів INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV fairinfo@fair.bg http://www.fair.bg/en/ 15 Насіння і розсада, Сільгосптехніка Борса за семена и посадъчен материал – 2017 (Виставка насіння і розсади) 5-9 лютого, м. Пловдів Добрички Панаир АД dobrich_fair@abv.bg office@dobrich-fair.com 16 Туризм, відпочинок Holiday & SPA EXPO (Міжнародна туристична біржа) 15-17 лютого, м. Софія http://iec.bg/en iec@iec.bg, exhibitions@iec.bg 17 Сільськогосподарська техніка «Бата Агро» (Міжнародна сільськогосподарська виставка «Бата Агро») Перший тиждень березня м. Стара Загора www.agro.com office@bata 18 Системні рішення з питань охорони і безпеки SECURITY EXPO (Виставка «Безпека») 16-19 березня м. Софія Інтер Експо Центр, iec@iec.bg, exhibitions@iec.bg http://iec.bg/en Бразилія 19 Взуття, обладнання та технології виготовлення взуття. Міжнародний ярмарок взуття та шкіряних виробів Feira Internacional de Calçados e Artefatos de Couro 15-18 січня м. Сан-Паулу couromoda@couromoda.com.br, daniele@couromoda.com.br www.couromoda.com
 13. 13. 13 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставкового заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти 20 Сільське господарство, сорти рослин, зернові, с/г техніка. Міжнародний ярмарок «Showtec 2017» 18-20 січня, м. Маракажу «Fundação MS» fundacaoms@fundacaoms.org.br www.fundacaoms.org.br 21 Подорожі і туризм 18-ий Міжнародний ярмарок “Expodireto Cotrijal” 06-10 березня, м. Нау-Ме-Токе (штат Ріо-Гранде- "Reed Exhibitions Alcântara Machado S/A." Wtmlatinamerica@reedexpo.com.br www.wtmlatinamerica.com Боснія і Герцеговина 22 Будівництво, автомобільна промисловість, виноробство, сільське господарство, харчова, хімічна, деревообро- бна промисловість, телекому- нікації, спорт, туризм і відпочинок 20-й Міжнародний ярмарок 4-8 квітня, м. Мостар Виставковий центр «Rodoc Hall» info@mostarski-sajam.com; biro@mostarski-sajam.com; www.mostarski-sajam.com В’єтнам 23 Системи обігріву та очищення, насоси, компресори та інше обладнання Міжнародна виставка систем обігріву, вентиляції, кондиціонування і фільтрації повітря та очисних систем HVACR VIETNAM 29-31 березня, м. Хо Ши Мін Saigon International Exhibition & Convention Center (SECC) khanhvinexad@gmail.com Велика Британія 24 туризм, подорожі, обладнання для спа процедур Spatex 2017 (Спатекс 2017) 31 січня-2 лютого м. Кавентрі http://www.spatex.co.uk/ 25 товари для дому, продукція легкої промисловості та текстилю, подарунки Spring Fair 5-9 лютого м. Бірмінгем http://www.springfair.com/ 26 мода, текстильний дизайн та виробництво London Fashion Week AW17 17-21 лютого м. Лондон michalis.zodiatis@britishfashioncouncil.com 27 ІТ продукція, відео обладнання для мереж Міжнародна виставка відео та мережевого обладнання 2017 28 лютого-2 березня м. Лондон http://www.bvexpo.com/ 28 текстиль, виробництво одягу, мода та рітейл The London Bridal Show 5 -7 березня м. Лондон Wendy Adams Head of Bridal 29 продукти харчування, напої The International Food & Drink 19-22 березня м. Лондон http://www.ife.co.uk 30 електроніка, ІТ продукція Southern Electronics 2017 21-23 березня м. Фарборо http://www.industrysouth.co.uk/ Грузія 31 Електротехнічне обладнання, інформаційні та комунікаційні технології ElcomCaucasus Міжнародна виставка енергетики, електротехніки, IT і комунікацій Лютий м. Тбілісі Expo Georgia Co. expo@expogeorgia.ge; www.expogeorgia.ge Данія 32 Захід для найбільших данських імпортерів та вина та виноробної продукції World’s Leading Wines Copenhagen 3 лютого м. Копенгаген Copenhagen Marriott Hotel т.: +45 88 33 99 00 ф.: +45-88-33 99 99
 14. 14. 14 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставкового заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти Естонія 33 Туризм, відпустки, подорожі, дозвілля TOUREST 2017 Туристичний ярмарок 2017 10.02.- 12.02. м. Таллінн Estonian Fairs Centre www.feer.ee Індія 34 Інвестиційне співробітництво. Сільське господарство, освіта, промисловість, охорона здоров’я, розвиток інфраструктури 8th Global Summit Vibrant Gujarat 2017 10-13.01 м. Гандінагар Уряд штату Гуджарат, in- dextb@indextb.com www.vibrantgujarat.com 35 Виробники, екс- порт/імпорт/виробництво/обр обка натурального каменю та обладнання тощо India Stonemart – 2017 9-та Міжнародна виставка каменю 2-5.02. www.stonemart-india.com Ірак 36 Виробництво агропромислової продукції International Fair for Agriculture Equipment and Machinary and Food Production 14-21 березня м. Багдад Державна компанія з проведення іракських ярмарок і торговельних послуг http://fairs.mot.gov.iq iraqifairs@gmail.com Італія 37 Міжнародний салон виробниц- тва хлібобулочних виробів, морозива, кави SIGEP 21-25 січня м. Рим alla.kostenko@expopromogroup.com http://expopromoter.com/ http://www.sigep.it/ 38 Міжнародний салон технологій та продукції для кондитер- ського та хлібобулочного виробництва A.B. Tech Expo 2017 21-25 січня м. Рим 39 Продукція для людини та її життєвого простору: меблі, освітлення, кухні, текстиль НОМІ 27-30 січня м. Мілан http://www.promotiontradeexhibition.it/ 40 Міжнародна виставка: використання дерева у будівництв Legno & Edilizia 9-12 лютого м. Верона www.piemmetispa.com info@piemmetispa.com Катар 41 Продовольчі товари, харчова промисловість Foodex Qatar (Фудекс-2017) 2-4 квітня 2017 р. м.Доха Al Fajer Information & Services Tel. : +33 (0)1 76 77 13 14 Fax : +33 (0)1 53 30 95 40 Кіпр 42 Продукти харчування та напої GASTRONOMIA HoReCa 2017 Гастрономія 2017 Орієнтовно лютий м. Нікосія Arvani Investments Limited P.O.Box 28003, 2090 Nicosia, Cyprus 43 Туристичні послуги TAXIDI 2017 Подорож 2017 Орієнтовно квітень м. Нікосія Display Art Group of Companies info@displayartgroup.com Киргизія 44 Будівництво; опалення та вентиляція; оздоблювальні матеріали, фасад «BishkekBuild - 2017» 30.03.2017 - 31.03.2017 ITECA Ala Too http://iteca.kg/ management@iteca.kg, office@iteca.kg
 15. 15. 15 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставково- го заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти Китай 45 Одна з найбільших в КНР щорічних спеціалізованих виставок виробників продукції молочної галузі China International Dairy Expo and Summit Китайська міжнародна виставка молочної продукції 21-23 квітня м.Харбін (пров. Хейлунц- зян) Організатор: компанія "Велика Китайська Стіна" за підтримки Генеральної Адміністрації з нагляду за якістю, інспекції,і карантину Китаю (AQSIQ) wangshuo@chgie.com http://en.dairyexpo.com/ 46 Найбільша в Китаї торгова багатопрофільна виставка, присвячена міжнародній торгівлі, імпортно-експортним операціям Кантонський ярмарок Canton Fair 2017 Квітень, 2017 року Народний Уряд провінції Гуандун service@cantontradefair.com Південна Корея 47 Напівпровідникова продукція, устаткування, виробництво SEMICON KOREA 08-10 лютого, м. Сеул Semi North America http://www.semiconkorea.org/en/?vlang= en 48 Промислова автоматизація, робототехніка, лазерна техніка, вимірювальне обладнання AUTOMATION WORLD 29-31 березня, м. Сеул AUTOMATION WORLD http://automationworld.co.kr/en/index.ht ml Куба 49 Сільське, лісове господарство XX Feria Internacional Agropec- uaria FIAGROP XX Міжнародний сільськогос- подарський ярмарок Березень, м. Гавана Міністерство сільського господарст- ва Куби feryexpo@hab.minag.cu feri- aagro@hab.minag.cu http://www.cima-minag.cu/fiagrop.html 50 Туризм, відпустки, подорожі, дозвілля ХХХVIІ Feria Internacional de Turismo FITCUBA ХХХVIІ Міжнародна виставка Туризму FITCUBA Травень м. Гавана Міністерство туризму Куби dircumunicacion@mintur.tur.cu http://www.fitcuba.com Кувейт 51 Собаки, тваринний корм, засоби для догляду за тваринами Виставка собак 22-23 січня «Kuwait International Fair K.S.C.», info@kif.net, www.kif.net 52 Промислові товари, товари широкого вжитку Міжнародна весняна виставка 02-11 березня «Kuwait International Fair K.S.C.», т.(965) 5387100 дод.115 Латвія 53 Все про туристичну галузь BALTTOUR 03-05 лютого, м. Рига Компанія «ВТ 1» info@bt1.lv, www.bt1.lv. 54 Будівництво, архітектура, проектування, управління будинками, будматеріали HOUSE 09-12 березня, м. Рига 55 Тканини, швейні приналежно- сті, сировина, одяг, трикотаж, вироби зі шкіри та хутра, взуття тощо BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA 30 березня -1 квітня, м. Рига
 16. 16. 16 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставкового заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти Литовська Республіка 56 Туризм, подорожі, дозвілля, активний відпочинок 5-та «Міжнародна виставка туризму та активного відпочинку ADVENTURE 2017» 20-22 січня, м. Вільнюс Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO, adventur@litexpo.lt d.saldukiene@litexpo.l 57 Література, ключова тема: видатні литовці за кордоном VILNIUS BOOK FAIR 2017 18-й Міжнародний Вільнюсь- кий книжковий ярмарок 23-26 лютого, м. Вільнюс Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO, a.zekonyte@litexpo.lt Марокко 58 Міжнародна виставка енергозберігаючих технологій Solaire Expo Maroc 2017 21 – 23 лютого, м. Касабланка Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) foire@ofec.ma 59 Міжнародна виставка домашнього текстилю і тканин, постільної білизни і ковдр, меблів Salon international des textiles 24 – 27 лютого, м. Касабланка Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) foire@ofec.ma 60 Міжнародна виставка текстилю, аксесуарів для готового одягу та моди Salon International de textile, accessoires prêt-à-porter et mode 31 березня – 2 квітня, м. Касабланка Expositions de Casablanca (OFEC) foire@ofec.ma Молдова 61 Сільгосппродукція, винна продукція XVI-я Національна багатогалузева виставка вітчизняних товарів і послуг 01.02.2017 05.02.2017 м. Кишинів Торгово-промислова палата РМ. mihai.bilba@chamber.md 62 Косметологія XIX-а Міжнародна спеціалізо- вана виставка косметики, парфуме- рії та обладнання “Beauty – 2016”) 02 – 05 березня, м. Кишинів МВЦ "MOLDEXPO" Tel: (+373 22) 810-462, 810-416, 810-419 info@moldexpo.md 63 Машини, обладнання і технології для АПК Міжнародна спеціалізована виставка машин, обладнання та технологій для агропромислового комплексу “MOLDAGROTECH - 2017” (Spring) 15 - 18. березня, м. Кишинів МВЦ "MOLDEXPO" Tel: (+373 22) 810-462, 810-416, 810-419 info@moldexpo.md 64 Нові технології та обладнання для будівництва, покрівельні, тепло- та гідроізоляційні матеріали, будівництво, дорожня будівельна техніка XXII-a Міжнародна спеціалізо- вана виставка “MOLDCONSTRUCT” 23-26 березня м. Кишинів МВЦ "MOLDEXPO" Tel: (+373 22) 810-462, 810-416, 810-419 info@moldexpo.md Нідерланди 65 Техніка та технології «InfraTech» 17-20 січня, м. Роттердам Rotterdam Ahoy nv 66 Вина «World’s Leading Wines Amsterdam 2017» 1 лютого, м.Амстердам VNU Exhibitions Europe info@rai.nl info@vnuexhibitions.com Tel.:+31 (0)20 549 12 12
 17. 17. 17 Виставкові заходи за кордоном № Спеціалізація виставкового заходу Назва виставкового заходу Термін та місце проведення Організатор та контакти 67 Лікарські трави «Map Expo» Виставка лікарських та ароматичних рослин 29-30 березня, м. Ендховен NBI International +31 (0)40/2463626 Fax: +31 (0)40/2445533 Німеччина 68 Міжнародна виставка фруктового та овочевого маркетингу FRUIT LOGISTICA (Фруктова логістика) 08-10 лютого м. Берлін central@messe-berlin.de www.messe-berlin.de 69 Світова виставка біо-продуктів, натуральної косметики BioFach + Vivaness (Біофах + Віванес) 15-18. лютого м. Нюрнбергг info@afag.de www.afag.de 70 Виставка туризму ITB Berlin (ІТБ Берлін) 08.03-12.03 м. Берлін Messe Berlin GmbH +49 30 3038 0 Румунія 71 Туризм, відпочинок ROMANIAN TOURISM FAIR I 16-19 лютого, м. Бухарест ROMEXPO SA.; ТПП Румунії; www.targuldeturism.ro 72 Виставка – продаж меблів MOBILA EXPO Sales Furniture Fair 23-26 березня, м. Бухарест ROMEXPO SA., ТПП Румунії, www.mobila-expo.ro Республіка Сенегал 73 Продукція сільського господарства та харчової промисловості Міжнародна виставка з питань сільського господарства та харчових ресурсів Березень м. Дакар Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal Dakar, Senegal serviceclient@gfm.sn www.cicesfidak.com Таїланд 75 Міжнародна виставка продукції тваринництва і птахівництва VIV Asia’2017 15-17 березня, м. Бангкок VNU Exhibition Europe info@vnuexhibitions.com www.vnuexhibitions.com Фінляндська Республіка 76 Виставка ІТ галузі EASYFAIRS/с Виставка ІТ галузі 08-09 березня, м. Гельсінкі finland@easyfairs.com, http://www.easyfairs.com/ 77 Виставка органічних продуктів Local&Organic Food Fair Виставка органічних продуктів 06–09 квітня, м. Гельсінкі Messukeskus, Expo and Convention Centre customer.service@messukeskus.com, http://www.messukeskus.com/Sites4 /Kevatmessut16/sivut/default.aspx Франція 78 Сільське господарство, тваринництво SIA 2017 Міжнародний сільськогоспо- дарський ярмарок 25 лютого-5 березня, м. Париж www.comexposium.com 79 Туризм International Tourism Fair 16-20 березня, м. Париж www.comexposium.com 80 Ярмарок для фахівців у сфері ІТ І-EXPO 21-23 березня, м. Париж http://www.groupesolutions.fr info@promotions.fr
 18. 18. 18 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 96, офіс № 508 Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 200-38-24 https://www.facebook.com/ USAIDLEVProgram/ https://www.lev.org.ua Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжна- родного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і мо- жуть не збігатися з позицією USAID. Контакти авторів випуску: ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій” Андрій Бутін Олександр Крініцин тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: butin@ier.kiev.ua, krinitsyn@ier.kiev.ua Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європей- ський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерст- вами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструмен- тів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приват- ного сектору. Завдання програми  визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні  надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів.  координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх підприємств “Путівник експортера” вийде 31 березня 2017 року

×