Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Путівник експортера. Випуск №3

759 views

Published on

Інформаційний бюлетень для малих та середніх підприємств, створений в рамках Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні"

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Путівник експортера. Випуск №3

 1. 1. 1 ПУТІВНИК ЕКСПОРТЕРА інформаційний бюлетень для МСП Новини 6 вересня 2016 року відбулась пре- зентація проекту ЄС FORBIZ Європейський проект "FORBIZ” спрямо- ваний на створення кращого бізнес- середовища і реалізовується в рамках ініціативи EU4Business. Результатом ро- боти проекту має стати поліпшення інве- стиційного та бізнес-клімату в Україні, у тому числі через забезпечення технічної експертизи існуючого галузевого законо- давства задля створення кращого, орієн- тованого на бізнес регулювання. Проект має сприяти реалізації реформ в Україні та її економічному відновленню. Проект фінансується Європейським Сою- зом та реалізується спільно з партнера- ми проекту - Міністерством економічно- го розвитку і торгівлі України та Держав- ною регуляторною службою України. Також реалізації проекту FORBIZ сприяти- ме незалежний аналітично-експертний центр “Офіс ефективного регулювання (BRDO)”. Планується, що за рахунок запроваджен- ня цілого ряду законодавчих і політичних кроків протягом найближчих років про- ект FORBIZ стимулюватиме збільшення кількості конкурентоздатних малих і середніх підприємств в Україні. Джерело: http://www.me.gov.ua/News/ Detail?lang=uk-UA&id=476bd296-044a-44c5- 8134- 05c665b3d115&title=MinekonomrozvitkuYPre dstavnitstvosRozpochaliProektZPidtrimkiBiznes uForbiz Європейський Союз виділив Україні 3 млн євро на реалізацію Стратегії 2020 в галузі сільського господарства Протягом 3-х років ЄС буде надавати тех- нічну допомогу в реалізації Стратегії роз- витку сільського господарства 2020. На це виділено 3 млн євро, про що повідо- мило Міністерство аграрної політики і продовольства України. Національна рада реформ схвалила Стратегію розвитку сільського господарс- тва до 2020 року в грудні 2015 року. Документ розроблявся за участю пред- ставників ЄС, Агентства США з міжнарод- ного розвитку (USAID), Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Світового банку, а також інших організа- цій і країн. Серед очікуваних результатів виконання програми: зростання обсягів експорту сільгосппродукції на 3-4% в рік і збільшення експортних можливостей харчової промисловості України на рин- ку ЄС на 5-7%. Джерело: http://telegraf.com.ua/biznes/ ekonomika/2641462-es-vyidelil-3-milliona-evro -na-razvitie-selskogo-hozyaystva-v- ukraine.html Випуск № 3 10 жовтня 2016 року Новини 1 Нове у законодавстві 3 Тенденції світових ринків 6 Зовнішня торгівля України 6 Виставкові заходи за кордоном 7 ”Портрет представника МСП” за результатами «Щорічного оцінюван- ня ділового клімату 2015» (ABCA) 10 Історія успіху 12 У ЦЬОМУ ВИДАННІ:
 2. 2. 2 В Україні підписана перша угода InnovFin для МСП Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) та АТ “ПроКредит Банк” (Україна) підписали першу угоду у рамках проекту “InnovFin” (EU finance for innovators) – ініціативи, яка спрямована на залучен- ня коштів на розвиток інноваційних компаній шляхом гарантування позик МСП і фінансується ЄС за програмою “Горизонт 2020”. Метою програми InnovFin є заохочення (за фінансо- вої підтримки ЄС) банків та інших фінансових уста- нов до кредитування малих та середніх підприємств (кількість працівників в яких не перевищує 500 осіб), яким необхідні інвестиції та/або оборотний капітал для фінансування наукових дос- ліджень, розвитку та інноваційної діяльності. ЄІФ відбирає майбутніх партнерів з європейських фінан- сових установ, які виражають зацікавленість у вико- нанні функцій фінансового посередника. Підписаний договір дасть ПроКредит Банку можли- вість кредитувати українські інноваційні компанії упродовж наступних двох років. Очікується, що в цілому підтримка ЄС стимулюватиме створення портфелю банківських кредитів в обсязі 50 млн євро. Програма гарантування позик дозволить ма- лим та середнім компаніям залучати нові фінансові ресурси, які, у свою чергу, створюватимуть робочі місця та спрятимуть зростанню країни. Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) – частина групи Європейського інвестиційного банку. Його головною місією є підтримка європейського мікро-, малого та середнього бізнесу та допомога йому в отриманні доступу до фінансування. ЄІФ розробляє та створює венчурний капітал та капітал зростання, гарантії та інструменти мікрофінансування, орієнто- вані на згаданий сегмент ринку. ЄІФ сприяє досягненню ці- лей ЄС у розрізі підтримки інно- вацій, науково- дослідницької діяльності та розвитку, під- приємництва, зростання та зайнятості. Джерело: http://www.procreditbank.com.ua/press- center/news/v-ukraine-podpisano-pervoe-soglashenie- innovfin-dlya-msp-eif-i-pro-redit-bank/ В Україні запроваджено електронну ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері бу- дівництва 6 липня 2016 року було презентовано нові можли- вості електронного урядування. Державна архітек- турно-будівельна інспекція та Державне агентство з питань електронного урядування представили нові можливості щодо подачі документів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності. До цього часу подання документів на отримання ліцензії здійснювалося лише у паперовій формі осо- бисто до Державної архітектурно-будівельної інспе- кції у м. Київ або поштою. При цьому близько 70% суб’єктів звернення подавали документи та забира- ли результат особисто, долаючи значні відстані та витрачаючи кошти. Зараз суб’єкти господарювання мають можливість подати усі необхідні документи у будь-який зруч- ний час через Інтернет. Здобувачу ліцензії автома- тично буде направлятися інформація щодо етапів розгляду його документів. Також можна буде пере- вірити факт видачі ліцензії, переглянувши запис у єдиному реєстрі через Інтернет. Подання документів для отримання ліцензії та вне- сення змін до переліку робіт здійснюється через електронну систему e-dabi.gov.ua, а також на єдино- му державному порталі адміністративних послуг poslugy.gov.ua. Електронна форма документів з ав- томатичною перевіркою та підказками значно міні- мізує ризик допущення помилок при її заповненні. За рахунок автоматизації має прискоритися не тіль- ки процес подання, але й розгляду документів та ухвалення відповідних рішень. Новий електронний сервіс має створити сприятливі умови для ведення будівельного бізнесу. Він заощаджує час та зусилля підприємців, робить процес ліцензування прозорим та прогнозованим, усуває суб’єктивні фактори при наданні ліцензій та сприяє створенню чесного кон- курентного будівельного ринку. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249167 036&cat_id=244276429 Новини
 3. 3. 3 Уряд затвердив перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 438 “Про внесення змін до постанови Ка- бінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року “ Відповідним нормативним актом Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвер- дження переліку особливо небезпечних хімічних ре- човин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліце- нзуванню”, якими терміни “виготовлення та реаліза- ція” замінено на “виробництво”. Таким чином ліцен- зуванню підлягає саме виробництво особливо небез- печних хімічних речовин, перелік яких наведений у постанові, до якої вносяться зміни. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=249189419 Скасовано обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 661 “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 139” Постанова скасовує необхідність здійснювати обов’я- зкову державну реєстрацію іноземних інвестицій. Це рішення покликано спросити доступ іноземних інвес- тицій в Україну шляхом скасування їх державної реєстрації. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249362968 Затверджено порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 561 “Про затвердження Порядку по- дання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електрон- ному вигляді за допомогою телекомунікаційних за- собів зв'язку” Уряд затвердив порядок подання документів до орга- ну ліцензування та видачі ним документів в електрон- ному вигляді. Органи ліцензування протягом двох місяців мають затвердити за погодженням з Мінекономрозвитку України шаблони електронних документів та забезпечити їх оприлюднення та пода- льше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах та на єдиному державному порталі адміністративних пос- луг. Положення прописує використання цифрового підпису, а також порядок обробки, зберігання та розг- ляду відповідних звернень, сформованих у електрон- ному вигляді. Можливість електронного документообігу при отри- манні ліцензій дозволить значно спростити процеду- ри документів, а отже зекономити час та гроші як біз- несу, так і держави. Також знижується ризик корупції. Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=249275726&cat_id=244274160 НБУ скасував вимогу щодо надання акту цінової експертизи для здійснення резидентами оплати імпорту послуг Постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 372 "Про визнання таки- ми, що втратили чинність, деяких нормативно- правових актів Національного банку України" Нове у законодавстві України
 4. 4. 4 В рамках політики поступового зменшення валютного контролю Національний банк скасував вимогу щодо надання акту цінової експертизи Державного інфор- маційно-аналітичного центру для здійснення резиде- нтами оплати імпорту послуг. До цього часу діяла вимога, згідно якої резиденту для розрахунків за послуги (роботи, права інтелектуальної власності), придбані у нерезидента, необхідно було отримати акт цінової експертизи Державного інфор- маційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, якщо загальна вартість вказаних пос- луг перевищувала 50 тисяч євро. Акт мав засвідчити відповідність контрактних цін на послуги кон'юнктурі ринку. На сьогодні така вимога втратила свою ефективність як дієвий інструмент боротьби з відтоком капіталу. За оцінками НБУ, її скасування ніяким чином не спричи- нить послаблення контролю за проведенням зовніш- ньоекономічних операцій з імпорту послуг. Рішення спростить здійснення зовнішньоекономічної діяльності для підприємств, які імпортують роботи і послуги. Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=4 FD0399FA0CCC3FFC8DFA5902DA73834?art_id=35298051&showTitle =true Національний банк України лібералізує систему валютного регулювання Постанова Правління Національного банку України від 11 серпня 2016 року № 368 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національно- го банку України" НБУ продовжує роботу по лібералізації системи валю- тного регулювання та контролю за зовнішньоекономі- чними операціями резидентів. Постановою №368 передбачена можливість подання резидентами до банків як оригіналів, так і копій доку- ментів в електронній формі для реєстрації укладених з нерезидентами договорів позики (змін до них), про- ведення платіжних операцій за цими договорами, здійснення резидентами розрахунків з нерезидента- ми через кореспондентські рахунки банків- нерезидентів у гривнях тощо. Також Національний банк розширив можливості фі- нансування імпортних операцій вітчизняних підпри- ємств за рахунок спрощення умов для залучення зов- нішнього фінансування за участі іноземних експортно- кредитних агентств та міжнародних фінансових орга- нізацій. Очікується, що зазначені зміни сприятимуть не тільки запровадженню сучасних комунікаційних технологій у банківській системі, а й активізації зовні- шньоекономічної діяльності. Наведені зміни набрали чинності 18 серпня 2016 року. Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35116635&cat _id=55838 Підвищено поріг річного обсягу розрахункових операцій без застосування касових апаратів 22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів України схва- лив постанову, якою підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій продажу для підприємств без касових апаратів (РРО) з 75-200 тис. грн до 250- 500 тис. грн залежно від організаційних форм та умов діяльності підприємств. Нове у законодавстві України
 5. 5. 5 Прийняття постанови сприятиме спрощенню здійс- нення розрахункових операцій і скороченню витрат суб'єктам господарювання, до яких застосовувати- меться нове порогове значення. Відзначимо, що використання РРО є обов'язковим для підприємств, що займаються реалізацією підак- цизних товарів, надають побутові послуги, послуги носильників багажу на вокзалах і в портах, а також підприємств, які реалізують квитки державних лоте- рей. Разом з цим, виключається необхідність викори- стання РРО підприємствами, які займаються ремон- том взуття, трикотажних виробів, прибиранням квар- тир, доглядом за хворими людьми, не використову- ючи найманих працівників. Джерело: http://economics.unian.ua/finance/1535177-porig- prodaju-bez-kasovih-aparativ-pidvischili-do-250-500-tisyach-griven- na-rik.html Пропонується дозволити компаніям публікувати фінансову звітність в електронному вигляді Проект Закону України “Про внесення змін до де- яких законів України щодо покращення умов ве- дення бізнесу, спрощення доступу до інформації” № 4805 від 14 червня 2016 року Ініціатор: Народний депутат України Метою законопроекту є приведення у відповідність до сучасних міжнародних стандартів порядку публі- кації підприємствами інформації щодо їх діяльності, спрощення доступу до такої інформації, зменшення фінансового навантаження на бізнес, а також на осіб, які зацікавлені у отриманні інформації. Проектом пропонується виключити із переліку повноважень державних органів та установ право вимагати від компаній здійснювати публікацію інформації у дру- кованих виданнях – це пропонується робити на акре- дитованих профільними установами сайтах. На даний час акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, професійні учасники фінансового, фондово- го ринків зобов’язані публікувати у паперових видан- нях великі обсяги інформації, що стосується їх діяль- ності. При цьому компанії не можуть розпочати деякі операції без наявності публікації у відповідному офі- ційному друкованому органі або засобі масової ін- формації. З одного боку, це величезні масиви інфор- мації, на публікацію якої витрачаються значні кошти, з іншого – відслідкувати інформацію про ту чи іншу компанію практично неможливо, адже перелік таких видань не є визначеним. Законопроектом пропонується виключити вимоги щодо необхідності здійснення публікації окремої фінансової інформації компаній у друкованих видан- нях. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=59395 Нове у законодавстві України
 6. 6. 6 Сторінка статистики Індекси цін сировинних товарів за даними Світового банку1 Інформація щодо зовнішньої торгівлі України товарами за даними Державної служби статистики України 1 http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Енергетичні Не енергетичні 0 20 40 60 80 100 120 140 С/г товари Метали та мінерали 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Олія та харчові продукти Зернові Інші харчові продукти 0 20 40 60 80 100 120 140 Нафта ($/bbl) Вугілля ($/mt) Природний газ ($/mmbtu)** РФ 13% Туреччина 8% Китай 8% Єгипет 6% Iталiя 5% Польща 5%Iндiя 4% Нiмеччина 3% Нiдерланди 2% інші 46% Основні країни експорту українських товарів у І-му півріччі 2015 року РФ 10% Єгипет 6% Китай 6% Туреччина 6% Польща 6% Iталiя 6%Iндiя 5% Нiмеччина 4% Угорщина 3% Iспанiя 3% Нiдерланди 3% Бiлорусь 2% Румунiя 2% Чехія 2% Інші 36% Основні країни експорту українських товарів у І-му півріччі 2016 року РФ 20% Нiмеччина 11% Китай 10% Бiлорусь 6% Польща 6% Угорщина 5% США 4% Норвеґія 3% Францiя 2% Інші 33% Основні країни з яких Україна імпортувала товари у І-му півріччі 2015 року РФ 13% Китай 12% Нiмеччина 11% Бiлорусь 7% Польща 7% США 5% Францiя 4% Iталiя 3% Туреччина 3% Інші 35% Основні країни з яких Україна імпортувала товари у І-му півріччі 2016 року * Дані за липень-серпень 2016 року ** Ціни помножені на 10 для наглядності
 7. 7. 7 Виставкові заходи за кордоном* Заплановані виставково-ярмаркові заходи протягом листопада грудня 2016 року (у галузях сільського господарства і харчової промисловості, машинобудування туризму та ремісництва) Країна Дата Назва Контактна інформація Сільськогосподарська та харчова галузі Республіка Болга- рія, Софія Листопад Міжнародна спеціалізована виставка “ИНТЕРФУД & ДРИНК” Интер Експо Център, Держава Ізраїль 29 листопада – 1 грудня Israfood 2016 The 33nd International exhibition for Food & Beverage. Including Manufacturers, Importers of Food & Beverage, Delicacy Avenue, IsraWine http://www.stier-group.com/english.asp Держава Ізраїль 29 листопада – 1 грудня FOODPACK – Food and Bever- age Packing Exhibition http://www.stier- group.com/ISRAFOOD/index_en.asp Італійська Респуб- ліка 26-28 листопада InterPoma 2016 Виставка присвячена питан- ням культивації, зберігання та комерціалізації яблук Fiera Bolzano Spa fieramesse.bz@pec.it www.fierabolzano.it Канада листопад Gourmet Food & Wine Expo Town Media, a division of Sun Media Corporation Республіка Корея м.Сеул листопад Food Week Korea e-mail: foodweek.info@coex.co.kr http://koreafoodweek.com/ Литовська республіка листопад BALTIC FOOD AND BEVERAGE FAIR (BAF) Lithuanian Exhibition and Congress Centre LITEXPO tel.: +370 (693) 46524 е-mail: baf@litexpo.lt Об’єднані Арабські Емірати листопад THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL Dubai World Trade Centre http://www.speciality.ae/ Об’єднані Арабські Емірати листопад SIAL MIDDLE EAST Міжнародна харчова вистав- ка SIAL 1, rue du Parc 92593 Levallois-Perret Cedex http://www.sialme.com/ грудень MENOPE - MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC PROD- UCTS EXPO (натуральні органічні продукти) Global Links LLC. http://www.naturalproductme.com Румунія 2 - 6 листопада INDAGRA Міжнародний ярмарок обладнання та продукції землеробства, садівництва, виноградарства і тваринниц- тва Міністерство сільського господар- ства Румунії, ROMEXPO SA.,ТПП Румунії, Державне бюро винаходів та торго- вих марок, Асоціація стандартизації Румунії www.indagra.ro Румунія 2 - 6 листопада ALL PACK Міжнародна виставка пакувальних матеріалів та виробничого обладнання ROMEXPO SA., ТПП Румунії www.all-pack.ro * Більш детальна інформація за посиланням: http://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/foreign-events
 8. 8. 8 Виставкові заходи за кордоном Країна Дата Назва Контактна інформація Румунія 2 - 6 листопада EXPO DRINK & WINE Ярмарок вина, алкогольних та безалкогольних напоїв ROMEXPO SA., ТПП Румунії, Асоціація виноробів Румунії www.targdevinuri.ro Румунія 17-20 листопада FOOD INTERNATIONAL Міжнародна гастрономія (проводиться в рамках ROMHOTEL) ROMEXPO SA., ТПП Румунії, Державне бюро винаходів та торгових марок, Республіка Узбеки- стан 23-25 листопада 12-а Міжнародна виставка «UzAgroExpo – 2016» Сільгосптехніка. Тваринницт- во. Птахівництво. Ветерина- рія. Рослинництво. Садівницт- во. Послуги Виставкова компанія IEG Uzbekistan www.ieg.uz 23-25 листопада 12-а Міжнародна виставка «UzProdExpo – 2016» Харчове обладнання, тара і упаковка, продукти харчуван- ня, послуги. Виставкова компанія IEG Uzbekistan www.ieg.uz Куба кінець жовтня – початок листо- паду XXXІV Міжнародний Гавансь- кий ярмарок FIHAV 2016 товари народного споживан- ня, машинобудування та обладнання, технології, сировина, послуги та інше Міністерство зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій Куби, Торгова палата Куби, державна компанія PALCО, виставковий центр EXPOCUBA E-mail: pabexpo1@palco.cu; ghislein@palco.cu http://www.feriahavana.com Туризм та ремісництво Країна Дата Назва Контактна інформація Румунія 17-20 листопада TTR IІ Romanian Tourism Fair ROMEXPO SA.; ТПП Румунії; www.targuldeturism.ro 1-12 грудня CHRISTMAS GIFTS FAIR Christmas presents, decorations and souvenirs fair ROMEXPO SA., ТПП Румунії Куба грудень XX Feria Internacional de Artesanía (FIART) ремесла, народна творчість Кубинський фонд культурної спадщини (http://www.fcbc.cu promocion@artis718.fcbc.cu Машинобудування та промислові товари Португальська Республіка листопад INTERINDÚSTRIA Міжнародна виставка продукції та послуг для промисловості. EXPONOR Feira Internacionale do Porto, 4450, Leca da Palmeira,Portugal Tel.: +(351)-(229)-981400 Fax: +(351)-(229)-9957499 Португальська Республіка листопад SIMIEX Міжнародна виставка з питань обслуговування промисловості.
 9. 9. 9 Виставкові заходи за кордоном США, м. Чикаго, Іллінойс 6-9 листопада PACK INTERNATIONAL EXPO 2016 Міжнародна виставка пакувальної промисловості Packaging Machinery Manufacturers Institute 4350 North Fairfax DriveSuite 600 TEL 703.243.8555 Fax 703-243-3038 США, м. Нью-Йорк 17-19 листопада Chem Show 2016 Міжнародна виставка хімічної промисловості Javits Center http://www.chemshow.com Республіка Узбекис- тан, м. Ташкент 2-4 листопада Machinery Central Asia 2016 9-а Центральноазіатська Міжнародна виставка “Металургія. Машинобуду- вання. Станкобудування. Автоматизація виробництва Виставкова компанія ITE Uzbekistan, post@ite-uzbekistan.uz www.ite-uzbekistan.uz Держава Кувейт 1-12 листопада “Торговий фестиваль” Кувейтська міжнародна виставка (промислові товари, товари широкого вжитку) «Kuwait International Fair K.S.C.», E-mail : info@kif.net, www.kif.net 23 листопада – 3 грудня Осіння споживча виставка Промислові товари, товари широкого вжитку «Kuwait International Fair K.S.C.», E-mail : info@kif.net, www.kif.net Німеччина, м. Нюрнбергг 22-24 листопада SPS/IPS/ DRIVES електрична автоматизація – системи та компоненти AFAG Messen und Ausstellungen GmbH info@afag.de www.afag.de Німеччина, м. Дюссельдорф 29 листопада – 1 грудня Composites Europe Міжнародна виставка композитних матеріалів Messe Düsseldorf GmbH info@messe-duesseldorf.de www.messe-duesseldorf.de Латвійська Республіка 4-6 листопада BALTIC BEAUTY Косметика, парфумерія, засоби догляду за тілом, устаткування перукарень, косметичних кабінетів тощо E-mail: info@bt1.lv, www.bt1.lv. 24-26 листопада TECH INDUSTRY Машинобудування, металооб- робка, автоматизація, електроніка, електротехніка, виробничі матеріали, інстру- менти і нові технології E-mail: info@bt1.lv, www.bt1.lv Країна Дата Назва Контактна інформація
 10. 10. 10 “Портрет представника малого і середнього бізнесу” за результатами “Щорічного оцінювання ділового клімату 2015” (ABCA) Для оцінювання якості ділового середовища Програма USAID “Лідерство в економічному врядуванні” розробила спеціальний національний інструмент – “Щорічна оцінка ділового клімату” (англійською – Annual Business Climate Assessment, ABCA). Пропонуємо вашій увазі Інфографіку “МСП – які вони?”, а також “Експортери VS некспортери”. Наведена інфографіка підготовлена за результатами опитування 1828 представників сектору МСП, 163 або 9% яких здійснювали експортну діяльність. У цілому було опитано керівників 1325 підприємств-юридичних осіб та 502 підприємці-фізичні особи, проведено 10 фокус-груп та 83 глибинні інтерв’ю з представниками органів виконавчої влади, експертного середовища та бізнес-асоціацій в усіх регіонах України без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони прове- дення Антитерористичної операції. ABCA відображає оцінку якості основних складових бізнес середовища представ- никами малого та середнього бізнесу та їхні очікування щодо майбутніх змін, а також “рейтинг” перешкод, із якими стикаються МСП у своїй діяльності. Предметом оцінювання є також ситуація на підприємстві, плани та напрямки розвитку виробничо-комерційної діяльності на майбутнє, а також загальні настрої в секторі малого та середнього бізнесу. Портрет МСП
 11. 11. 11 Порівняння МСП, які здійснюють і не здійснюють експорт
 12. 12. 12 Історія успіху Туристична компанія “Орнамент України” була створена групою однодумців 7 років назад – у 2009 році. “Ми вирішили відкривати красу і різноманіття нашої країни українцям та гостям із-за кордону, адже у нас є величезна кількість цікавих місць, багата природа та історична спадщина. Така робота є захоплюючою і надихаючою - багато хто із туристів навіть заздрить нашій можливості щотижня мандрувати”, – захоплено розповідає директор і співзасновник компанії, к.е.н. Олена Казьміна. Але незважаючи на уявну простоту і легкість, туристи- чний бізнес (як і будь-який інший) вимагає надзвичай- но високого рівня відповідальності та сервісу. Особли- во, якщо ти бажаєш бути кращим. “В "Орнаменті України" працює всього 5 осіб. І всі – одна сім’я, у якій кожний вкладає душу у спільну справу. Основна спеціалізація компанії – внутрішній та в'їзний туризм, але також є закордонні туристичні напрямки. Зокрема, такі країни як Грузія та Угорщина, а у перспективі ще декілька немасових туристичних країн. За роки роботи компанії її послугами встигли скористатися тисячі українців різного віку та соціаль- ного стану: від немовлят до пенсіонерів, школярі, студенти, службовці, підприємці, а також сотні іноземних туристів з усіх куточків світу. Багато хто з них продовжують звертатися до компанії і рекоменду- вати її своїм друзям”. Розповідаючи про особливості діяльності своєї компанії, Олена звертає увагу на цінність кожного клієнта. У своїй діяльності “Орнамент України” робить акцент на національній автентичності та індивідуаль- ному підході до замовників. Зокрема, замовляючи послуги, кожен турист сам визначає їх необхідний обсяг – хтось надає перевагу “усе включено”: транс- портне обслуговування і практично цілодобова присутність гіда поруч, вхідні квитки на екскурсійні об’єкти та знайомство із місцевою кухнею 3 рази на добу, від ресторанів до домашніх вечерь у сім’ї. Інші ж обирають одиничні послуги. Наприклад, трансфер із аеропорту і в зворотному напрямку, проживання в готелі або одноденна екскурсія. Все це, у разі роботи з іноземцями, є експортом послуг, особливістю яких буде самостійне прибуття замовника на місце безпо- середнього отримання. Дуже зручно – питання доставки знімається повністю! Разом з цим, на думку Олени, не все так легко і просто в українській туристичній галузі, як може видаватися на перший погляд. Про нашу країну як туристичний напрямок поки що дуже мало знають у світі. Треба визнати, що протягом усіх років незалежності, іміджу країни та її привабливості за кордоном у зовнішній інформаційній політиці практично не приділялася належна увага. Тільки після проведення Євро 2012 Україна як туристичний напрямок отримала потужну хвилю інтересу в усьому світі. З кінця 2014 року Україна також періодично знаходиться на вістрі
 13. 13. 13 інтересу світових ЗМІ, але вже зовсім в іншому контексті. І цей ракурс говорить про потенційну небезпеку країни для іноземних громадян. Туризм є своєрідним “посланцем” країни у зовніш- ньому світі, барометром її стабільності і привабливос- ті, у тому числі інвестиційної. На сьогодні 90% терито- рії країни є безпечною для відвідування. До того ж “слабкість” української валюти робить перебування іноземців в Україні надзвичайно вигідним: ціни на їжу в закладах харчування, транспорт, музеї у валют- ному еквіваленті у рази нижче, ніж у інших європей- ських країнах. При цьому сервіс на достатньо високо- му рівні, хоча над ним, як і над розвитком інфраструк- тури, теж треба працювати і працювати. Зусилля команди “Орнаменту України”, яка кожного дня прагне робити найкращий продукт, не залишили- ся непоміченими і були відзначені премією Kyiv Tourism Awards 2016 у номінації “Кращий туристич- ний оператор з внутрішнього туризму”. Олена ввевнена, що її діяльність несе важливу місію знайомства між собою людей із різних куточків України та кращого упізнання нашоої країни в світі. (матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього інформаційного бюлетеня із засновником ТК “Орнамент України”) Історія успіху
 14. 14. 14 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 https://www.facebook.com/ USAIDLEVProgram/ Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжна- родного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і мо- жуть не збігатися з позицією USAID. Контакти авторів випуску: ГО “Інститут економічних досліджень та політичних консультацій” Андрій Бутін Олександр Крініцин тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: butin@ier.kiev.ua, krinitsyn@ier.kiev.ua Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європей- ський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерст- вами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструмен- тів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приват- ного сектору. Завдання програми  визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні  надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів.  координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск інформаційного бюлетеня для малих та середніх підприємств “Путівник експортера” вийде 30 грудня 2016 року

×