ЮНИСЕФ - Ғизои зани ҳомила

535 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ЮНИСЕФ - Ғизои зани ҳомила

  1. 1. Витаминњо Ѓизои заниВитаминњо - вазифаи муњофизиро иљро меку- њомила бояд:нанд, барои сабзиш ва азнавшавии бофтањо • гуногуннавъ буда, дорои тамоми ШўЪбаи тандурустии МаќОМОти иљрОияизаруранд, камхуниро пешгирї менамоянд, моддањои зарурї бошад; ЊОКиМияти давлатии ШаЊри исфараустухонњо ва дандонњоро мустањкам мегардо- • мунтазам (дар ваќташ) истеъмол шавад;нанд. • дилкаш ва мувофиќи табъ бошад;Витаминњои гурўњи В -дар таќсимшавї ва инки- • таносуби моддањои ѓизоиишофи њуљайрањои љанин, њазмшавии сафедањо алоњида (сафедањо, чарбуњодар организми модар, пешгирии камхунии за- карбогидратњо) дуруст бошад;нони њомила масъуланд. • бо њабњои минералу витаминдорМањсулоти зерин дорои витаминњо мебошанд: илова гардад;нони сиёњ, биринљ, марљумак (гречка), чормаѓз, • карбогидратњои зудњазмшавандабодом, карам, лаблабу, сабзї, турб, пиёз, кар- (мањсулоти хамирї ва ширинї)тошка, шир, гўшт, моњї ва тухм. аз меъёр зиёд набошад. Микроэлементњо Дар нимаи дуюмиКалтсий: -барои шаклгирии устухонњо, дандон њомилагї мумкинхизмат мекунад. Њангоми норасоии калтсийбехобї, зудранљї ва рагкашї ба амал меояд. нестанд:Калтсий дар таркиби мањсулоти ширї, гўшт, • мањсулоти боддор (дороимоњї, бодом, ќулфинай, гелос ва мевањои хушк аллерген), ќулфинай, шоколад;вуљуд дорад. • консервањо, њасибњо, ќаламфури тунд; • мањсулоти дорои консервант, рангњоиОњан: - барои ба вучуд овардани гемоглобиндар хун бенињоят зарур мебошад. Оњан дар тар-киби гўшти гов, љигар, себ, сабзї, оби лаблабу, кимёвї, ароматизаторњо (обњои ранга); • тамоку ва машруботи спиртї ЃИЗОИкарам, харбуза, ќулфинай, тути заминї (мали-на) во мехурад.Йод: - нокифоягии йод хавфи бачапартої ё тав- ЗАНИлид намудани кўдакони љисман ва руњан носо-лимро зиёд месозад. Њангоми пайдо шудани саволњо метавонед ба Маркази солимии ЊОМИЛАМањсулоте, ки дар таркибашон бештар йод репродуктивии шањр мурољиатмављуд аст: намаки йоднокшуда, карами бањрї. намоед. ш. ИСФАРА 2011
  2. 2. Сафедањо Карбогидратњо сафедањо њамчун маводи сохтмонии бадан дар Карбогидратњо захираи нерўбахш барои орга- инкишофи бачадон, мустањкамии љанин ва шак- низм буда, ба фаъолияти системаи марказии лгирии њуљайрањои маѓзи сари кўдак иштирок асаб, ѓадудњои эндокринї таъсир мерасонанд, менамоянд. асароти таѓйирёбии њарорати берунаро ба ор- ганизм нарм месозанд. Ѓизои хуб Мањсулоте, ки сафеда доранд: • тухм • Моњї Карбогидратњо њамчун манбаъи асосии нерўїЃизои хуб ба љисми зан ќувва дода, ўро аз • нахуд • Гўшти мурѓ ба инкишофи љисм ва зењни кўдак хизмат мена-беморињои сироятї њифз менамояд, барои ба • лўбиё • Шир моянд.дунё омадани кўдаки солим мадад мекунадва инчунин хунравии зиёдро њангоми таваллуд • Гўшт • љурѓот • Чормаѓз • Панир Мањсулоте, ки дорои карбогидратњо мебошанд:пешгирї менамояд. • биринљ • ќанд ва асалЃизои Шумо бояд: • Макарон • себ• рушд ва инкишофи љанинро, ки • нон • Картошка ниёзманди нерўи муайян аст ва • љуворимакка саломатию њисси гувороро дар њама марњилаи њомилагї таъмин созад.Хавфи ѓизои номукаммал:• камхунї;• камвазнии кўдак;• суст шудани инкишофи кўдак;• остепoроз (мулоим шудани устухонњо);• хўрдашавии сири дандон;• гипоксияи љанин.барои модар ва кўдак хеле хавфнок аст:• норасогии нерў (энергия);• нокифоягии сафеда;• нарасидани туршињои равѓанї;• нокифоягї ва баризофагии витамини а;• нокифоягии йод, синк, калтсий ва оњан.

×