Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1

1,299 views

Published on

Шановні читачі!

Перед вами — перший випуск періодичного інформаційно-аналітичного матеріалу “Експорт МСП: від А до Я”, у якому ми розкриватимемо поняття, вимоги, документацію, законодавчі зміни тощо, які потрібно знати українським малим та середнім підприємствам, які планують стати експортерами.
Всього, протягом 2016 року заплановано 4 випуски матеріалу «Експорт від А до Я». У першому випуску ми розкриваємо поняття «уповноважений економічний оператор» (УЕО): хто це такий, які є види сертифікатів УЕО, як отримати статус УЕО, які переваги дає цей статус. Також ми провели інтерв’ю з представником компанії AVATAS (яку відносимо до МСП), який розповів як їм вдалося розпочати експорт, а також дав декілька практичних порад.

Published in: Economy & Finance

Експорт МСП: від А до Я. Випуск №1

  1. 1. ЕКСПОРТ МСП: ВІД А ДО Я ТЕМА ВИПУСКУ “УПОВНОВАЖЕНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР” У цьому випуску Шановні читачі! До Вашої уваги — перший випуск періодичного інформаційно-аналітичного матеріалу “Експорт МСП: від А до Я”. На сьогоднішній день відсутність інформації є однією з головних перешкод, що ускладнюють зовнішньоекономічну діяльність малого й середнього біз- несу, оскільки він, зазвичай, не має належних ресурсів відстежувати та аналізувати поточні тренди розвитку підприємництва й кращі практики експортерів. “Експорт МСП: від А до Я” являє собою регулярний інформаційний продукт, спрямований на підвищення обізнаності представників МСП у технічних аспектах діяльності, орієнтованої на експорт. Основна мета наших матеріалів:  поширення актуальної інформації з широкої тематики щодо експорт- ної діяльності;  поглиблення розуміння представниками МСП питань сучасної торгове- льної політики й практики виходу на зарубіжні ринки;  сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної спроможно- сті шляхом більш глибокого розуміння як системи, так і окремих еле- ментів експортної діяльності. Ми не претендуємо на повноту картини, але сподіваємося, що підбір мате- ріалів дозволить отримати додаткову точку сприйняття реальності, що допоможе зробити правильний вибір при ухваленні рішень. Підготовка цього бюлетеня стала можливою завдяки підтримці американ- ського народу, що була надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Сподіваємось, цей матеріал стане цікавим та корисним для малих та сере- дніх підприємств. Випуск № 1 Квітень 2016 року Інститут уповноваженого економічного оператора 2 Визначення УЕО 2 Види сертифікатів УЕО 2 Як отримати статус УЕО 3 Виконання митних форма- льностей 4 Світова практика 4 Переваги які надає статус УЕО 5 Зміни передбачені проек- том Закону 6 Практичний досвіду експо- ртної діяльності представ- ника українського МСП 7
  2. 2. 2 Визначення уповноваженого економічного оператора Всесвітньою митною організацією "Сторона, що бере участь у міжнародному русі товарів у тій чи іншій функції, що була схвалена націона- льним митним управлінням або від його імені, відповідно до стандартів безпеки Всесвітньої митної ор- ганізації або еквівалентних стандартів ланцюгів поставок. Уповноважені економічні оператори включа- ють виробників, імпортерів, експортерів, брокерів, транспортувальників, консолідаторів, посередників, порти, аеропорти, операторів терміналів, інтегрованих операторів, склади і дистриб'юторів". Визначення УЕО в Митному кодексі України Уповноважений економічний оператор - це підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке відпові- дає умовам, встановленим Кодексом, та має право користу- ватися спеціальними спрощеннями відповідно до Кодексу. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/paran443#n443 Діяльність регламентується на основі виданих сертифікатів, що надають відповідні переваги. Види сертифікатів УЕО Підприємство самостійно може обрати тип сертифіката, на який воно буде подавати запит. Існують два види сертифіката уповно- важеного економічного оператора: 1) на спрощення митних процедур; 2) щодо надійності й безпеки. Крім того, існує третій варіант, коли підприємство може отримати одночасно обидва сертифікати. Угодою СОТ про спрощення процедур тор- гівлі (ратифіковано Україною 16.12.2015) передбачено сприяння розвитку уповнова- жених операторів на основі міжнародних стандартів. Така форма сприяння міжнаро- дній торгівлі встановлює партнерські зв'яз- ки та зберігає баланс інтересів держави й підприємств. Основними критеріями оцінки потенційних претендентів на отримання сертифіката є: законність, прозорість, про- фесійність, надійність та безпека. Протягом лютого-березня 2016 року Міні- стерством фінансів України було представ- лено та обговорено проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. (щодо УЕО та спро- щень митних процедур)", метою якого є наближення українського законодавства в податковій та митній сферах до Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Украї- ною та ЄС. На початку квітня відповідний законопроект був ухвалений на засіданні Кабінету Міністрів України. У сучасних міжнародних економічних відносинах спрощення процедур торгівлі відіграє ключову роль. Такі заходи є невід’ємною складовою міжнародних, регіональних або двосторонніх договорів про економічну співпрацю та торгівлю. Одним з таких механізмів спрощення процедур торгівлі є Уповноважений економіч- ний оператор. Затверджений експортер У Протоколі 1 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом запроваджено поняття «Затверджений експортер», що є більш вузьким ніж уповноважений економічний оператор, але також має на меті спрощення процедур торгівлі, а саме, у контексті сертифіката підтвердження походження (EUR.1). Митні органи країни експорту можуть надати відповідний статус будь-якому експортерові, що надалі імену- ватиметься «затвердженим експортером», який часто перевозить товари за цією Угодою. Статус дає право складати декларації інвойс незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий статус, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважа- тимуть необхідними, для підтвердження статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов Протоколу. Важливим є те, що митні органи можуть надати статус затвердженого експортера за будь-яких умов, які вва- жатимуть належними, та можуть скасувати його, якщо затверджений експортер припинив надання гарантій чи в будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_a11 ) Інститут уповноваженого економічного оператора
  3. 3. 3 Термін видачі сертифіката досить тривалий, від 90-та до 120-ти календарних днів. Митним кодексом (Стаття 14) встановлені такі умови для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора:  здійснення ЗЕД протягом не менше трьох років;  відсутність невиконаного зобов’язання зі сплати митних платежів та пені;  відсутність заборгованості відповідно до податкового законодавства;  відсутність протягом трьох років фактів притягнення посадових осіб підприємства до адміністратив- ної відповідальності за порушення митних правил;  наявність такої системи обліку товарів, яка дає змогу порівнювати документи й відомості, що нада- ються органам доходів і зборів при здійсненні митного контролю та митного оформлення з докумен- тами і відомостями про провадження господарської діяльності;  відсутність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної пе- ревірки. Крім того, якщо підприємство на день подання ним заяви про видачу сертифіката УЕО протягом трьох років не пере- бувало на обліку в органах доходів і зборів, воно має разом із заявою дати письмову згоду про проведення щодо нього органами доходів і зборів протягом шести місяців з дня отримання ним сертифіката позапланових перевірок (обліку товарів, а також транспортних засобів комерційного призна- чення, що переміщуються через митний кордон України та/ або перебувають під митним контролем). Статус УЕО надається митницею з включенням до Єдиного реєстру. У проекті Закону та в Митному Кодексі однаково прописані критерії для надання статусу уповноваженого економічного оператора, а саме:  дотримання положень законодавства України, у тому числі, з питань державної митної справи;  задовільна система ведення комерційної та транспортної документації;  платоспроможність;  забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації (тільки для сертифіка- та "на спрощення митних процедур");  дотримання стандартів надійності та безпеки (тільки для сертифіката "щодо надійності й безпеки"). Взаємини уповноваженого економічного оператора з органом доходів і зборів визначаються погодженою керівником органу доходів і зборів та уповноваженим економічним оператором процедурою, що встанов- лює:  регламент інформаційного обміну між органом доходів і зборів та уповноваженим економічним опе- ратором;  порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засо- бів комерційного призначення;  особливості виконання митних формальностей під час застосування спеціальних спрощень, що на- даються уповноваженому економічному оператору відповідно до Митного Кодексу України. Як отримати статус УЕО?
  4. 4. 4 Митні формальності щодо прибуття (відправлення) товарів оператора виконуються таким чином: Оператор, який очікує прибуття чи планує відправлення товарів комерційного призначення, має повідомити про це органу доходів і зборів шляхом надсилання електронного повідомлення з електронним цифровим підписом про:  реквізити митної декларації, відповідно до якої здійснюється переміщення товарів;  опис та вагу товарів, що прибувають (відправляються);  номери транспортних засобів, які здійснюють переміщення товарів;  дату та час очікуваного прибуття (відправлення) товарів, транспортних засобів комерційного призначен- ня на об’єкти (з об’єктів) оператора;  код місця прибуття (відправлення) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;  наміри щодо подальшого використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що прибувають (розміщення на тимчасове зберігання, розміщення в митному режимі, відбір зразків, відпра- вка товарів внутрішнім транзитом тощо). Орган доходів і зборів має протягом чотирьох робочих годин після отримання електронного повідомлення від оператора провести аналіз інформації (обробити митну декларацію) та проінформувати оператора елек- тронним повідомленням з електронним цифровим підписом про заходи митного контролю, під які підпадає зазначена партія товарів, або про відсутність необхідності таких за- ходів. Особливістю сертифікату УЕО є його безстроковість та видача на безоплатній основі. Однак існу- ють випадки, коли дія сертифіка- та може бути зупинена або ану- льована. Світова практика За останнє десятиліття можна виявити послідовне приєднання країн ЄС, деяких країн ЄАВТ, Азії та Америки до запровадження інституту УЕО. У цілому кількість УЕО у світі не є значною, але постійно зростає. Вимоги для отримання статусу УЕО виглядають доволі складни- ми для МСП, але в умовах відкри- тості ведення бізнесу і високих міжнародних стандартів для ви- бору постачальників преференції, які надає такий сертифікат, безперечно є суттєвою перевагою в конкурентній боротьбі. Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічно- го оператора та спрощень митних формальностей)» містить уточнення до існуючого Митного Кодексу та гармонізує вимоги з аналогічними в законодавствах країн, де інститут УЕО вже успішно функціонує. Очевидно, що великі підприємства матимуть менше складнощів з високими вимогами для отримання стату- су УЕО, однак, за оцінками ІЕД, в Україні кількість уповноважених операторів може сягнути від кількох со- тень до тисячі. Такий статус буде корисний малим і середнім підприємствам, що мають постійні поставки з постійними контрагентами, та/або входять у глобальні ланцюжки вартості. Нова форма взаємодії з митними органами може значно спростити операційну зовнішньоекономічну діяльність МСП. Джерело: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Presentation_AOE%20MoF_for% 2012.02.16_v4_without%20logos+thanks.pdf Виконання митних формальностей
  5. 5. 5 УЕО завдяки тісній співпраці з державою отримають такі переваги:  Репутаційні – рівень довіри до такої компанії зросте як з боку держави, так і з боку контрагентів та партнерів у бізнесі;  Синергетичні – підприємство стає повноцінним учасником міжнародного ланцюга безпечних поста- вок, та, у свою чергу, власним прикладом “підтягує” своїх контрагентів, що не мають такого сертифі- кату, до більш якісного рівня ведення бізнесу;  Часові – зменшення часових витрат на здійснення зовнішньоекономічної діяльності;  Операційні – швидкість реалізації торговельних операцій та посилення ефективності внутрішніх кон- тролів впливає на управлінські рішення та вчасне виконання зобов'язань перед партнерами. Відтак, новий законопроект дозволить впровадити дієві механізми у сфері спрощення торгівлі та сприян- ня діяльності українській митниці, бізнесу, зокрема, матиме значний позитивний вплив на зовнішньоеко- номічну діяльність МСП. Характеристика спрощення для УЕО Сертифікат на спро- щення процедур Сертифікат щодо на- дійності та безпеки Митне оформлення в першочерговому поряд- ку із застосуванням меншого обсягу митних процедур + + Подання короткої ввізної декларації зі змен- шеним переліком відомостей - + Отримання завчасного повідомлення про про- ведення митного огляду та обрання місця йо- го проведення - + Застосування загальної гарантії чи звільнення від гарантії + - Статус уповноваженого вантажоодержувача / Статус уповноваженого вантажовідправника + - Процедура митного оформлення за місцезна- ходженням + - Джерело: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Presentation_AOE%20MoF_for%2012.02.16_v4_without%20logos+thanks.pdf Які переваги надає статус УЕО?
  6. 6. 6 Проект Закону несе в собі в основному уточнення до чинного Митного Кодексу, але існують і принципово нові аспекти. Розглянемо їх:  У Митному кодексі не було зазначено різниці між нерезидентами та резидентами, що претендують на статус УЕО. У Статті 13. “Спеціальні спрощення, які можуть надаватися уповноваженому економіч- ному оператору” Проекту з'являється уточнення, що нерезиденти мають право користуватись виключ- но спеціальними спрощеннями, що надаються для сертифікату "щодо надійності й безпеки", а отже, не мають права на сертифікат “на спрощення митних процедур”.  Більш детально розписана процедура зупинення чи анулювання та поновлення сертифікату УЕО. Зокрема, регламентується наявність автоматизованої системи митного оформлення, що в автоматич- ному режимі на підставі внесених до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів відомостей призупиняє або поновлює статус УЕО.  Було додано поняття уповноваженого вантажоодержувача (Стаття 1021 ), що представляє собою сертифікат для уповноваженого економічного оператора стосовно його об’єкта (будівлі, споруди, відк- ритого або закритого майданчика чи іншого місця), що є місцем доставки товарів, які ввозяться на ми- тну територію України, або переміщуються до такого об’єкта в митному режимі транзиту. Обов’язко- вою умовою отримання дозволу на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача, є наявність в уповноваженого економічного оператора дозволу на застосування загальної фінансової гарантії чи звільнення від гарантії.  Було додано поняття уповноваженого вантажовідправника (Стаття 1022 ), що представляє собою уповноваженого економічного оператора, якому видано дозвіл на декларування та відправлення това- рів зі свого об’єкта (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця) в митному режимі транзиту. Обов’язковою умовою отримання дозволу на користування статусом уповноважено- го вантажовідправника є наявність в уповноваженого економічного оператора дозволу на самостійне накладання пломб спеціального типу та дозволу на застосування загальної фінансової гарантії чи зві- льнення від гарантії.  Додатково було розписано процедуру випуску за місцезнаходженням (Стаття 2491 ). Обов’язковою умовою отримання дозволу на користування процедурою випуску за місцезнаходженням для товарів, ввезених на митну територію України, є наявність в уповноваженого економічного оператора дозволу на користування процедурою уповноваженого вантажоодержувача, а для товарів, що вивозяться за межі митної території України, - дозволу на самостійне накладання пломб спеціального типу.  Було додано поняття короткої ввізної декларації (Стаття 1941 ) на товари, що ввозитимуться на мит- ну територію України, що представляє собою декларацію у вигляді електронного повідомлення, засві- дченого електронним цифровим підписом до органу доходів і зборів. Така форма комунікації передба- чає наявність автоматизованої системи митного оформлення в автоматичному режимі. Форма та пе- релік відомостей, що вносяться до такої декларації, затверджується у відповідності до вимог, встанов- лених митним законодавством Європейського Союзу.  Було додано поняття спрощеної митної декларації (Стаття 2601 ), що містить зменшений обсяг відо- мостей у порівнянні із заповненою у звичайному порядку декларацією та є достатнім для ідентифікації товарів. Формат спрощеної митної декларації відповідає вимогам, встановленим митним законодавст- вом Європейського Союзу. Обов’язковою умовою отримання дозволу на користування процедурою спрощеного декларування є наявність в уповноваженого економічного оператора дозволу на застосу- вання загальної гарантії чи звільнення від гарантії.  Згідно з проектом Закону регламентується самостійне накладання пломб спеціального типу (Стаття 3261 )на товари, окремі вантажні місця чи транспортні засоби комерційного призначення для забезпечення ідентифікації товарів уповноваженими економічними операторами, що отримали серти- фікат "на спрощення митних процедур".  У проекті Закону додається можливість перевірки документів після випуску товарів (постмитний контроль) (Стаття 3371 ), що здійснюється за результатами застосування системи управління ризика- ми та може бути ініційована під час митного оформлення або протягом 30-ти календарних днів із дня випуску товарів. Варто зазначити, що постмитному контролю підлягають виключно документи, які не надавались органу доходів і зборів при митному оформленні товарів, та здійснюється він винятково тим органом доходів і зборів, який здійснював митне оформлення товарів. Джерело: http://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia?category=aspekti- Зміни передбачені проектом Закону
  7. 7. 7 Практичний досвід експортної діяльності представника українського МСП Компанія АВАТАС на ринку України з 2001 року та за 15 років зайняла одну з провідних позицій на ринку ви- робників і постачальників комплектуючих для виготовлення світло-прозорих конструкцій (віконні/дверні конс- трукції, алюмінієві фасади/вхідні групи, скління, офісні перегородки, протипожежні двері, тощо). Підприємство орієнтується на впровадження європейського досвіду в галузі технології та якості продукції і дотримується системи ефективних партнерських взаємин як з клієнтами, так і з постачальниками. Компанія представлена в 14-ти містах України регіональними підрозділами, де працює понад 50 співробітни- ків. Центральний офіс розташований у Києві. Як і більшість МСП, АВАТАС намагається надати своїм клієнтам такі переваги в роботі:  Реалізація великих і довгострокових проектів на більшій частині території України;  Надійність і стабільність, відкритість і доступність компанії;  Високий професійний рівень співробітників і надійна ділова репутація;  Індивідуальна схема поставок і підбір асортименту продукції, індивідуальний підхід до кожного клієнта;  Підтримка високого темпу розвитку клієнта;  Гнучка фінансова політика. Ми провели коротке інтерв'ю з представником підприємства для того, щоб дізнатись, як розвивалась їхня експортна діяльність та з якими труднощами вони мали справу на цьому шляху. Чи експортуєте Ви продукцію? Якщо так, чи ця продукція власного виробництва? - Експортували армувальний профіль власного виробництва до Молдови у 2011-2012 роках. Чи змінювалися у Вас країни експорту протягом останніх кількох років? Можливо, Ви почали експор- тувати на нові ринки або пішли з певних ринків? - Країни експорту не змінювались, були змушені припинити експорт у зв’язку із занадто високою ціною на си- ровину. Продукція стала неконкурентоспроможною в ціновому діапазоні, оскільки ми імпортуємо комплектую- чі матеріали з країн ЄС та Туреччини. Чи плануєте Ви відновити експортну діяльність протягом наступних кількох років? - Плануємо, якщо в країні будуть створені сприятливі умови, адже оптові торгові стосунки із зарубіжними пар- тнерами - це логічний розвиток діяльності кожної торгово-виробничої компанії. Опишіть, що саме спонукало Вас почати експортувати продукцію? Які для цього були причини та пе- редумови? - Була можливість налагодити та підтримувати взаємовигідні торгові стосунки з нашими партнерами з Молдо- ви. Виробничі потужності дозволяли розширювати асортимент та задовольняти потреби в якісному армуван- ні наших партнерів. Чи виникали у Вас у той час, коли розпочинали експорт, певні складнощі або проблеми? Які саме та як Ви їх вирішували? - Проблем та складнощів не було. Просто робили свою справу, крок за кроком, від виробництва до сертифі- кації та продажу. Наскільки вигідно зараз в Україні експортувати таку продукцію чи послуги, як у Вашого підприємст- ва? Яка частка експорту в загальних обсягах продажу вашого підприємства? - На цей момент ціна сировини занадто висока для можливості виходу з нашою продукцією на зовнішній ри- нок.
  8. 8. 8 Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх ринках? - Не зовсім Якщо ні, якої саме інформації Вам не вистачає? - Якщо була б створена міжнародна інформаційна платформа, яка надавала б можливості виробникам та покупцям швидко й прозоро розміщувати свої пропозиції та потреби, з чесною оцінкою надійності партне- рів, з’явилось би більше можливостей для створення партнерських відносин. З яких джерел Ви дізнаєтесь про корисну інформацію та чи було би Вам цікаво отримувати регуля- рні інформаційні матеріали від Програми USAID LEV? - Інтернет видання, партнерські зв’язки, виставки/ярмарки. Так, звісно, спеціалізована інформація для нас дуже цікава Назвіть, будь ласка, конкретні пропозиції, які Ви б хотіли подати державним органам щодо сприян- ня експорту? - Створити певну організацію, що буде впроваджувати програми сприяння експорту, підтримуючи підпри- ємства з різних сфер. Аналоги таких організацій давно існують закордоном. Регіональні представництва будуть сприяти діалогу між представниками бізнесу та органами державної влади. А що можна порадити державним органам для того, щоб посприяти експорту саме малого та серед- нього бізнесу? Іншими словами, які кроки, на Вашу думку, варто робити державі для того, щоб роз- вивався експорт малих та середніх підприємств? - Сприяти зменшенню цін на сировину для виготовлення продукції, ввести додаткові пільги та інші заохо- чення для компаній, які експортують не сировину, а саме товари власного виробництва. Чи чули Ви про поняття Уповноваженого економічного оператора? - Так, один із наших австрійських партнерів має такий статус та розповідав нам про переваги, які вони отримують. Ми також зацікавлені в отриманні такого статусу, якщо така практика буде започаткована в Україні. (Інтерв’ю проведене Інститутом економіч- них досліджень та політичних консультацій у березні 2016 року)
  9. 9. 9 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 https://www.facebook.com/ USAIDLEVProgram Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці аме- риканського народу, що була на- дана Агентством США з міжнарод- ного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економіч- ному врядуванні". Погляди авто- рів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з позицією USAID. Контакти авторів випуску: Андрій Бутін Олександр Крініцин тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: butin@ier.kiev.ua, krinitsyn@ier.kiev.ua Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянсько- го суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середови- ще, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європейський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використан- ня інструментів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приватного сектору. Завдання програми визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращу- ють бізнес-середовище для МСП в Україні надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулюван- ня та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів. координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просу- вання економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск періодичного інформаційно-аналітичного матеріалу “Експорт МСП: від А до Я” вийде у липні 2016 року

×