Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
w³oc³awskie-bulwary_17-06-2011.qxd W³oc³awskie bulwary piêkniej¹W³oc³awskie bulwary uzyska³y prawie w ca³oœci now¹ „szatê”...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Włocławskie bulwary

486 views

Published on

Published in: Education
  • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Włocławskie bulwary

  1. 1. w³oc³awskie-bulwary_17-06-2011.qxd W³oc³awskie bulwary piêkniej¹W³oc³awskie bulwary uzyska³y prawie w ca³oœci now¹ „szatê”. Zakoñczenie prac rewitaliza-cyjnych zaplanowane jest na lipiec br. Jednak ju¿ teraz wielu w³oc³awian spaceruje bulwa-rami. Powód to ich wielofunkcyjnoœæ poprzez liczne atrakcje, zarówno dla doros³ych, jaki dla dzieci. Ca³a d³ugoœæ ci¹gu komunikacyjnego wództwem Kujawsko-Pomorskim a Gmin¹ jest dostêpna dla amatorów przeja¿d¿ek Miasto W³oc³awek w ramach Osi prioryteto- rowerowych. Najm³odsi mieszkañcy mia- wej 7. Wspieranie przemian w miastach sta mog¹ bawiæ siê na urz¹dzonych spe- i w obszarach wymagaj¹cych odnowy, Dzia- cjalnie dla nich placach zabaw. Ciekawe ³ania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych miejsca znajdzie dla siebie m³odzie¿, m.in. dzielnic miast Regionalnego Programu Ope- plac z urz¹dzeniami fitness, a wœród buj- racyjnego Województwa Kujawsko-Pomor- nej zieleni mog¹ wypoczywaæ starsi skiego na lata 2007- 2013. mieszkañcy miasta, a tak¿e przyjezdni, Nowa infrastruktura zapewni wiêksze podziwiaj¹c malowniczo po³o¿on¹ prawo- mo¿liwoœci rekreacyjne dla mieszkañców brze¿n¹ czêœæ W³oc³awka. W³oc³awka, pozwoli na organizacjê imprez Inwestycja jest realizowana przy dofinan- kulturalnych, przyczyni siê do zwiêkszenia sowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwo- oferty us³ug, zarówno gastronomicznych, jak ju Regionalnego w wysokoœci ok. 6,38 mln i rozrywkowych. Podjête dzia³ania sprawiaj¹, z³, a jej koszt to ok. 12,35 mln z³. Umowa ¿e zaniedbane dot¹d miejsce szybko staje o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3043- siê piêkn¹ wizytówk¹ miasta, co doceniaj¹ 7-42-663/2010 zosta³a zawarta w dniu 30 jego mieszkañcy t³umnie odwiedzaj¹cy nad- grudnia 2010 r. w Toruniu miêdzy Woje- wiœlañskie bulwary. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz bud¿etu Gminy Miasta W³oc³awek. 397711b07

×