Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kwaliteit oncologische zorg RUCO

1,029 views

Published on

RUCO op weg naar transparantie

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kwaliteit oncologische zorg RUCO

 1. 1. RUCO op weg naar transparantieTijdens het congres ‘Wie bepaalt de kwaliteit van de oncologische zorg’ dathet RUCO op 4 februari 2012 organiseerde ter gelegenheid vanWereldkankerdag werd duidelijk dat er bij patiënten, zorgverzekeraars,overheid en zorgverleners grote behoefte bestaat aan betrouwbare gegevensover de kwaliteit van zorg, meer bijzonder de zorg voor mensen met kanker.Het RUCO heeft ter plekke de ambitie uitgesproken om op Wereldkankerdag2013 deze gegevens betreffende het RUCO te presenteren. Het gaat om demeest relevante dataset over aantallen patiënten, hun behandeling en deuitkomsten daarvan, over wachttijden voor toegang, diagnostiek enbehandeling en over de tevredenheid van de patiënten. Een eerste aanzetdaartoe is nu beschikbaar. Deze resultaten zijn bedoeld als nulmeting enpilotstudie. Nijmegen, juni 2012
 2. 2. Resultaten optimalisering ketenzorg oncologische patiënten: generieke indicatoren Projectgroep: Carla Smits-Caris, projectmanager RUCO Nelleke Ottevanger, medische oncologie, projectleider RUCO Anke Merkx-Kokshoorn, adviseur PVI Mariëlle Ouwens, IQ Healthcare, uitvoerder IQ Rosella Hermens, IQ healthcare, adviseur kwaliteit van zorg
 3. 3. Optimalisering ketenzorg oncologischepatiëntenIndicator gebieden:• Medisch / technisch handelen (specifiek)• Organisatie / coördinatie (generiek)• Uitkomsten van zorg (generiek)• Patiënt-gerichtheid van zorg (generiek)
 4. 4. AanpakZorgprocesbeschrijvingen gemaakt:• Verschillende afspraken keteneigenaren/-medewerkers met PVIIndicatoren geselecteerd & huidige zorg gemeten:• Definiëren, met name specifieke, in overleg met IQ healthcare• Meten door IQ healthcare• Analyseren door IQ healthcareTerugkoppeling resultaten & verbeterplan opstellen• Voorbespreking met keteneigenaren• Presentaties in TWG
 5. 5. Methode metingen generieke indicatorenMetingen indicatoren mbt organisatie/coördinatie en uitkomsten van zorg:• Randvoorwaarden via procesbeschrijvingen in Kwint, vragenlijst & gesprek keteneigenaar• Overig indicatoren via steekproef van 50 patiënten uit IKO database of eigen registratie afd. (2010 (soms 2009)); data verzamelen uit medische dossiers/EPDMetingen indicatoren mbt patientgerichtheid van zorg:• Steekproef van ongeveer 100 patiënten uit IKO database of eigen registratie afd.• CQ-index ‘Zorg voor kankerpatiënten’ gebruikt• Ervaringen nagevraagd over laatste 2 jaar.
 6. 6. Organisatie & coördinatie van ZorgOrganisatie & Coordinatie Randvoorwaarden (IGZ) Generiekvan Zorg Aanwezigheid/TVB casemanagers vastgelegd(voor alle ketens gelijk) Afspraken hoofdbehandelaarschap vastgelegd Klinisch pad beschreven (inclusief TVB & mogelijke benchmarks) MDO Aanwezigheid en juiste samenstelling TWG/MDO Bespreken alle nieuwe patiënten in TWG Behandelplannen opgesteld en vastgelegd door TWG Wachttijden e Wachttijd tussen verwijzing en 1 bezoek specialist e Wachttijd tussen 1 bezoek specialist en afronding diagnostiek e Wachttijd tussen afronding diagnostiek en start 1 behandeling Wachttijd tussen afronding opeenvolgende behandelingen
 7. 7. Uitkomsten van zorg• Postoperatieve sterfte (< 30 dagen)• Reïnterventies i.v.m. complicaties na chirurgische behandeling• Opname door bijwerkingen van chemotherapie• Opname door bijwerkingen van radiotherapie
 8. 8. Patientgerichtheid van zorgCQ-index ‘Zorg voorKankerpatiënten’:•Het basisontwerp van de CQImeetinstrumenten is ontwikkeld doorhet NIVEL, in samenwerking met deafdeling Sociale Geneeskunde van hetAMC.•Deze specifieke vragenlijst is ontwikkeld CQ-index Vragenlijst Zorg voor kankerpatiëntendoor de Nederlandse Federatie vanKankerpatientenorganisaties (NFK) en ‘Ervaringen van kankerpatiënten met deCentrum Klantervaring Zorg (CKZ), in ziekenhuiszorg’samenwerking met het NIVEL en dezorgverzekeraar Achmea. Versie 2.0•De vragenlijst is mede gebaseerd op deCQI mammacare, CQI Ziekenhuiszorg, deNFK kwaliteitscriteria en de UMCU-studieAls u het mij vraagt. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die in de afgelopen 2 jaar onderzoeken, behandelingen en/of controles hebben gehad in een ziekenhuis Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Deze specifieke vragenlijst is ontwikkeld door de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK) en Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), in samenwerking met het NIVEL en de zorgverzekeraar Achmea. De vragenlijst is mede gebaseerd op de CQI mammacare, CQI Ziekenhuiszorg, de NFK kwaliteitscriteria en de UMCU-studie Als u het mij vraagt.
 9. 9. Patientgerichtheid van zorgDomeinen CQ-index:• Organisatie• Bejegening verpleegkundigen & artsen• Informatievoorziening & communicatie• Eigen inbreng patiënt• Deskundigheid zorgverleners• Samenwerking en afstemming• Begeleiding en ondersteuning• Afronding behandeling & nacontrole• Totale beoordeling ziekenhuis• Achtergrondvragen vorm van kanker en welke onderzoeken/behandelingen/nazorg afgelopen 2 jaar in UMC St Radboud;• Achtergrondkenmerken patiënt
 10. 10. ResultatenOverzicht gemeten zorgpadenZorgpad Keten/Tumorwerkgroep KeteneigenaarLymfoom Hemato-oncologie Dr. Nicole BlijlevensSarcoom Sarcomen Dr. Bart SchreuderGlioom Neuro-oncologie Dr. Anja GijtenbeekLongcarcinoom Thoracale oncologie Dr. Miep vd DriftColorectaalcarcinoom Gastro-enterologische Prof. Hans de Wilt oncologieNon-melanoom Dermatologische oncologie Dr. Rianne GerritsenErfelijke tumoren Erfelijke kanker Prof. Nicoline Hoogerbrugge - van der LindenMammatumoren Mamma-oncologie Drs. Margrethe SchloozTumoren bij kinderen Kinderoncologie Prof. Peter HoogerbruggeSchildkliercarcinoom Endocriene oncologie Dr. Romana NeteaBlaascarcinoom Urologische oncologie Prof. Fred WitjesTumoren in het hoofdhalsgebied Hoofd- Hals oncologie Dr. Robert TakesOvariumcarcinoom Gynaecologische oncologie Dr. Joanne de Hullu
 11. 11. Organisatie & coördinatieRandvoorwaarden niveau TWG (N=13)Indicator Score Percentage alle zorgpaden alle zorgpadenR1 Casemanager Aanwezig Ja: 12/13 92% Beschikbaarheid tenminste 5 dagen/week en 8 uur Ja: 10/12 83 per dag en georganiseerde achtervangR2 Hoofdbehandelaar Afspraken hoofdbehandelaar aanwezig Ja: 13/13 100% (Papier/EPD/KWINT)R3 Zorgpad Aanwezig en vastgelegd in KWINT Ja: 11/13 85% TVB van casemanager vastgelegd in zorgpad Ja: 3/12 25% TVB van hoofdbehandelaar vastgelegd in zorgpad Ja: 4/13* 31 % Indicatoren vastgelegd in zorgpad Ja: 0/13 0% KWINT beheerder zorgpad aanwezig Ja: 5/13 38% + bij 3 afdelingsbeheerderR4 Tumorwerkgroep Aanwezig Ja: 13/13 100% Afspraken over functioneren tumorwerkgroep Ja: 13/13 100% (organisatie, verantwoordelijkheden, Maar meestal niet voorzitterschap, samenstelling en aanwezigheid, schriftelijk aanmelden patiënten, notuleren besluiten, uitvoeren en terugkoppelen besluiten) Dossiervoering TWG aanwezig en voor alle Ja: 13/13 100% betrokkenen digitaal toegankelijk*In 4 zorgpadbeschrijvingen is overgang hoofdbehandelaarschap in procesbeschrijving aangegeven.
 12. 12. Organisatie & coördinatieTWG, patiëntniveau (N=536) Indicator N Percentage alle alle zorgpaden zorgpaden (min-max)O1 Patiënt is besproken in de tumorwerkgroep 536 81% (10-100%)O2 Patiënt heeft een behandelplan dat schriftelijk is 536 70% vastgelegd door de tumorwerkgroep (4 – 100%)
 13. 13. Organisatie & coördinatieDoorlooptijden Indicator N Mediaan alle zorgpaden alle zorgpaden (min-max)O3 Aantal kalenderdagen tussen de verwijzing van de 350 5 dgn huisarts/verwijzend specialist en een eerste (0-21) afspraak met de behandelend specialist *O4 Aantal kalenderdagen tussen het eerst bezoek aan 384 8 dgn de behandelend specialist en eerste bespreking in (0-47) de tumorwerkgroepO5 Aantal kalenderdagen tussen het eerste bezoek 457 23 dgn aan de behandelend specialist en de start van de (2-44) primaire behandeling* gemeten is de datum op de verwijsbrief tot de datum van het eerste bezoek
 14. 14. Uitkomsten Indicator N Score alle zorgpaden alle zorgpaden (min-max)U1 Overleden binnen 30 dagen na primaire chirurgische 394 0,8%* behandeling? (0-3,9%)U2 Reïnterventie i.v.m. complicatie(s) na primaire chirurgische 367 5% behandeling binnen dezelfde opname of heropname binnen 30 (0-20%) dagen na resectie van de primaire/secundaire tumor?U3 Opname naar aanleiding van bijwerkingen van chemotherapie 238 32% (tussen start chemo- en 3 weken na laatste chemokuur)? (0-76%)U4 Opname naar aanleiding van bijwerkingen van radiotherapie 162 2%** (tussen start bestraling en 3 weken na laatste bestraling ? (0-14%)*% komt overeen met 3 patiënten uit 2 ketens**% komt overeen met 4 patiënten uit 1 keten
 15. 15. Patiëntgerichtheid• In totaal is de CQ-index verstuurd aan 770 patiënten met kanker die behandeld zijn in het UMC St Radboud. Van de 770 vragenlijsten zijn er 565 retour gekomen (= 73%; variërend tussen de zorgpaden van 42% tot 88%)• 71 vragenlijsten konden niet worden meegenomen om een aantal redenen: - onbestelbaar retour - niet de doelgroep - vragenlijst niet of < 5 vragen ingevuld - zorg langer dan twee jaar geleden plaatsgevonden - respondent vragenlijst niet zelf ingevuld
 16. 16. PatiëntgerichtheidAchtergrondkenmerken patiënten N=494 Kenmerken N* % Geslacht - man 259 53,7 - vrouw 223 46,3 Leeftijd 18 t/m 24 5 0,9 25 t/m 34 16 3,3 35 t/m 44 36 7,5 45 t/m 54 81 16,8 55 t/m 64 150 31,1 65 t/m 74 127 26,3 75 of ouder 68 14,1 Opleiding - laag 122 27,0 - middelbaar 187 41,4 - hoog 143 31,6 Geboorteland - Nederland 435 95 - elders 23 5 Gezondheid - zeer goed tot uitstekend 97 20,1 - goed 249 51,7 - matig tot slecht 136 28,2*N wijkt soms wat af van 494 omdat niet iedereen alle vragen heeft ingevuld
 17. 17. OrganisatieVraag 10. Heeft de huisarts u zo snel als u wilde doorverwezen naar het ziekenhuis? JaRUCO totaal (N=196) Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 18. 18. OrganisatieVraag 11. Hoeveel tijd zat er tussen de verwijzing door de huisarts en het eerste onderzoek? Minder dan 6 werkdagen Tussen 6 en 10 werkdagenRUCO totaal (N=162) Tussen 11 en 15 werkdagen Meer dan 15 werkdagen 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 19. 19. OrganisatieVraag 12. Hoeveel tijd zat er tussen het eerste onderzoek en de uitslag van de diagnose? Minder dan 6 werkdagen Tussen 6 en 10 werkdagen RUCO totaal (N=225) Tussen 11 en 15 werkdagen Meer dan 15 werkdagen 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 20. 20. OrganisatieVraag 13. Kon u na het stellen van de diagnose, zo snel als u wilde starten met de behandeling? JaRUCO totaal (N=227) Nee 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 21. 21. OrganisatieVraag 14. Werden meerdere afspraken voor onderzoek en/of behandeling in dit ziekenhuis op 1 dag gepland? AltijdRUCO totaal (N=388) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 22. 22. OrganisatieVraag 15. Was bij acute problemen of noodgevallen uw eigen specialistbereikbaar (voor uzelf of voor het dienstdoende ziekenhuispersoneel)? Altijd RUCO totaal (N=241) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 23. 23. Totaalscores overige domeinen N Percentage van het Minimum en Maximum maximaal te behalen punten 1.Bejegening verpleegkundigen 449 84% 74 - 94% 2.Bejegening artsen 475 88% 78 - 95% 3.Informatievoorziening en communicatie 481 87% 80 - 91% 4.Eigen inbreng 426 76% 65 - 91% 5.Deskundigheid zorgverleners 474 87% 81 - 91% 6.Samenwerking en afstemming zorg 467 81% 73 - 90% 7.Begeleiding en ondersteuning 438 68% 51 - 79% 8a.Concrete over afronding behandeling 164 79% 66 - 100% 8b.Informatie afronding behandeling 205 64% 35 - 81% 9.Nacontrole 139 75% 64 - 89%
 24. 24. Samenwerking & afstemming zorgVraag 56. Had u een vaste contactpersoon (een arts of verpleegkundige)in dit ziekenhuis waar u terecht kon voor vragen over de zorg die u kreeg? Altijd RUCO totaal (N=362) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 25. 25. Samenwerking & afstemming zorgVraag 57. Werd de zorg voor u geregeld door één medewerker van ditziekenhuis, bijvoorbeeld voor het plannen en afstemmen van afspraken? Altijd RUCO totaal (N=343) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 26. 26. Samenwerking & afstemming zorgVraag 58. Wist u welke arts de hoofdbehandelaar was voor de zorg die u kreeg? AltijdRUCO totaal (N=414) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 27. 27. Begeleiding & ondersteuningVraag 68. Hadden de artsen en verpleegkundigen aandacht voor watde ziekte en de behandelingen betekenden voor uw naaste(n) (partner,kinderen, ouders)? Altijd RUCO totaal (N=312) Meestal Nooit/soms 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 28. 28. Afronding behandelingVraag 71. Werd de benodigde zorg en ondersteuning voor de thuissituatie op tijd geregeld? Ja, helemaalRUCO totaal (N=86) Grotendeels Nee,helemaal niet/een beetje 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 29. 29. Totale beoordelingVraag 83. Welk cijfer geeft u het UMC St. Radboud? Gem. 8,3 9 of 10RUCO totaal (N=461) 6 t/m 8 0 t/m 5 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 30. 30. Totale beoordelingVraag 84. Hoe waarschijnlijk is het dat u het UMC St. Radboud bij andere patienten met kanker zult aanbevelen? Gem. 8,6 9 of 10 RUCO totaal (N=461) 6 t/m 8 0 t/m 5 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 31. 31. ContactgegevensRadboud Universitair Centrum voor OncologiePostbus 9101 (huispost 824)6500 HB NIJMEGENTel: +31 – 24 365 57 51Email: ruco@umcn.nlInternet: www.umcn.nl/rucoCommunity: www.mijnzorgnet.nl/ruco

×