Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ய.பி.எஸ.ஆர. 2012    037 - தமிழொமொழி     1¼ மணிேேரம    ஆககம : திர.ரொஜொபததொங மலொககொ தமிழபபளளி , மலொககொ
பிொிவ A: வொககியம அைமததல  ொகொடககபபடடளள ொொொறகைளப  பயனபடததி ொபொரள விளஙகமொற  வொககியம அைமததக கொடடக.  கவனததில ொகொளள ேவணட...
1.தன: தனனைடய, உைடைமமகிலன தனனைடய பததகபைபைய எடததக ொகொணடபளளிககச ொொனறொன.2.தம: தமமைடய, பனைமச சடட, மொியொைததிர. ரவி தமமைடய ொொலவதை...
கடநத வரடஙகளின ேகளவிகள:2006 :   1. மைல     1 :  1.  ொகடட        2. மொைல     2.  ேகடட        3....
பல   :பளி  :வட   :வொட  :ேவைல  :ேவைள  :
பிொிவ B: வழிகொடடக கடடைரகீேழ ொகொடககபபடடளளபடததிறக ஏறப 8 ொொொறகளககக       0கைறயொமல கைை ஒனைறஎழதக.
வழிகொடடக கடடைர எழதமேபொத ேிைனவில ொகொளள       ேவணடயைவ :1. கைதககர2. களம/இடம3. கைதமொநதர   மதனைமக க.மொ      தைணக...
பிொிவ C : திறநதமடவக கடடைர3. கீழககொணம (i), (ii), (iii) ஆகிய தைலபபகளள ஏதொகிலம ஒனறைனத ொதொிவ ொொயத கடடைர எழதக. கடடைர 120 ொொொற...
3 பிொிவகைளச ொொரநத தைலபபகள மடடேமொகொடககபபடம:1. விளககக கடடைர2. அைமபபக கடடைர3. கறபைன, கறபைன ொொரநத கடடைர
2006 1.  ேொன ஒர ொபொமைம   2. ஆொிொியரககொன பிொியொவிைட விரநதில ேீர   ஆறறவிரககம உைரைய எழதக   3. கலவியின அவொியம2007 ...
 மனனைர: எனகக உரமொறம         எவவொற கறபைன ொகதி கிைடததொல...       ேதொனறியத                திடட...
சயொொிைத/          பினனணிேயொட தன கைத           ொதொடஙகவத ொிறபப               தறொபொழத உளள...
 மனனைர:ேொன ேபொறறம ஒர       அமமனிதைர அறிமகபபடதததலமனிதர           ொபயர, உரவம, பணப            ...
உைர: வொொிபபதொல விைளயம பயனகள  அைவ வணககம கறதல  தைலபைப அறிமகபபடதததல எவறைற வொொிககலொம. ேொளிதழ, ொஞொிைக, பததகஙகள, இைணயததளச ...
 அதிகொரபபரவ கடதம:ொில ேொளகள பளளிகக     அனபபேொின மகவொிவரவியலொத         ேததிகொரணதைத விளககிஉன         ...
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upsr teknik menjawab penulisan bt

12,671 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Upsr teknik menjawab penulisan bt

 1. 1. ய.பி.எஸ.ஆர. 2012 037 - தமிழொமொழி 1¼ மணிேேரம ஆககம : திர.ரொஜொபததொங மலொககொ தமிழபபளளி , மலொககொ
 2. 2. பிொிவ A: வொககியம அைமததல ொகொடககபபடடளள ொொொறகைளப பயனபடததி ொபொரள விளஙகமொற வொககியம அைமததக கொடடக. கவனததில ொகொளள ேவணடயைவ: ஒவொவொர ொொொலலககம ஒர வொககியம மடடேம அைமததல ேவணடம. ொொொறகளடன உரபகேளொ, அைடகேளொ, விகதிகேளொ ேொரததக ொகொளளலொம.
 3. 3. 1.தன: தனனைடய, உைடைமமகிலன தனனைடய பததகபைபைய எடததக ொகொணடபளளிககச ொொனறொன.2.தம: தமமைடய, பனைமச சடட, மொியொைததிர. ரவி தமமைடய ொொலவதைதொயலலொம மதிேயொர இலலததிறதொனமொகக ொகொடததொர.3. கைட: மைழ, ொவயில,மணி மைழயில ேைனயொமல இரககக கைடபிடததச ொொனறொன.4. கைட: பழம, மலர,ேொன ரமபததொன பழஙகைளப பறிததக கைடயிலேிரபபிேனன .
 4. 4. கடநத வரடஙகளின ேகளவிகள:2006 : 1. மைல 1 : 1. ொகடட 2. மொைல 2. ேகடட 3. கைர 3. அலக 4. கைற 4. அழக2009: 1. மனம 2010: 1. தன 2. 2. தமமணம 3. மட 3. 4.அரம மொட 4.அறம
 5. 5. பல :பளி :வட :வொட :ேவைல :ேவைள :
 6. 6. பிொிவ B: வழிகொடடக கடடைரகீேழ ொகொடககபபடடளளபடததிறக ஏறப 8 ொொொறகளககக 0கைறயொமல கைை ஒனைறஎழதக.
 7. 7. வழிகொடடக கடடைர எழதமேபொத ேிைனவில ொகொளள ேவணடயைவ :1. கைதககர2. களம/இடம3. கைதமொநதர மதனைமக க.மொ தைணக க.மொ.4. ொமபவம /உசொம/திரபபமைன5. மடவ
 8. 8. பிொிவ C : திறநதமடவக கடடைர3. கீழககொணம (i), (ii), (iii) ஆகிய தைலபபகளள ஏதொகிலம ஒனறைனத ொதொிவ ொொயத கடடைர எழதக. கடடைர 120 ொொொறகளககக கைறயொமல இரகக ேவணடம
 9. 9. 3 பிொிவகைளச ொொரநத தைலபபகள மடடேமொகொடககபபடம:1. விளககக கடடைர2. அைமபபக கடடைர3. கறபைன, கறபைன ொொரநத கடடைர
 10. 10. 2006 1. ேொன ஒர ொபொமைம 2. ஆொிொியரககொன பிொியொவிைட விரநதில ேீர ஆறறவிரககம உைரைய எழதக 3. கலவியின அவொியம2007 1. எனனொல பறகக மடநதொல...... 2. விடமைறயில உன வடடறக வரவிரககம உன மொமொவிறக விடமைறையக கழிகக ேீர ொொயதிரககம ஏறபொடகைள விளககிக கடதம ஒனைற எழதக 3. கணினியின பயனபொட2008 1. ேொன ேபொறறம என பளளிககடம 2. ேொன வளரககவிரககம ஒர விேேொதச ொொலலபபிரொணி 3. ஆணடறிகைக
 11. 11.  மனனைர: எனகக உரமொறம எவவொற கறபைன ொகதி கிைடததொல... ேதொனறியத  திடடஙகள  அததிடடஙகளககொன கொரணம  அதைன ஒடடய அனபவஙகளமடவ  விைளவ/ பயனகள
 12. 12. சயொொிைத/  பினனணிேயொட தன கைத ொதொடஙகவத ொிறபப  தறொபொழத உளள ேிைல  விறபைனகக ைவததிரததல  அறிமகபபடததிக ொகொளளதல  பிறபப, ொபயர, ேதொறறம,, ேிறம * கடடொயம எழதபபட ேவணடம  அனபவம  இனிைமயொனத  கொபபொனத  தறொபொழத உளள ேிைல மடவஅழியபேபொகம ேிைலயில இரகக ேவணடம எனறஅவொியமிலைலமகிழசொியொன சழலல இரபபதொகவம மடககலொம
 13. 13.  மனனைர:ேொன ேபொறறம ஒர அமமனிதைர அறிமகபபடதததலமனிதர ொபயர, உரவம, பணப  ேபொறறவதறகொன கொரணஙகள  ொிறநத பணபொளர  கணடபபொனவர  அயரொத உைழபபவர  உஙகளகக அவொிடம மிகவம பிடதத கணம  அவர ஆறறிய ேொைவ  அவரடன பழகிய உஙகளத அனபவம மடவ : அவர மனேனறறமைடய ேவணடம ேீடழி வொழ ேவணடம
 14. 14. உைர: வொொிபபதொல விைளயம பயனகள அைவ வணககம கறதல தைலபைப அறிமகபபடதததல எவறைற வொொிககலொம. ேொளிதழ, ொஞொிைக, பததகஙகள, இைணயததளச ொொயதிகள கரததகைள ஒனறன பின ஒனறொகக கறதல; உதொரணஙகைளக கற ேவணடம  ொபொத அறிவ வளம ொபறம. - விளககம - உதொரணம  ொமொழிவளம ொபரகம  ேொடட, உலக ேடபபகைள அறிநத ொகொளளலொம ேலலறிஞரகளின கரததகைள அறிநத ொகொளவேதொட வொழவிலம கைட பிடககலொம ( கனவ கொணஙகள எனறொர அபதல கலொம)  ொமேயொொித ொிநதைன ொபரகம மடவ : ேனறி கறதல கறிபப: இைடயிைடேய விளிபபச ொொொல இரகக ேவணடம
 15. 15.  அதிகொரபபரவ கடதம:ொில ேொளகள பளளிகக அனபபேொின மகவொிவரவியலொத ேததிகொரணதைத விளககிஉன  விளிபப ( ஐயொ)வகபபொொியரககக  கர ( கடதததிறகொன கொரணம )கடதம ஒனைற எழதக  வர இயலொததன கொரணம  அதன மககியததவம  அதன விவரஙகள - எததைன ேொளகள  ொகொடககம உததிரவொதம  பளளிககத திரமபம ேொள  ேனறி கறதல மடவ :  இவவணணம  ைகொயொபபம

×