Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk sa ra

614 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen geestelijk gezond joris housen - samenwerking shm en ggz in netwerk sa ra

 1. 1. Samenwerking SHM en GGZ binnen SaRA donderdag 18 december ’14
 2. 2. Inhoudstafel 1. Algemene info vermaatschappelijking GGZ 2. Krachten van een netwerk - SaRA 3. Inzoomen op samenwerking SHM en GGZ 1. Outreach bemoeizorg (SSeGA) 2. Wooneenheden buiten het sociaal stelsel 3. Wooneenheden via versnelde toewijzing 4. Enkele conclusies 4. Vraagstelling en bespreking
 3. 3. 1. Algemene informatie vermaatschappelijking GGZ
 4. 4. Enkele ankerpunten in de GGZ-geschiedenis • 1975: ontstaan van DGGZ (actueel CGG) • 1990: reconversie naar initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) • 2001: keuze voor gedifferentieerder aanbod – activeringsprojecten, psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT) • 2002: gemeenschappelijke verklaring van de ministers van Volksgezondheid inzake toekomstig beleid GGZ → creatie Task Force rond uitgangspunten: zorg op maat/continuïteit zorg/vraaggestuurde zorg/zorg zoveel als mogelijk in natuurlijk leefmilieu cliënt • 2007: therapeutische projecten – nadruk op zorgcircuits en zorgtrajecten • 2010: oproep projecten107 • 2011: financiering voor 10 goedgekeurde projecten en 9 projecten herkansing • Juli 2012: goedkeuring 9 projecten en financieringsbelofte • 2013: effectieve start voor 19 projecten federaal (11 in Vlaanderen, 7 in Wallonië en 1 in Brussel)
 5. 5. Waarom hervorming GGZ in België? www.psy107.be
 6. 6. Waarom hervorming GGZ in België? 1. herstelondersteunende zorg, cliëntenparticipatie, familieparticipatie, ervaringsdeskundigheid,… 2. ambulantisering GGZ, meer outreach/minder ziekenhuisbedden (107), gemeenschapsgerichte zorg,… 3. netwerken in een afgebakende regio, getrapte zorg, continuïteit van zorg, ketenzorg,…  Dus het gaat over veel meer dan “afbouw van bedden” en in die zin is de naam “projecten 107” misleidend en beperkend
 7. 7. Waarom hervorming GGZ in België? 1. Herstelondersteunende zorg “Het herstelconcept leidt vaak tot verwarring. Bij herstel denk je al gauw aan de medisch-wetenschappelijke definitie, waarin genezing centraal staat… …in de psychiatrie wordt iets anders bedoeld en gaat herstel over de manier waarop je met je psychische kwetsbaarheid omgaat, over hoe je die een plek geeft in je leven en over de pogingen een bevredigend en zinvol leven op te bouwen”
 8. 8. Waarom hervorming GGZ in België? 2. Reallocatie van ziekenhuisbedden voor outreachende functie  Mobiele teams die cliënten thuis begeleiden en behandelen In België zijn er in verhouding tot andere (Europese) landen veel ziekenhuisbedden (b.v. in België 1 bed/660 inwoners en in Groot- Brittanië 1 bed / 5000 inwoners)
 9. 9. Waarom hervorming GGZ in België?
 10. 10. Waarom hervorming GGZ in België?
 11. 11. Waarom hervorming GGZ in België? 3. Uitbouwen van een zorgnetwerk over 5 bepaalde functies in een afgebakende geografische regio voor (jong)volwassenen (16-65 jaar) • Over sectoren heen: GGZ, justitie, huisvesting, werk, wonen,… • Over doelgroepen heen: algemene GGZ en categorale GGZ (forensisch, verstandelijke handicap, verslaving) • Over lijnen heen: • 0e (mantelzorg), • 1e (huisarts, straathoekwerker, thuisvpk,…), • 2e (psychotherapeut in CGG,…) en • 3e (PAAZ, psychiatrisch ziekenhuis,…) • Met cliëntenparticipatie • Met familieparticipatie
 12. 12. De 5 functies in het zorgnetwerk Beschrijving volgens ‘Gids’ overheid: • F1: activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, screening, vroeginterventie en gespecialiseerde ambulante diagnostiek en behandeling • F2: ambulante intensieve behandelteams (in de thuissituatie) voor zowel acute (F2a) als chronische (F2b) psychische problemen • F3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie, psychosociale rehabilitatie • F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is • F5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is
 13. 13. De 5 functies in het zorgnetwerk Functie 1: Preventie, vroegdetectie, ambulante behandeling Functie 3: Psychosociale rehabilitatie, herstel, sociale inclusie Functie 4: Intensifiëren van (semi)residentiële gespecialiseerde zorg 2a:Acute toestand 2b: Langdurende psychiatrische problemen Functie 5: Specifieke woonvormen Functie 2 : Behandelteams in thuisomgeving
 14. 14. Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot continuïteit van zorg en ketenzorg  Continuïteit van zorg is het doorgeven van zorg voor een cliënt (en cliëntsysteem) tussen zorgpartners (liefst naadloos)  Ketenzorg is het aanbieden van zorg door verschillende zorgpartners aan een cliënt (en cliëntsysteem) tegelijk in de tijd en vanuit een integraal zorgplan.  Ketenzorg is zinvol voor cliënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA): • Een ernstige psychiatrische stoornis die zorg noodzakelijk maakt; • Ernstige beperkingen op meerdere levensgebieden (wonen, werk,…) ; • Onderling gerelateerd (beperking is oorzaak en gevolg van psychopathologie); • Eerder van lange duur.
 15. 15. Ketenzorg = het leveren van zorg-op-maat met meerdere partners voor een cliënt Resultaat
 16. 16. Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot getrapte/geschakelde zorg  Getrapte zorg, wat staat voor een weloverwogen inzet van de behandelcapaciteit. Op basis van de zorgnoden van een cliënt kiest men voor de minst intensieve en minst restrictieve behandeling. Het gaat over minimale zorg waar mogelijk en maximale zorg waar nodig. Dit bevordert de autonomie van de cliënt en vermijdt zorgafhankelijkheid. Getrapte zorg kan op verschillende niveaus :  Zorgnetwerk (macro)  Voorziening (meso)  Relatie patiënt/ hulpverlener (micro)  Geschakelde zorg, met geschakelde zorg wordt beter weergegeven dat het over een beweging gaat van meer en minder betrokken zorgverleners en specialisaties (waar getrapte zorg meer iets heeft van lager (huisarts) en hoger (PAAZ of PZ)).
 17. 17. Getrapte zorg of geschakelde zorg Cliëntsysteem Mantelzorg Huisarts CGG PAAZ PZ
 18. 18. 2. Krachten van een GGZ-netwerk SaRA Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen
 19. 19. Projectregio reallocatie (Antwerpen & Mortsel)
 20. 20. NETWERKPARTNERS SARA  Cliënten en familie: Similes, Familieplatform GGZ en Uilenspiegel  Eerstelijnszorg: SEL Amberes, OCMW Antwerpen, CAW Antwerpen  Geestelijke Gezondheidszorg: • CGG: VAGGA & Andante • PZ: Sint-Amedeus, Stuivenberg (ZNA) en Broeders Alexianen Boechout • PAAZ: GZA Sint-Vincentius en PAAZ Stuivenberg (ZNA) • IBW, PZT en activering: De Link, De Vliering, Min en ADAPT • PVT: Sint-Amedeus, Hoge Beuken, Min • RIZIV-Conventie: Tsedek, TG ‘de evenaar’ en RC De Keerkring • OGGPA:  voor functies 4 en 5 ook PZ Bethaniënhuis, PAAZ Klina, IBW en PZT De Sprong en PVT Landhuizen (arrondissement Antwerpen)  Belendende sectoren: • Partners overleggroep hulpverlening SODA (MSOC Free Clinic, psychosociaal revalidatiecentrum ADIC, dagcentrum De Sleutel, …) • Partners gericht op tewerkstelling (GTB, VDAB, De Ploeg, ANA, beschutte werkplaats De Brug, sociale werkplaats De Sleutel, …) • Sociale huisvestingsmaatschappijen (cvba De Ideale Woning, cvba ABC, cvba Woonhaven Antwerpen). • Samenlevingsopbouw, ontmoetingscentra en buurtwerkingen (o.a. Posthof, ‘t Pleintje)
 21. 21. CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst  Netwerk SaRA  Gemeenschappelijk logo  Ondertekende engagementsverklaring door alle netwerkpartners en partners uit belendende sectoren  Integratie GGZ en verslavingszorg  Integratie netwerkcoördinator internering en aanwerving referentiepersoon internering  Website met rubrieken zoals ‘leesvoer’ gemeenschapsgerichte zorg; werk-en overlegstructuur; ‘zorgaanbod‘ per functie; handige informatie (draaiboek SaRA met VDAB/GTB, betaalbaar wonen, organisatie MDO,…)  Brede communicatie naar netwerkpartners en belendende sectoren via Groot Partneroverleg SaRA, nieuwsbrieven, rondgangen en toelichting
 22. 22. CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst  SaRA F1  Bundeling vormingsaanbod preventiediensten van de CGG (suïcide- en verslavingspreventie en vroegdetectie- en interventie psychiatrische problematieken) en gezamenlijke bekendmaking naar eerstelijnsdiensten  Bundeling aanbod vorming, coaching en supervisie inzake het omgaan met mensen met een psychiatrische problematiek en gezamenlijke bekendmaking naar eerstelijnsdiensten  Advies/wegwijzer via een digitaal zorgaanbod, een centraal telefoonnummer (0477 201 000), een mailadres (sara.wegwijzer@gmail.com) en informatie van de CGG’s  Centrale kalender met activiteiten voor hulpverleners en mantelzorgers op www.oggpa.be  Afspraken met SEL Amberes omtrent organisatie Multi-Disciplinair Overleg psychiatrie (MDO-psy)  Mogelijkheden tot snelle psychiatrische consultatie op http://sara.oggpa.be  Uitwerken cliëntenoverleg voor vastgelopen zorgsituaties  Communicatiekanalen t.a.v. huisartsen uitbouwen - huisartsen rechtstreeks contacteren om deel te nemen aan netwerkplatforms en themagroepen - rondgang huisartsenkringen om SaRA en de MTA’s voor te stellen - huisartsenkringen aanschrijven met nieuwsbrief SaRA - multidisciplinaire ronde tafels over psychosezorg, crisiszorg aan huis,…
 23. 23. CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst  SaRA F2a Start mobiel crisisteam Antwerpen vanaf 1 juni 2014 en geleidelijk opbouw tot 16 VTE en 24u psychiater  SaRA F2b  Start mobiele teams Antwerpen langdurende zorg vanaf 2 mei 2013 (centraal aanmeldingsnummer 0477 202 000)  Samenwerkingsovereenkomst SHM en SaRA  SSeGA-team geïntegreerd in mobiel team;  15 wooneenheden buiten het sociaal stelsel;  25 wooneenheden versnelde doorstroom binnen het sociaal stelsel op jaarbasis  Installatie gemeenschappelijke stuurgroep Mobiel Team Antwerpen langdurende zorg zodat beleidsbeslissingen genomen worden in onderling overleg en beide teams dus een afgestemde koers varen
 24. 24. CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst  SaRA F3:  OGGPA-rapport ERVARINGSDESKUNDIGHEID en aanwerving 2 x 0,5 VTE begeleider met GGZ-ervaringsdeskundigheid  Samenwerkingsovereenkomsten met buurthuis Posthof en buurtwerking ‘t Pleintje voor sociale inclusie  Vrijetijdstrajectbegeleiders voor cliënten uit de regio (te bereiken via gsm 0474 88 59 36 en 0490 11 81 06)  Draaiboek partners SaRA met partners werk VDAB/GTB zie http://sara.oggpa.be 1 contactpersoon bij GTB, Lies Janssens (te bereiken via gsm 0499/32 54 89)  Uitwerken van het aanvraagdossier nieuw ambulant psychosociaal revalidatiecentrum en de functie van arbeidscoach  Start RC De Keerkring op 1 januari 2015  Start arbeidscoach op 1 januari 2015
 25. 25. CONCRETE REALISATIES TOT NU TOE en nabije toekomst  SaRA F4:  Afspraken bed-op-recept voor mobiele teams langdurende zorg  Afspraken rond verderzetten Puente-project (hervalpreventie)  Reallocatie van bedden - PC Sint-Amedeus: 20 T-bedden - PC Broeders Alexianen: 8 T-bedden - ZNA: 41 C/D-bedden  30 A-bedden  SaRA F5:  Samenwerkingsovereenkomst Housing First-project en SaRA: 10 wooneenheden voor chronisch daklozen  Ontwikkeling gezamenlijk aanmeldpunt wonen (BW en PVT) in 3 subregio’s (zorgregio Antwerpen, zorgregio Mortsel en zorgregio’s Schilde/Brasschaat)
 26. 26. U WENST MEER INFORMATIE OF WIL OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN RECENTE ONTWIKKELINGEN • U kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van SaRA via een seintje aan Joris (joris.housen@fracarita.org) of Karolien (karolien.weemaes@oggpa.be) • Website: http://sara.oggpa.be
 27. 27. 3. Inzoomen op samenwerking Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM), GGZ (incl. verslavingszorg) en partners 1elijn
 28. 28. Samenwerking SHM en GGZ Voornaamste doelstelling : Betaalbaar wonen mogelijk maken én houden voor cliënten met een ernstige en langdurende psychische kwetsbaarheid. 3 praktijken : 1. Outreach bemoeizorg (SSeGA) 2. Wooneenheden buiten het sociaal stelsel 3. Wooneenheden via versnelde toewijzing
 29. 29. Partners hierbij : Functie 1: OCMW, CAW, huisartsen, CGG, ambulante psychiaters, … Functie 2: mobiele teams GGZ, PZT, outreach verslavingszorg, outreach forensische, … Functie 3: activiteitencentra, trajectbegeleiders, … Functie 4: psychiatrische ziekenhuizen,… Functie 5: IBW, SHM,…
 30. 30. Praktijk 1 : psychiatrische bemoeizorg door outreach team (SSeGA-team) zorgregio’s Antwerpen en Mortsel - 610.000 inwoners ANTWERPEN WILRIJK DEURNE EKEREN HOBOKEN MERKSEM BERCHEM BORGERHOUT KONTICH BOECHOUT LINT HOVE EDEGEM MORTSEL ZWIJNDRECHT BERENDRECHT-ZANDVLIET -LILLO
 31. 31. Kenmerken SSeGA-project Doelgroep: Cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis die gehuisvest zijn in de SHM Antwerpen en die spontaan geen GGZ-hulp zoeken/vragen/inroepen/bereiken
 32. 32. Kenmerken SSeGA-project  Aanmelding gebeurt op aanvraag van de maatschappelijk werkers van één van de 3 SHM’s in Antwerpen:  Woonhaven (18.000 wooneenheden – 33.000 inwoners)  De Ideale Woning (4500 wooneenheden – 9000 inwoners)  ABC (1800 wooneenheden – 3500 inwoners)  Volgende boutade is nieuwe huisregel: Van een huurder verwacht de SHM 2 dingen: “hij betaalt zijn huur en hij gedraagt zich…zo niet, wordt hij geholpen.”
 33. 33. Kenmerken SSeGA-project Doelstellingen:  Overlast (omwille van een psychiatrisch probleem) beperken  Uithuiszetting (als gevolg van een psychiatrisch probleem) voorkomen  Sociale isolatie (omwille van een psychiatrisch probleem) vermijden  Behandeling (voor het psychiatrisch probleem) starten  Herstelproces (ondanks het psychiatrisch probleem) bevorderen  Maatschappelijke re-integratie (ondanks het psychiatrisch probleem) stimuleren
 34. 34. Kenmerken SSeGA-project Werkwijze: Assessment van mogelijk psychiatrische stoornis Adviesverlening aan maatschappelijk werkers SHM Risico-inschatting voor cliënt en/of omgeving Casemanagement binnen netwerk zorgverleners Outreachende zorg Bemoeizorg Aanklampende zorg Herstelondersteunende zorg
 35. 35. Oordeelsonbekwaam (medisch, niet juridisch) bemoeizorg
 36. 36. Kenmerken SSeGA-project  Enkele cijfers:  Vlaamse projectmiddelen wonen/welzijn (4 FTE + 3u psychiater)  Permanent 55 cliënten in caseload (25 afrondingen per jaar)  Gemiddelde leeftijd (man 43j – vrouw 49j)  90% cliënten is alleenstaand (waarvan 12% met kinderen)  Wachtlijst 17 cliënten (snelle interventie bij crisissituatie)  Meerderheid cliënten (60%) heeft geen hulpverleningsgeschiedenis  33% psychose;  20% persoonlijkheidsstoornis;  16% middelen;  10% angst- en stemmingsstoornis  71% inkomen lager dan € 1.000; 96% lager dan € 1.250!
 37. 37. Praktijk 2 : wonen buiten het sociale huurstelsel  3 SHM - 4 PZ - 3 IBW - 2 mobiele teams - 2 PZT  15 wooneenheden  PZ of IBW staat garant voor financiering  Cliënt wordt begeleid door mobiel team of PZT of IBW op eigen adres  Huisarts is actief betrokken  Cliënt blijft op wachtlijst SHM → behoudt woning wanneer hij plaats krijgt binnen sociaal stelsel  Komt tegemoet aan gemeenschapsgerichte GGZ  Vraagt goodwill van PZ of IBW (structureel is beter)
 38. 38. Praktijk 3 : versnelde toewijzing binnen het sociale huurstelsel  Sinds 1/1/2014 aanpassing besluit Vlaamse regering tot reglementering sociale huurstelsel  Versnelde toewijzing mogelijk voor minstens 5% (op basis van toewijzingen laatste 5 jaar)  Doelgroepen zijn daklozen, GGZ, bijz. jeugdzorg  Voor grootstad Antwerpen: +/- 77 versneld per jaar  2014: 25 wooneenheden voor GGZ/verslavingszorg  Cliënten die dakloos zijn/financiële problemen en motivatie om begeleid te worden en haalbaar in begeleiding  Begeleiding aan huis door mobiel 2b-team, PZT, IBW eigen adres, outreach verslavingszorg, forensisch outreach team  Begeleidingsovereenkomst voor 2 jaar  Voor andere regio’s nog afspraken te maken, maar niet evident omwille van schaal (het gaat over SHM per gemeente)
 39. 39. Enkele conclusies  Betaalbaar wonen is een recht…ook voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid!  Structurele samenwerking SHM, GGZ/verslavingszorg en partners 1e lijn is nodig in vermaatschappelijking van zorg!  Psychiatrische en verslavingsproblematiek in een grootstad vraagt extra aandacht en we staan voor uitdagingen:  Groot aantal daklozen  Taal/cultuur barrière  Nood aan voldoende mobiele/outreach teams  Multiple-problematiek in gezinnen  Evenwicht tussen :  herstelondersteuning (cliëntgericht) en  leefbaarheid (maatschappijgericht)
 40. 40. Ervaringen Vragen Bedenkingen Ideeën

×