Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VESOTE-kärkihanke

3,437 views

Published on

VESOTE eli Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista vuosina 2017–18.

Puolen Suomen sote-hanke vahvisti ja kehitti vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta sekä hyvien käytäntöjen jakamista. Hankkeessa kehitettiin sote-ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista, rakennettiin ja vahvistettiin hoito- ja palveluketjuja, luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin liikkumisen sekä unen objektiivisen seurantatiedon hyödyntämistä elintapaneuvonnassa ja arvioitiin neuvonnan vaikuttavuutta.

UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa oli mukana kolme valtakunnallista järjestötoimijaa, kaksi sisältöasiantuntijatahoa ja 11 VESOTE-hankealuetta. Hankkeessa mukana olleet sairaanhoitopiirit ja liikunnan aluejärjestöt kattoivat yhteensä 184 kuntaa ja yli 4 miljoonaa asukasta.

Tutustu hankekoosteeseen ja katso lisätiedot alueellisista toimijoista verkkosivulta: www.ukkinstituutti.fi/vesote

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VESOTE-kärkihanke

 1. 1. VES  TE 1 Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke kuvat:KKI-ohjelma/JuhaSorrijaSchutterstock 15.1.2019
 2. 2. VES  TE 2 VESOTE-hankkeen perustiedot VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa. STM:n myöntämä perusrahoitus vuosille 2017–2018 oli 2 635 000 euroa Hankkeelle myönnettiin täydentäviä rahoituksia kevään 2017 aikana: • ravitsemusosio - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 135 000 euroa • liikuntaneuvonnan osio - Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry (PLU) 100 000 euroa • liikuntaneuvonnan osio - Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) 100 000 euroa
 3. 3. VES  TE 3 UKK-instituutti KKI-ohjelma (LIKES) Mielenterveyden keskusliitto Suomen Diabetesliitto EKSOTE EPSHP ESSOTE HUS Kainuunsote PPSHP PSHP Satasote Siunsote VSSHP Vitalmed Oy VESOTE-hankkeen organisoituminen PSHP PHLU PLU hankehallinnoija valtakunnallinen järjestötoimija sairaanhoitopiiri sisältöasiantuntija liikunnan aluejärjestö kärkihankekumppani
 4. 4. 412 197 29 kuntaa 72  000 7 kuntaa 167  000 14 kuntaa 96  600 8 kuntaa 195  630 18 kuntaa 512  100 24 kuntaa 220  400 17 kuntaa 129  450 9 kuntaa 1  487  000 17 kuntaa HUS Mielenterveyskuntoutujat, tyypin 2 diabeetikot, muistisai- raat, kipupotilaat, lapsiperheiden vanhemmat, lapsetto- muustutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuvat pariskunnat Kainuun sote Kutsuntaikäiset nuoret miehet, keski-ikäiset kainuulaiset miehet Siun sote Tyypin 2 diabeetikot, raskausdiabeetikot, prediabeetikot ESSOTE Työttömät, mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaat, 0-tason liikkujat EKSOTE Työikäiset vuorovuoro­ työtä tekevät, korkea­ kouluopiskelijat, perheet, koululaiset PHLU Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat, terveysriskissä olevat PPSHP Lihavat aikuiset, valtimopotilaat / korkeassa riskissä sairastua valtimosairauteen EPSHP/PLU Tyypin 2 diabeetikot, mielenterveysasiakkaat PSHP Mielenterveyspotilaat, COPD-asiakkaat Satasote Tyypin 2 diabeetikot ja muut valtimotautia sairastavat, mielen­terveys- ja päihdekun­ toutujat, COPD-asiakkaat VSSHP Työikäiset ylipainoiset, tyypin 2 diabeetikot ja raskausdiabeetikot 470  000 27 kuntaa 201 300 9 kuntaa VES  TE 4 Puolen Suomen VESOTE-hanke – kattavuus ja kohderyhmät
 5. 5. Kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa Elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen Elintapaosaamisen kehittäminen Olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen Elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen VES  TE 5 VESOTEn tavoitteet Suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät paikallaanoloa, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.
 6. 6. VES  TE 6 VESOTE- hankkeen verkostot Kansallinen kärkihanke­­- y­hteistyö STM:n kärkihanke­- ohjaus Osallistaminen • työpajat • kyselyt ammattilaisille • asiakaskyselyt ja -raadit • kokemusasiantuntijat Pilotointi • elintapaohjaus - ryhmä-, yksilö-, etäohjaus • hoitopolkujen vahvistaminen ja/tai rakentaminen • kirjaamiskäytänteiden kehittäminen Tapaamiset • päättäjät • HYTE-ryhmät • kehittämistiimit • VESOTE-koordinaattorit Tapahtumat • kiertueet • seminaarit • teemapäivät • testaustilaisuudet Verkostot • sote-toimijat • liikuntatoimijat • hyte-työryhmät • potilasjärjestöt • oppilaitokset Verkostomainen työtapa – kehittämismenetelmä 1/4
 7. 7. LisäkoulutusmateriaalitLähikoulutukset Verkkokoulutukset Liikunta­-­ neuvonta Ravitsemus- ohjaus Uni-­­ terveys Osallistujia 1779 1572 1463 Osaamisen kehittyminen itsearvioituna (1–5) 3,3 → 3,9 3,2 → 3,8 2,9 → 3,8 Koulutuksen arvosana (1–5) 3,5 3,6 3,9 Alueellinen ryhmäkoko 15–175 osallistujaa Verkkokoulutuksiin osallistuneita 2 491 Alueellisia verkkokoulutusryhmiä 86 236 tilaisuutta 7993 osallistujaa Lääkäreiden unilääketieteen verkko-opintojakso (Vitalmed yhteistyö) 10 ryhmää 436 osallistujaa Liikuntaa lääkkeeksi verkkokoulutus lääkäreille (Kustannus Oy Duodecim yhteistyö) 487 osallistujaa Elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet (PSHP yhteistyö) kaikille kouluttautujille VES  TE 7 Osaamisen kehittäminen – kehittämismenetelmä 2/4
 8. 8. VES  TE 8 Sisäinen ja ulkoinen viestintä – kehittämismenetelmä 3/4 10 toimijalla käytössä 61 uutiskirjettä lähetetty 3 900 vastaanottajalle Verkko- ja some-viestintä Toimijoiden määrä, joilla kanava käytössä hankkeen viestintään Terveysliikuntauutiset-lehti VESOTE-teemalla 2 lehteä painos yhteensä 15 500 Painotuotteet 182 esitettä 17 500 kappaletta 19 posteria 28 muuta painotuotetta Jutut printti- ja verkkomediassa 77 VESOTE-toimijoiden julkaisuissa 56 muiden toimijoiden julkaisuissa 88 mediatiedotetta 97 osumaa verkkomediassa Uutiskirjeet 7 intranet Twitter 10 hankesivu(t) verkossa 11Facebook 5 uutiset 2018 Elintapaohjauksen hyvät käytännöt uutiset 2017 Vaikuttava elintapaohjaus luettavissa verkossa ukkinstituutti.fi/ terveysliikunta­uutiset #VESOTE #elintapaohjaus #hyvätkäytännöt
 9. 9. VES  TE 9 ExSed-liikemittaria ja sen puhelinsovellusta sekä pilvipalvelua kehitettiin VESOTE-hankkeen aikana vastaamaan mahdollisimman hyvin elintapaohjauksen tarpeita sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmasta. 2000 liikemittaria pilotoitiin osana VESOTE:n paikallishankkeiden elinta- paneuvontaa. Lisäksi mittareita käytet- tiin kolmessa elintapaneuvonnan vai- kuttavuutta selvittävässä hankkeessa. Liikemittaria käytettiin hyvin erilaisilla potilasryhmillä (esim. T2D, valtimo­ tautipotilaat) Mittarin käyttöaika oli taval­lisesti 1–2 viikkoa (jopa 3 kk asti) Ammattilaiset ja myös asiakkaat kokivat hyödyllisimmäksi tiedoksi askelten lukumäärän, reippaan liikunnan ja istumisen keston sekä unen määrän ja laadun. Jatkokehitystä toivotaan yhä liikemittarin ja potilastietojärjestelmien vaivattoman yhteensopivuuden onnistumiseksi. ExSed- liike- mittari ExSed- pilvi Potilastieto- järjestelmä Asiakas Puhelin- sovellus Elintapa- ohjaaja Objektiivinen tieto elintapaohjauksessa – kehittämismenetelmä 4/4
 10. 10. VES  TE 10 Keskeiset tulokset alueilla 1/5 Liikuntaneuvonta on laajentunut, elintapaohjauksen verkosto on aktivoitunut ja liikkumislähetekäy- täntö on otettu myös työterveyden käyttöön. Lisäksi käynnistimme lapsiperheille mobiilielintapa­ poliklinikan. Elintapaohjaus on juurtumassa osaksi arjen sote-toimintoja, ja elintapaohjaajien nimeäminen ja palkkaaminen on käynnistynyt. Olemme luoneet vahvan elintapa­ ohjauksen verkoston ja laatineet potilas- tietojärjestelmään vaikuttavuuden mitta- rit. Lisäksi säännöllinen uniryhmätoiminta on käynnistetty. Yksilöllinen elintapaohjausprosessi pilotoitiin ja se todettiin myös vaikuttavaksi. Saimme luotua yhteisen poikkihallinnollisen kirjaamiskäytännön elintapaohjaukseen. Virtuaalisen elintapapolin ja palvelutarjottimen kehittäminen saatiin hyvään alkuun, ja sen jatkokehittämistyöhön on sitouduttu sairaanhoitopiirissä. ESSOTE EKSOTE EPSHP/PLU
 11. 11. VES  TE 11 HUS Sote-ammattilaisten elintapa­ osaaminen on kehittynyt verkko- koulutuksen ja lähikoulutuspäivien keinoin. Olemme koonneet sote-ammatti- laisille menetelmäpalvelutarjottimen ja suunnitelleet terveyden edistä- misen tiimissä terveyden ja hyvin- voinnin rakenteita HUS:n alueella. Lisäksi unettomuuden hoitopolku valmistui. Kainuun sote Alueelle on luotu palveluketju kutsuntoihin osallistuville, ja kutsunnoissa toteutetaan toimintakykytestit, joista on mahdollisuus ohjautua liikuntaneuvontaan elintapaohjaajalle. Kutsuntaprosessissa on myös luotu tiivis yhteistyömalli puolustusvoimat-kunta-sote -sektorille. Olemme myös toteuttaneet hyvinvoinnin pal- velutarjottimeen päivitetyt Hyvinvointia liikun- nasta ja Hyvinvointia ravinnosta -sivut. Lisäksi olemme pystyneet varmistamaan, että elintapa- ohjaajia on kaikissa Kainuun soten kunnissa ja ohjautuvuus palvelujen pariin on kehittynyt. Keskeiset tulokset alueilla 2/5
 12. 12. VES  TE 12 PPSHP Valtimopotilaiden avokuntoutus on käyn- nistetty laajassa yhteistyössä, alueella on koulutettu eri alojen ammattilaisia sekä elintaparyhmätoiminnan tiedonkeruuta ja arviointia on kehitetty. Olemme tukeneet elintapaohjauksen edistämistä monipuolisin viestintätoimin ja laajentaneet sekä syventäneet elinta- paohjauksen verkostoa. Alueelle on kärkihankkeen rinnalla syntynyt myös useita paikallisia elintapa- ohjauksen kehittämishankkeita. PSHP Elintapaohjauksen verkostojen ja pal- velutarjottimien rakentaminen käynnis- tyi kunnissa ja erikoissairaanhoidossa. Koulutimme lähes kaikista alueen kun- nista moniammatillisesti useita sote-am- mattilaisia ja aloitimme erikoissairaan- hoidon potilaiden elintapaohjauksen kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistämis- työn. Muokkasimme jo aiemmin kehitetyn Suuntima-työkalun elintapaohjauksen palvelutarjonnan segmentointiin sopi- vaksi ja kehitimme mielenterveysasiak- kaiden ravitsemusaineistoa. Keskeiset tulokset alueilla 3/5
 13. 13. VES  TE 13 Satasote Saimme aikaan systemaattisen ja vaikuttavan Motivoiva elintapakeskustelu -toimintamallin. Alueella on myös laa- dittu ravitsemustottumusten arviointikysely ja valittu mittarit tukemaan ja yhtenäistämään elintapaohjaustyötä maa- kunnassa. Määrittelimme myös elintapaohjauksen tarpeen kriteerit ja ohjauksen mittarit, samoin elintapaohjauksen kirjaamisen ja tilastoinnin käytännöt on kartoitettu ja ohjeis- tettu. Sähköisen palvelutarjottimen sisältö on suunniteltu ra- vitsemus- ja uniterveyden osalta QPR-elintapaohjauksen prosessin osaksi. Elintapaohjauksen prosessi ja palveluket- jut on kuvattu ja ne ovat liitettävissä terveysneuvonnan ja -tarkastusten sekä pitkäaikaissairauksien hoitoketjuihin. Olemme muodostaneet poikkihallinnollisia yhteistyöver- kostoja liikunta-, ravitsemus- ja unipalveluissa, ja elintapa- ohjauksen osaaminen on aluella lisääntynyt. Siun sote Liikuntaneuvonnan prosessi on syntynyt ja toimii usealla terveysasemalla. Liikuntaneuvonnan työ­ ohjeet on luotu. Lisäksi elintapaneuvonnan koulutussuunnitelma on päivitetty. Keskeiset tulokset alueilla 4/5
 14. 14. VES  TE 14 VSSHP Alueella on koulutettu useita satoja elin- tapaohjauksen SOTE-ammattilaista. Hankkeessa syntyi elintapaohjauksen rakenteiden kirjaamisen opastyökalu ja itseopiskeltava Parantava vuorovaikutus -verkkokoulutus. Olemme laatineet laadukkaan ravitse­ mus­ohjauksen oppaan ja rakentaneet terveyssivuston, joka sisältää myös elintapaohjauksen palvelutarjottimen. Liikunnan palveluketjuja on suunniteltu ja rakennettu kunnissa. PHLU Hankkeessa on organisoitu ole- massa olevan liikuntaneuvonnan ja laajemmin elintapaohjauksen toimi- joiden alueellinen yhteinen toimin- tamalli. Lisäksi loimme liikuntaneuvon- nan kuntakohtaiset palvelutarjotti- met ja täydennyskoulutimme satoja elintapaohjaajia alueelle. Keskeiset tulokset alueilla 5/5
 15. 15. VES  TE 15 Tulosten merkitys ja hyöty 1/3 – asiakkaat Saumaton palveluketju mahdollistaa tuen saamisen ja luo sujuvuutta asioimiseen kaikilla toimialoilla. Asiakas saa maksutonta yksilöllistä tai ryhmässä toteutettavaa elintapaohjausta asuinpaikasta riippumatta sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Asiakkaat tulevat aidosti kohdatuiksi ja kuulluiksi, ja asiakaslähtöisyys lisääntyy hoitotyössä. Yhtenäiset, näyttöön perustuvat tiedot ja käytännöt takaavat tasalaatuisuuden elintapaohjauksessa ympäri Suomen. Elintapaohjauksen palvelutarjotin antaa perustietoa terveyden edistämisestä sekä sisällöllisesti että toiminnallisesti. Asiakkaalle elintapaohjauksen saatavuus paranee elintapaverkoston ja olemassa olevien ammattilaisten yhteystietojen avulla. Palvelutarjottimen kautta myös itseopiskelu elintapa-asioissa on mahdollista. Hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja keinot itsehoitoon ja ennaltaehkäisyyn lisääntyvät. Vaikuttavuustietoa keräämällä toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Elintavat otetaan puheeksi, ja asiakas ohjautuu elintapaohjaukseen.
 16. 16. VES  TE 16 Tulosten merkitys ja hyöty 2/3 – ammattilaiset Sote-ammattilaisten elintapaosaaminen on lisään- tynyt, koulutuksella on ollut suuri vaikutus elinta- pojen puheeksiottamisessa. Ammattilaisten asenteet ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä ovat muuttuneet selkeästi positiivi- sempaan suuntaan ja rohkeus puhua aiheesta on lisääntynyt. Hankkeen avulla on saatu yhä laajempi kiinnostus elintapojen merkitykseen. Elintapaohjaustyön vaikuttavuudesta on saatu näyttöä ja siksi elintapojen puheeksiottaminen on yhä perustellumpaa. HYTE-toiminta on tullut ylipäänsä tunnetummaksi. Arvostus eri alojen osaajia kohtaan on lisääntynyt. Elintapaohjauksen palvelutarjotin toimii ammattilaisen työn tukena. On valittu yhteiset työkalut elintapaohjaustyön tueksi. Elintapaohjauksen verkosto toimii ammattilaisten työn tukena. On kuvattu ja luotu erilaisia hoitopolkuja sekä moniammatillisia toimintamalleja. Asiakkaiden ohjautuminen palveluihin sujuvoituu. Roolit ovat selkiytyneet ja jatko-ohjaaminen esimerkiksi yritysten, järjestöjen ja kuntien tarjoamiin palveluihin on helpompaa, kun palveluketjut ovat selkeät. Elintapaohjauksen koulutus jatkuu ja monipuolistuu. Kehittämistyö on lisännyt ammatti­ laisten vuoro­puhelua ja yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa. On opittu tietämään, kuka tekee, mitä tekee ja missä tekee.
 17. 17. VES  TE 17 Tulosten merkitys ja hyöty 3/3 – päättäjät Elintapaohjaus on saanut kärkihankkeen avittama- na ansaitsemansa huomion terveyden edistämisen työssä. Päättäjät pystyvät nostamaan ennaltaehkäisevän työn painoarvoa. Elintapaohjaus tulisi ottaa mm. kiinteäksi osaksi HYTE-työtä. Jotta asia muuntuu myös arjen seurattavaksi ja kehitettäväksi toimin- naksi, siitä tulisi tehdä kirjauksia merkittäviin asiakir- joihin (esim. strategiat). Päättäjien kannattaisi huolehtia, että viime vuosien kärkihanketyön kehittäminen ei mene hukkaan. Tietoa on saatavilla hyvin erilaisista sisällöistä, nyt operatiiviset toimijat tulisi sitouttaa löytämään omaan tarpeeseen sopivat hyvät käytännöt. Kehittämistyöhön ollaan oltu motivoituneita, koska sitä on saanut VESOTE-hankkeessa tehdä omista tarpeista käsin (esim. oman alueen riskiryhmät), vaikkakin ylätason tavoite on ollut yhteinen. Sairaan- hoitopiirien alueet ovat kovin erilaisia toimintatavoil- taan, liikkumisvara kehittämisessä tulee sallia. SOTE-alan ammattilaiset tarvitsevat enemmän elintapaohjauskoulutusta, niin täydennyskoulutuksena kuin myös osana peruskoulutuksiaan (esim. lääkärit, sairaanhoitajat, lähi- hoitajat). Poikkihallinnollinen toimintatapa vie kehittämi- sen arjen tasolle saakka, joten sitä tulisi vaatia kaikilla eri hallinnon tasoilla. Elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjä tulisi yhdenmukaistaa ja elintapaohjauksen vaikutta- vuutta tulisi seurata enemmän mahdollisimman objektiivisesti kerättävän elintapatiedon avulla.
 18. 18. VES  TE 18 Elintapaohjauksen tulevaisuus Elintapaohjaus on saatu kärkihankkeen avustamana keskeisesti mukaan alueiden HYTE-työhön. • Lähes kaikki projektikoordinaattorit olivat jäseni- nä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä ja osallistuivat myös maakuntauu- distuksen työryhmiin. Tätä kautta elintapaohjaus on nyt kirjattu useamman sairaanhoitopiirin hy- vinvointisuunnitelmaan ja strategiaan. Hankkeiden hyviä käytäntöjä edistetään erilaisin keinoin v. 2019 usean sairaanhoitopiirin alueella. • Usealle alueelle on palkattu elintapa­ohjaajia tai elintapaohjauksen koordinointia on sisällytetty nykyisiin työnkuviin. Myös useita VESOTE-han- kekoordinaattoreiden työsuhteita on jatkettu erilaisin ratkaisuin (esim. työaika v. 2019 elinta- paohjauksen kehittämiselle on 50 %). • Hanketoimijat ovat laatineet koulutussuunnitel- man täydennyskoulutuksista, joilla vahvistetaan ja lisätään hankkeiden menetelmien ja mallien juurtumista alueelle hankekauden päätyttyä hanke­hallinnoijan jakamaa elintapaohjauksen raakakoulutusmateriaalia hyödyntäen. Elintapaohjauksen minimi­ suositus tuotetaan v. 2019 aikana UKK-instituutin ja KKI-ohjelman yhteistyönä ammattilaisten käyttöön. VESOTE-hankkeen alueelliset kumppanit saavat halutessaan jatkaa maksutta UKK- instituutin avustamana liikemittarikokeilua osana elintapaohjausta v. 2019 aikana. UKK-instituutti jatkaa liikemittareiden ammattilaisen käyttöliittymän rakentamista saadun VESOTE-pilottipalautteen perusteella. Elintapaohjaukseen syntynyt verkosto jatkaa aktiivista yhteydenpitoa UKK-instituutin ja KKI-ohjelman koordinoimana.
 19. 19. VES  TE 19 Tärkeimmät opit VESOTE-hankkeessa Johdon sitoutuminen toimintaan alusta alkaen on elintärkeää. Rahallisia resursseja tarvitaan, mutta kohtuudella. Ennen kaikkea tarvitaan ammattilaisten työaikaa kehittämiseen. Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää mitä muuta vastaavaa alueella kehitetään ja kenen toimesta. Laaja ja kiinteä verkostoituminen on ainoa tapa viedä elintapaohjausta eteenpäin poikkihallinnollisesti. Verkostotyössä tulee sopia yhteiset tavoitteet alueen haasteiden mukaisesti ja määrittää myös kohderyhmät. Kehittämistyö tulee kytkeä olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintaan. Kansallinen kärkihanke toi volyymia ja rohkeutta toteuttaa laajaa elintapaohjauksen kehittämistä! Elintapaohjausta tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti vaikutta- vuuden saavuttamiseksi. Ammattilaiset tarvitsevat jatkuvaa koulutusta, tietoa ja työka- luja elintapaohjauksesta. Elintapaohjauksen vaikuttavuutta tulee arvioida. Ammattilaisille tulee antaa vastuuta kehittää oman yksikön toimintaa. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tulee erityisesti panostaa. Kehittämistyössä tarvitaan joustavuutta, samoin innostusta ja heittäytymistä.
 20. 20. VES  TE 20 Ota koppi! Kysy lisää: www.ukkinstituutti.fi/vesote

×