Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Institutioner,beslutsfattande ochrättsordning i Europeiskaunionen
Europeiska unionens institutioner •  Europeiska unionens råd •  Europeiska rådet •  Europaparlamentet •  Europeisk...
1/22/2013  3
Europeiska unionens institutioner                Europeiska rådet Europeiska rådet 13.12.2012       ...
Europeiska rådet •  Europeiska rådet eller toppmötet sammanträder   fyra gånger per år   •  fastställer de allmän...
Europeiska rådet •  Arbetet leds av Europeiska rådets ordförande,   ”president”                    ...
Europeiska unionens institutioner Europeiska unionens råd              Europeiska rådet sammanträder i Justus...
Europeiska unionens råd (ministerrådet) •  Viktigt lagstiftnings- och beslutsorgan •  Exklusiv behörighet i de frågor ...
Europeiska unionens råd•  Rådet sammanträder i tio olika sammansättningar och  vilken minister som deltar bestäms enlig...
Europeiska unionens råd •  Rådets huvuduppgifter:   •  använder lagstiftande makt med     Europaparlamentet  ...
Europeiska unionens råd •  Rådet fattar beslut   •  med kvalificerad majoritet   •  enhälligt (bl.a. utrikes- oc...
Europeiska unionens råd •  Kvalificerad majoritet uppnås, om:   •  en majoritet av medlemsstaterna godkänner lösning...
Europeiska unionens råd•  2014 tar rådet i användning nya omröstningsregler,  s.k. dubbel majoritet  •  I enskilda ä...
Europeiska unionens råd •  Om ett förslag läggs fram av någon annan än   kommissionen eller den höga representanten f...
Europeiska unionens råd •  Rådets arbete förbereds av de ständiga   representanternas kommitté, Coreper, som   sam...
Europeiska unionens råd Ordförandeskap •  Unionens ordförandeskap roterar: medlemsstaterna   turar om att inneha ordför...
Europeiska unionens institutioner                Europaparlamentet  Europaparlamentet i Strasbourg, Frank...
Europaparlamentet •  Europaparlamentet företräder medborgarna i   unionen •  Det enda demokratiskt valda organet •  V...
Europaparlamentet•  Europaparlamentets ledamöter, eller ”mepparna”  (Member of the European Parliament), är  gruppera...
Europaparlamentet Lagstiftningsbefogenheter •  Ordinarie lagstiftningsförfarande (tidigare   medbeslutandeförfarande) ...
EuropaparlamentetDemokratisk kontroll•  Parlamentet utnämner kommissionen och dess ordförande•  Medborgarna har rätt att...
Europaparlamentet Demokratisk kontroll  •  Rätt att väcka talan vid Europeiska unionens    domstol  •  Möjlighet...
Europaparlamentet Demokratisk kontroll • Parlamentet har en allmän rätt till  upplysningar och samrad inom den  gemensam...
Europaparlamentet Budgetbefogenheter  •  Parlamentet godkänner varje år i december nästa    års budget tillsammans ...
Europaparlamentet Parlamentets arbete är tudelat 1. Plenarsammanträden  •  Parlamentet behandlar kommissionens förslag ...
Europaparlamentet2. Utskottsarbete •  Parlamentsledamöterna är indelade i 20 ordinarie utskott   specialiserade på ol...
Europaparlamentet •  Parlamentet har sin hemort i Strasbourg, men   utskotten och de politiska grupperna   sammanträd...
Europeiska unionens institutioner                  Europeiska kommissionenEuropeiska kommissionens byggna...
Europeiska kommissionen•  Politiskt oberoende kollegium, som representerar  och försvarar hela unionens intressen•  En...
Europeiska kommissionen•  Kommissionen är EU:s största institution  •  vid generalsekretariatet i Bryssel arbetar runt...
Europeiska kommissionen Kommissionens huvuduppgifter: •  Initiativrätt i lagstiftningsfrågor   •   Föreslår politiska...
Den höga representanten för utrikes-frågor och säkerhetspolitik •  Höga representanten för utrikes- och   säkerhetspoli...
Den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik • Den höga representanten svarar för att  unionens utrik...
Europeiska unionens institutioner Europeiska unionens    domstol                  1/22/2013  34
Europeiska unionens domstol• Ser till att att EU-lagstiftningen (”unionsrätten”) tolkas och tillämpas enhetligt i alla m...
Europeiska unionens domstolEuropeiska unionens domstol består av tre delar :•  Unionens domstol behandlar  •  medlemsl...
Europeiska unionens domstol•  Tribunalen behandlar  •  talan som väcks av fysiska eller juridiska personer om    o...
Europeiska unionens institutioner             Europeiska            revisionsrätten      Eur...
Europeiskarevisionsrätten •  Har sitt säte i Luxemburg •  Kontrollerar att EU:s medel, som kommer från   skattebetalar...
Europeiska unionens övriga organEuropeiska centralbanken                  1/22/2013  40
Europeiskacentralbanken•  Har sitt säte i Frankfurt  •  chefdirektör är Mario Draghi                 ...
Europeiska unionens övriga organ • Europeiska investeringsbanken • Europeiska ekonomiska och sociala  kommittén • Reg...
Europeiskainvesteringsbanken•  Banken som finns i Luxemburg ägs av EU:s  medlemsstater  • Kan få kapital och bevilja ...
Europeiska ekonomiskaoch sociala kommittén•  Rådgivande organ, som består av 344 ledamöter•  Företräder det (organiserad...
Regionkommittén•  Rådgivande organ•  Består av 344 ledamöter, vanligen ledare för  regionförvaltningen eller stadsdire...
Europeiskaombudsmannen•  Skyddar EU:s medborgare, företag  och organisationer mot administrativa      Foto: Europ...
Beslutsfattandet i Europeiska unionen  Beslutsfattandet i Europeiska unionen      Foto: Europeiska uninonens råd  ...
Beslutsfattandet i Europeiska unionen •  Besluten i Europeiska unionen fattas främst av:   • Europeiska kommissionen  ...
Beslutsfattandet i Europeiska unionen•  Som huvudregel i bestlutsfattandet är det ordinarie  lagstiftningsförfarandet (...
Beslutsfattandet i Europeiska unionen •  Varje förslag till en ny rättsakt baserar sig på en   bestämd artikel i ett ...
Det ordinarie lagstiftningsförfarandet •  Kommissionen har intiativrätt •  Parlamentet kan på lika fot avge yttranden, g...
1/22/2013  52
Beslutsfattandet i Europeiska unionen Beslutsfattandet i utrikes och säkerhetsfrågor •  Den gemensamma utrikes- och  ...
Europeiska unionens rättsordning Lagstiftningsinstrument                  1/22/2013  54
Europeiska unionens rättsordning•  Unionens rättsordning kallas europarätten•  Man talar också om unionsrätten•  Det är...
Europeiska unionens rättsordning •  Primärrätt   •  De grundläggande fördragen jämte ändringar   •  Nya medlemmars ...
Europeiska unionens rättsordning•  Förordning (jfr. lag)  •  Binder alla medlemsstater som sådan  •  Förutsätter in...
Europeiska unionens rättsordning •  Beslut   •  Är förpliktande till alla delar för dem som det hänför sig     til...
Kontaktuppgifter        Utrikesministeriet       Europainformationen          PB 452       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EU institutioner och beslutsfattande

1,012 views

Published on

EU institutioner och beslutsfattande 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EU institutioner och beslutsfattande

 1. 1. Institutioner,beslutsfattande ochrättsordning i Europeiskaunionen
 2. 2. Europeiska unionens institutioner • Europeiska unionens råd • Europeiska rådet • Europaparlamentet • Europeiska kommissionen • EU-domstolen • Europeiska revisionsrätten • Europeiska centralbanken 1/22/2013 2
 3. 3. 1/22/2013 3
 4. 4. Europeiska unionens institutioner Europeiska rådet Europeiska rådet 13.12.2012 Europeiska rådet sammanträder i Justus Lipsius byggnaden i Bryssel Foton: Europeiska rådet 1/22/2013 4
 5. 5. Europeiska rådet • Europeiska rådet eller toppmötet sammanträder fyra gånger per år • fastställer de allmänna politiska riktlinjerna för unionens utveckling • löser tvister som inte annars har kunnat lösas • I mötena deltar EU-ländernas stats- eller regeringschefer och kommissionens ordförande • statsministern representerar Finland • Befogenheten att fatta juridiskt bindande beslut 1/22/2013 5
 6. 6. Europeiska rådet • Arbetet leds av Europeiska rådets ordförande, ”president” Foto: Europeiska • Till rådets första ordförande valdes belgiske Herman rådet Van Rompuy den 19 november 2009 • Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för två och ett halvt år - mandatet kan förnyas en gång • Till ”presidentens” uppgifter hör att vara ordförande vid Europeiska rådets möten och att leda dess arbete 1/22/2013 6
 7. 7. Europeiska unionens institutioner Europeiska unionens råd Europeiska rådet sammanträder i Justus Lipsius byggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet 1/22/2013 7
 8. 8. Europeiska unionens råd (ministerrådet) • Viktigt lagstiftnings- och beslutsorgan • Exklusiv behörighet i de frågor som inte har överlåtits att beslutas av gemenskapen • Företräder medlemsstaterna i unionens beslutsfattande • Företrädare för medlemsstaternas regeringar sammanträder i rådet • Kallas ibland också ministerrådet 1/22/2013 8
 9. 9. Europeiska unionens råd• Rådet sammanträder i tio olika sammansättningar och vilken minister som deltar bestäms enligt det ämnesområde som behandlas 1. allmänna frågor 2. yttre förbindelser 3. ekonomiska och finansiella frågor (Ecofin) 4. rättsliga och inrikes frågor 5. sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 6. konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning) 7. trafik, telekommunikationer och energi 8. jordbruk och fiske 9. miljö 10. utbildning, ungdom och kultur 1/22/2013 9
 10. 10. Europeiska unionens råd • Rådets huvuduppgifter: • använder lagstiftande makt med Europaparlamentet • sammanjämkar medlemsstaternas ekonomiska politik och socialpolitik • ingår internationella avtal mellan EU och andra länder eller organisationer • godkänner EU:s budget tillsammans med parlamentet 1/22/2013 10
 11. 11. Europeiska unionens råd • Rådet fattar beslut • med kvalificerad majoritet • enhälligt (bl.a. utrikes- och säkerhetspolitik, beskattning) • Medlemsstaterna har vetorätt i frågor som kräver enhällighet 1/22/2013 11
 12. 12. Europeiska unionens råd • Kvalificerad majoritet uppnås, om: • en majoritet av medlemsstaterna godkänner lösningen OCH • det avges minst 255 röster för beslutet (73,91 % av det totala antalet röster) • Medlemsstaterna kan också kräva att de avgivna rösterna motsvarar 62 % av unionens totala befolkning 1/22/2013 12
 13. 13. Europeiska unionens råd• 2014 tar rådet i användning nya omröstningsregler, s.k. dubbel majoritet • I enskilda ärenden har MS rätt att kräva det gamla räknesystemet t.o.m. år 2017. För kvalificerad (dubbel) majoritet krävs • att ett beslut stöds av 55 % av rådets medlemmar • som representerar 65 % av unionens befolkning • att ett beslut stöds av minst 15 medlemsländer; för att blockera ett beslut krävs minst fyra medlemsländer 1/22/2013 13
 14. 14. Europeiska unionens råd • Om ett förslag läggs fram av någon annan än kommissionen eller den höga representanten för unionens utrikes- och säkerhetspolitik, uppstår kvalificerad majoritet om • ett beslut stöds av 72 % av rådets medlemmar • som representerar minst 65 % av unionens befolkning 1/22/2013 14
 15. 15. Europeiska unionens råd • Rådets arbete förbereds av de ständiga representanternas kommitté, Coreper, som sammanträder varje vecka • Coreper bistås vid beredningen av ärendena av ett flertal arbetsgrupper med representanter för nationella myndigheter • Unionens 23 officiella språk är arbetsspråk i rådet • Rådets lagstiftningsarbete är offentligt • Rådet sammanträder i Bryssel och Luxemburg 1/22/2013 15
 16. 16. Europeiska unionens råd Ordförandeskap • Unionens ordförandeskap roterar: medlemsstaterna turar om att inneha ordförandeskapet för unionen i ett halvår i taget • Ordförandelandet leder rådets arbete genom att göra upp mötesagendan och leda ordet vid mötena • Ordförandelandet leder också rådets lagstiftningsarbete och övriga beslutsfattande samt försöker nå kompromisser mellan medlemsstaterna 1/22/2013 16
 17. 17. Europeiska unionens institutioner Europaparlamentet Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike. Europaparlamentet i Bryssel Foton: Europaparlamentet 1/22/2013 17
 18. 18. Europaparlamentet • Europaparlamentet företräder medborgarna i unionen • Det enda demokratiskt valda organet • Väljs genom allmänna direkta val vart femte år • De första direkta valet hölls 1979 1/22/2013 18
 19. 19. Europaparlamentet• Europaparlamentets ledamöter, eller ”mepparna” (Member of the European Parliament), är grupperade enligt politiska åsikter, inte enligt nationalitet• Antalet politiska grupper är i dag sju• Enligt Lissabonfördraget har parlamentet 751 platser• Finland har 13 platser 1/22/2013 19
 20. 20. Europaparlamentet Lagstiftningsbefogenheter • Ordinarie lagstiftningsförfarande (tidigare medbeslutandeförfarande) • Parlamentet och rådet har lika stort inflytande • Särskilt lagstiftningsförfarande • Används endast i vissa speciella fall • parlamentet enbart har en rådgivande roll eller parlamentets godkännande krävs 1/22/2013 20
 21. 21. EuropaparlamentetDemokratisk kontroll• Parlamentet utnämner kommissionen och dess ordförande• Medborgarna har rätt att lämna in framställningar till parlamentet och begära ändringar i frågor som faller inom EU:s verksamhetsområde• Parlamentet utnämner ombudsmannen• Befogenhet att inrätta undersökningskommittéer vid överträdelser av gemenskapsrätten eller brister i tillämpningen av denna 1/22/2013 21
 22. 22. Europaparlamentet Demokratisk kontroll • Rätt att väcka talan vid Europeiska unionens domstol • Möjlighet till talan om ogiltigförklaring av en rättsakt som hör till parlamentets ansvarsområde • Möjlighet till passivitetstalan mot kommissionen eller Europeiska unionens råd om de inte uppfyller sina skyldigheter 1/22/2013 22
 23. 23. Europaparlamentet Demokratisk kontroll • Parlamentet har en allmän rätt till upplysningar och samrad inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken • Parlamentet har vid sidan av kommissionen och medlemsstaterna rätt att lägga fram förslag till ändringar i grundfördragen 1/22/2013 23
 24. 24. Europaparlamentet Budgetbefogenheter • Parlamentet godkänner varje år i december nästa års budget tillsammans med rådet • Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för EU:s budget 1/22/2013 24
 25. 25. Europaparlamentet Parlamentets arbete är tudelat 1. Plenarsammanträden • Parlamentet behandlar kommissionens förslag till rättsakter utifrån utskottsbetänkanden och fattar beslut • Årligen 12 fyra dagar långa plenarsammanträden i Strasbourg, Frankrike • Dessutom hålls ett par dagar långa s.k. minisessioner i Bryssel, Belgien 1/22/2013 25
 26. 26. Europaparlamentet2. Utskottsarbete • Parlamentsledamöterna är indelade i 20 ordinarie utskott specialiserade på olika verksamhetsområden • Utskotten förbereder sessionerna genom att utarbeta och anta betänkanden om förslag till rättsakter och initiativbetänkanden • Varje utskott har ett eget sekretariat • Förutom de ordinarie utskotten kan parlamentet även tillsätta tillfälliga utskott och undersökningskommittéer 1/22/2013 26
 27. 27. Europaparlamentet • Parlamentet har sin hemort i Strasbourg, men utskotten och de politiska grupperna sammanträder huvudsakligen i Bryssel • En del av Europaparlamentets generalsekretariat finns i Luxemburg • I sekretariatet arbetar tjänstemän som anställts genom uttagningsprov från alla EU-länder • De politiska grupperna har sina egna medarbetare och parlamentsledamöterna har assistenter 1/22/2013 27
 28. 28. Europeiska unionens institutioner Europeiska kommissionenEuropeiska kommissionens byggnadBerlaymont i BrysselFoto: Europeiska kommissionen 1/22/2013 28
 29. 29. Europeiska kommissionen• Politiskt oberoende kollegium, som representerar och försvarar hela unionens intressen• En ny kommission utses vart femte år inom sex månader efter parlamentsvalet• Medlemsstaterna nominerar sina egna kandidater till kommissionen • I kommissionen representerar de dock inte medlemsstaterna• Med kommissionen avses både själva institutionen och den grupp som de 27 kommissionärerna bildar 1/22/2013 29
 30. 30. Europeiska kommissionen• Kommissionen är EU:s största institution • vid generalsekretariatet i Bryssel arbetar runt 30.000 personer på 36 generaldirektorat • Varje generaldirektorat (GD) ansvarar för ett visst politikområde och avdelningens generaldirektör svarar inför en av kommissionärerna• Kommissionen har kontor också i Luxemburg, representationskontor i alla EU-länder och delegationskontor i ett flertal huvudstäder• Kollegiet sammanträder i Bryssel en gång i veckan • fattar sina beslut gemensamt 1/22/2013 30
 31. 31. Europeiska kommissionen Kommissionens huvuduppgifter: • Initiativrätt i lagstiftningsfrågor • Föreslår politiska riktlinjer och åtgärdsprogram • Unionens verkställande organ • Genomför EU:s politik och budget och svarar för att besluten verkställs • Unionens kontrollorgan • Ser till att EU:s lagstiftning efterlevs (tillsammans med domstolarna) • Företräder Europeiska unionen i internationella sammanhang 1/22/2013 31
 32. 32. Den höga representanten för utrikes-frågor och säkerhetspolitik • Höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken Foto: Europeiska • Sedan år 2009 Storbritanniens Catherine Ashton kommissionen Leder den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. EU:s utrikestjänst bistår Fungerar som ordförande för utrikesrådet och ansvarar i kommissionen för ärenden som rör yttre förbindelser 1/22/2013 32
 33. 33. Den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik • Den höga representanten svarar för att unionens utrikesfrågor sköts konsekvent och företräder EU på den internationella arenan när det gäller utrikes- och säkerhetsfrågor • Den höga representanten kommer att biträdas av en europeisk avdelning för yttre åtgärder • Kommissionens representationer runtom i världen blir EU-delegationer 1/22/2013 33
 34. 34. Europeiska unionens institutioner Europeiska unionens domstol 1/22/2013 34
 35. 35. Europeiska unionens domstol• Ser till att att EU-lagstiftningen (”unionsrätten”) tolkas och tillämpas enhetligt i alla medlemsstater• Ser också till att medlemsstaterna och EU:s institutioner uppfyller sina förpliktelser• Befogenhet att avgöra tvister mellan medlemsstater, EU-institutioner, företag och enskilda• Domstolen som har sitt säte i Luxemburg består av en domare från varje medlemsstat 1/22/2013 35
 36. 36. Europeiska unionens domstolEuropeiska unionens domstol består av tre delar :• Unionens domstol behandlar • medlemsländernas och institutionernas talan om ogiltigförklaring av ministerrådets och parlamentets beslut och om underlåtenhet att vidta åtgärder • talan om fördragsbrott som väcks av kommissionen eller medlemsländer mot andra medlemsländer • förhandsavgöranden som nationella domstolar ber om tolkningen av EU-rätten 1/22/2013 36
 37. 37. Europeiska unionens domstol• Tribunalen behandlar • talan som väcks av fysiska eller juridiska personer om ogiltigforklaring av EU-institutionernas och EU- myndigheternas beslut och om underlatenhet att vidta åtgärder • talan som väcks av medlemsstaterna mot kommissionen • grundades 1989 för att dela på arbetsbördan för unionens domstol• Personaldomstolen • Behandlar tvister mellan institutionerna och deras anställda 1/22/2013 37
 38. 38. Europeiska unionens institutioner Europeiska revisionsrätten Europeiska revisionsrätten fungerar i Luxemburg Foto: Europeiska unionen 1/22/2013 38
 39. 39. Europeiskarevisionsrätten • Har sitt säte i Luxemburg • Kontrollerar att EU:s medel, som kommer från skattebetalarna, förvaltas på ett lagligt, effektivt och ändamålsenligt sätt • Har rätt att granska alla personer eller organisationer som hanterar EU-medel • En ledamot från varje EU-land 1/22/2013 39
 40. 40. Europeiska unionens övriga organEuropeiska centralbanken 1/22/2013 40
 41. 41. Europeiskacentralbanken• Har sitt säte i Frankfurt • chefdirektör är Mario Draghi Foto: Europeiska centralbanken• Sköter euroområdets penningpolitik• Bankens viktigaste uppgift är att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet, så att den europeiska ekonomin inte drabbas av inflation• Fastställer räntorna för hela euroområdet• Banken fattar sina beslut självständigt oberoende av regeringar och andra organ 1/22/2013 41
 42. 42. Europeiska unionens övriga organ • Europeiska investeringsbanken • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén • Regionkommittén • Europeiska ombudsmannen 1/22/2013 42
 43. 43. Europeiskainvesteringsbanken• Banken som finns i Luxemburg ägs av EU:s medlemsstater • Kan få kapital och bevilja lån förmånligt• Lånar ut pengar till stora projekt av europeiskt intresse • Framför allt till fattigare regioner• Finansierar infrastruktur- och miljöprojekt• Beviljar lån till små och medelstora företags investeringar, till kandidatländer och utvecklingsländer 1/22/2013 43
 44. 44. Europeiska ekonomiskaoch sociala kommittén• Rådgivande organ, som består av 344 ledamöter• Företräder det (organiserade) civila samhället och arbetsmarknadsparterna • Arbetsgivare, fackorganisationer, konsumenter, miljöorganisationer• Den skall rådfrågas innan beslut fattas om till exempel sysselsättningsfrågor, sociala utgifter och yrkesutbildning 1/22/2013 44
 45. 45. Regionkommittén• Rådgivande organ• Består av 344 ledamöter, vanligen ledare för regionförvaltningen eller stadsdirektörer• Företräder regionala och lokala samfund• Regionkommittén rådfrågas innan EU fattar beslut som har direkta konsekvenser på lokal och regional nivå • Till exempel trafik, hälsa, sysselsättning, utbildning 1/22/2013 45
 46. 46. Europeiskaombudsmannen• Skyddar EU:s medborgare, företag och organisationer mot administrativa Foto: Europeiska kommissionen missförhållandena • greken P. Nikiforos Diamandouros fr.o.m. 2003 (år 2010 inledde han sin andra period)• Utför undersökningar på eget initiativ eller efter ett klagomål• Finländaren Jacob Söderman valdes till den första ombudsmannen 1995 1/22/2013 46
 47. 47. Beslutsfattandet i Europeiska unionen Beslutsfattandet i Europeiska unionen Foto: Europeiska uninonens råd 1/22/2013 47
 48. 48. Beslutsfattandet i Europeiska unionen • Besluten i Europeiska unionen fattas främst av: • Europeiska kommissionen • Europaparlamentet (EP) • Europeiska unionens råd • Kommissionen bereder lagstiftningen och lägger fram lagförslag • Rådet och parlamentet stiftar lagar (förordningar, direktiv och beslut) 1/22/2013 48
 49. 49. Beslutsfattandet i Europeiska unionen• Som huvudregel i bestlutsfattandet är det ordinarie lagstiftningsförfarandet (f.d. medbeslutande- förfarandet) • Kommissionen föreslår nya EU-lagar • Europaparlamentet och rådet antar dem, som jämbördiga lagstiftare • Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet• Särskilt lagstiftningsförfarande används endast i vissa speciella fall • parlamentet enbart har en rådgivande roll eller parlamentets godkännande krävs • T.ex. budget 1/22/2013 49
 50. 50. Beslutsfattandet i Europeiska unionen • Varje förslag till en ny rättsakt baserar sig på en bestämd artikel i ett grundläggande fördrag • Detta kallas dess rättsliga grund • Den rättsliga grunden bestämmer vilket förfarande som skall tillämpas 1/22/2013 50
 51. 51. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet • Kommissionen har intiativrätt • Parlamentet kan på lika fot avge yttranden, godta eller förkasta förslag • Om man inte når samförstånd efter två behandlingar, överförs förslaget till en förlikningskommitté • Rådet, parlamentet och kommissionen deltar • När kommittén enats om ett beslut sänds texten tillbaka till parlamentet och rådet • om någondera organet ännu inte godtar förslaget, förfaller det 1/22/2013 51
 52. 52. 1/22/2013 52
 53. 53. Beslutsfattandet i Europeiska unionen Beslutsfattandet i utrikes och säkerhetsfrågor • Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken omfattas av särskilda regler och förfaranden • Rättsakter som antas i lagstiftningsordning (förordningar, direktiv) kan inte användas på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken • Beslut i rådet fattas med enhällighet 1/22/2013 53
 54. 54. Europeiska unionens rättsordning Lagstiftningsinstrument 1/22/2013 54
 55. 55. Europeiska unionens rättsordning• Unionens rättsordning kallas europarätten• Man talar också om unionsrätten• Det är frågan om en övernationell rättsordning • Medlemsstaterna har överlåtit sin beslutandemakt till Europeiska unionen• I frågor som hör till unionens befogenhet är europarätten primär i förhållande till den nationella lagstiftningen 1/22/2013 55
 56. 56. Europeiska unionens rättsordning • Primärrätt • De grundläggande fördragen jämte ändringar • Nya medlemmars anslutningsavtal • Medlemsstaterna kan med ett gemensamt beslut göra ändringar, som träder i kraft då alla medlemsstater ratificerat ändringarna • Sekundärrätt • Rättsakter (förordningar, direktiv och beslut), som institutionerna utfärdar för att fullgöra sina åtaganden • Så kallad härledd unionssrätt 1/22/2013 56
 57. 57. Europeiska unionens rättsordning• Förordning (jfr. lag) • Binder alla medlemsstater som sådan • Förutsätter inte nationellt godkännande • Träder i kraft samtidigt i alla medlemsstater • Nationell lagstiftning får inte strida mot en förordning• Direktiv (jfr. ramlag) • Förpliktar medlemsstaterna att inom en viss tid ändra sin lagstiftning • Fastställer en viss miniminivå eller tillåter inte nationella avvikelser • Används för att harmonisera de nationella lagstiftningarna 1/22/2013 57
 58. 58. Europeiska unionens rättsordning • Beslut • Är förpliktande till alla delar för dem som det hänför sig till • Används oftast för att komplettera förordningar och direktiv • Kan riktas till regeringar, företag, organisationer, medborgare • Rekommendationer och yttranden • Är inte juridiskt bindande • Ges vanligen till gemenskapens egna institutioner för uppfyllandet av uppgifterna 1/22/2013 58
 59. 59. Kontaktuppgifter Utrikesministeriet Europainformationen PB 452 00023 Statsrådet Riksomfattande telefonnummer: 0295 3500 10 E-post: europainformationen@formin.fi 1/22/2013 59

×