ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJSZKOŁA LETNIA INNOWACJISPOŁECZNYCHNASUTÓW25 VIII 2012Justyna ChorośProgram Narodów Zjednoczonych ds. Ro...
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)Rozwój samopodtrzymujący sięRozwój trwałyRozwój stabilnyRozwój trwale zrównowa...
Zrównoważony rozwójOchrona środowiska
CZYM JEST ROZWÓJ?
ROZWÓJ     WG SŁOWNIKA PWN„proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem dosko...
DAWNO DAWNO TEMU…    XIX w gospodarka leśna:„jeśli chcesz długofalowo gospodarować  lasem, nie wycinaj więcej drzew ni...
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ    „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój,w któr...
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJDziękuje za uwagę……………………………..Email:          Działania Działania           Działa...
Środowisko jest podstawą.   Gospodarka jest narzędziem.W centrum jest człowiek, nie środowisko
3 FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO     ROZWOJU    Dobrobyt    Solidarność   Bezpieczeństwo
Celem jest dobra jakość życia ludzi(DOBROBYT - rozumiany jako możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb).
SOLIDARNOŚĆCelem jest dobrobyt, nie tylko „tu i teraz”:    - także przyszłych pokoleń (solidarność międzypokoleniowa)...
ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU/SZANS   MY – następne pokolenia; MY – inne społeczeństwa, inne grupy       społeczne;   ...
BEZPIECZEŃSTWO        ekologiczne(np. biologiczne, chemiczne, sanitarne itp.)        żywnościowe      ...
POTRZEBY I OGRANICZENIA      www.nieruchomoscizagranica.pl
ROZWÓJ JAKOŚCIOWY A NIE   ILOŚCIOWY
ZAPEWNIENIE DŁUGOTRWAŁEGO     ROZWOJUDziałania prowadzące do zaspokojeniabieżących potrzeb mogą miećkrótkoterminowy h...
Wzrost gospodarczy jako CEL działań nie  okazał się panaceum na wszystkie    problemy trapiące ludzkość   (i nasze ...
Powoduje on niektóre negatywne zjawiskam.in. degradację środowiska naturalnego, a co za tym idzie obniżenie jakości życia ...
RAMY PRAWNE    Strategia Lizbońska (2000)   Strategia Goeteborska (2001)Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego  r...
ŚRODOWISKO…Wysokie   normy     środowiskowe    pobudzająinnowacyjność   i   stwarzają  nowe  możliwościw...
KONSTYTUCJA RP              Art. 5.Rzeczpospolita   Polska       strzeże  niepodległościi nienarus...
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO       NA LATA 2006-2020 Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego j...
Celem  nadrzędnym   Strategii  Rozwoju   Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jest osiąganie trwałego i  ...
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGODO 2020 ROKU      Misja województwa:   Województwo podlaskie regionem  ...
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWAPODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020   Wizja rozwoju województwa podkarpackiego: Województwo p...
Realizacja tej wizji zrównoważonego rozwoju województwa   zapewniać będzie racjonalne rozmieszczenie   funkcji  gos...
Dziękuję za uwagę
SISS Justyna Choroś "Zrównoważony rozwój" / "Sustainable development"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISS Justyna Choroś "Zrównoważony rozwój" / "Sustainable development"

656 views

Published on

Szkoła Letnia Innowacji Społecznych dla pracowników i pracowaniczek Osrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, realizowana w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" - 25-30 sierpnia 2012, Nasutów.

Social Innovation Summer School for Social Economy Support Centers. August 25-30, 2012
Integrated System of Support to Social Economy (EU).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISS Justyna Choroś "Zrównoważony rozwój" / "Sustainable development"

 1. 1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJSZKOŁA LETNIA INNOWACJISPOŁECZNYCHNASUTÓW25 VIII 2012Justyna ChorośProgram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
 2. 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)Rozwój samopodtrzymujący sięRozwój trwałyRozwój stabilnyRozwój trwale zrównoważonyEkorozwój
 3. 3. Zrównoważony rozwójOchrona środowiska
 4. 4. CZYM JEST ROZWÓJ?
 5. 5. ROZWÓJ WG SŁOWNIKA PWN„proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; też: stadium tego procesu”„sposób rozwijania się zdarzeń w czasie”
 6. 6. DAWNO DAWNO TEMU… XIX w gospodarka leśna:„jeśli chcesz długofalowo gospodarować lasem, nie wycinaj więcej drzew niż posadziłeś”
 7. 7. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój,w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie." "Nasza Wspólna Przyszłość" (tzw. Raport Brundtland, 1987 rok)
 8. 8. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJDziękuje za uwagę……………………………..Email: Działania Działania Działania gospodar- polityczne społeczne cze
 9. 9. Środowisko jest podstawą. Gospodarka jest narzędziem.W centrum jest człowiek, nie środowisko
 10. 10. 3 FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Dobrobyt Solidarność Bezpieczeństwo
 11. 11. Celem jest dobra jakość życia ludzi(DOBROBYT - rozumiany jako możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb).
 12. 12. SOLIDARNOŚĆCelem jest dobrobyt, nie tylko „tu i teraz”: - także przyszłych pokoleń (solidarność międzypokoleniowa); - i innych „współzamieszkujących” Ziemię(solidarność wewnątrzpokoleniowa);
 13. 13. ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU/SZANS MY – następne pokolenia; MY – inne społeczeństwa, inne grupy społeczne; MY (ludzie) - przyroda;
 14. 14. BEZPIECZEŃSTWO ekologiczne(np. biologiczne, chemiczne, sanitarne itp.) żywnościowe zdrowotne socjalne energetyczne
 15. 15. POTRZEBY I OGRANICZENIA www.nieruchomoscizagranica.pl
 16. 16. ROZWÓJ JAKOŚCIOWY A NIE ILOŚCIOWY
 17. 17. ZAPEWNIENIE DŁUGOTRWAŁEGO ROZWOJUDziałania prowadzące do zaspokojeniabieżących potrzeb mogą miećkrótkoterminowy horyzont czasowy,jednak zawsze muszą przy tymuwzględniać perspektywędługoterminową.
 18. 18. Wzrost gospodarczy jako CEL działań nie okazał się panaceum na wszystkie problemy trapiące ludzkość (i nasze lokalne społeczności…).
 19. 19. Powoduje on niektóre negatywne zjawiskam.in. degradację środowiska naturalnego, a co za tym idzie obniżenie jakości życia i problemy zdrowotne mieszkańców.
 20. 20. RAMY PRAWNE Strategia Lizbońska (2000) Strategia Goeteborska (2001)Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju tzw. Odnowiona strategia Goeteborska (2006)
 21. 21. ŚRODOWISKO…Wysokie normy środowiskowe pobudzająinnowacyjność i stwarzają nowe możliwościw gospodarce.Dyrektywy o ochronie środowiska służąeliminowaniu barier handlowych, które mogłybypowstać przy braku jednolitych standardówekologicznych.
 22. 22. KONSTYTUCJA RP Art. 5.Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległościi nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolnościi prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwoobywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewniaochronę środowiska, kierując się zasadązrównoważonego rozwoju.
 23. 23. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2020 Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniających się do poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny.
 24. 24. Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jest osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych.
 25. 25. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGODO 2020 ROKU Misja województwa: Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego.
 26. 26. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWAPODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Wizja rozwoju województwa podkarpackiego: Województwo podkarpackie powinno stać się obszarem zrównoważonego rozwoju, integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz zapewniającym możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu życia.
 27. 27. Realizacja tej wizji zrównoważonego rozwoju województwa zapewniać będzie racjonalne rozmieszczenie funkcji gospodarczych i społecznych oraz wysoki poziom rozwoju gospodarczego w warunkach zrównoważonego rynku pracy oraz równoważenie szans rozwoju wszystkich środowisk społecznych i obszarów w regionie.
 28. 28. Dziękuję za uwagę

×