Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg

 1. 1. van zorgende gemeente naar zorgende gemeenschap De rol van de lokale overheid in de vermaatschappelijking van de zorg Katrien Schryvers 18 december 2014
 2. 2. Situering van Zoersel * 21.620 inwoners * 3 deelgemeenten * Sterke inbedding van zorginstellingen in lokale gemeenschappen
 3. 3. Zorginstellingen in Zoersel  Psychiatrisch centrum Bethanië  Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië  Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische zorg aan huis De Sprong  Psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen  Elim, centrum voor psychotherapie  Rust- en verzorgingstehuis Joosten  Huize Monnikenheide  Residentie Halmolen  Rusthuis Ter Dorpe  Woon- en zorgcentrum De Buurt
 4. 4. Zorgende gemeente  Zorgende gemeente ≠ alle zorg zelf opnemen  Regierol: bewaken dat wie zorg nodig heeft, die ook krijgt  Sensibiliseren, motiveren, ondersteunen, overleggen  Zelf initiatieven nemen  Van zorgende gemeente naar zorgende gemeenschap
 5. 5. Samenwerking gemeente - ocmw  Een sociaal beleid dat doorweegt doorheen de diverse beleidsdomeinen  Het aspect ‘zorg’ is opgenomen in diverse beleidsnota’s  Alle lokale openbare dienstverlening vanuit 1 locatie aangeboden  1 gemeenschappelijke front office van waar alle dienstverlening vertrekt
 6. 6. Van zorgende gemeente naar zorgende gemeenschap  Betrokkenheid van  Inwoners  Verenigingen  Zorginstellingen en –organisaties  Lokale overheid
 7. 7. De rol van het lokale bestuur  Sensibiliseren: beïnvloeden beeldvorming over ‘wie anders is’ en inwoners sensibiliseren om dit ‘anders zijn’ te aanvaarden en mee zorg op te nemen.  Ondersteunen: financiële tegemoetkomingen, promotie van projecten, logistieke steun (bijv. ter beschikking stellen lokaal of gebouw)...  Partners bijeenbrengen en overleggen: gemeentediensten, zorginstellingen, politie, middenstand, wijkraden…  Zelf initiatief nemen: m.b.t. het integreren van mensen met zorgnoden in de leefgemeenschap.
 8. 8. In de praktijk  Sensibiliseren:  Beeldvormingsproject Anders Gewoon: artikels in gemeenteblad, infomomenten  Gezondheidscampagnes  Wandelen, tentoonstellingen…  Ondersteunen:  Dagactiviteitencentrum Kameleon  Spelotheek  Fruit voor 75-plussers  Kerstmarkt  Soepproject
 9. 9. In de praktijk  Ten dienste van gemeente en gemeenschap:  vuilniszakken verpakken, enveloppen vullen, groendienst  in een uniform en met materiaal van de gemeente, maar onder toeziend oog van een begeleider van de instelling:  Zwerfvuil opruimen, verkeersborden afwassen, speeltuigen proper houden, glas ophalen en recycleren  Recepten
 10. 10. In de praktijk  Overlegfora:  Directie psychiatrie en burgemeester  Directie psychiatrie, gemeente, middenstand en politie  Zorginstellingen, gemeente en OCMW  Welzijns- en gezondheidsraad  Zorgstrategisch plan  Woonbegeleiding  Meldpunt overlast:  Hoewel er immers veel tolerantie bij de bevolking bestaat, moeten patiënten op hun beurt grenzen kennen. Elk voorval dat terechtkomt bij het meldpunt wordt zorgvuldig behandeld en besproken met de betrokkenen. Zo krijgt het ‘anders zijn’ ook via dialoog een plaats.
 11. 11. In de praktijk  Zelf initiatieven nemen:  LOGO: ‘geestelijke gezondheid’ als extra doelstelling opgenomen  Bovenste Beste Buur  Geschenkdoos  Wij weten elkaar wonen  Dichter in Zoersel
 12. 12. Een zorgende gemeente: geen rariteit  vermaatschappelijking ≠ een of meerdere projecten = continue bekommernis van het beleid  Samenwerking van diverse actoren is noodzakelijk  Tweerichtingsverkeer: win-win  Zorgende gemeente  zorgende gemeenschap

×