Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unesco nedēļa 2013

Prezentācija par UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu - iedvesma aktivitātei "Pastāsti par savu mantojumu" UNESCO nedēļas 2013 ietvaros.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unesco nedēļa 2013

 1. 1. UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu UNESCO nedēļa 2013
 2. 2. Šogad ir 10. gadadiena kopš pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu UNESCO nedēļa 2013
 3. 3. Kas ir UNESCO? - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija(UNESCO) - Apvieno 195 pasaules valstis kopīgu mērķu īstenošanai - Latvija šai saimei pievienojās 1991. gada 14. oktobrī - UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) caur UNESCO idejām un programmām veicina mūsu nacionālo vērtību apzināšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Kopš cilvēku prātos ir radusies doma par karu, ir nepieciešams cilvēku prātos aizstāvēt idejas par mieru. (UNESCO Konstitūcija, 1945)
 4. 4. UNESCO Latvijā un pasaulē ir • Ideju laboratorija – risinājumu meklēšana pasaules izaicinājumiem • Starptautisko standartu izstrāde un ievērošana • Kapacitātes stiprināšana un zināšanu pilnveide UNESCO darbības jomās • Informācijas apstrādes centrs vispasaules kontekstā – pieejamība, savstarpēja informētība • Starptautiskās sadarbības veicināšana
 5. 5. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas funkcijas • Veicināt sekmīgu Latvijas dalību UNESCO • Sniegt informāciju un veidot sadarbību Latvijā UNESCO darbības jomās • Sniegt atzinumus, paust viedokli un priekšlikumus par UNESCO kompetences jautājumiem • Piedalīties UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko institūciju darbā • Izstrādāt rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai Latvijā un koordinēt to izpildi
 6. 6. Kas ir UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu?
 7. 7. Konvencijas mērķi • Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu • Nodrošināt cieņu pret attiecīgo kopienu grupu un indivīdu nemateriālo kultūras mantojumu • Veidot izpratni vietējā, nacionālā un starptautiskajā līmenī par tā nozīmi • Nodrošināt tā savstarpēju atzīšanu • Nodrošināt starptautisku sadarbību un palīdzību
 8. 8. Kas ir nemateriālais kultūras mantojums? “nemateriālais kultūras mantojums nozīmē paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas un dažos gadījumos – atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.” UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (2003)
 9. 9. Nemateriālais kultūras mantojums “Šo nemateriālo kultūras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un cilvēka radošo darbību.” UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (2003)
 10. 10. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana nozīmē – Tā identifikāciju – Dokumentēšanu un pētniecību – Saglabāšanu un aizsardzību – Popularizēšanu – Vērtības nostiprināšanu – Tālāknodošanu caur formālās un neformālās izglītības palīdzību – Šāda mantojuma dažādu aspektu atdzīvināšana
 11. 11. Latvija un UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu • Latvija piedalījusies Konvencijas izstrādes procesā • Latvija kā 8. valsts pievienojusies Konvencijai 2005.gada 14.janvārī • Latvija laika posmā no 2012. – 2016.gadam ir ievēlēta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas starpvaldību komitejā • Latvijas vērtības iekļautas divos UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstos
 12. 12. Kas ir UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma saraksti? • Uzskatāmākais Konvencijas īstenošanas instruments UNESCO šobrīd ir 3 saraksti: • UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts • UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma labāko saglabāšanas prakšu reģistrs • UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
 13. 13. UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts No 2009. – 2012. gadam iekļautas 167 nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes
 14. 14. UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts • Tiek iekļautas unikālas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes ar mērķi veicināt izpratni par šī mantojuma vērtību un izcelt pasaules kultūras daudzveidību
 15. 15. Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijas vērtība UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā –
 16. 16. Tradicionālā bērnu rotaļlietu izgatavošana no koka Horvātijas Zagorje reģionā /Horvātija/ UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts Piemēri citās valstīs
 17. 17. Seto Leeo, Seto daudzbalsīgas dziedāšanas tradīcijā /Igaunija/ UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts Piemēri citās valstīs
 18. 18. Indonēzijas batikošanas māksla /Indonēzija/ UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts Piemēri citās valstīs
 19. 19. Yamahoko, Kyoto Gion festivāla uz platformas slīdošā ceremonija /Japāna/ Piemēri citās valstīs UNESCO Reprezentatīvais cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saraksts
 20. 20. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts No 2009. – 2012. gadam iekļautas 31 nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes
 21. 21. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts • Tiek iekļautas tādas vērtības, ko atsevišķas kopienas un valstis uzskata par steidzami saglabājamām, īstenojot tūlītējus pasākumus • Saraksts palīdz mobilizēt starptautisko sadarbību un atbalstu šo vērtību veiksmīgai saglabāšanai
 22. 22. Suitu kultūrtelpa Latvijas vērtība UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā
 23. 23. Tradīcijas un paradumi, kas saistīti ar svēto mežu Kaya Mijkendā /Kenija/ UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts Piemēri citās valstīs
 24. 24. Tsuuru tradicionālā mūzika /Mongolija/ Piemēri citās valstīs UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
 25. 25. Tradicionālās Li tekstila metodes: vērpšana, krāsošana, aušana un izšūšana /Ķīna/ Piemēri citās valstīs UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
 26. 26. Kalyady caru Ziemassvētku rituāls /Baltkrievija/ UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts Piemēri citās valstīs
 27. 27. Mantojuma plašā daudzveidība • Ar mantojumu saprot gan materiālus objektus (ēkas, ainavas un artefaktus), gan nemateriālās izpausmes (valodu, mūziku, dejas, ikdienas praksi) • Mantojums nav tikai seni objekti, skaistas lietas vai ikdienā praktizētas darbības – to vērtību nosaka ar tām saistītas spēcīgas cilvēku emocijas, atmiņas un vēlme saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm • Tas ir fenomens, kas noteiktā kopienā nodots vairākās paaudzēs – tostarp arī mūsdienu mantojums un tradīcijas
 28. 28. Nemateriālais kultūras mantojums nav no jauna izveidots vai iesaldēts laikā – tas ir nemitīgā procesā, mijiedarbībā ar vidi un mūsdienu pārmaiņām
 29. 29. Mūsu pašu rokās ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm
 30. 30. Latvijā ir bagāts un daudzveidīgs nemateriālais kultūras mantojums, par ko liecina arvien jaunu un unikālu tradīciju apzināšana. Palīdzi to apzināt un saglabāt, iesaistoties UNESCO LNK un Latvijas Nacionālā kultūras centra kopīgi rīkotā aktivitātē “Pastāsti par savu mantojumu”! Vairāk informācijas: http://unesco.lv/lv/unesco-nedela-2013-1/unesco-nedela-2013/
 31. 31. Būsim pateicīgi, ja aktivitātes “Pastāsti par savu mantojumu” ietvaros apzināto informāciju par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi līdz 18. oktobrim nosūtīsiet UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai uz e-pastu office@unesco.lv Kontaktinformācija Adrese: Pils laukums 4-206, Rīga, LV-1050 Tālrunis: +371 67325109 E-pasts: office@unesco.lv Mājas lapa: www.unesco.lv Seko UNESCO LNK jaunumiem: http://www.twitter.com/UNESCO_LNK, http://www.draugiem.lv/unesco

×