Tiedettä teknologian takana – taustaa kuormittumisen ja palautumisen arviointiin, Piia Kaikkonen

UKK-instituutti
UKK-instituuttiUKK-instituutti
Tiedettä teknologian takana
– taustaa kuormittumisen ja
palautumisen arviointiin
Piia Kaikkonen, LitT, testauspäällikkö, Tampereen Urheilulääkäriasema
Kuntotestauspäivät 15.‒16.3.2017
Sisältöä
1) Kuormittuminen ja palautuminen
2) Käytettyjä menetelmiä
3) Sykevariaation perusteita
4) Harjoittelu ja sykevariaatio
5) Uutta teknologiaa
(ylikuormitus)
terveurheilija.fi 2
(ylikuormitus)
Ylikuormitusperiaate ja superkompensaatio
Elinjärjestelmien ylikuormitus ja autonomisten
prosessien riittävä palautuminen, superkompensaatio
AIKA
SUORITUSKYKY
Elinjärjestelmien ylikuormitus ja autonomisten prosessien
riittämätön palautuminen
terveurheilija.fi 3
Kuormittuuko? Palautuuko?
HOMEOSTAASI Neurofysiologiset
säätelymekanismit joko
lisäävät tai vähentävät
elimistön fysiologista
reaktiivisuutta kuormittaviin
tilanteisiin.Yksilöllinen kuormituksen
sieto ja reaktiivisuus!
Pitkittynyt liiallinen
kuormitus lisää
herkkyyttä stressille.
terveurheilija.fi 4
Kuormittuminen ja ylikuormittuminen
OR = overreaching
NFOR = non-functional overreaching
FOR = functional overreaching
OT = overtraining
OTS = overtraining syndrome
PROSESSI HARJOITTELU TEHOSTETTU HARJOITTELU
LOPPUTULOS
PALAUTUMINEN Päiv(i)ä Päiviä-viikkoja Viikkoja-kuukausia Kuukausia-……
SUORITUSKYKY Parantunut
(ylikuormitus)
Akuutti
väsymys
Toiminnallinen
ylikuormitus
Ei-toiminnallinen
ylikuormitus
Ylikuormitus-
oireyhtymä (OTS)
Hetkellinen
heikkeneminen,
esim. leiri
Ennallaan,
heikkenee
Heikentynyt (pitkästä
levosta huolimatta)
Mukaeltu: Meeusen ym. 2012 MSSE
terveurheilija.fi 5
Ulkoinen harjoituskuormitus
(external training load)
(ylikuormitus)
• harjoituksen kesto
• harjoituksen intensiteetti
(absoluuttinen/suhteellinen)
• voima, nopeus, matka, teho
• harjoitusten useus
• (palautusaikojen pituus/määrä)
terveurheilija.fi 6
Fysiologinen harjoituskuormitus
(internal training load)
(ylikuormitus)
• HR + HRV
• koettu rasitus/väsymys (RPE)
• laktaatti
• EPOC
• kyselyt ja päiväkirjat
-------------------------------
• TRIMP (Training Impulse, HR + kesto min)
• TRIMPi (Training Impulseindividual, HR + Bla + kesto min)
• session RPE (RPE 1-10 + kesto min)
• psykomotoriset testit
• hermolihasjärjestelmän toiminta (esim. hyppytestit)
• biokemialliset muutokset (esim. testosteroni,
kortisoli, kreatiinikinaasi)?
terveurheilija.fi 7
Kuormittumisen arviointi
Variable Units/descriptors
Frequency Sessions per day, week, month
Time Seconds, minutes, hours
Intensity Absolute, relative
Type Modality, environment
Maximal effort Maximum mean power, jump height
Repeat efforts Number of efforts, quality of efforts
Training volume Time, intensity
Perception of effort RPE
Perception of fatigue and recovery Questionnaires; REST-Q, VAS
Illness Incidence, duration
Injury Type, duration
Biochemistry and hormone analysis Baseline, response to exercise
Technique Movement deviations
Body composition Total body weight, fat mass, fat-free mass
Sleep Quality, quantity, routine
Psychology Stress, anxiety, motivation
Sensations Hopeful, neutral, hopeless
(ylikuormitus)
Halson S. 2014 .; 44(Suppl 2): 139–147. Sports Med
terveurheilija.fi 8
Vaatimuksia päivittäiseen
kuormittumisen arviointiin
(ylikuormitus)
• validi mittaamaan fysiologista kuormittumista
Huom! Mitä elinjärjestelmiä kuormitetaan?
• riittävän herkkä reagoimaan muutoksiin
• helppokäyttöinen päivittäisessä harjoittelussa
• edullinen
terveurheilija.fi 9
Päivittäisen kuormittumisen arviointi
(ylikuormitus)
EPOC
• validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista
• herkkä muutoksille
• edullinen
• helppokäyttöinen
RPE
• validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista
• herkkä muutoksille
• edullinen
• helppokäyttöinen
Laktaatti
• validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista
• herkkä muutoksille
• edullinen
• helppokäyttöinen
HR + HRV
• validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista
• herkkä muutoksille
• edullinen
• helppokäyttöinen
terveurheilija.fi 10
Sykevariaatio
• sydämen lyöntien välisen ajan (RR-intervallit) vaihtelua
• noninvasiivinen sydämen autonomisen säätelyn arviointi
• paljon kliinisiä ja urheilufysiologisia tutkimuksia
terveurheilija.fi 11
Parasympaattinen hermosto
• Vagus, 10.
aivohermo
• hermottaa AV-
solmuketta
• sinusrytmi ilman
hermostollista
vaikutusta n. 110-
120 bpm
terveurheilija.fi 12
Sykevariaation taustaa
• 1965: kliininen merkitys sikiötutkimuksissa (Hon and Lee)
• 1970: testejä autonomisesta neuropatiasta diabeetikoilla
(Ewing et al.)
• 1977: pienentynyt HRV yhteydessä suurempaan
kuolleisuusriskiin infarktipotilailla (Wolf et al.)
• 1981: 1. tutkimus taajuusanalyysilla, jolla tarkempaa tietoa
vagaalinen vs. sympaattinen(Akselrod et al.)
• 1980-luvun loppu: vahva ja itsenäinen ennustaja
kuolleisuudelle infarktin jälkeen (Kleiger et al. 1987, Malik
et al. 1989, Bigger et al. 1992)
• 1990 → Liikunta-alan tutkimuksia kuormituksen ja
palautumisen aikana
terveurheilija.fi 13
Sykevariaation taustaa
Vahvimmin vaikuttavia taustatekijöitä:
• perimä
• ikä
• sukupuoli
• asento
• hengitystaajuus
terveurheilija.fi 14
Sykevariaatio vs. syke
HR vs. RRI
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225
HR (bpm)
RRI(ms)
terveurheilija.fi 15
Sykevariaatioanalyysit
Matemaattisesti analyysimenetelmät voidaan jakaa
aikakenttämenetelmiin (time domain), joista edelleen
• tilastollisiin ja
• geometrisiin
sekä
taajuuskenttämenetelmiin (frequency domain), joista
edelleen
• parametrisiin ja
• nonparametrisiin.
terveurheilija.fi 16
Sykevariaatioanalyysit
Tilastollisia aikasarjamuuttujia mm.
• SDNN (ms), peräkkäisten RR-intervallien keskihajonta valitulta ajalta
• RMSSD (ms), perättäisten RR-intervallien erotuksen toisen potenssin
summan neliöjuuri
• pNN50 (%), suurempien kuin 50 ms RR-intervallien osuus prosentteina
• hyvä toistettavuus
• soveltuvat pitkiin mittausjaksoihin
terveurheilija.fi 17
Sykevariaatioanalyysit
Geometriset aikasarjamuuttujat
• SD1, vagaalinen variaatio
• SD2, kokonaisvariaatio
• laadulliset muutokset
• vähemmän tutkittu
Responses of the geometric indices of heart rate
variability to the active orthostatic test in women
de Abreu1et al. 2014.
terveurheilija.fi 18
Sykevariaation taajuusanalyysit
• Korkean taajuuden variaatio
(HFP, high frequency power, 0.15-0.4 Hz)
• vagaalisen aktiivisuuden säätelemä
• sisäänhengitettäessä vagaalisten hermosolujen inhibitio
• hengityksen taajuus ja syvyys vaikuttavat
• Matalan taajuuden variaatio
(LFP, low frequency power, 0.04-0.15)
• vagaalinen + sympaattinen aktiivisuus
• verenpaineen säätelymekanismit, baroreseptorirefleksit
• Erittäin matalan taajuuden variaatio
(VLFP, very low frequency power, alle 0.04 Hz)
• lämmön säätely, reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä
terveurheilija.fi 19
Sykevariaation taajuusanalyysit
• toistettavuus hieman heikompi kuin aikasarja-analyyseissä
• vaativat stationaarisen signaalin ‒ vakioidut lepomittaukset
• käytetään myös ns. normalisoituina yksikköinä (nu);
ei kerro absoluuttista määrää vaan HF:LF suhteen
• Mistä kertoo? mukana sekä vagaalista että sympaattista säätelyä.
Kumpi muuttuu?
• eri menetelmiä mm.
• Fast Fourier Transform
• Autoregressive modeling
terveurheilija.fi 20
Sykevariaation taajuusanalyysit
Heart Rate Variability: Standards of Measurement,
Physiological Interpretation, and Clinical Use.
Circulation. 93(5):1043-1065, March 1, 1996.
Interval tachogram of 256
consecutive RR values in a
normal subject at
a) supine rest
b) head-up tilt
C-D) Autoregressive
modeling
E-F) Fast Fourier transform
terveurheilija.fi 21
Aikataajuusanalyysi
An example of RRI periods (top) and the computed spectrogram of one subject during an incremental exercise, using STFT
analysis. X-axis = time (s), Y-axis = frequency (Hz), Z-axis = power spectral density (PSD, ms2/Hz) (Cottin et al. 2006).
• taajuusanalyysi
liukuvana
keskiarvona
jokaiselle
mittauspisteelle
• soveltuu
vaihtelevan
signaalin
analyysiin, esim.
kuormituksesta
palautuminen
terveurheilija.fi 22
Aika-taajuusanalyysin vaiheita
Saalasti 2003. Neural networks for heart rate time series analysis. Studies in Computing, University of Jyväskylä. Dissertation.
Signaalin resamplaus =
”tasavälistäminen”…
Analyysi-ikkunan mallin ja pituuden
valinta…
Turhien taajuuksien pois
suodattaminen…
Artefaktojen
manuaalinen/automaattinen poisto
terveurheilija.fi 23
Sykevariaatio kuormittumisen
arvioinnissa
Uusitalo A. 2000
Suomen Lääkärilehti
Naisurheilija
normaalissa
harjoittelutilanteessa
HR 48 lnt/min
SDRR 82 ms
Naisurheilija
ylikuormittuneena
HR 47 lnt/min
SDRR 12 ms
terveurheilija.fi 24
• On herkempi muutoksille kuin esim. leposyke.
• Fyysinen ja psyykkinen kuormitus vähentää sykevariaatiota
levossa.
• Palautuminen yksittäisestä kuormittavasta
(kestävyys)harjoituksesta voi kestää 24‒48 tuntia.
• Harjoituksen intensiteetti on ensisijainen vaikuttava tekijä,
myös harjoituksen pituus jos teho n. 60‒70 % wmax (vrt. epoc).
• Harjoituskuormituksen erot voivat näkyä jo ensimmäisten
palautumisminuuttien aikana.
Sykevariaatio kuormittumisen
arvioinnissa
terveurheilija.fi 25
Ota huomioon toistomittauksissa…
• Time of the day
• Time of the year
• Testing environment; humidity, temperature, lightness
• Use of caffeine, alcohol, tobacco etc. substances
• Nutrition and previous meal
• Medication
• Actual health
• Menstrual cycle
• Training history
• Training volume and intensity during previous days
• Time interval to previous exercise
• Quality and quantity of sleep
• Stress level (psychological, social, economical)
• Methodological
• Posture
• Identical collection, transportation, storage and analyze protocol
• Others
• Changes in blood volume
• Changes in weight
Uusitalo 2000, The physician and sportsmedicine
terveurheilija.fi 26
Kestävyysharjoittelu ja HRV
• Suorituskyvyn ja lepo-HRV yhteys? Ristiriitaisia tuloksia.
• Ylikuormittuminen yleensä vähentää sykevariaatiota levossa.
• Suurempi lepo-HRV on usein yhteydessä suorituskyvyn
kehittymiseen.
• Harjoittelun ohjelmointi HRV-ohjatusti on tuonut hyviä tuloksia.
(Kiviniemi ym. 2007+2010, Plews ym. 2013, Vesterinen ym. 2016)
terveurheilija.fi 27
Kestävyysharjoittelu ja HRV
Vesterinen et al. 2016. Medicine & Science in Sports & Exercise. 48(7):1347-1354.
terveurheilija.fi 28
Voimaharjoittelu ja HRV
• On tutkittu vähemmän kuin kestävyysharjoittelua.
• Yleensä voimaharjoittelujaksoilla ei vaikutusta
sykevariaatioon levossa. (Cooke and Carter 2004,
Heffernan et al. 2007, Karavirta et al. 2009,
Kingsley and Figueroa 2016, Madden et al. 2006)
• Toteutus yleensä kohtalaisella kuormituksella,
2‒3 krt/vko.
• Kuormituksen teho on vaihteleva.
terveurheilija.fi 29
Teknologian uusia tuulia
• useita HRV-appseja markkinoilla
• bluetooth (erillinen sykevyö) tai puhelimen kamera
(fotopletysmografia)
terveurheilija.fi 30
Stressiä, terveyttä, suorituskykyä…
This App can show and record the HRV with a Polar H7
sensor (other BLE sensors may work?!). You can also
export the recorded intervals if you want to use other
software or export the values as CSV and build your own
evaluation. The app can show:
RMSSD, SDNN, SDSD, pNN50, SD1, SD2, Pulse,
Power of LF&HF-Band with FFT Livespectrum, ØLF-
& ØHF-Frequency and Poincaré-Plot
CardioMood provides a scientific approach to your heart rate variability analysis.
With HRV Lite you will be able to:
✓ Take measurements of your HRV with unlimited durations
✓ Estimate your average stress level (Bayevsky Stress Index)
✓ Calculate time-domain HRV parameters (mRR, SDNN, RMSSD, pNN50)
✓ Detect and eliminate ectopic beats
✓ Sync with the CardioMood cloud
Monitor your Heart Rate and improve your Cardiorespiratory Coherence
with the Breathing Guide.
REDUCE STRESS, IMPROVE PERFORMANCES, BE PREPARED FOR
ACTION
Slow breathing exercises, performed with a breathing cycle of 10s
(cardiorespiratory resonance frequency), have been shown to help reduce
stress, improve performances and make you feel more relaxed and ready
for action. But how do you know you are actually doing your breathing
exercise well?
With SweetBeat HRV, you can see your stress levels in real
time, giving you the ability to take action to reduce stress.
SweetBeat’s Relax screen prompts you with a deep breathing
screen that includes calming images. The monitor stats screen
more widely referred to as the “geek” screen, shows all the metrics
being measured.
HRV For Training:
In competitive sports, improved performance is often affected by
alternating periods of intensive training with periods of relative rest.
SweetBeat HRV measures HRV, an objective measure of your
body’s response to each workout and provides training
recommendations based on the morning reading.
terveurheilija.fi 31
Tutkimuksia taustalla
Validation of a New Heart Rate Measurement Algorithm for Fingertip Recording
of Video Signals with Smartphones. Telemed J E Health. 2016 Aug;22(8):631-6. doi:
10.1089/tmj.2015.0212.
Koenig N1, Seeck A2, Eckstein J3, Mainka A2, Huebner T2, Voss A1, Weber S4.
Heart rate variability assessment with fingertip photoplethysmography and polar RS800cx as
compared with electrocardiography in obese adolescents. Blood Press Monit. 2015 Dec;20(6):351-60. doi:
10.1097/MBP.0000000000000143.
Vasconcellos FV1, Seabra A, Cunha FA, Montenegro RA, Bouskela E, Farinatti P.
Interchangeability between heart rate and photoplethysmography variabilities during sympathetic
stimulations. Physiol Meas. 2009 Dec;30(12):1357-69. doi: 10.1088/0967-3334/30/12/005. Epub 2009 Oct 28.
Charlot K1, Cornolo J, Brugniaux JV, Richalet JP, Pichon A.
A comparison of photoplethysmography and ECG recording to analyse heart rate variability
in healthy subjects.
Lu G, Yang F, Taylor JA, Stein JF.
J Med Eng Technol. 2009;33(8):634-41. doi: 10.3109/03091900903150998.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016 Aug;2016:2945-2949. doi: 10.1109/EMBC.2016.7591347.
Can PPG be used for HRV analysis?
Pinheiro N, Couceiro R, Henriques J, Muehlsteff J, Quintal I, Goncalves L, Carvalho P.
terveurheilija.fi 32
Kotiinvietäväksi…
• HRV on hyvä työkalu kokonaisvaltaisen
stressin/kuormittumisen seurantaan.
• Kuntotestaus ja kuormittumisen seuranta –
mahdollisuuksia!
• Herkkä muutoksille – vahvuus ja heikkous
• Menetelmien ja tulosten kriittinen arviointi,
löydöksen merkitys urheilijan arkeen? Vrt.
lillukanvarret
• Tiedä mitä mittaat!
terveurheilija.fi 33
Kotiinvietäväksi…
• Teknologia tuo mittaukset ”kaiken kansan ulottuville” –
mahdollisuuksia ja haasteita!
• Appseista saadaan parhaimmillaan lisäinfoa muun
kuormittumistiedon (tulokset, testit,
kontrolliharjoitukset, tuntemukset, valmentajan
silmä…) lisäksi.
• Perehdy kuitenkin taustoihin, sekä urheilijan että
mittarien.
terveurheilija.fi 34
KIITOS!
35terveurheilija.fi
1 of 35

Recommended

Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa by
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessaFyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa
Fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessaJanne Sallinen
286 views50 slides
Nuoren urheilijan alipalautumistila, Piia Kaikkonen by
Nuoren urheilijan alipalautumistila, Piia KaikkonenNuoren urheilijan alipalautumistila, Piia Kaikkonen
Nuoren urheilijan alipalautumistila, Piia KaikkonenUKK-instituutti
1.3K views21 slides
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne by
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneLiikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo Rinne
Liikkuvuuden ja liikehallinnan testaaminen. Marjo RinneUKK-instituutti
771 views20 slides
Systemaattiset katsaukset by
Systemaattiset katsauksetSystemaattiset katsaukset
Systemaattiset katsauksetKelan tutkimus / Research at Kela
491 views20 slides
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen by
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenUKK-instituutti
3.3K views33 slides
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020 by
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020Geropsykologia sallinen final 14.9.2020
Geropsykologia sallinen final 14.9.2020Janne Sallinen
50 views50 slides

More Related Content

More from UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...UKK-instituutti
113 views2 slides
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiUKK-instituutti
89 views3 slides
Physical activity recommendation after delivery by
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryUKK-instituutti
167 views20 slides
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsUKK-instituutti
133 views17 slides
Physical activity recommendation during pregnancy by
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyUKK-instituutti
414 views21 slides
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsUKK-instituutti
2K views15 slides

More from UKK-instituutti(20)

Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi... by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
Liikuntaraportti 2022: yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkumi...
UKK-instituutti113 views
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi by UKK-instituutti
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
UKK-instituutti89 views
Physical activity recommendation after delivery by UKK-instituutti
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
UKK-instituutti167 views
Physical activity recommendation for adults with functional limitations by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for adults with functional limitationsPhysical activity recommendation for adults with functional limitations
Physical activity recommendation for adults with functional limitations
UKK-instituutti133 views
Physical activity recommendation during pregnancy by UKK-instituutti
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
UKK-instituutti414 views
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
UKK-instituutti2K views
Physical activity recommendation for over 65-year-olds by UKK-instituutti
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
UKK-instituutti637 views
Motionsrekommendation för över 65-åringar by UKK-instituutti
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
UKK-instituutti679 views
Anpassade motionsrekommendationer by UKK-instituutti
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
UKK-instituutti256 views
Liikkumisen suositus raskaana olevalle by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti17.1K views
Soveltavan liikkumisen suositus by UKK-instituutti
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
UKK-instituutti3.6K views
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va... by UKK-instituutti
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
UKK-instituutti88 views
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn by UKK-instituutti
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
UKK-instituutti131 views
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love by UKK-instituutti
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & LoveLiikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
Liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohje Peace & Love
UKK-instituutti118 views
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen by UKK-instituutti
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
UKK-instituutti47 views
Lasten ja nuorten liikkumissuositus by UKK-instituutti
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
UKK-instituutti36.3K views
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
UKK-instituutti36.6K views
Liikkumisen suositus aikuisille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus aikuisilleLiikkumisen suositus aikuisille
Liikkumisen suositus aikuisille
UKK-instituutti76.1K views
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä... by UKK-instituutti
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
UKK-instituutti415 views
Liikkumisen suositus synnyttäneille by UKK-instituutti
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti15.8K views

Tiedettä teknologian takana – taustaa kuormittumisen ja palautumisen arviointiin, Piia Kaikkonen

 • 1. Tiedettä teknologian takana – taustaa kuormittumisen ja palautumisen arviointiin Piia Kaikkonen, LitT, testauspäällikkö, Tampereen Urheilulääkäriasema Kuntotestauspäivät 15.‒16.3.2017
 • 2. Sisältöä 1) Kuormittuminen ja palautuminen 2) Käytettyjä menetelmiä 3) Sykevariaation perusteita 4) Harjoittelu ja sykevariaatio 5) Uutta teknologiaa (ylikuormitus) terveurheilija.fi 2
 • 3. (ylikuormitus) Ylikuormitusperiaate ja superkompensaatio Elinjärjestelmien ylikuormitus ja autonomisten prosessien riittävä palautuminen, superkompensaatio AIKA SUORITUSKYKY Elinjärjestelmien ylikuormitus ja autonomisten prosessien riittämätön palautuminen terveurheilija.fi 3
 • 4. Kuormittuuko? Palautuuko? HOMEOSTAASI Neurofysiologiset säätelymekanismit joko lisäävät tai vähentävät elimistön fysiologista reaktiivisuutta kuormittaviin tilanteisiin.Yksilöllinen kuormituksen sieto ja reaktiivisuus! Pitkittynyt liiallinen kuormitus lisää herkkyyttä stressille. terveurheilija.fi 4
 • 5. Kuormittuminen ja ylikuormittuminen OR = overreaching NFOR = non-functional overreaching FOR = functional overreaching OT = overtraining OTS = overtraining syndrome PROSESSI HARJOITTELU TEHOSTETTU HARJOITTELU LOPPUTULOS PALAUTUMINEN Päiv(i)ä Päiviä-viikkoja Viikkoja-kuukausia Kuukausia-…… SUORITUSKYKY Parantunut (ylikuormitus) Akuutti väsymys Toiminnallinen ylikuormitus Ei-toiminnallinen ylikuormitus Ylikuormitus- oireyhtymä (OTS) Hetkellinen heikkeneminen, esim. leiri Ennallaan, heikkenee Heikentynyt (pitkästä levosta huolimatta) Mukaeltu: Meeusen ym. 2012 MSSE terveurheilija.fi 5
 • 6. Ulkoinen harjoituskuormitus (external training load) (ylikuormitus) • harjoituksen kesto • harjoituksen intensiteetti (absoluuttinen/suhteellinen) • voima, nopeus, matka, teho • harjoitusten useus • (palautusaikojen pituus/määrä) terveurheilija.fi 6
 • 7. Fysiologinen harjoituskuormitus (internal training load) (ylikuormitus) • HR + HRV • koettu rasitus/väsymys (RPE) • laktaatti • EPOC • kyselyt ja päiväkirjat ------------------------------- • TRIMP (Training Impulse, HR + kesto min) • TRIMPi (Training Impulseindividual, HR + Bla + kesto min) • session RPE (RPE 1-10 + kesto min) • psykomotoriset testit • hermolihasjärjestelmän toiminta (esim. hyppytestit) • biokemialliset muutokset (esim. testosteroni, kortisoli, kreatiinikinaasi)? terveurheilija.fi 7
 • 8. Kuormittumisen arviointi Variable Units/descriptors Frequency Sessions per day, week, month Time Seconds, minutes, hours Intensity Absolute, relative Type Modality, environment Maximal effort Maximum mean power, jump height Repeat efforts Number of efforts, quality of efforts Training volume Time, intensity Perception of effort RPE Perception of fatigue and recovery Questionnaires; REST-Q, VAS Illness Incidence, duration Injury Type, duration Biochemistry and hormone analysis Baseline, response to exercise Technique Movement deviations Body composition Total body weight, fat mass, fat-free mass Sleep Quality, quantity, routine Psychology Stress, anxiety, motivation Sensations Hopeful, neutral, hopeless (ylikuormitus) Halson S. 2014 .; 44(Suppl 2): 139–147. Sports Med terveurheilija.fi 8
 • 9. Vaatimuksia päivittäiseen kuormittumisen arviointiin (ylikuormitus) • validi mittaamaan fysiologista kuormittumista Huom! Mitä elinjärjestelmiä kuormitetaan? • riittävän herkkä reagoimaan muutoksiin • helppokäyttöinen päivittäisessä harjoittelussa • edullinen terveurheilija.fi 9
 • 10. Päivittäisen kuormittumisen arviointi (ylikuormitus) EPOC • validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista • herkkä muutoksille • edullinen • helppokäyttöinen RPE • validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista • herkkä muutoksille • edullinen • helppokäyttöinen Laktaatti • validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista • herkkä muutoksille • edullinen • helppokäyttöinen HR + HRV • validi mittaamaan kokonaisvaltaista kuormittumista • herkkä muutoksille • edullinen • helppokäyttöinen terveurheilija.fi 10
 • 11. Sykevariaatio • sydämen lyöntien välisen ajan (RR-intervallit) vaihtelua • noninvasiivinen sydämen autonomisen säätelyn arviointi • paljon kliinisiä ja urheilufysiologisia tutkimuksia terveurheilija.fi 11
 • 12. Parasympaattinen hermosto • Vagus, 10. aivohermo • hermottaa AV- solmuketta • sinusrytmi ilman hermostollista vaikutusta n. 110- 120 bpm terveurheilija.fi 12
 • 13. Sykevariaation taustaa • 1965: kliininen merkitys sikiötutkimuksissa (Hon and Lee) • 1970: testejä autonomisesta neuropatiasta diabeetikoilla (Ewing et al.) • 1977: pienentynyt HRV yhteydessä suurempaan kuolleisuusriskiin infarktipotilailla (Wolf et al.) • 1981: 1. tutkimus taajuusanalyysilla, jolla tarkempaa tietoa vagaalinen vs. sympaattinen(Akselrod et al.) • 1980-luvun loppu: vahva ja itsenäinen ennustaja kuolleisuudelle infarktin jälkeen (Kleiger et al. 1987, Malik et al. 1989, Bigger et al. 1992) • 1990 → Liikunta-alan tutkimuksia kuormituksen ja palautumisen aikana terveurheilija.fi 13
 • 14. Sykevariaation taustaa Vahvimmin vaikuttavia taustatekijöitä: • perimä • ikä • sukupuoli • asento • hengitystaajuus terveurheilija.fi 14
 • 15. Sykevariaatio vs. syke HR vs. RRI 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 HR (bpm) RRI(ms) terveurheilija.fi 15
 • 16. Sykevariaatioanalyysit Matemaattisesti analyysimenetelmät voidaan jakaa aikakenttämenetelmiin (time domain), joista edelleen • tilastollisiin ja • geometrisiin sekä taajuuskenttämenetelmiin (frequency domain), joista edelleen • parametrisiin ja • nonparametrisiin. terveurheilija.fi 16
 • 17. Sykevariaatioanalyysit Tilastollisia aikasarjamuuttujia mm. • SDNN (ms), peräkkäisten RR-intervallien keskihajonta valitulta ajalta • RMSSD (ms), perättäisten RR-intervallien erotuksen toisen potenssin summan neliöjuuri • pNN50 (%), suurempien kuin 50 ms RR-intervallien osuus prosentteina • hyvä toistettavuus • soveltuvat pitkiin mittausjaksoihin terveurheilija.fi 17
 • 18. Sykevariaatioanalyysit Geometriset aikasarjamuuttujat • SD1, vagaalinen variaatio • SD2, kokonaisvariaatio • laadulliset muutokset • vähemmän tutkittu Responses of the geometric indices of heart rate variability to the active orthostatic test in women de Abreu1et al. 2014. terveurheilija.fi 18
 • 19. Sykevariaation taajuusanalyysit • Korkean taajuuden variaatio (HFP, high frequency power, 0.15-0.4 Hz) • vagaalisen aktiivisuuden säätelemä • sisäänhengitettäessä vagaalisten hermosolujen inhibitio • hengityksen taajuus ja syvyys vaikuttavat • Matalan taajuuden variaatio (LFP, low frequency power, 0.04-0.15) • vagaalinen + sympaattinen aktiivisuus • verenpaineen säätelymekanismit, baroreseptorirefleksit • Erittäin matalan taajuuden variaatio (VLFP, very low frequency power, alle 0.04 Hz) • lämmön säätely, reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä terveurheilija.fi 19
 • 20. Sykevariaation taajuusanalyysit • toistettavuus hieman heikompi kuin aikasarja-analyyseissä • vaativat stationaarisen signaalin ‒ vakioidut lepomittaukset • käytetään myös ns. normalisoituina yksikköinä (nu); ei kerro absoluuttista määrää vaan HF:LF suhteen • Mistä kertoo? mukana sekä vagaalista että sympaattista säätelyä. Kumpi muuttuu? • eri menetelmiä mm. • Fast Fourier Transform • Autoregressive modeling terveurheilija.fi 20
 • 21. Sykevariaation taajuusanalyysit Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and Clinical Use. Circulation. 93(5):1043-1065, March 1, 1996. Interval tachogram of 256 consecutive RR values in a normal subject at a) supine rest b) head-up tilt C-D) Autoregressive modeling E-F) Fast Fourier transform terveurheilija.fi 21
 • 22. Aikataajuusanalyysi An example of RRI periods (top) and the computed spectrogram of one subject during an incremental exercise, using STFT analysis. X-axis = time (s), Y-axis = frequency (Hz), Z-axis = power spectral density (PSD, ms2/Hz) (Cottin et al. 2006). • taajuusanalyysi liukuvana keskiarvona jokaiselle mittauspisteelle • soveltuu vaihtelevan signaalin analyysiin, esim. kuormituksesta palautuminen terveurheilija.fi 22
 • 23. Aika-taajuusanalyysin vaiheita Saalasti 2003. Neural networks for heart rate time series analysis. Studies in Computing, University of Jyväskylä. Dissertation. Signaalin resamplaus = ”tasavälistäminen”… Analyysi-ikkunan mallin ja pituuden valinta… Turhien taajuuksien pois suodattaminen… Artefaktojen manuaalinen/automaattinen poisto terveurheilija.fi 23
 • 24. Sykevariaatio kuormittumisen arvioinnissa Uusitalo A. 2000 Suomen Lääkärilehti Naisurheilija normaalissa harjoittelutilanteessa HR 48 lnt/min SDRR 82 ms Naisurheilija ylikuormittuneena HR 47 lnt/min SDRR 12 ms terveurheilija.fi 24
 • 25. • On herkempi muutoksille kuin esim. leposyke. • Fyysinen ja psyykkinen kuormitus vähentää sykevariaatiota levossa. • Palautuminen yksittäisestä kuormittavasta (kestävyys)harjoituksesta voi kestää 24‒48 tuntia. • Harjoituksen intensiteetti on ensisijainen vaikuttava tekijä, myös harjoituksen pituus jos teho n. 60‒70 % wmax (vrt. epoc). • Harjoituskuormituksen erot voivat näkyä jo ensimmäisten palautumisminuuttien aikana. Sykevariaatio kuormittumisen arvioinnissa terveurheilija.fi 25
 • 26. Ota huomioon toistomittauksissa… • Time of the day • Time of the year • Testing environment; humidity, temperature, lightness • Use of caffeine, alcohol, tobacco etc. substances • Nutrition and previous meal • Medication • Actual health • Menstrual cycle • Training history • Training volume and intensity during previous days • Time interval to previous exercise • Quality and quantity of sleep • Stress level (psychological, social, economical) • Methodological • Posture • Identical collection, transportation, storage and analyze protocol • Others • Changes in blood volume • Changes in weight Uusitalo 2000, The physician and sportsmedicine terveurheilija.fi 26
 • 27. Kestävyysharjoittelu ja HRV • Suorituskyvyn ja lepo-HRV yhteys? Ristiriitaisia tuloksia. • Ylikuormittuminen yleensä vähentää sykevariaatiota levossa. • Suurempi lepo-HRV on usein yhteydessä suorituskyvyn kehittymiseen. • Harjoittelun ohjelmointi HRV-ohjatusti on tuonut hyviä tuloksia. (Kiviniemi ym. 2007+2010, Plews ym. 2013, Vesterinen ym. 2016) terveurheilija.fi 27
 • 28. Kestävyysharjoittelu ja HRV Vesterinen et al. 2016. Medicine & Science in Sports & Exercise. 48(7):1347-1354. terveurheilija.fi 28
 • 29. Voimaharjoittelu ja HRV • On tutkittu vähemmän kuin kestävyysharjoittelua. • Yleensä voimaharjoittelujaksoilla ei vaikutusta sykevariaatioon levossa. (Cooke and Carter 2004, Heffernan et al. 2007, Karavirta et al. 2009, Kingsley and Figueroa 2016, Madden et al. 2006) • Toteutus yleensä kohtalaisella kuormituksella, 2‒3 krt/vko. • Kuormituksen teho on vaihteleva. terveurheilija.fi 29
 • 30. Teknologian uusia tuulia • useita HRV-appseja markkinoilla • bluetooth (erillinen sykevyö) tai puhelimen kamera (fotopletysmografia) terveurheilija.fi 30
 • 31. Stressiä, terveyttä, suorituskykyä… This App can show and record the HRV with a Polar H7 sensor (other BLE sensors may work?!). You can also export the recorded intervals if you want to use other software or export the values as CSV and build your own evaluation. The app can show: RMSSD, SDNN, SDSD, pNN50, SD1, SD2, Pulse, Power of LF&HF-Band with FFT Livespectrum, ØLF- & ØHF-Frequency and Poincaré-Plot CardioMood provides a scientific approach to your heart rate variability analysis. With HRV Lite you will be able to: ✓ Take measurements of your HRV with unlimited durations ✓ Estimate your average stress level (Bayevsky Stress Index) ✓ Calculate time-domain HRV parameters (mRR, SDNN, RMSSD, pNN50) ✓ Detect and eliminate ectopic beats ✓ Sync with the CardioMood cloud Monitor your Heart Rate and improve your Cardiorespiratory Coherence with the Breathing Guide. REDUCE STRESS, IMPROVE PERFORMANCES, BE PREPARED FOR ACTION Slow breathing exercises, performed with a breathing cycle of 10s (cardiorespiratory resonance frequency), have been shown to help reduce stress, improve performances and make you feel more relaxed and ready for action. But how do you know you are actually doing your breathing exercise well? With SweetBeat HRV, you can see your stress levels in real time, giving you the ability to take action to reduce stress. SweetBeat’s Relax screen prompts you with a deep breathing screen that includes calming images. The monitor stats screen more widely referred to as the “geek” screen, shows all the metrics being measured. HRV For Training: In competitive sports, improved performance is often affected by alternating periods of intensive training with periods of relative rest. SweetBeat HRV measures HRV, an objective measure of your body’s response to each workout and provides training recommendations based on the morning reading. terveurheilija.fi 31
 • 32. Tutkimuksia taustalla Validation of a New Heart Rate Measurement Algorithm for Fingertip Recording of Video Signals with Smartphones. Telemed J E Health. 2016 Aug;22(8):631-6. doi: 10.1089/tmj.2015.0212. Koenig N1, Seeck A2, Eckstein J3, Mainka A2, Huebner T2, Voss A1, Weber S4. Heart rate variability assessment with fingertip photoplethysmography and polar RS800cx as compared with electrocardiography in obese adolescents. Blood Press Monit. 2015 Dec;20(6):351-60. doi: 10.1097/MBP.0000000000000143. Vasconcellos FV1, Seabra A, Cunha FA, Montenegro RA, Bouskela E, Farinatti P. Interchangeability between heart rate and photoplethysmography variabilities during sympathetic stimulations. Physiol Meas. 2009 Dec;30(12):1357-69. doi: 10.1088/0967-3334/30/12/005. Epub 2009 Oct 28. Charlot K1, Cornolo J, Brugniaux JV, Richalet JP, Pichon A. A comparison of photoplethysmography and ECG recording to analyse heart rate variability in healthy subjects. Lu G, Yang F, Taylor JA, Stein JF. J Med Eng Technol. 2009;33(8):634-41. doi: 10.3109/03091900903150998. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016 Aug;2016:2945-2949. doi: 10.1109/EMBC.2016.7591347. Can PPG be used for HRV analysis? Pinheiro N, Couceiro R, Henriques J, Muehlsteff J, Quintal I, Goncalves L, Carvalho P. terveurheilija.fi 32
 • 33. Kotiinvietäväksi… • HRV on hyvä työkalu kokonaisvaltaisen stressin/kuormittumisen seurantaan. • Kuntotestaus ja kuormittumisen seuranta – mahdollisuuksia! • Herkkä muutoksille – vahvuus ja heikkous • Menetelmien ja tulosten kriittinen arviointi, löydöksen merkitys urheilijan arkeen? Vrt. lillukanvarret • Tiedä mitä mittaat! terveurheilija.fi 33
 • 34. Kotiinvietäväksi… • Teknologia tuo mittaukset ”kaiken kansan ulottuville” – mahdollisuuksia ja haasteita! • Appseista saadaan parhaimmillaan lisäinfoa muun kuormittumistiedon (tulokset, testit, kontrolliharjoitukset, tuntemukset, valmentajan silmä…) lisäksi. • Perehdy kuitenkin taustoihin, sekä urheilijan että mittarien. terveurheilija.fi 34