SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
Liikkumattomuuden lasku kasvaa
–
vähäisen fyysisen aktiivisuuden
ja heikon fyysisen kunnon
yhteiskunnalliset kustannukset
5.4.2018 tiedotustilaisuus
Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti
Päivi Kolu, tutkija, UKK-instituutti
• Liikkumattomuuden määritelmä raportissa
• Mitä kustannuksia liikkumattomuus aiheuttaa?
• Terveydenhuollon & tuottavuuskustannukset
• Ikääntyvien koti- ja laitoshoidon kustannukset
• Tuloverojen menetys
• Työttömyysturvaetuudet
• Syrjäytymisen kustannukset
• Entä mitä huono kunto maksaa?
• Miten liikkumattomuuden hintaa voi pienentää?
2
Sisältö
17.4.2018
• UKK-instituutti: Päivi Kolu, Kari Tokola, Jani Raitanen,
Harri Sievänen, Tommi Vasankari
• Jyväskylän yo: Jaana Kari, Jaakko Pehkonen
• LIKES: Eino Havas, Tuija Tammelin
• Puolustusvoimat: Harri Koski, Kai Pihlainen, Matti
Santtila, Heikki Kyröläinen
• Ramboll Oy: Janne Jalava
ISO KIITOS TIIMILLE!
3
Tekijät
17.4.2018
5
Fyysisen aktiivisuuden yhteydet terveyteen,
terveydenhuoltomenoihin sekä koulutus- ja
työuriin.
17.4.2018
• Terveydenhuollon suorat kustannukset -kustannuksia, joita muodostuu sekä
perus- että erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneistä ja vuodeosastopäivistä ja
lääkityksestä
• Tuottavuuskustannus -muodostuu tuotannon menetysten takia, kuten
sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja ennenaikaisista kuolemisista
• Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan terveysliikuntasuosituksen
mukaista reipasta tai rasittavaa kestävyysliikuntaa, jonka toteutus on jaettu
usealle päivälle viikossa. Liikunnan terveysvaikutusten saavuttamiseksi
terveysliikuntasuosituksen mukainen vähintään 2,5 tunnin reipastehoinen tai 75
minuutin rasittava liikunta-annos on suositeltavaa jakaa pienempiin kerta-
annoksiin tasaisesti viikon ajalle.
• Vähäinen fyysinen aktiivisuus -viikoittainen fyysisen aktiivisuuden määrä, joka
jää alle kestävyysliikuntasuosituksen raja-arvojen
• Termiä liikkumattomuus käytetään eräänlaisena summakäsitteenä kuvaamaan
sekä liian vähäistä fyysistä aktiivisuutta että runsasta paikallaanoloa
17.4.2018 6
Käsitteiden määrittely
• 1. Määritellä kattavasti, mitä liian vähäisen liikunnan yhteiskunnallisilla
kustannuksilla tarkoitetaan.
• 2. Selvittää onko fyysinen kunto yhteydessä yhteiskunnallisiin kustannuksiin.
• 3. Selvittää onko fyysinen aktiivisuus ja liikunnan määrä yhteydessä
yhteiskunnallisiin kustannuksiin.
• 4. Selvittää onko runsas istuminen ja muu paikallaanolon määrä yhteydessä
yhteiskunnallisiin kustannuksiin.
• 5. Arvioida terveydenhuollossa jo käytössä olevan Liikuntaneuvonnan
palveluketjun ja käytäntöön helposti sovellettavan hoitohenkilökunnan
alaselkäkivun liikunta- ja neuvontaintervention kustannusvaikuttavuutta.
• 6. Rakentaa mallia, jolla fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja
paikallaanolon aiheuttamia kustannuksia voidaan jatkossa seurata.
17.4.2018 7
Raportin tavoite
• Vain joka neljäs 20–89 -vuotias kansalainen harrastaa
terveyden kannalta riittävästi kestävyysliikuntaa
viikoittain.
17.4.2018 8
Väestön fyysinen aktiivisuus
75% 25%
17.4.2018 9
Suhteellinen riski ja väestöosuus
17.4.2018 10
Terveydenhuollon kustannukset ja
tuottavuuskustannukset
• Vähäisen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamat suorat
kustannukset ovat 595 miljoonaa euroa, joka on 3,0 %
Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista.
• Liian vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuu
vuodessa 4.4 miljardia € kustannukset.
17.4.2018 11
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden suorat &
tuottavuuskustannukset
• Väestön liikkumattomien osuuden vähentyminen 75
%:sta 70 %:iin toisi 214 miljoonan euron säästöt
vuodessa vähentyneiden suorien ja
tuottavuuskustannusten myötä.
• Liikkumattomien osuuden pieneneminen 75 %:sta
60 %:iin merkitsisi 665 miljoonan euron vuotuisia
säästöjä.
• Mikäli liikkumattomien osuus pienisi 50 %:iin, tarkoittaisi
se laskennallisesti 1,15 miljardin euron vuotuisia
säästöjä.
17.4.2018 12
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden suorat &
tuottavuuskustannukset
17.4.2018 13
Ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannukset
17.4.2018 14
Koti- ja laitoshoidon kustannukset
• Arvion mukaan liikunnallisen elämäntavan yleistyminen
vähentäisi ikääntyvän väestön vuotuisia koti- ja
laitoshoidon kustannuksia vuosittain noin 150 miljoonalla
eurolla.
17.4.2018 15
Ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannukset
17.4.2018 16
Syrjäytymisen kustannukset
• Harrastustoiminnan, kuten liikunnan, avulla on
mahdollista ehkäistä syrjäytymistä, mutta myös
edesauttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle
jääneen nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan.
• Arviomme mukaan 5–10 % nuorten syrjäytymisestä olisi
ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä, mikä
tarkoittaisi yhteiskunnalle 70–140 miljoonaa euroa
vähäisempiä kustannuksia.
17.4.2018 17
Liikkumattomuuden hinta /syrjäytyminen
17.4.2018 18
Huono kunto ja sairauspoissaolot?
17.4.2018 19
Varusmiespalveluksen aloittajien keskimääräinen 12 min juoksutestin
tulos ja ennustemallit aikaisempien vuosien pohjalta lasketuille tulevien
vuosien tuloksille.
17.4.2018 Alatunnisteteksti 20
Huono kunto ja sairauspoissaolot
17.4.2018 Alatunnisteteksti 21
Sairauspoissaolojen keskiarvon suhde eri
kuntoluokissa heikoimpaan kuntoluokkaan
verrattuna.
• Mikäli Puolustusvoimien kuntotulosten ja
sairauspoissaolojen yhteys olisi yleistettävissä
työväestöön, tarkoittaisi heikkokuntoisten määrän 7-
kertaistuminen 234 miljoonan euron vuotuisia
kustannuksia.
17.4.2018 22
Huono kunto & sairauspoissaolot
• Nuoruuden vapaa-ajan liikunta on positiivisesti
yhteydessä koulutusvuosien määrään ja
todennäköisyyteen korkea-asteen koulutukselle.
• Nuoruuden vapaa-ajan liikunta on positiivisesti
yhteydessä todennäköisyyteen, että henkilöllä on
vähintään jokin perusasteen jälkeinen tutkinto. Tulos on
nähtävissä erityisesti pojilla.
• Liikunta-aktiivisuuden väheneminen 12 ja 15 ikävuoden
välillä on yhteydessä korkea-asteen koulutuksen
alhaisempaan todennäköisyyteen.
17.4.2018 23
Nuoruuden liikunta ja työurat
17.4.2018 24
Kumulatiiviset ansiotulot & liikunta
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vapaa-ajan liikuntaindeksi 15-vuotiaana
17.4.2018 25
Tuloverot ja työttömyysetuudet
• Keskimäärin nuorena vähän liikkunut maksaa 35-
vuotiaana tuloveroja noin 2 800 euroa vähemmän
vuodessa ja heille maksetaan noin 800 euroa
työttömyysturvaetuuksia enemmän vuodessa muihin
verrattuna.
• Väestötasolla tuloverojen menetys on 1,4–2,8 miljardia
euroa, työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa
euroa vuodessa.
17.4.2018 26
Tuloverot ja työttömyysetuudet & liikunta
• Keskimäärin nuorena vähän liikkunut maksaa 35-
vuotiaana tuloveroja noin 2 800 euroa vähemmän
vuodessa ja heille maksetaan noin 800 euroa
työttömyysturvaetuuksia enemmän vuodessa muihin
verrattuna.
• Väestötasolla tuloverojen menetys on 1,4–2,8 miljardia
euroa, työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa
euroa vuodessa.
17.4.2018 28
Tuloverot ja työttömyysetuudet & liikunta
• Global Burden of Disease -verkoston laskelmien mukaan
tulevaisuudessa Suomenkin terveydenhuollon suorien
kustannusten on arvioitu kasvavan 29 % vuoteen 2030 ja
58 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2014
kustannuksiin.
• Kustannusten kasvun hillintäkin tulevaisuudessa voisi
olla liikkumattomuuden näkökulmasta hyvin kannattavaa.
• Potentiaali on suuri, koska niin harva meistä täyttää
suositukset!
17.4.2018 29
Entä kustannukset tulevaisuudessa?
• Väestötason toimenpiteet arjen liikkumisen edistämiseksi
(toisaalta kaavoitus, rakentaminen ym. ja toisaalta kannusteet
esim. sähköpyörä).
• Vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia toimenpiteitä tulisi
toteuttaa merkittävästi nykyistä enemmän liikkumattomuuden
yhteiskunnallisten kustannusten aiheuttamiin riskiryhmiin,
kuten elintapasairauksia omaaviin tai suuren riskin henkilöihin,
syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, kaiken ikäisiin huonon
fyysisen kunnon omaaviin henkilöihin ja heikentyneen
toimintakyvyn omaaviin ikääntyneisiin (vaikuttavuuden
mittaaminen on oleellista – tieto myös omille ”valmentajille” /
hoitajille / lääkäreille).
17.4.2018 30
Mitä kannattaisi tehdä?
CDC:n suositusten päivitys
• 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committeen
raporttiluonnoksen poimintoja:
• 10 min aikaraja poistuu – lyhyempi kestoinenkin liikkuminen on
hyväksi!
• Light physical activity – korvaamalla kevyellä liikkumisella
paikallaanoloa, voi vähentää kuolemanriskiä, sydänkuolleisuutta,
tyypin 2 DM.
• Henkilö joka ei täytä liikuntasuositusta – hyötyy paikallaanolon
vähentämisestä, MVPA:n lisäämisestä tai näiden yhdistelmästä.
• Enää ei riitä, että kirjataan vain ne ”varsinaiset viikon
liikuntahetket”, vaan tarvitaan koko paikallaanolon ja
liikkumisen spektri!
Suomessa löytyy mitattua väestötietoa
– olemme siis jo uusien suositusten mukaisesti
näitä seuranneet
Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
Kiitos!
Liikkumisen objektiivinen mittaaminen on
merkittävä kehitysaskel!
Kiitos!

More Related Content

What's hot

ნარჩენების მართვა, რეციკლირება
ნარჩენების მართვა, რეციკლირებანარჩენების მართვა, რეციკლირება
ნარჩენების მართვა, რეციკლირებაNato Khuroshvili
 
ნარჩენების მართვა
ნარჩენების მართვანარჩენების მართვა
ნარჩენების მართვაNineli Kuxalashvili
 
ბლოგის პრეზენტაცია (1)
ბლოგის პრეზენტაცია (1)ბლოგის პრეზენტაცია (1)
ბლოგის პრეზენტაცია (1)MariDjabbarovaa
 
Dossier sponsoring 4l trophy 2013 terre des hommes
Dossier sponsoring 4l trophy 2013  terre des hommesDossier sponsoring 4l trophy 2013  terre des hommes
Dossier sponsoring 4l trophy 2013 terre des hommesL MP
 
ასო ბგერა თ
ასო ბგერა თასო ბგერა თ
ასო ბგერა თkhutsiberidze
 
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2Eka Tskhadaia
 
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)alinasmir
 
ნაადრევი ქორწინება.pdf
ნაადრევი ქორწინება.pdfნაადრევი ქორწინება.pdf
ნაადრევი ქორწინება.pdfmariana809029
 
მართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიმართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიLarisa Kavtaradze
 
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""mananasvanadze
 
ნარჩენების მყარი მართვა
ნარჩენების მყარი მართვანარჩენების მყარი მართვა
ნარჩენების მყარი მართვაNato Khuroshvili
 
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებში
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებშიინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებში
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებშიAsmat Diasamidze
 
Palvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun työkalutPalvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun työkalutSatu Miettinen
 

What's hot (20)

კომპასი
კომპასიკომპასი
კომპასი
 
ნარჩენების მართვა, რეციკლირება
ნარჩენების მართვა, რეციკლირებანარჩენების მართვა, რეციკლირება
ნარჩენების მართვა, რეციკლირება
 
ნარჩენების მართვა
ნარჩენების მართვანარჩენების მართვა
ნარჩენების მართვა
 
ზმნისწინი
ზმნისწინიზმნისწინი
ზმნისწინი
 
ბლოგის პრეზენტაცია (1)
ბლოგის პრეზენტაცია (1)ბლოგის პრეზენტაცია (1)
ბლოგის პრეზენტაცია (1)
 
Adreuli qorwineba
Adreuli qorwinebaAdreuli qorwineba
Adreuli qorwineba
 
ზმნა
ზმნაზმნა
ზმნა
 
Dossier sponsoring 4l trophy 2013 terre des hommes
Dossier sponsoring 4l trophy 2013  terre des hommesDossier sponsoring 4l trophy 2013  terre des hommes
Dossier sponsoring 4l trophy 2013 terre des hommes
 
ასო ბგერა თ
ასო ბგერა თასო ბგერა თ
ასო ბგერა თ
 
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2
ნიკოლოზ ბარათაშვილი 2
 
წმინდა ნინო
წმინდა ნინოწმინდა ნინო
წმინდა ნინო
 
მჟავა
მჟავამჟავა
მჟავა
 
Kolmnurga kõrgus
Kolmnurga kõrgusKolmnurga kõrgus
Kolmnurga kõrgus
 
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)
4. klass lemmikraamat ja lemmikfilm (1)
 
ნაადრევი ქორწინება.pdf
ნაადრევი ქორწინება.pdfნაადრევი ქორწინება.pdf
ნაადრევი ქორწინება.pdf
 
მართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიმართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედი
 
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""
არჩილ სულაკაური ,,ბიჭი და ძაღლი""
 
ნარჩენების მყარი მართვა
ნარჩენების მყარი მართვანარჩენების მყარი მართვა
ნარჩენების მყარი მართვა
 
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებში
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებშიინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებში
ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულსა და ინგლისურ ენებში
 
Palvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun työkalutPalvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun työkalut
 

Similar to Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu

Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...
Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...
Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...Business Turku
 
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi Kolu
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi KoluVähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi Kolu
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi KoluUKK-instituutti
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Työterveyslaitos
 
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...THL
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioEHYT
 
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.Eero Siljander
 
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...THL
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi Kolu
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi KoluLiikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi Kolu
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi KoluUKK-instituutti
 
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroTHL
 
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?Sitra / Hyvinvointi
 
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...THL
 
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminenSosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminenTHL
 
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmäHallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmäSTN IMPRO
 
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinäKansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinäTHL
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenTHL
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...THL
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...EHYT
 

Similar to Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu (20)

Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...
Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...
Liikkumattomuus - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteena 3.5.2018, M...
 
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi Kolu
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi KoluVähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi Kolu
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnalliset kustannukset. Päivi Kolu
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
 
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.
Terveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset pitkällä aikavälillä.
 
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...
Talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio - punnittua pohdiskelua TERVE-SOS ...
 
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
Toni Ruohonen: Paljon palveluja käyttävien sote-asiakkaiden hoitopolut Kainuu...
 
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi Kolu
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi KoluLiikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi Kolu
Liikkumattomuuden haitat ja niiden ehkäisy kustannusvaikuttavasti. Päivi Kolu
 
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
 
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?
 
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
Marina erhola miten thl asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys ja päihd...
 
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminenSosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen
Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen
 
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmäHallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
Hallitusohjelma ja sote-palvelujärjestelmä
 
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinäKansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä
 
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
Perhoniemi 30.3.2022 Runsas avosairaanhoidon käyttö ennakoi sairauspäivärahak...
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
 
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
Mikko Tamminen: Opioidikorvaushoito yhteisasiakkuus ja osallisuus (maa)kunnis...
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
 
Liikunta osaksi elämää
Liikunta osaksi elämääLiikunta osaksi elämää
Liikunta osaksi elämää
 

More from UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsUKK-instituutti
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarUKK-instituutti
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerUKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleUKK-instituutti
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusUKK-instituutti
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...UKK-instituutti
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynUKK-instituutti
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenUKK-instituutti
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusUKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleUKK-instituutti
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...UKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleUKK-instituutti
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaUKK-instituutti
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenUKK-instituutti
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiUKK-instituutti
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenUKK-instituutti
 

More from UKK-instituutti (20)

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
 

Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu

 • 1. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset 5.4.2018 tiedotustilaisuus Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti Päivi Kolu, tutkija, UKK-instituutti
 • 2. • Liikkumattomuuden määritelmä raportissa • Mitä kustannuksia liikkumattomuus aiheuttaa? • Terveydenhuollon & tuottavuuskustannukset • Ikääntyvien koti- ja laitoshoidon kustannukset • Tuloverojen menetys • Työttömyysturvaetuudet • Syrjäytymisen kustannukset • Entä mitä huono kunto maksaa? • Miten liikkumattomuuden hintaa voi pienentää? 2 Sisältö 17.4.2018
 • 3. • UKK-instituutti: Päivi Kolu, Kari Tokola, Jani Raitanen, Harri Sievänen, Tommi Vasankari • Jyväskylän yo: Jaana Kari, Jaakko Pehkonen • LIKES: Eino Havas, Tuija Tammelin • Puolustusvoimat: Harri Koski, Kai Pihlainen, Matti Santtila, Heikki Kyröläinen • Ramboll Oy: Janne Jalava ISO KIITOS TIIMILLE! 3 Tekijät 17.4.2018
 • 4.
 • 5. 5 Fyysisen aktiivisuuden yhteydet terveyteen, terveydenhuoltomenoihin sekä koulutus- ja työuriin. 17.4.2018
 • 6. • Terveydenhuollon suorat kustannukset -kustannuksia, joita muodostuu sekä perus- että erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneistä ja vuodeosastopäivistä ja lääkityksestä • Tuottavuuskustannus -muodostuu tuotannon menetysten takia, kuten sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja ennenaikaisista kuolemisista • Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan terveysliikuntasuosituksen mukaista reipasta tai rasittavaa kestävyysliikuntaa, jonka toteutus on jaettu usealle päivälle viikossa. Liikunnan terveysvaikutusten saavuttamiseksi terveysliikuntasuosituksen mukainen vähintään 2,5 tunnin reipastehoinen tai 75 minuutin rasittava liikunta-annos on suositeltavaa jakaa pienempiin kerta- annoksiin tasaisesti viikon ajalle. • Vähäinen fyysinen aktiivisuus -viikoittainen fyysisen aktiivisuuden määrä, joka jää alle kestävyysliikuntasuosituksen raja-arvojen • Termiä liikkumattomuus käytetään eräänlaisena summakäsitteenä kuvaamaan sekä liian vähäistä fyysistä aktiivisuutta että runsasta paikallaanoloa 17.4.2018 6 Käsitteiden määrittely
 • 7. • 1. Määritellä kattavasti, mitä liian vähäisen liikunnan yhteiskunnallisilla kustannuksilla tarkoitetaan. • 2. Selvittää onko fyysinen kunto yhteydessä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. • 3. Selvittää onko fyysinen aktiivisuus ja liikunnan määrä yhteydessä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. • 4. Selvittää onko runsas istuminen ja muu paikallaanolon määrä yhteydessä yhteiskunnallisiin kustannuksiin. • 5. Arvioida terveydenhuollossa jo käytössä olevan Liikuntaneuvonnan palveluketjun ja käytäntöön helposti sovellettavan hoitohenkilökunnan alaselkäkivun liikunta- ja neuvontaintervention kustannusvaikuttavuutta. • 6. Rakentaa mallia, jolla fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon aiheuttamia kustannuksia voidaan jatkossa seurata. 17.4.2018 7 Raportin tavoite
 • 8. • Vain joka neljäs 20–89 -vuotias kansalainen harrastaa terveyden kannalta riittävästi kestävyysliikuntaa viikoittain. 17.4.2018 8 Väestön fyysinen aktiivisuus 75% 25%
 • 10. 17.4.2018 10 Terveydenhuollon kustannukset ja tuottavuuskustannukset
 • 11. • Vähäisen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamat suorat kustannukset ovat 595 miljoonaa euroa, joka on 3,0 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. • Liian vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuu vuodessa 4.4 miljardia € kustannukset. 17.4.2018 11 Vähäisen fyysisen aktiivisuuden suorat & tuottavuuskustannukset
 • 12. • Väestön liikkumattomien osuuden vähentyminen 75 %:sta 70 %:iin toisi 214 miljoonan euron säästöt vuodessa vähentyneiden suorien ja tuottavuuskustannusten myötä. • Liikkumattomien osuuden pieneneminen 75 %:sta 60 %:iin merkitsisi 665 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. • Mikäli liikkumattomien osuus pienisi 50 %:iin, tarkoittaisi se laskennallisesti 1,15 miljardin euron vuotuisia säästöjä. 17.4.2018 12 Vähäisen fyysisen aktiivisuuden suorat & tuottavuuskustannukset
 • 13. 17.4.2018 13 Ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannukset
 • 14. 17.4.2018 14 Koti- ja laitoshoidon kustannukset
 • 15. • Arvion mukaan liikunnallisen elämäntavan yleistyminen vähentäisi ikääntyvän väestön vuotuisia koti- ja laitoshoidon kustannuksia vuosittain noin 150 miljoonalla eurolla. 17.4.2018 15 Ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannukset
 • 17. • Harrastustoiminnan, kuten liikunnan, avulla on mahdollista ehkäistä syrjäytymistä, mutta myös edesauttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneen nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. • Arviomme mukaan 5–10 % nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä, mikä tarkoittaisi yhteiskunnalle 70–140 miljoonaa euroa vähäisempiä kustannuksia. 17.4.2018 17 Liikkumattomuuden hinta /syrjäytyminen
 • 18. 17.4.2018 18 Huono kunto ja sairauspoissaolot?
 • 19. 17.4.2018 19 Varusmiespalveluksen aloittajien keskimääräinen 12 min juoksutestin tulos ja ennustemallit aikaisempien vuosien pohjalta lasketuille tulevien vuosien tuloksille.
 • 20. 17.4.2018 Alatunnisteteksti 20 Huono kunto ja sairauspoissaolot
 • 21. 17.4.2018 Alatunnisteteksti 21 Sairauspoissaolojen keskiarvon suhde eri kuntoluokissa heikoimpaan kuntoluokkaan verrattuna.
 • 22. • Mikäli Puolustusvoimien kuntotulosten ja sairauspoissaolojen yhteys olisi yleistettävissä työväestöön, tarkoittaisi heikkokuntoisten määrän 7- kertaistuminen 234 miljoonan euron vuotuisia kustannuksia. 17.4.2018 22 Huono kunto & sairauspoissaolot
 • 23. • Nuoruuden vapaa-ajan liikunta on positiivisesti yhteydessä koulutusvuosien määrään ja todennäköisyyteen korkea-asteen koulutukselle. • Nuoruuden vapaa-ajan liikunta on positiivisesti yhteydessä todennäköisyyteen, että henkilöllä on vähintään jokin perusasteen jälkeinen tutkinto. Tulos on nähtävissä erityisesti pojilla. • Liikunta-aktiivisuuden väheneminen 12 ja 15 ikävuoden välillä on yhteydessä korkea-asteen koulutuksen alhaisempaan todennäköisyyteen. 17.4.2018 23 Nuoruuden liikunta ja työurat
 • 24. 17.4.2018 24 Kumulatiiviset ansiotulot & liikunta 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vapaa-ajan liikuntaindeksi 15-vuotiaana
 • 25. 17.4.2018 25 Tuloverot ja työttömyysetuudet
 • 26. • Keskimäärin nuorena vähän liikkunut maksaa 35- vuotiaana tuloveroja noin 2 800 euroa vähemmän vuodessa ja heille maksetaan noin 800 euroa työttömyysturvaetuuksia enemmän vuodessa muihin verrattuna. • Väestötasolla tuloverojen menetys on 1,4–2,8 miljardia euroa, työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa euroa vuodessa. 17.4.2018 26 Tuloverot ja työttömyysetuudet & liikunta
 • 27.
 • 28. • Keskimäärin nuorena vähän liikkunut maksaa 35- vuotiaana tuloveroja noin 2 800 euroa vähemmän vuodessa ja heille maksetaan noin 800 euroa työttömyysturvaetuuksia enemmän vuodessa muihin verrattuna. • Väestötasolla tuloverojen menetys on 1,4–2,8 miljardia euroa, työttömyysturvaetuudet noin 30–60 miljoonaa euroa vuodessa. 17.4.2018 28 Tuloverot ja työttömyysetuudet & liikunta
 • 29. • Global Burden of Disease -verkoston laskelmien mukaan tulevaisuudessa Suomenkin terveydenhuollon suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 29 % vuoteen 2030 ja 58 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2014 kustannuksiin. • Kustannusten kasvun hillintäkin tulevaisuudessa voisi olla liikkumattomuuden näkökulmasta hyvin kannattavaa. • Potentiaali on suuri, koska niin harva meistä täyttää suositukset! 17.4.2018 29 Entä kustannukset tulevaisuudessa?
 • 30. • Väestötason toimenpiteet arjen liikkumisen edistämiseksi (toisaalta kaavoitus, rakentaminen ym. ja toisaalta kannusteet esim. sähköpyörä). • Vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia toimenpiteitä tulisi toteuttaa merkittävästi nykyistä enemmän liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten aiheuttamiin riskiryhmiin, kuten elintapasairauksia omaaviin tai suuren riskin henkilöihin, syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, kaiken ikäisiin huonon fyysisen kunnon omaaviin henkilöihin ja heikentyneen toimintakyvyn omaaviin ikääntyneisiin (vaikuttavuuden mittaaminen on oleellista – tieto myös omille ”valmentajille” / hoitajille / lääkäreille). 17.4.2018 30 Mitä kannattaisi tehdä?
 • 31. CDC:n suositusten päivitys • 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committeen raporttiluonnoksen poimintoja: • 10 min aikaraja poistuu – lyhyempi kestoinenkin liikkuminen on hyväksi! • Light physical activity – korvaamalla kevyellä liikkumisella paikallaanoloa, voi vähentää kuolemanriskiä, sydänkuolleisuutta, tyypin 2 DM. • Henkilö joka ei täytä liikuntasuositusta – hyötyy paikallaanolon vähentämisestä, MVPA:n lisäämisestä tai näiden yhdistelmästä. • Enää ei riitä, että kirjataan vain ne ”varsinaiset viikon liikuntahetket”, vaan tarvitaan koko paikallaanolon ja liikkumisen spektri!
 • 32. Suomessa löytyy mitattua väestötietoa – olemme siis jo uusien suositusten mukaisesti näitä seuranneet
 • 33. Husu ym. Suomen Lääkärilehti 2014
 • 34. Kiitos! Liikkumisen objektiivinen mittaaminen on merkittävä kehitysaskel!