Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Region kujawsko-dobrzyński stanie się znakomitym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki

1,977 views

Published on

21 kwietnia we włocławskim ratuszu przedstawiciele Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin przedstawili swoje plany związane z rozwojem turystyki w regionie. Samorządowcy planują wybudowanie trasy ścieżki rowerowej łączącej wszystkie gminy i miasto Włocławek, a także ożywienie Zalewu Włocławskiego, przy którym niebawem powstanie nowoczesna przystań finansowana z budżetu miasta i z funduszy unijnych (poniżej znajduje się prezentacja multimedialna).

Zaproponowano 3 trasy ścieżek rowerowych wzdłuż lewego i prawego brzegu Wisły. Mają one przebiegać przez Zaporę we Włocławku - Modzerowo - Wistkę Szlachecką - Wistkę Królewską – Dobiegniewo i Dąb Polski (długość tej trasy to ok. 25 km), kolejna propozycja to trasa rozpoczynająca się na Zaporze we Włocławku, następnie Krzywa Góra - Gąbinek - Kucerz – Włoszyca (ok. 23 km). Trzecią ze ścieżek miałaby być ta biegnąca od Zapory we Włocławku przez Zarzeczewo - Glewo - Bachorzewro i Dobrzyń nad Wisłą (ok. 21 km). Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego KDZG zakłada, iż trasa może być elementem projektu planowanego jako ogólnopolski produkt turystyczny pn. „Wiślana Trasa Rowerowa”.

„Włocławski Zalew - atrakcją turystyczną” to kolejny kluczowy projekt mający promować turystykę w naszym regionie. Zostanie „ożywiony” akwen, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców regionu. Będzie to możliwe dzięki współpracy podmiotów zarządzających przystaniami wodnymi na Zalewie. Obecnie znajdują się one w Zarzeczewie, Dobrzyniu nad Wisłą, Dobiegniewie i w niedalekiej przyszłości zostaną zbudowane we Włocławku i Wistce.

Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin:
Inicjatywa powołania międzygminnego samorządu do zadań wykraczających poza jednostki samorządu terytorialnego zrodziła się już w 2002 roku. Jednakże w wyniku skomplikowanej procedury prawnej i trudności organizacyjnych, sprawy przeciągały się na etapie podejmowania odpowiednich uchwał jak i samej rejestracji u Wojewody i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Założyciele, tj.: Gmina i Miasto Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Gmina Włocławek, Miasto Włocławek, podjęli w 2007 roku stosowne uchwały o utworzeniu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęciu Statutu Związku. Łącznie do Związku delegowano 8 osób. 12 lipca 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisało Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 287. Osobowość prawną Związek nabył 4 sierpnia 2008 r. W Listopadzie 2008 r. wybrane zostały władze Związku: zgromadzenia, zarządu oraz komisji rewizyjnej. Za naczelne zadanie Związek przyjął „rozwój gospodarczy i społeczny obszarów w oparciu o naturalne zasoby i walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ochronę środowiska poprzez: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym, w zakresie m.in. tworzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej”. W 2009 roku zakończone zostały wszystkie procedury prawno-organizacyjne związane z utworzeniem organizmu samorządowego. Rozpoczęto wówczas wstępne prace nad projektami inwestycyjnymi tj.: „Gminy na rowerze”, „Włocławski Zalew – atrakcją turystyczną” oraz przystąpiono do określania zadania „Budowa wspólnej sieci kanalizacyjnej na terenie gmin: Fabianki, Lubanie, Włocławek i w obrębie miasta Włocławek”.

Samorząd jakim jest Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin wyposażony został w bardzo skromne środki finansowe, oparte tylko o składki członkowskie (56 tys. zł), które w 2009 r., pozwoliły jedynie na spełnienie podstawowych wymogów prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania samorządu. W związku z tym, iż kilkumiesięczna działalność nie powodująca kosztów miała charakter tymcz

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Region kujawsko-dobrzyński stanie się znakomitym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki

 1. 2. Kujawsko – Dobrzyński Związek Gmin projekt pn. „Gminy na rowerze” w ramach realizowanej „Wiślanej Trasy Rowerowej” – narodowego produktu turystycznego
 2. 3. <ul><li>Projekt &quot;Wiślana Trasa Rowerowa&quot; zakłada zbudowanie, w oparciu o Wisłę – najważniejszą, najbardziej symboliczną rzekę w Polsce i ostatnią dziką rzekę w Europie, narodowego produktu turystycznego. </li></ul>
 3. 4. Schemat przebiegu &quot;Wiślanej Trasy Rowerowej&quot; odpowiada zasadzie &quot;filozofii rybiego kręgosłupa i ości&quot;. Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy. Miejsca, nazwane punktami węzłowymi, powinny być odpowiednio zagospodarowane. Stanowić one będą, bowiem istotne elementy &quot;Wiślanej Trasy Rowerowej&quot;.
 4. 5. <ul><li>Projekt „Wiślanej Trasy Rowerowej’’ jest z założenia rowerowym szlakiem, który umożliwi turyście: </li></ul><ul><li>- bezpieczne przemieszczanie się </li></ul><ul><li>- stworzy szansę poznania mijanych po drodze subregionów </li></ul>
 5. 6. Idea <ul><li>- narodowy produkt turystyczny, pokazujący dziedzictwo kulturowe Polski oraz jej walory krajobrazowe, </li></ul><ul><li>- profesjonalnie przygotowany szlak rowerowy, zagospodarowany z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań turysty rowerowego, </li></ul><ul><li>- niezwykła różnorodność i wielość atrakcji na szlaku, </li></ul><ul><li>bezpieczeństwo turysty rowerowego jako priorytet budowy trasy. </li></ul>Idea produktu „Wiślana Trasa Rowerowa” zawiera się w kilku elementach:
 6. 7. Założenia Elementy wyróżniające produkt na rynku: - zapewnienie kompleksowej obsługi - wysoka jakość usług - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa Podkreślenie tożsamości trasy: - system identyfikacji wizualnej - system informacji turystycznej - sprzedaż pamiątek
 7. 8. Cele „ Wiślana Trasa Rowerowa” jest wielką szansą na stworzenie narodowego produktu turystycznego, który ściągnie turystów z całej Europy. Zagraniczni turyści bardzo interesują się Polską, gdzie można obcować z naturalną, nie zniekształconą przyrodą. W planach jest stworzenie całej infrastruktury umożliwiającej poznanie historii regionów, ich kultury i przyrody co powinno stanowić impuls dla hotelarzy i gospodarstw turystycznych.
 8. 9. Źródła finansowania Fundusze będą pochodziły z różnych źródeł, choć duża część będzie finansowana przez: <ul><li>- Unię Europejską </li></ul><ul><li>-Urząd Marszałkowski </li></ul><ul><li>- Gminy i miasta </li></ul>Funkcjonowanie „Wiślanej Trasy Rowerowej” jako kompleksowego produktu turystycznego wymagać będzie również inwestycji ze strony podmiotów gospodarczych np. gestorów bazy turystycznej, atrakcji turystycznych itd.
 9. 10. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 10. 11. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 11. 15. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 12. 19. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 13. 30. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 14. 38. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 15. 48. Trasa 1: Zapora – Zarzeczewo – Glewo – Bachorzewo – Dobrzyń n.Wisłą – granica woj.
 16. 50. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 17. 125. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 18. 137. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 19. 177. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 20. 215. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 21. 226. Trasa 2: Zapora – Włocławek (miasto) – Krzywa Góra – Gąbinek - Kucerz – Włoszyca - Wólne - Nieszawa
 22. 236. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 23. 274. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 24. 278. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 25. 289. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 26. 300. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 27. 308. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 28. 315. Trasa 3: Zapora – Modzerowo – Wistka Szlach. – Wistka Król. – Dobiegniewo – Dąb Polski
 29. 337. Walory turystyczne <ul><li>Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy </li></ul><ul><li>Zalew Włocławski </li></ul><ul><li>Rezerwat florystyczny &quot;Kulin„ </li></ul><ul><li>Zapora wodna na Wiśle </li></ul><ul><li>Zabytki </li></ul><ul><li>Pomniki pamięci narodowej </li></ul>
 30. 338. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy Utworzone na cennych siedliskach rezerwaty przyrody, chronią poza rzadkimi osobliwościami flory i fauny także ciekawą budowę geomorfologiczną. Są to: Rezerwat &quot;Dębice&quot; (pow. 41,92 ha) - utworzony w 1998 r. rezerwat biocenotyczny, leśny, chroniący dobrze zachowane fitocenozy leśne (świetliste dąbrowy wraz z ich wilgotnymi podzespołami), zarostowe i łąkowe. Rezerwat &quot;Gościąż&quot; (pow. 225,05 ha) - utworzony w 2000 r. rezerwat geomorfologiczny chroniący jeziora oraz otaczające je torfowiska i lasy. W jeziorze Gościąż zachowały się unikalne w świecie osady denne będące przedmiotem badań europejskich i polskich naukowców. Ich rozpoznanie dało możliwość odtworzenia historii zmian środowiska, w tym klimatu i szaty roślinnej w ciągu ostatnich 13 tys. lat. Rezerwat &quot;Wójtowski Grąd&quot; (pow. 3,52 ha) - utworzony w 1987 r. rezerwat leśny chroniący grądy i bory mieszane na zboczu rynny jeziornej. Rezerwat jest rzadkim przykładem zachowania się naturalnych postaci tych zespołów na zboczu wydmy. Rezerwat &quot;Jazy&quot; (pow. 2,68 ha) - położony na granicy gminy, rezerwat leśny utworzony w 1963 r. pierwotnie dla ochrony miejsca lęgowego czapli siwej; obecnie chroni starodrzew sosnowy.
 31. 339. Zalew Włocławski Zalew Włocławski będący największym sztucznym jeziorem w Polsce (75 km2), to oferta skierowana do amatorów wypoczynku nad wodą (sporty motorowodne, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing). Zalew powstał po wybudowaniu stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Długość zalewu po dawnym nurcie Wisły wynosi 57 km, szerokość natomiast waha się w granicach od 500-2500m. Warunki do uprawiania sportów wodnych (47,66 ha) posiada również położone w Skokach Dużych &quot;Jezioro Żwirowe&quot;. Z uwagi na bogactwo ryb liczne jeziora i rzeki leżące na terenie gminy stanowią raj dla wędkarzy. Przez teren gminy przepływają: Wisła, Ruda, Zuzanka, Struga Rybnicka, Rakutówka, Lubieńka i Zgłowiączka. Na terenach leśnych usytuowanych jest 14 jezior i dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Największym jeziorem jest Wikaryjskie o powierzchni 65,90 ha, inne to: Widoń, Wójtowskie. Wójtowskie Duże. Wójtowskie Małe, Teiążna, Łąki, Święte, Chrapka, Gościąż, Mielec, Brzózka, Radyszyn oraz Wierzchoń.
 32. 340. Raj dla żeglarzy Cisza, spokój, niepowtarzalne widoki, kojący szum wody i bezpośredni kontakt z przyrodą – te wszystkie wyznaczniki idealnego wypoczynku znajdziemy nad Zalewem Włocławskim. Walory przyrodnicze, położenie geograficzne oraz miejsca, w których można wypocząć nie tylko w okresie letnim sprawiają, że Zalew Włocławski i jego okolice są atrakcyjnym miejscem do uprawiania nie tylko sportów wodnych.
 33. 341. Marina położona jest nad zaciszną zatoką wciskającą się na kilkaset metrów w głąb Wysoczyzny Dobrzyńskiej z wód Zalewu Włocławskiego. Można tu wypożyczyć kajaki, rowery wodne i jachty żaglowe różnych klas. W porcie mieści się bar, świetlica i pole namiotowe. Ośrodek domków letniskowych Wistka Szlachecka zaprasza turystów na zorganizowane pobyty wakacyjne. Malowniczo ukształtowana dolina Wisły, duże przestrzenie wody, baza noclegowa i gastronomiczna sprawia, że wypoczynek na pewno będzie udany i pełen wrażeń. Zlokalizowana jest na 662. kilometrze rzeki Wisły, około 13 km przed Stopniem Wodnym we Włocławku. W sezonie letnim i zimowym są tutaj organizowane regaty żeglarskie, windsurfing lodowy. W porcie znajduje się restauracja, pokoje gościnne, a nieopodal camping i miejsce na ognisko. W 2008 roku wybudowano basen postojowy dla jednostek pływających, który stanowi kolejny obiekt na Zalewie Włocławskim, gdzie organizowane są ogólnopolskie imprezy. Wokół portu wyłożono kostkę, wykonano nową drogę dojazdową oraz schody. Indywidualni żeglarze mogą przycumować i udać się na zwiedzenie malowniczo położonego miasta.
 34. 342. Zapora wodna we Włocławku Budowę stopnia wodnego we Włocławku rozpoczęto w 1962 r., a oficjalnie przekazanie do eksploatacji nastąpiło 7 listopada 1970 r. Stopień zlokalizowany jest na 674,85 kilometrze Wisły, stanowi przegrodę rzeki o długości przeszło 1 km oraz piętrzeniu wody do 12,8 m. Budowla Składa się z kilku elementów usytuowanych liniowo w przekroju koryta rzeki.
 35. 343. Przy zaporze wodnej znajduje się miejsce pamięci narodowej związane z upamiętnieniem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i mszy odprawionej w 1991 r. przez Jana Pawła II na lotnisku w Kruszynie.
 36. 344. Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki, Dobiegniewo, Warząchewka Polska, Jeziora: Wójtowskie, Wikaryjskie. Miejscowości wypoczynkowe Gminy Włocławek
 37. 345. Dużą atrakcją turystyczną i sportową jest lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Aeroklub prowadzi działalność szkoleniową z zakresu pilota szybowcowego, pilota balonowego i spadochroniarstwa oraz organizuje liczne imprezy rekreacyjno-sportowe. Amatorów wycieczek śladami dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu z pewnością zaciekawią zachowane do dzisiaj dawne ziemskie posiadłości (zespoły pałacowo-dworskie), zabytkowe zabudowania wiejskie, budowie sakralne i cmentarze.
 38. 346. Dobre praktyki Urzędu Miasta Włocławek MY NA ROWERZE SPOTYKAMY SIĘ JUŻ 5 LAT !
 39. 347. W swoim wieloletnim dorobku Włocławska Informacja Turystyczna realizowała wiele różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie miasta i jego okolic. Od 2004 do 2009 r. w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek zorganizowała 20 rajdów rowerowych do: <ul><li>- Nieszawy - 30 maja 2004 r. pn. „Nadwiślańskim szlakiem”, </li></ul><ul><li>- GWPK - 22 sierpnia 2004 r. pn. „Żegnajcie wakacje”, </li></ul><ul><li>- Brześcia Kujawskiego - 10 października 2004 r. pn. „Po złoty liść jesieni”, </li></ul><ul><li>- Dobrzynia nad Wisłą - 28 maja 2005 r. pn. „Majówka na rowerze”, </li></ul><ul><li>- Kowala - 3 września 2005 r., „Rodzinne miasto Kazimierza Wielkiego” </li></ul><ul><li>- Lubania - 8 października 2005 r. pn. „ Po złoty liść jesieni”, </li></ul><ul><li>- Chocenia - 10 czerwca 2006 r. pn. „ Kujawskimi opłotkami”, </li></ul><ul><li>- Bobrownik - 26 sierpnia 2006 r. pn. „ Pożegnanie wakacji”, </li></ul><ul><li>- Lubania - 7 października 2006 r., pn. „ Po złoty liść jesieni”, </li></ul><ul><li>- Gorenia Dużego - 2 czerwca 2007 r. pn. „ Ekologia zdrowia doda”, </li></ul><ul><li>- Szczytna - 8 września 2007 r. pn. „ Ocalić od zapomnienia”, </li></ul><ul><li>- Czarnego - 29 września 2007 r. pn. „ Ruszaj z nami do Czarnego”, </li></ul><ul><li>- Lubania - 31 maja 2008 r. pn. „Nawet Niedźwiedź skończył spanie i wyruszył na Lubanie”, </li></ul><ul><li>- Zakrzewa - 6 lipca 2008 r. pn. „Gdy usłyszysz rogu granie do Zakrzewa rusz kompanie”, </li></ul><ul><li>- Smólnika - 13 września 2008 r. pn. „Już cykliści się zbierają do Smólnika wyruszają”, </li></ul><ul><li>Brześcia Kujawskiego - 27 września 2008 r. pn. „ Na wycieczkę na rowerze dziś Łokietek nas zabierze”. </li></ul><ul><li>Noworoczny rajd rowerowy - 3 stycznia 2009 r. </li></ul><ul><li>Rajd Rowerowy Wyzwolenia Włocławka – 24 stycznia 2009 r. </li></ul><ul><li>Nieszawy – 23 maja 2009 r. pn. „Wszyscy jadą już z daleka, bo Nieszawa na nas czeka”. </li></ul><ul><li>Lubrańca – 6 czerwca 2009 r. pn. „Cykliści w komplecie na Lubrańca 500-lecie” </li></ul>
 40. 348. Włocławskie ścieżki rowerowe
 41. 349. Włocławskie ścieżki rowerowe
 42. 350. Włocławskie ścieżki rowerowe
 43. 351. Włocławek i jego okolice są wymarzonym miejscem dla rowerowych wojaży – liczne lasy, jeziora, ciekawa historia to tylko niektóre z licznych atrakcji czekających na rowerowego turystę. Sprzyjają temu także coraz liczniejsze ścieżki rowerowe rozbudowywane w mieście, a także liczne inicjatywy turystyczne, w których rower jest podstawowym narzędziem poznawania ziemi kujawsko – dobrzyńskiej.
 44. 352. Do zobaczenia na szlaku !
 45. 353. Kujawsko – Dobrzyński Związek Gmin ul. Kościuszki 12 87-800 Włocławek tel: 054 414-49-98 054 411-50-94 e-mail: kdzg@o2.pl

×