Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UNESCO ASP Latvijā un pasaulē

313 views

Published on

Informatīva prezentācija par UNESCO Asociēto skolu projektu Latvijā un pasaulē.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UNESCO ASP Latvijā un pasaulē

 1. 1. UNESCO ASOCIĒTO SKOLU PROJEKTS LATVIJĀ UN PASAULĒ 2015-2016-2017
 2. 2. Kas ir UNESCO Asociēto skolu projekts? • Dibināts 1953. gadā (sākotnēji iesaistījis 33 skolas 15 pasaules valstīs). • Šobrīd aptver 181 pasaules valsti, iesaistot vairāk nekā 10 000 izglītības iestāžu. • Latvijā 32 izglītības iestādes- visos reģionos, dažādās izglītības pakāpēs.
 3. 3. UNESCO Asociēto skolu projekts starptautiski • Izglītībai ir galvenā loma taisnīgas, miermīlīgas, iecietīgas un iekļaujošas sabiedrības veicināšanā. Tai jāsniedz izpratne, prasmes un vērtības, kas palīdzētu risināt savstarpēji saistītos 21. gadsimta izaicinājumus. • ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, īpaši izglītības mērķis. • UNESCO ASP Starptautiskajā stratēģijā 2014-2020 divi nozīmīgi koncepti: • Globālā pilsoniskuma izglītība; • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.
 4. 4. Vide EkonomikaSabiedrība
 5. 5. IIA DIMENSIJAS •Sabiedrība (laba pārvaldība, iekļaujoša, cilvēktiesībās balstīta u.c.) •Vide (bioloģiskā daudzveidība, enerģijas ieguve, dabas resursu saglabāšana u.c.) •Ekonomika (patēriņš, nabadzība un taisnīgums, migrācija u.c.) •Kultūra (mantojums, vērtības, saglabāšana u.c.) IIA ZINĀŠANAS •Kā sabiedrība mainās, daudzveidība, iekļaujošas kopienas veidošana, nevardarbīga konfliktu risināšana u.c. •Zināšanas par alternatīviem enerģijas ieguves veidiem, kā bioloģiskās daudzveidības mazināšanās ietekmē cilvēku dzīvi u.c. •Ekonomikas modeļi, ekonomika un taisnīga resursu pārdale, pārmērīga patēriņa riski u.c. •Kultūras daudzveidība, dažādās vērtības, saglabāšana, saite starp lokālām/globālām vērtībām IIA ATTIEKSMES UN VĒRTĪBAS (ZEMES HARTA) •Demokrātijas normu stiprināšana, nediskriminācijas kultūra, iekļaujoša un taisnīga sabiedrība. •Ekoloģiskās integritātes saglabāšana, rūpes par ekosistēmas atjaunošanu, cieņa pret nākotnes planētas iedzīvotājiem. •Nabadzības izskaušana, taisnīga resursu sadalīšana. •Cieņa pret visām kultūrām un daudzveidības novērtēšana, cilvēka cieņa, veselība kā vērtības, iecietība un miers. IIA PRASMES •Rakstpratība, lasītprasme, komunikācijas prasmes. •Kritiskā domāšana, racionālā domāšana, analizēšanas spējas. Spēja sasaistīt pieredzē gūtās zināšanas ar pierājumos balstītām zināšanām, radošā domāšana, sistēmiskā domāšana. Nākotnes iztēlošanās. •Sociālās prasmes, pašpārliecība un empātija. Sevis iepazīšana, tolerance, darbs grupās, spēja novērtēt un cienīt citu spējas, intereses. •Atbildīga tehnoloģiju izmantošana, IKT prasmes. IKT izglītībā, sasaiste starp IKT/ ekonomikas/ sabiedrības/ vides izaicinājumiem. IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI
 6. 6. GLOBĀLAIS PILSONISKUMS Piederības sajūta plašākai kopienai, cilvēcei. Uzsvars uz politikas, ekonomikas, sabiedrības un kultūras savstarpējo mijiedarbību un globālu, nacionālu un lokālu procesu savstarpēju sasaisti, atkarību. • http://unesco.gseis.ucla.edu/global-citizenship-education-topics-and-learning-objectives.html
 7. 7. UNESCO ASP mērķi 1. Integrēt GPI un IIA mācīšanas un mācīšanās procesos ASP skolās. 2. Eksperimentēt ar jaunām pieejām, inovācijām GPI un IIA īstenošanā. 3. Stiprināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp UNESCO ASP dalībskolām.
 8. 8. UNESCO ASP darbības veidi • Organizēt mācību seminārus, forumus UNESCO ASP direktoriem, skolotājiem, skolēniem. • Informēt UNESCO ASP skolas par pieejamajiem materiāliem IIA un GPI jomās. • Iniciēt kopīgus projektus. • Iesaistīties tiešsaistes UNESCO ASP platformā- pieredzes apmaiņā. • Skolās integrēt IIA un GPI mācību procesā, pieejā, projektos, pasākumos u.c. Starptautiski svinamās dienas kā motivators.
 9. 9. UNESCO ASP Latvijā • 32 izglītības iestādes • 4 darbības virzieni
 10. 10. DARBĪBAS VIRZIENI LATVIJĀ Kultūrizglītība un vērtībizglītība: radošas, atvērtas mācīšanas un mācīšanās vides veidošana, starpkultūru un starppaaudžu dialoga veicināšana, kopienas iesaiste izglītībā. Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai: holistiskas izglītības sekmēšana un veseluma pieeja (visas skolas pieeja) izglītības nodrošināšanā. Cilvēktiesību izglītība: tolerantas un iekļaujošas sabiedrības veicināšana izglītībā un mācību vidē. ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi, vērtības un nozīme pasaulē. Starptautiskā sadarbība lokālās, nacionālās un globālās piederības sajūtas stiprināšanā.
 11. 11. KULTŪRIZGLĪTĪBA UN VĒRTĪBIZGLĪTĪBA 2015-2016 LATVISKĀ DZĪVESZIŅA UN SAULGRIEŽU SVĒTKI RŪSIŅA DIENA STARPPAUDŽU SAIKNES STIPRINĀŠANA RADOŠI KONKURSI UN EKSKURSIJAS – KULTŪRVIDES IZZINĀŠANAI UN PATRIOTISMA VEICINĀŠANAI PATRIOTISMA, CIEŅAS, IZAUGSMES UN ATBILDĪBAS VEICINĀŠANA MĒS LATVIJĀ – PILSONISKĀ UN PATRIOTISKĀ IZGLĪTĪBA TEĀTRIS, DEJOŠANA UN DZIEDĀŠANA
 12. 12. Daži piemēri • Riebiņu vidusskola aktīvi iesaistījās UNESCO nedēļā. Aktivitāšu mērķis bija stiprināt skolas un senioru biedrības sadarbību, iepazīt vietējo mantojumu. • Projekts “Restaurēsim pilsētas senās lietas!” Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Projekta ilgtermiņa mērķis – sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Rēzeknes pilsētā, veicinot kultūras un tūrisma popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.
 13. 13. CILVĒKTIESĪBU IZGLĪTĪBA 2015-2016 CILVĒKMĪLESTĪBAS, MĪLESTĪBAS UN LABSIRDĪBAS VEICINĀŠANA VISI MĀCĀMIES KOPĀ DARBOTIES! PIEDERĪBAS SAJŪTA SAVAI ZEMEI PILSONISKI ATBILDĪGI, SABIEDRISKI AKTĪVI UN ATVĒRTI DAŽĀDĪBAI DAŽĀDĪBAS IEPAZĪŠANA UN SAVU SPĒJU APZINĀŠANĀS MIERA KULTŪRAS IEPAZĪŠANA UN UNESCO ASP POPULARIZĒŠANA IEKĻAUJOŠAS VIDES VEIDOŠANA
 14. 14. Daži piemēri • Kalsnavas pamatskolas pasākuma „Darbosimies kopā!” mērķis bija stiprināt tolerances, cilvēktiesību un vienlīdzības ideju īstenošanu. Gatavojoties pasākumam, katrai klasei atbilstoši vecumposmam un spējām, tika dots uzdevums sagatavot aktivitātes, kas būtu piemērotas skolasbiedriem ar dažādiem kustību un uztveres traucējumiem. • Daugavpils Vienības pamatskolā projekta nedēļas tēma bija ”Mēs – mieram un drošībai”. Pasākuma mērķis bija aktualizēt UNESCO ASP darbības virziena tematiku skolā, veicināt katra skolēna izpratni par savu vietu mūsdienu globalizācijas procesos, par savu ieguldījumu mieram un drošībai savā tuvākajā apkārtnē, skolā, ģimenē, domājot par pasaules ilgtspējīgu attīstību. Projektā piedalījās 435 skolēni un 35 skolotāji. Katra klase strādāja pie konkrētas tēmas- piemēram, “Miera pamatnosacījums – drošība, cieņa, atbildība” (4. a klase), “Rotaļas, kas vieno pasaules tautas”(2.a klase), “Drošība un miers mūsu dzīvē” (6. a klase), “Par mieru visā pasaulē”(8.a klase) u.c.
 15. 15. IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI 2015-2016 DABAS TAKAS PILNVEIDOŠANA VIDES SAKOPŠANA UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS CILVĒKU UN VIDES MIJIEDARBĪBA ĢIMEŅU KOMPETENČU PILNVEIDOŠANA DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGĀ IZMANTOŠANĀ SADARBĪBA JAUNIEŠU TALANTU UN LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA UZTURĒT DZĪVU PAAUDŽU SAIKNI UN PIEDERĪBAS SAJŪTU MŪSU MĀJĀM – PLANĒTAI ZEME
 16. 16. Daži piemēri • Skujenes pamatskolā sadarbībā ar novadnieces: rakstnieces un kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzeju skolēni veica pārgājienu „Pa Melānijas Vanagas pēdām”, veltītu viņas 110. dzimšanas dienai. Mērķis bija iepazīt M. Vanagas unikālo veikumu, lasot viņas veikto pārgājienu pierakstus par Amatas upes baseina izpēti, kā arī pašiem izvēlēties kādu no posmiem, lai vilktu paralēles pēc aptuveni 40 –45 gadiem. • Daugavpils 20. PII kā vienu no prioritātēm izvēlējās „Ģimeņu kompetenču izzināšanu un pilnveidošanu bērnu audzināšanas un izglītošanas jomā”. Arī vecākiem ir jāuzņemas atbildība par savu bērnu audzināšanu un izglītošanu, un, pateicoties tādai sadarbībai, vecāki uzzina un iemācās, kā pareizi to darīt, kā arī izmantot savā darbībā dažādus otrreiz izmantojamos materiālus, kas veicina ilgtspējīgas attīstības domāšanu un bērnu izglītošanu.
 17. 17. UNESCO ASP AKTIVITĀTES  Atbilst skolu darbības virzienam projektā.  Sasaucas ar IIA un GPI dimensijām.  Sasaucas ar IIA un GPI tēmām. +  Ir inovatīvas, radošas.  Iesaista partnerus: citas ASP skolas, valsts un nevalstiskās organizācijas, pašvaldības.  Ar pievienoto vērtību: materiāliem vai pieredzi, ko var izmantot arī citi.

×