Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upsr b.tamil kertas 1 gerak gempur 2010

1,809 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Upsr b.tamil kertas 1 gerak gempur 2010

 1. 1. SULIT SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAKGERAK GEMPUR UPSR 2010BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN 03650minit Lima puluhminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. 째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø 40 §¸ûÅ¢¸û Õ츢ýÈÉ.2. ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.3. ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ A, B, C ÁüÚõ D ±Ûõ ¿¡ýÌ ¦¾Ã¢×¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ. «ÅüÚû ´ýÚ ÁðΧÁ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼Â¡Ìõ. «ùÅ¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «¾ü¸¡É þ¼ò¾¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸×õ.4. Å¢¨¼¨Â Á¡üÈ §¿Ã¢ð¼¡ø ӾĢø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ þ¼ò¨¾ ¿ýÌ «Æ¢òÐÅ¢¼ §ÅñÎõ. À¢ýÉ÷, Ò¾¢Â Å¢¨¼ì¸¡É þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨ÁÂ¡ì¸ §ÅñÎõ. Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 2 036
 2. 2. ´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É ´Õ Å¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «ó¾ Å¢¨¼ì¸¡É ±ØòÐ þÕìÌõþ¼ò¨¾ì ¸Õ¨Á¡ì̸. À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û [§¸ûÅ¢¸û : 1 – 15]1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þÃð¨¼ì ¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. Å¢§É¡¾¡ ¿¼Éõ ¬Îõ ¦À¡ØÐ «ÅÙ¨¼Â ¸¡ø¸Ç¢ø ¸ðÊ¢Õó¾ ºÄí¨¸ Á½¢¸û ______________ ¦ÅÉ µ¨º ±ØôÀ¢É. A ¸Ä ¸Ä B ÀÇ ÀÇ C ÁÇ ÁÇ D ºÄ ºÄ2. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ.ºÃŽý ÅÕŨ¾ì ¸ñ¼ ÅÌôÒ Á¡½Å÷¸û _____________ ¦ÅÉ µÊî ¦ºýÚ ¾í¸Ç¢ý þÕ쨸¸Ç¢ø «¨Á¾¢Â¡¸ «Á÷ó¾É÷. A ¸Î ¸Î B ÌÎ ÌÎ C ¸¢Î ¸¢Î D º¢Î º¢Î3. ¸¡¨Ä¢ø ¾¡Á¾Á¡¸ô ÀÎ쨸¨Â Å¢ðÎ ±Øó¾ þÉ¢ÂÅû _________________ ÀûÇ¢ìÌô ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈ¡û. A «Ãì¸ ÀÃì¸ B ÓØ ã¸ô C ÓØ ã¸ô D ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ô036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 30364. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
 3. 3. A «¨Ã Ì¨È B ¬¨¼ ¬Àýõ C ¬¨¼ «½¢¸Äý D «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á5. þôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É ¬ò¾¢ÝʨÂò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A «È了 ŢÕõÒ B þÂøÅÐ ¸Ã§Åø C ®ÅРŢÄ째ø D ³ÂÁ¢ðÎñ6. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âì ¦¸¡ñ¼ ÁÃÒò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ÁÃÒò ¦¾¡¼÷ Å¢Çì¸õ A ÓØ ãîÍ Á¢¸ «ÅºÃÁ¡¸ B ¾¨Ä ±Îò¾ø ¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾ø C ¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø ¦À¡ö ÜÚ¾ø D ¦ÅÙòÐ Å¡í̾ø «ÊòÐ ¯¨¾ò¾ø [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 40367. À¢ýÅÕõ ÝÆÖ째üÈ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø Åâ¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¾¢Õ.źó¾ý ¾¡õ Ò¾¢¾¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¿¢ÚÅÉò¾¢ý Óý§ÉüÈò¨¾ì ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ñÎ §¿Ãí¸¡Äõ À¡Ã¡Áø «øÖõ À¸Öõ ¯¨ÆòÐ ÅÕ¸¢È¡÷.
 4. 4. A ¬É ӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø B ¾į́Ⱦ£÷ ×ûÇ¡÷ ¾Ç÷óÐ À¢È÷ìÌê¯õ C ¦ÁöÅÕò¾õÀ¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷ D ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã8. __________________________________________ ±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ. §Á§ÄÔûÇ ÌÈÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ B ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø C ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷ D ¯ûÇò¾¡ø ¦À¡ö¡ ¦¾¡Ø¸¢ý ¯Ä¸ò¾¡÷9. À¢¨ÆÂ¡É Å¢Çì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A µ¾¡Á ¦Ä¡Õ¿¡Ù Á¢Õì¸ §Åñ¼¡õ - µ¾¡Áø ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þÕì¸ §ÅñÎõ B §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ - ¦ºøÄò ¾¸¡¾ þ¼í¸ÙìÌî ¦ºøÄì ܼ¡Ð C Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ù ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ - ¦Àü¦ÈÎò¾ ¾¡¨Â ±ù§Å¨Ç¢Öõ ÁÈì¸ìܼ¡Ð D §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ - ´ÕŨÃô §À¡¸Å¢ðÎ À¢ý «Å¨ÃôÀüÈ¢ì ̨ÈìÜÈ¢ ¾¢Ã¢¾ø ܼ¡Ð036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 503610. ¾¢Õ.§¼Å¢ð ÅÚ¨ÁÂ¡É ÌÎõÀò¾¢ø À¢ÈóÐ þýÚ ¿¡§¼ §À¡üÚõ ´Õ ¾¨Ä º¢Èó¾ Àø ÁÕòÐÅá¸ò ¾¢¸ú¸¢È¡÷. §Áü¸ñ¼ ÝÆÖìÌ ²üÈ ¯Å¨Áò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A §ºüÈ¢ø ÁÄ÷ó¾ ¦ºó¾¡Á¨Ã §À¡Ä B ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä
 5. 5. C Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢§À¡Ä D þ¨Ä Á¨È ¸¡ö §À¡Ä11. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷ ±ù¦ÅÅ÷ ¾£¨ÁÔõ §Áü¦¸¡ûÇ¡÷ - ¦ºùÅ¢ «Õ¨ÁÔõ À¡Ã¡÷ «ÅÁ¾¢ôÒí ¦¸¡ûÇ¡÷ ¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷. §Áü¸ñ¼ ¦ºöÔÙìÌô ¦À¡Õ󾡾 š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾ ÓÊìÌõŨà ÁÉ×Ú¾¢§Â¡Î þÕôÀ÷. B ¿¢¨Éò¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ÓÊìÌõŨà ´ÕÅ÷ Àº¢¨ÂÔõ àì¸ò¨¾Ôõ ¦À¡ÕðÀÎò¾ Á¡ð¼¡÷. C ´Õ ¦ºÂÄ¢ø ¦ÅüȢ¨¼Â Å¢ÕõÒõ ´ÕÅ÷ ÁüÈÅâý ¾£í¨¸ì ¸Õ¾ Á¡ð¼¡÷. D ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾î º¡¾¢ìÌõŨà ÁüÈŨÃò àüȢ즸¡ñ§¼ þÕôÀ÷.12. ̧ÀÃý : «ôÀ¡, ¿¡¨Ç ±ý ÀûÇ¢ìÌô _____________ ¦ÀüÈ ´Õ Á¡ÁÉ¢¾÷ ÅÕ¨¸ ÒâÂÅ¢Õ츢ȡ÷. «ôÀ¡ : µ «ôÀÊ¡, ¡÷ «Å÷? ̧ÀÃý : «Åâý _____________ ÜÚ¸¢§Èý, ¿£í¸§Ç ¸ñÎô À¢ÊÔí¸û À¡÷ì¸Ä¡õ. §Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø Å¢ÎôÀð¼ þ¨½¦Á¡Æ¢¸û ¡Ð. A ÀÆì¸ ÅÆì¸õ , §ÀÕõ Ò¸Øõ B §ÀÕõ Ò¸Øõ , ÀÆì¸ ÅÆì¸õ C §ÀÕõ Ò¸Øõ , «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á D «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á , §ÀÕõ Ò¸Øõ [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 603613. ÓÂüº¢§Â¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¡Ð? A °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ B Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢ C ¾¢¨Ã ¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î D ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ14. ¸£úì¸ñ¼ ¾¢ÕìÌÈÙìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ÅÕÓýÉ÷ì ¸¡Å¡¾¡ý Å¡ú쨸 ±Ã¢ÓýÉ÷ ¨ÅòàÚ §À¡Äì ¦¸Îõ.
 6. 6. A ÁÉò¾¢ø ÌüÈÁ¢øÄ¡Áø þÕò¾§Ä «ÈÁ¡Ìõ. ÁüȨŠ«¨ÉòÐõ «ÈÁüÈ ¦ºÂÄ¡¸×õ ¬ÃÅ¡ÃÁ¡É¾¡¸×õ ¸Õ¾ôÀÎõ. B ´Õ À¢ÈôÀ¢ø ´ÕÅ÷ ¸üÚ즸¡ûÙõ ¿øÄÈ¢× «ÅÕìÌò ¦¾¡¼÷óÐ ÅÃìÜÊ ²Ø À¢ÈÅ¢¸ÙìÌõ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ þÕìÌõ. C ¾£ÂÂø¸û ¾£¨Á¨Â Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¾ý¨Á¨Â ¯¨¼ÂÅÉ¡¸ þÕ츢ýÈÉ. ¬¾Ä¡ø ¾£íÌ ¦ºöžüÌ, ¦¿ÕôÒìÌ «ïÍŨ¾ì ¸¡ðÊÖõ «¾¢¸Á¡¸ «ïº §ÅñÎõ. D ´Õ ÌüÈõ ÅÕžüÌ ÓýÉ¡ø ±îºÃ¢ì¨¸§Â¡Î Ţĸ ÅÆ¢ §¾Êì ¦¸¡ûÇ¡¾ÅÛ¨¼Â Å¡ú쨸 ¦¿ÕôÒìÌ «Õ¸¢ÖûÇ ¨Å째¡ø§À¡÷ §À¡Ä «Æ¢óРŢÎõ.15. º£Äý : ¿ñÀ¡, ¿¡ý ¦¾¡¼í¸¢Â Ţ¡À¡Ãõ ¿‰¼õ «¨¼óÐ, ±ÉìÌô ¦ÀÕõ À¡¾¢ô¨À ²üÀÎò¾¢ ŢΧÁ¡ ±ýÚ ºüÚ «îºÁ¡¸ þÕ츢ÈÐ. «¾É¡ø ..... À¢Ãº¡ò : «¾É¡ø ±ýÉ ¿ñÀ¡? ´Õ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ®ÎÀð¼ ¿£ «¨¾î ¦ºöÐ ÓÊì¸ ÓÊÔõ ±É ÁÉ×Ú¾¢ ¦¸¡ñ¼¡ø «¾¨Éî ¦ºöÔõ ÅÆ¢¸Ùõ ¾¡É¡¸§Å À¢ÈìÌõ. «¾É¡ø ÀÂôÀ¼¡§¾! н¢óÐ ¦ºÂøÀÎ. §Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼ø ÅÆ¢ÔÚòÐõ ¦À¡Õò¾Á¡É ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ B «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢ C ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ D ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 7 036 À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ [§¸ûÅ¢¸û : 16 – 30]16. ¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ì¸¢ø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¯Â¢÷¦¿Êø ±Øòиû ¯ûÇÉ? A 18 B 12 C 7 D 5
 7. 7. 17. ¾Á¢¦ÆØòиǢø ¦Áý¨Á¡¸ ´Ä¢ìÌõ ±Øòи¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸? A ì, î, ð, ò, ô, ü B ö, ÷, ø, ù, ú, û C í, ï, ñ, ó, õ, ý D ·, ¬, ®, °, ², ³, µ, ¶18. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É Å¢¨É¦Âîºõ ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A Å¢ÀòÐìÌûÇ¡É Á¡ÈÉ¢ý ¯¼ø¿¢¨Ä §¾È¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ. B “Åí¸¢Â¢ø ¾¢ÕÊ À½õ áÚ §¸¡ÊìÌ §Áø,” ±ýÈ¡÷ ¸¡ÅÄ¡Ç¢. C º¡¨Ä§Â¡Ãò¾¢ø ̨Ãò¾ ¿¡¨Â, Á½¢Åñ½ý ¸øÄ¡ø «Êò¾¡ý. D ¬Æ¢§ÀÃ¨Ä Á£ñÎõ ²üÀÎõ º¡ò¾¢Âõ þÕôÀ¾¡¸ ÒŢ¢Âø ¬öÅ¡Ç÷¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.19. ºÃ¢Â¡¸ ±Ø¾ôÀÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ãý¨ÈÔõ þÃñ¨¼Ôõ §º÷ò¾¡ø ±ùÅÇ×? B ¾¨Ä¿¸Ãò¾¢ø ±ò¾¨É Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼í¸û ¯ûÇÉ? C ¾ï¨º ¦Àâ §¸¡Å¢Ä¢ý §¸¡ÒÃõ ±òÐ¨É ¦À⾡¸ ¯ûÇÉ. D “±ò¾¨É «Ã¢º¢¨Â즸¡ñÎ ¯¨Ä ¨Åì¸ §ÅñÎõ,” ±ýÚ «ì¸¡û «õÁ¡Å¢¼õ §¸ð¼¡û. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 803620. þ¨¼î¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¸¡¨Ä¢Öõ Á¡¨Ä¢Öõ «ÂáРÀ¡ÎôÀð¼¡ø ¦ÅüÈ¢ ¸¢¨¼ôÀÐ ¾¢ñ½õ. B «È¢×ò¦¾Ç¢Å¨¼ó¾¡ø ¯ûÇò¾¢ø ¦¾Ç¢ó¾ º¢ó¾¨É¸û §¾¡ýÚõ. C ¸¡¨Ä¢ø ¦Å¢øÀ¼ ¿¼ôÀÐ ¯¼ÖìÌ ¿øľ¡Ìõ. D ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¦Á¡Æ¢Â¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈÐ.21. ºÃ¢Â¡É þ¨¼î¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. þǧÅó¾ý «¨ÉòÐôÀ¡¼í¸Ç¢Öõ º¢ÈôÀ¡É Á¾¢ô¦Àñ¸¨Çô ¦ÀüÈ¡ý. ___________, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÇ ¾ÅȢŢð¼¡ý.
 8. 8. A ²¦ÉÉ¢ø B ±É¢Ûõ C ¬¸§Å D ¬É¡ø22. ±ØòÐôÀ¢¨Æ¨Âì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¢ÖûÇ ÁüÈ ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÅ¢¼ Á¢¸ ¦¾¡ñ¨ÁÂ¡É ¦Á¡Æ¢. B ¾¡öò¾Á¢¨Æô §À¡üÈ¢ §À½¢ ¸¡ôÀÐ ¾Á¢Æ÷¸Ç¡¸¢Â ¿õ ¸¼¨Á. C ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Â ¯Ä¸¿¡¾Àñʾ÷ ±Ø¾¢É¡÷. D ¸Ç×õ ¸üÚ ÁÈ.23. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãò¨¾ ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷? B Å¡ýÒ¸ú ¸ñ¼ ÅûÙÅô ¦ÀÕÁ¡ý Å¡ú¸! C «ÁÃ÷¸û §À¡üÈ¢ Å½í¸¢Âô ¦Àñ ¦¾öÅõ ¸ñ½¸¢. D “¬¾¢À¸Å¡¨É ¯ûÇý§À¡Î ŽíÌÁ¡Ú” «ôÀ¡ «ñ½É¢¼õ ÜȢɡ÷.036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 903624. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É ¾ý¨Á þ¼ò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¯í¸Ç¢ý ÅÕ¨¸§Â ±í¸Ç¢ý ¯ûÇ ¸Ç¢ôÒ A ¯í¸Ç¢ý B ±í¸Ç¢ý C ¸Ç¢ôÒ D ¯ûÇ25. ºÃ¢Â¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ±Ø¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¯ýÉ¡ø ÓÊÔõ ¾õÀ¢.
 9. 9. B ¸¼×§Ç! ±ý¨É ¸¡ôÀ¡üÚ. C ‘¾¢ÕìÌÈû’ ¿õ Å¡ú쨸 áÄ¡Ìõ. D ¾ó¨¾, ¦º¡øÁ¢ì¸ Áó¾¢Ãõ, þø¨Ä.26. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø þ¼ô¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A B C D27. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A §ÅøŢƢ À¡ðÎô À¡ÊÉ¡û. B §¸¡ÁÇõ «õÁ¡§Å¡Î Àð¼½õ ¦ºýÈ¡û. C ÁÛ¿£¾¢î §º¡Æý ¾ý Á¸¨Éò §¾Ã¢ø ²üÈ¢ì ¦¸¡ýÈ¡ý. D ÅûÇ¢Âõ¨Á¢ý ¾Á¢úôÀüÚ ±ý¨É ¦ÅÌÅ¡¸ì ¸Å÷ó¾Ð. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 1003628. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø ÀÄÅ¢ýÀ¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡Éô À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A B C D29. §º÷ò¦¾Øи ¸Î¨Á + ¾Åõ
 10. 10. A ¸Î¾Åõ B ¸Îó¾Åõ C ¸Î¨Á ¾Åõ D ¸Î¨ÁÂ¡É ¾Åõ30. À¢Ã¢ò¦¾Øи «Õõ¦À¡Õû A «Õ + ¦À¡Õû B «Õû + ¦À¡Õû C «Õ¨Á + ¦À¡Õû D «Õõ + ¦À¡Õû036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 11036 À¢Ã¢× þ : ¸Õòн÷¾ø (À¨¼ôÀ¢Ä츢Âõ) (§¸ûÅ¢ : 31 – 35) ¸£ú측Ïõ ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. ¸¾¢ÃÅÉ¢ý ´Ç¢Â¡ø ¦¿üȢ¢ø ÁÄ÷ó¾ Å¢Â÷¨Å ÐÇ¢¸¨Çò Ш¼òРŢðξûÇ¡Êò ¾ûÇ¡Ê ¿¼ó¾ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡ §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ÌÃø §¸ðÎò ¾¢ÕõÀ¢ôÀ¡÷ò¾¡÷. “«ñ§½, ²ý ¯í¸ô §ÀÃý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌô §À¡È¡ý? ¡áÅЫÊîÍð¼¡í¸Ç¡?” ¸¨¼ì¸¡Ãâý §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¾¡ò¾¡Å¡ø À¾¢ø ÜÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. “¦¾Ã¢Â¨Ä§ÂÀ¡. Å£ðÎìÌô §À¡É¡¾¡ý Å¢ÅÃõ ¦¾Ã¢Ôõ. ¦Ã¡õÀ «Ø¾¡É¡?”§ÀÃÉ¢ý §Áø À⾡ÀôÀð¼¡÷ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡. “¬Á¡í¸ñ½. §¾õÀ¢ §¾õÀ¢¾¡ý«Øи¢ðÎ §À¡É¡ý. ÀûǢ¢§Ä ²§¾¡ ¿¼ó¾¢ÕìÌô §À¡Ä. §À¡ö Å¢º¡Ã¢îÍôÀ¡Õí¸”. ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ÜȢ¨¾ì §¸ð¼ ¾¡ò¾¡ ¯¼§É Å£ðÊüÌ Å¢¨Ãó¾¡÷.
 11. 11. Å£ðΠѨÆš¢¢§Ä§Â §ÀÃÉ¢ý «ØÌÃø §Å¸Á¡¸ì §¸ð¼Ð. ¾¡ò¾¡Å¡ø¦À¡Ú¨Á ¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý, «ØÐ즸¡ñ§¼ ¾¡ò¾¡¨Å¸ðʨ½òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. «Ø¨¸ þýÛõ «¾¢¸Á¡ÉÐ. “«ØÅ¡§¾ ¿ÌÄ¡! ¾¡ò¾¡ þÕ츢§Èý. ±ýÉ ¿¼ó¾Ð, ²ý þôÀÊò §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «ØקÈ? Â¡Õ ±ýÉ ¦ºö¾¡?”¾¡ò¾¡ §¸ûÅ¢¸¨Ç «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸ §ÁÖõ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð. ´Õ ÅƢ¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸ ¿¢ýÈÐ. ¾¡ò¾¡ Á£ñÎõ ¾ÉÐ §¸ûÅ¢¸¨Çò¦¾¡Îì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷. ¿Ìħɡ ¾ÉìÌ §¿÷ó¾¨¾î ¦º¡øÄ Á£ñÎõ ¬Ú¾¨Äò §¾Ê¾¡ò¾¡¨Åì ¸ðʨ½òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. “¾¡ò¾¡, ¾¡ò¾¡ þýÉ¢ìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌô §À¡§ÉÉ¡, «í¸ ±ý§É¡¼ Üð¼¡Ç¢í¸ Å¢§É¡òÐõ ¸À¢ÄÛõ ±É측¸ì ¸¡ò¾¢Õó¾¡í¸. «Åí¸ Ó¸õ §¸¡Åò¾¢§Ä¦ºÅôÀ¡ þÕó¾¢îÍ; ±ýɼ¡ Å¢§É¡òÐ þôÀÊ ±ýÉ À¡÷òÐ Ó¨È츢ȣí¸? ¿¡ý ±ýɦºï§ºý? «ôÀÊýÛ §¸ð§¼ý ¾¡ò¾¡. ¯¼§É ¸À¢Äý ±ýÉ À¡÷òÐ, ¿£ ±ýÉ ¦ºïº¢Â¡? ¿¡í¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ §¸¡Á¾¢ ËîºÕ츢𼠧À¡ö ¦º¡ýɢ¡? §¸¡Á¾¢ Ëîº÷ ±í¸ÙìÌ ¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸. ±ÉìÌ ¦¾Ã¢Ôõ þÐ ¯ý§É¡¼ §Å¨Ä¾¡ýÛ¦º¡øÄ¢, ±ýÉ ²º¢ì¸¢ðÎ þÕó¾¡ý ¾¡ò¾¡. “²ý ¿ÌÄ¡ ¿£ ¾¡ý «Åí¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ ËîºÕ츢𼠧À¡ö ¦º¡ýɢ¡?” ±É ¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ¢ý ¾¨ÄÓʨÂì §¸¡¾¢ÂÅ¡Ú §¸ð¼¡÷. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 12036 “¬Á¡ ¾¡ò¾¡, ¬º¢Ã¢Â÷ ±í¸¢ð¼ ±øÄ¡§Ã¡¼ Òò¾¸ò¨¾Ôõ ¾¢Õò¾ Å¡í¸¢ðÎÅÃî ¦º¡ýÉ¡í¸. ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¾Å¢Ã Áò¾Åí¸ ±øÄ¡õ ¦¸¡ÎòÐð¼¡í¸.«Åí¸ ¦ÃñÎ §ÀÕ¸¢ð¨¼Ôõ §¸ð¼¡ø, Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö§ÄýÛ ¦º¡ýÉ¡í¸, «¾¡ýËîºÕ츢𼠦º¡øÄ¢ð§¼ý. ¿¡ý ¦ºö¾Ð ¾ôÀ¡ ¾¡ò¾¡? ±Éì §¸ð¼¡ý ¿ÌÄý. “¿£ ¦ºö¾Ð¾¡ý ºÃ¢ ¿ÌÄ¡. ¦À¡Úô§À¡Î ¿¼óÐ ¦¸¡ñ¼ ¯ý¨É ¿¢¨ÉòÐô¦À¡Õ¨Á¡ þÕìÌ. ºÃ¢, ¸¡¨Ä¢§Ä þó¾ ºõÀÅõ ¿¼ó¾Ð, ¬É¡ø ¿£ ²ý ÀûÇ¢ÓÊﺢ «ØÐ츢ðΠŧÃ?” ±É ¿ÌÄÉ¢¼õ Å¢Çì¸õ §¸ð¼¡÷ ¾¡ò¾¡. «¾üÌ ¿ÌÄý, “ «¾¡ý ¾¡ò¾¡, «ó¾ Å¢§É¡òÐ þÕ측§É «Åý «Å§É¡¼«ñ½¨Éì ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ý¨É Á¢ÃðÎÈ¡ý ¾¡ò¾¡. þý¦É¡Õ Ó¨È þôÀÊﺡ측 «Åí¸ «ôÀ¡ «õÁ¡¨Å ÀûÇ¢ìÌì ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ýÉ ËîºÕ¸¢ð¼ «ÊÅ¡í¸ ¨ÅΧÅýÛ ¦º¡øÈ¡í¸. «¾¡ý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌ Åó§¾ý. ±ÉìÌ ¦Ã¡õÀÀÂÁ¡ þÕìÌ ¾¡ò¾¡,” ±Éì ÜÈ¢ Á£ñÎõ «Æò¦¾¡¼í¸¢É¡ý. “¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾ ¿ÌÄ¡, ¿¡¨ÇìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌ ÅóÐ ¯í¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸¢ð¼þ¨¾ôÀüÈ¢ §ÀͧÈý. ¿£ ¡ÕìÌõ ÀÂôÀ¼¡§¾. ¸¼¨Á¨Âî ¦ºöÔõ ¦À¡ØÐ þÐ Á¡¾¢Ã¢Â¡É ¾¼í¸ø¸û ÅÕÅÐ þÂøÒ. ¬É¡ø ¿£ ±ô¦À¡ØÐõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ,” ±É «È¢×¨Ã ÜÈ¢ ¿ÌĨÉò §¾üȢɡ÷ ¾¡ò¾¡.
 12. 12. “ºÃ¢ ¾¡ò¾¡, ÁÈ측Á ¿¡¨ÇìÌô ÀûÇ¢ìÌ Å¡í¸. ¿¡ ¯í¸Ù측¸ì ¸¡ò¾¢Õô§Àý,” ±ýÚ ÜÈ¢ ¾¡ò¾¡Å¢ý «ÃŨ½ôÀ¢Ä¢ÕóРŢÎÀ¼, “ºÃ¢¼¡ ±ý ¦ºøÄõ”±Éì ÜÈ¢ ¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ¢ý ¦¿üȢ¢ø Óò¾Á¢ð¼¡÷.31. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý ²ý §¾õÀ¢ò §¾õÀ¢ «Ø¾¡ý? A §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ¾¢ðʨ¾ò ¾¡í¸ ÓÊ¡¾¾¡ø. B ¾¡ò¾¡ ¸ðʨ½òÐî ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢Â¾¡ø. C ¾¡ò¾¡Å¢ý ¬Ú¾¨Äô ¦ÀÈ Å¢ÕõÀ¢Â¾¡ø. D ¾¡ò¾¡×õ «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø.32. ¿ñÀ÷¸û ²ý ¿ÌĨÉò ¾¢ðÊÉ÷? A ¬º¢Ã¢Ââ¼õ «Ê Å¡í¸ ¨Åò¾¾¡ø. B ¿ÌÄý Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö¡¾¾¡ø. C ¿ÌÄý «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø. D ¬º¢Ã¢Â÷ Òò¾¸õ §¸ð¼¾¡ø.036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 1303633. ¿ÌÄÛìÌò ¾¡ò¾¡Å¢ý «È¢×¨Ã ¡Ð? A ¯ñ¨Á¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø B ¸¡Äó¾ÅÈ¡ÁÖõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø C ¦À¡Ú¨Á¡¸×õ ÀñÀ¡¸×õ ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø D À¡ºÁ¡¸×õ «ýÀ¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø34. Àò¾¢Â¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ ‘¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸’ ±Ûõ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ±¨¾ì ÌȢ츢ýÈÐ. A «ýÀÇ¢ôÒ B «È¢×¨Ã C ÀÃ¢Í D «Ê35. ºÃ¢Â¡Éì Üü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
 13. 13. A §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «Ø¾ ¸À¢Ä¨Éò ¾¡ò¾¡ ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢É¡÷. B ¬º¢Ã¢Â÷ ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¸ñÊò¾¡÷. C ¿ÌÄÉ¢ý «ñ½ý ¸À¢Ä¨É Á¢ÃðÊÉ¡ý. D ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¿ÌĨÉô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 14036 À¢Ã¢× ® : ¸Õòн÷¾ø (ÀøŨ¸) (§¸ûÅ¢ : 36 - 40) ¸£ú측Ïõ «ð¼Å¨½¨Âô ÀÊòÐ, «¾ýÀ¢ý ÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. þÇÁ¡Èý ÒÎá¡ §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý«ð¼Å¨½ §À¡¼ôÀðÎûÇ þ¼ò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¼ìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô§ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½Ôõ ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½ÔõþÕó¾É. «Åü¨È ¿ýÌ À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. ¾ÉÐ ÌÎõÀõ ¦ºøÄÅ¢ÕìÌõ þ¼í¸¨Çì ¸ÅÉ¢ò¾¡ý. §ÀÕóÐ «ó¾ þ¼í¸¨Ç «¨¼Ôõ §¿Ãí¸¨ÇÔõ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.żìÌ §¿¡ì¸¢ Å¢¨Ã× ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ «¨¼Ôõ §¿Ãõ §ÀÕóÐ §¸¡Ä¡Äõâ÷ ®ô§À¡ Àð¼÷¦Å÷ò «§Ä¡÷Š¼¡÷ ±¼¡Ã¡ý ¸¡¨Ä 8.00 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 3.00 Á¡¨Ä 4.30 §¾º¢Âô ¸¡¨Ä 9.30 À¢üÀ¸ø Á¡¨Ä 4.20 Á¡¨Ä 6.00 §ÀÕóÐ 12.30 ƒ¡Â¡ ¸¡¨Ä 10.30 À¢üÀ¸ø 1.30 Á¡¨Ä 5.00 -
 14. 14. ¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥ ¸¡¨Ä 7.30 ¸¡¨Ä 10.30 Á¡¨Ä 2.30 Á¡¨Ä 3.45¦ºò¾¢Â¡ Àì¾ ¸¡¨Ä 8.30 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 2.00 Á¡¨Ä 3.30 ¢¦¾üÌ §¿¡ì¸¢ Å¢¨Ã× ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ «¨¼Ôõ §¿Ãõ §ÀÕóÐ §¸¡Ä¡Äõâ÷ º¢ÃõÀ¡ý Áġ측 ¦ƒ¡Ü÷À¡Õ ¦ÁŠÃ¡ À ¸¡¨Ä 9.30 ¿ñÀ¸ø 12.30 - - ¢ó¾¡÷ Á¡ƒ¥ ¸¡¨Ä 8.00 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 3.00 Á¡¨Ä 3.40 Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö ¸¡¨Ä 9.00 À¢üÀ¸ø Á¡¨Ä 4.00 - 12.30 ‚ Á¡ƒ¤ ¸¡¨Ä 10.00 À¢üÀ¸ø 1.00 Á¡¨Ä 5.00 Á¡¨Ä 5.45036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULITSULIT 1503636. þÇÁ¡Èý ²ý ÒÎá¡×ìÌî ¦ºýÈ¡ý? A. §ÀÕó¾¢ø À½õ ¦ºöžüÌ B. À½ «ð¼Å¨½¸¨Ç Å¡íÌžüÌ C. Å¢¨Ã× §ÀÕóи¨Çì ¸ñ¼È¢Å¾üÌ D. §ÀÕóиǢý À½ §¿Ãí¸¨Ç «È¢Å¾üÌ37. żìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиÙû ±Ð «§Ä¡÷Š¼¡¨Ã Å¢¨ÃÅ¢ø «¨¼Ôõ ? A. ƒ¡Â¡ B. ±¼¡Ã¡ý C. ¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥ D. ¦ºò¾¢Â¡ Àì¾¢38. ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã× §ÀÕóиÙû ±Ð §¸¡Ä¡Äõâ¨Ã Å¢ðÎì ¸¨¼º¢Â¡¸ô ÒÈôÀÎõ? A. Á¡ƒ¥ B. ‚ Á¡ƒ¤ C. Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö
 15. 15. D. ¦ÁŠÃ¡ À¢ó¾¡÷39. §Áü¸¡Ïõ «ð¼Å¨½¸û ¡ÕìÌô §ÀվŢ¡¸ þÕìÌõ ? A. §¿Ãò¨¾ì ¸½¢ôÀÅ÷¸ÙìÌ B. «ð¼Å¨½¸û ¾Â¡Ã¢ô§À¡ÕìÌ C. Á¸¢Øò¾¢ø À½õ ¦ºöÀÅ÷¸ÙìÌ D. §ÀÕóиǢø À½õ ¦ºöÂÅ¢ÕôÀÅ÷¸ÙìÌ40. ‘ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý’ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð? A. ÌÈ¢À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý B. ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý C. ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ý D. À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULIT SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAKGERAK GEMPUR UPSR 2010BAHASA TAMIL –PEMAHAMAN 03650 minit Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan2. Jawab Semua soalan3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,iaitu A, B, C, dan D.Bagi setiap soalan,pilih satu jawapan sahaja.Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang beru.
 16. 16. Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran PerakSULIT

×