Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OFERTA INWESTYCYJNA - WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

879 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

OFERTA INWESTYCYJNA - WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

  1. 1. OFERTA INWESTYCYJNA GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWSKA STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Lokalizacja /położenie Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park PrzemysłowoTechnologiczny są to tereny położone w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych, tj. Anwil SA, PV Prefabet Kluczbork SA oraz Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., uzbrojone w infrastrukturę techniczną, w pełni przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Powierzchnia ogólna działki: nr 4/26 – 3,6973 ha, nr 4/46 – 0,3000 ha, nr 4/47 – 0,4000 ha, nr 4/49 – 1,4850 ha*, nr 4/35 – 3,1167 ha, nr 4/37 – 2,4376 ha, nr 4/40 – 2,5461 ha * działki będące w chwili obecnej przedmiotem zainteresowania inwestorów Forma własności Własność Gminy Miasto Włocławek Forma zbycia praw Sprzedaż: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Dzierżawa: - na okres 10 lat, po upływie tego okresu istnieje możliwość nabycia nieruchomości na własność bezprzetargowo na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, - stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,30 zł/m²/m-c (brutto) i obowiązuje do 2015 roku, od 2016 roku będzie wzrastać o wskaźnik inflacji. Leasing: - nabycie prawa własności po okresie 10 lat leasingu, - wysokość rat leasingowych ustalana na podstawie wartości nieruchomości obowiązującej w dniu zawierania umowy, - suma rat leasingowych zostanie zaliczona w poczet kwoty ostatecznego wykupu nieruchomości.
  2. 2. Przeznaczenie zgodne z planem Teren Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mocy uchwały Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 roku, który zakłada następujące przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłowe, 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) zabudowa magazynowa i składy; b) usługi. Dostępność komunikacyjna Strefa za pośrednictwem ul. Wiklinowej posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 1 (odległość – ok. 4 km) oraz planowanym zjazdem z autostrady A 1 – węzeł Włocławek Północ (odległość – ok. 11 km.) W przyszłości dla polepszenia bezpośredniego skomunikowania Strefy z drogą krajową nr 1 istnieje możliwość przebudowy ul. Mikanowskiej. Ponadto w pobliżu (w odległości ok. 5 km od Strefy) znajduje się bocznica kolejowa. ENERGIA ELEKTRYCZNA Odległość sieci lub 3 lokalizacje stacji rozdzielczo-transformatorowych GSZ, ST1 i ST2 rozdzielni od granicy z transformatorami po 2x 1000 kVA Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działki działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych 10 /0,4 kV (zasilanie z Anwil) Napięcie Dostępna moc Sumaryczna 5 MVA (wg warunków Anwil) Uzbrojenie terenu GAZ Odległość sieci lub Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy stacji redukcyjnej od działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych granicy działki Średnica rury/ciśnienie gazu Średnica rury: 63, 110, 125, 160 Ciśnienie gazu: 0,25 MPa Dostępna ilość ok. 1375 Nm3/h WODA
  3. 3. GOSPODARCZA Odległość sieci granicy działki od Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Średnica rury: Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 8KD-D: 110, 160, 180, 200  Sieć wodociągowa w ulicy 9 KD-D: 160, 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy 10 KD-D: 180, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa gospodarcza na terenie Anwilu: 225 Ciśnienie wody:     Minimalne – 0,25 MPa, Normalne – 0,3 – 0,4 MPa, Maksymalne – 0,5 MPa. 52 l/s (187,2 m3/h) Dostępna ilość WODA POŻAROWA Odległość sieci granicy działki od Sieć zlokalizowana w pasie drogowym przyległym do granicy działek – konieczność budowy przyłączy w ramach inwestycji indywidualnych Średnica rury/ciśnienie wody Dostępna ilość Średnica rury: Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 8 KD-D: 160, 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 9KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy 10KD-D: 200  Sieć wodociągowa p.poż. w ulicy Wiklinowej: 110, 200  Sieć wodociągowa p.poż na terenie Anwilu: 250 Ciśnienie wody:   Minimalne – 0,5 MPa,  Normalne – 0,55 – 0,70 MPa,  Maksymalne – do 1,2 MPa. ok. 30 l/s (108 m3/h)
  4. 4. KANALIZACJA SANITARNA Odległość sieci od Na granicy działki w określonych przez projektanta lokalizacjach z włączeniem do studni na kanałach głównych (zgodnie granicy działki z inwentaryzacją powykonawczą) Średnica rury: Średnica rury Kanalizacja sanitarna w drodze 8KD-D: 200, 300  Kanalizacja sanitarna w drodze 9KD-D: 200  Kanalizacja sanitarna w drodze 10KD-D: 200 Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiklinowej: 200, 300  Ograniczenie zrzutu Ścieki bytowo-gospodarcze ścieków – ilościowe i i przemysłowe jakościowe 42 l/s (ilość ścieków przepompowanych) 151,2 m3/h (ruraż kanalizacji) Wody deszczowe z terenu Strefy odprowadzane są poprzez ODPROWADZANIE system podczyszczania do rzeki Wisły. W skład urządzeń do WÓD DESZCZOWYCH Z odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Wisły wchodzą: TERENU –  Kanał z rur Witros fi 1000 mm (74 m), CHARAKTERYSTYKA  Studnie redukcyjne fi 2,0 m ODBIORNIKA WÓD (5 szt.),  Wylot żelbetowy, dokowy fi 1000 mm,  Rów odpływowy wraz z umocnieniami (224 m), Wszystkie urządzenie są bezobsługowe (tzn. nie wymagają stałej obsługi). Rozdział przepływu na nominalny – kierowany na podczyszczalnię i maksymalny – kierowany na bypass odbywać się będzie samoczynnie w komorze przelewowej, a równomierny podział na trzy ciągi oczyszczające w komorze rozdziału. Zaprojektowane separatory są separatorami bezfiltrowymi i nie wymagają systematycznego przepłukiwania. Ograniczenia środowiska wynikające z ochrony Wszystkie inwestycje przemysłowe zgodnie z przepisami prawa muszą ograniczyć swoją uciążliwość do granicy działek.
  5. 5. Specjalna strefa ekonomiczna W dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 58). Wsparcie dla przedsiębiorców - POMOC DE MINIMIS (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 70, poz. 1321), - POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku od nieruchomości) Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1870) – ze zwolnienia korzystają przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek do dnia 31 grudnia 2013 r., - POMOC REGIONALNA (zwolnienie od podatku dochodowego) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232 poz.1548 z późn. zm.). Cena gruntu Określenie wartości gruntu dla konkretnych działek może nastąpić na wniosek inwestora, na podstawie każdorazowo sporządzanego operatu szacunkowego. Kontakt Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Wydział Rozwoju Miasta Centrum Obsługi Inwestora tel.: (54) 414 42 30, fax: (54) 411 36 00 www.wloclawek.pl/strefa coi@um.wloclawek.pl

×