Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020

4,858 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020

 1. 1. Włocławek w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 - 2020
 2. 2. Oś priorytetowa Fundusz Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw EFRR 79 864 200,00 4,7 % Oś 2 Cyfrowy region EFRR 46 587 450,00 2,7 % Oś 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu EFRR 239 592 600,00 14,0 % Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie EFRR 66 553 500,00 3,9 % Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatu EFRR 13 310 700,00 0,8 % Oś 6 Region przyjazny środowisku EFRR 50 580 660,00 3,0 % Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu EFRR 339 422 850,00 19,9 % EFS 112 627 300,00 6,6 % EFS 64 198 530,00 3,8 % EFS 36 041 280,00 2,1 % EFRR 186 349 800,00 10,9 % EFRR 282 186 840,00 16,5 % EFS 91 604 920,00 5,4% EFRR / EFS 37 884 300,00 2,2 % EFS 59 693 370,00 3,5 % 1 331 070 000,00 78,0 % 375 430 000,00 22,0 % 1 706 500 000,00 100,0 % Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFS    9 Solidarne społeczeństwo EFS Oś Oś 10 Innowacyjna edukacja EFS Oś   11 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - EFRR Oś 12 Polityka terytorialna w regionie Oś 13 Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie EFS Oś 14 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Oś 15 Pomoc Techniczna Razem EFRR Razem EFS ŁĄCZNIE     EFRR EFS Wsparcie UE (EUR) Udział w całej Alokacji (%)
 3. 3. CZTERY POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom wojewódzki (obligatoryjny) Bydgoszcz Bydgoszcz Toruń Toruń Obszar funkcjonalny Obszar funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom regionalny/subregionalny (nieobligatoryjny) Włocławek Włocławek Grudziądz Grudziądz Inowrocław Inowrocław Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Poziom ponadlokalny (powiatowy) (nieobligatoryjny) Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasto Miasto powiatowe powiatowe Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Poziom lokalny – Obszar Lokalnej Aktywności (nieobligatoryjny) Obszar objęty RLKS/LGD Obszar objęty RLKS/LGD
 4. 4. poziom ZIT regionalny i subregionalny obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław z ich obszarami funkcjonalnymi (podstawą wyznaczenia jest powiat ) Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 5. 5. poziom ZIT regionalny i subregionalny • Może zostać utworzony z inicjatywy samorządów miast Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, które zawierają porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych funkcjonujących w obszarze ich powiatów ziemskich • Delimitacja - przyjmuje się, że podstawowym terenem działania ewentualnego ZIT Regionalnego/Subregionalnego byłby powiat, jednak optymalnym rozwiązaniem jest wskazanie obszaru miasta z jego otoczeniem funkcjonalnym. • Forma organizacyjno-prawna ZIT musi odpowiadać przyjętym założeniom – wytyczne MRR - porozumienie jako forma organizacyjna dla Związku ZIT • Poziom decentralizacji zadań oraz kompetencji będzie wynikiem porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a Instytucją Zarządzającą RPO (IZ) – wytyczne MRR (strategia dla obszaru - Związek ZIT odpowiada za wskazanie projektów do dofinansowania - wybór projektów)
 6. 6. Przykład delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych wybranych miast województwa wg GUS Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 7. 7. • PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budownictwie publicznym • PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski • PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa • PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych • PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego, rekultywacja terenów poprzemysłowych • PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza • PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji Polityka terytorialna • PI 9.4 aktywna integracja • PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej • PI 10.1 innowacyjna edukacja • PI 10.3 kształcenie zawodowe • PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza • PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 8. 8. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz spójności społecznej i terytorialnej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych Włocławka i gmin położonych nad zalewem Włocławskim Wartość ok. 133 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 9. 9. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Wspieranie efektywności wykorzystania zasobów poprzez regenerację zdegradowanej przestrzeni miejskiej we Włocławku Wartość ok. 100 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 10. 10. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Włocławskie Centrum Edukacyjno-Historyczne Wartość ok. 60 mln złotych w partnerstwie z Samorządem Województwa oraz Samorządem Powiatu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 11. 11. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji wartość ok. 65 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 12. 12. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Ochrona powietrza miasta Włocławka wartość ok. 40 mln złotych • Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju miasta Włocławka wartość ok. 234 mln złotych Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 13. 13. Propozycje projektów w ramach Włocławskiego ZIT-u • Bezpieczeństwo powodziowe miasta Włocławka (zadanie RZGW) wartość ok. 75,5 mln złotych • Centrum komunikacyjne (Dworzec) wartość ok. 50 mln złotych w partnerstwie z samorządem województwa Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 14. 14. Pozostałe projekty (przykłady) • Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – w ramach ppp wykorzystanie ciepła z Anwil S.A. – 180 mln złotych • E- usługi – 20 mln złotych • Włocławek ośrodkiem szkolnictwa zawodowego • Inne do identyfikacji w trakcie konsultacji Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania
 15. 15. Podsumowanie • Planujemy zainwestować we Włocławku z udziałem różnych podmiotów ok. 1 mld złotych w ciągu 7 lat • konsultacje pakietu propozycji projektowych do 31 stycznia 2014 za pomocą poczty elektronicznej rpo@um.wloclawek.pl Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania

×