Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konkursa "Kultūru daudzveidība - dialogam un attīstībai" Nolikums

1,304 views

Published on

Konkursa "Kultūru daudzveidība - dialogam un attīstībai" Nolikums. To organizē Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums un tajā aicinātas iesaistīties UNESCO ASP skolas.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konkursa "Kultūru daudzveidība - dialogam un attīstībai" Nolikums

  1. 1. APSTIPRINĀTS ar PIKC Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” valdes locekles - direktores 29 .04. 2016. rīkojumu Nr. 1.8./147 UNESCO ASP dalībskolu skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai” NOLIKUMS I. Vispārīgie noteikumi Nolikums par UNESCO ASP dalībskolu skolēnu pētniecisko darbu konkursu “Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai” (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek organizēta skolēnu pētniecisko darbu iesūtīšana, vērtēšana un prezentēšana noslēguma konferencē. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus pētnieciskajai darbībai, izzinot kultūru daudzveidību lokālā, reģionālā un/vai globālā līmenī. Konkursa uzdevumi: 1) veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt informāciju; 2) attīstīt prasmi izstrādāt pētniecisko darbu; 3) veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu. Konkursa organizatori: Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā konkursu organizē UNESCO Asociēto skolu projekta darba grupa, koordinatore: Anita Zaļaiskalne, sadarbībā ar UNESCO LNK. II Konkursa norise: 2016.gada 10. maijs – konkursa atklāšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26 (aktu zālē); 2016. gada 10. maijs – 2016. gada 30. maijs – pieteikšanās konkursam un tēmu iesūtīšana (pieteikuma formu skatīt Nolikuma 1. pielikumā);
  2. 2. Līdz 2016. gada 20. oktobrim – pētniecisko darbu iesūtīšana (prasības pētniecisko darbu noformēšanai –skatīt Nolikuma 2. pielikumā); 2016. gada 21. oktobris – 2016. gada 27 . oktobris – konkursam iesūtīto pētniecisko darbu vērtēšana; 2016. gada 28. oktobris - rezultātu paziņošana, labāko darbu autoru uzaicināšana uz noslēguma konferenci; 2016. gada novembra pirmā nedēļa – pētniecisko darbu noslēguma konference, labāko darbu autoru uzstāšanās un uzvarētāju apbalvošana (noslēguma konferences datums tiks precizēts). III Konkursa dalībnieki Pētniecisko darbu konkursā aicināti piedalīties UNESCO ASP dalībskolu skolēni divās grupās : Pirmā grupa: 5. -9. klases skolēni (A); Otrā grupa: 10.- 12. klases skolēni (B). IV Pētniecisko darbu vērtēšana Kritērijiem labāko pētniecisko darbu noskaidrošanai: tēmas aktualitāte, pētījuma mērķis un risināmie uzdevumi, piedāvātie risinājumi. Darbā vērtē: 1. Izvēlētās tēmas pamatojumu, darba struktūru un atbilstību konkursa tēmai. 2. Pētniecisko mērķi, uzdevumus un secinājumus. 3. Avotu atlasi un izmantojumu, prasmi tos analizēt un interpretēt. 4. Atbilstību zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; pētījuma oriģinalitāti.
  3. 3. 1. pielikums UNESCO ASP dalībskolu skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai” NOLIKUMAM PIETEIKUMS Darba tēma Autors/ autori (vienu darbu var izstrādāt 1-3 autori) Vecuma grupa Izglītības iestāde Skolotājs (darba vadītājs vai konsultants) Kontaktinformācija (tālrunis; e-pasts) Īsa pētnieciskās tēmas anotācija
  4. 4. 2. pielikums UNESCO ASP dalībskolu skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Kultūru daudzveidība – dialogam un attīstībai” NOLIKUMAM PRASĪBAS PĒTNIECISKO DARBU NOFORMĒŠANAI Pētnieciskais darbs jāraksta valsts valodā. Darba noformēšanā izmanto IZM ieteikumus skolēnu ZPD noformēšanā (R.Hahele „Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība” RaKa,2011, (otrs papildināts izdevums) Darba pamatteksts ir ne garāks par 25 lappusēm. Darbam var būt pielikums (i), kuru apjoms nepārsniedz par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita. Darbam jābūt datorsalikumā (burtu izmērs – 12, intervāls – 1,5), atkāpe no kreisās malas 3 cm, no labās - 1 cm, no augšas un apakšas – 2 cm. Darbs jāraksta pareizā literārā valodā, ievērojot zinātniskā stila īpatnības. Darba struktūra: titullapa, anotācija, satura rādītājs, ievads (tēmas pamatojums, aktualitāte) darba pamatdaļas, secinājumi, izmantoto informācijas avotu saraksts, pielikums(i). Darbs tiek iesūtīts Word formātā. Faila nosaukums: AUTORA UZVĀRDS, VĀRDS_GRUPA_SKOLA(saīsinājums). E- pasts: Anita.Zalaiskalne@rtrit.lv

×