Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eva Novotná: Geografická bibliografie ČR online

136 views

Published on

Prezentace k přednášce v předmětu Jinonické informační pondělky ze dne 11. 10. 2010.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eva Novotná: Geografická bibliografie ČR online

 1. 1. Eva Novotná P F UKř Jinonické pond lky, 11. 10. 2010ě Geografická bibliografie ČR online
 2. 2. Česká geografická bibliografie Bibliografie - základ informa ního systémuč  v decké disciplíny.ě oborové bibliografie v geografii  vznikaly rozt íšt nř ě ě v r zných institucích, v r znýchů ů asových úsecích, v r zných jazycích a v tišt né podobč ů ě ě Rozpor X požadavk m uživatelů ů Krizový stav eší projektř Geografické bibliografie R onlineČ GEOBIBLINE.
 3. 3. Cíl GEOBIBLINE Vytvo it a zp ístupnitř ř : digitální Geografickou bibliografii RČ Chronologie: 20. a 21. století (starší=p idaná hodnota)ř Obsah databáze :  specializované dokumenty geografických bohemik Dokumenty: monografie, kartografické dokumenty, seriály, lánkyč z  asopis a sborník , elektronické dokumenty,č ů ů vysokoškolské kvalifika ní práce a další rukopisy, vizuálníč dokumenty i grafiku
 4. 4. Tvorba databáze Díky podpo eř Ministerstva kultury RČ základ databáze byl vytvo en :ř databáze Geografické knihovny P F UKř v Praze  ve spolupráci s ÚVT UK, s knihovnou P Fř MU v Brně katedrou geografie na UJEP v Ústí nad Labem. díky spolupráci specializovaných v deckých knihoveně v ele sč Národní knihovnou a knihovnami Akademie v dě . k významným partner m pat í VKOL v Olomouci, MZK v Brnů ř ě a SVK v Plzni v sou asnosti 20 knihovenč
 5. 5. Na počátku byl optimismus: půjde to hladce… Máme standardy Vše je unifikované Vše půjde bez problémů Technická řešení MARC21 ISBD AACR2/R ISO 2709
 6. 6. Vše bylo jinak… Problémy: Formáty – nevyplněné, jiné (BK XDS) Katalogizační chyby Nejednotně vyplněná pole pro analytický popis Nevyplněná pole pro věcný popis Nejednotně vyplněná pole pro podpole 245 h Chybějící formalizovaná poznámky pro VŠKP -502 Opravy po uživatelích – publikační činnost po importech
 7. 7. Tvorba – 1. rešerše a exporty dat vytvo enař databáze a OPAC v prost edí SW Alephř Napln ní kartografickými dokumenty NKě Databáze Geografické knihovny odmazání záznamů nebohemik a negeografik vstupní harmonizaci dat katalog ú astnických knihovenů č (MU, UJEP)  importy dávkov , pomocí tematických rešerší.ě  VŠKP Rešerše z NK z Geografické knihovny Importy z NK databáze ANL a NKC
 8. 8. Duplicity automatické odlad ní duplicitě pomocí alespoň dvou polí K E Y  pole <001> (MARC21) systém - ozna it duplicituč  nahlásil chybu  ešitel pak ozna il skute né duplicityř č č a systém dokon il importč Problémy - kontrolní pole KEY, nebyla v záznamech správn nebo jednotn vypln náě ě ě nebo chyb laě
 9. 9. Automatické importy vyprofilovány základní rešeršní dotazy importy se postupn automatizujíě v pravidelných intervalech na FTP server UK Automatický import do GEOBIBLINE Kontrola importů Kontrola duplicity Automatická informace : kolik nových a kolik duplicitních
 10. 10. Tvorba – 2. originální katalogizace V Geografické knihovně: A. Centrální katalog UK přesun pomocí pole GEO monografie seriály VŠKP kartografické dokumenty elektronické dokumenty B. GEOBIBLINE analytický popis
 11. 11. Tvorba – originální katalogizace účastnické knihovny (kromě NK) Kartografické dokumenty Monografie VŠKP Analytický popis Z NK- všechny typy dokumentů
 12. 12. Obr. . 1 Model zpracování databáze.č
 13. 13. Analytický popis z databáze ANL – rešeršní dotazy ISSN, p edm tová hesla, bohemikař ě Databáze od poloviny 90. let (import) Profilové periodikum AUC: Geographica (1996/97) Starší tituly – nutno dokon it (od 1. ro ník )č č ů Hlavní originální katalogizace - Geografická knihovna  áste n NK – p ímo do databáze ANL -Č č ě ř korektury  áste n v ú astnických knihovnáchČ č ě č 39 titul profilových periodiků Byla kompletní dokon ena katalogizace 22 titulč ů - ukázka
 14. 14. Souřadnice, pole 034 a 255 c Geografická knihovna  pole pro sou adniceř V R sou adnice v katalogizaci pouze:Č ř MZK práce se sou adnicemi,ř národní autority bounding box pro MARC 21 území zobrazené na mapě S využitím bounding boxu  nové možnosti zadávání sou adnicř sou adnice užívá také MUř http://www.oldmapsonline.org/boundingbox/
 15. 15. Publikační činnost PřF UK  Databáze publika ní innost P F UKč č ř  2 300 záznam z Geografické sekceů  zvláštní formát -  1. exporty dat podle typ dokument ,ů ů  z let 2004-2008  2. exporty dat z let 1998-2003  v jiném programovém prost edí.ř  Nej ast jšímič ě chybami autorů p vodních záznamů ů :  chybn uvedené typy dokument ,  zám ně ů ě a : ro ník a rok vydání periodika.č  jejich korektury byly dokon eny v b eznu 2010.č ř  Pro exporty z let 2009/2010  exportního formátu OBD pro Aleph.
 16. 16. Experimenty s plnými texty  Pr zkum :ů  Redakce: souhlasily - problém - autorská práva  obtížn jší práce s r znýmiě ů formáty a formami uložení  elektronických text ,ů  pop ípad jejichř ě skenování  OCR p episu textř ů  ro níky a ísla - stáhnout z Internetuč č  ut ídit podle let a p evést do pdf formátu.ř ř  Plné texty - na serveru KAGIK P F UKř .  Prost ednictvím moduluř ADAM  lánky p ipojovány k bibliografii.č ř  poznámka o copyrightu plných text ,ů  informace o autorských právech.
 17. 17. Plné texty  zpracovány tituly: Acta onomastica, Moravian Geographical Reports a Vojenský geografický obzor.  s dalšími redakcemi,  texty áste n , z tituluč č ě Geografie : sborník GSČ , AUC: Geographica  kompletní plné texty (Opera Corcontica), l.bb.č 1982-2010-není v ANL  p ipojováníř on-line lánkč ů z Internetových adres  MARC21 pole 856, nap íkladř Zem sv taě ě ad..  sada problém :ů  prom nlivé adresa, tituly - uložené v celých ro nících-ě č  ke konkrétnímu lánku není relevantní informaceč  bez bibliografie nelze dále pracovat s digitálními objekty  Digitalizace a získávání e-dokumentů - rychleji
 18. 18. Obr. č. 2 Ukázka vyhledaného záznamu z titulu Moravian geographical reports s plným textem.
 19. 19. Statistika databáze Po et záznam : č ů 2010 celkem 130 000 s abstrakty (výb rov jsou p ipojeny plné texty).ě ě ř  v jazykových mutacích :  eský jazyk: 93%, anglický 4%, n mecký 2% a 1%č ě špan lský, francouzský a ruský jazyk.ě  asovýČ záb r : od konce 19. století a celé obdobíě 1900- sou asnostč . Ro níč p ír stek : kolemř ů 20 000 záznamů
 20. 20. Vyhledávání v jednoduchém ič kombinovaném rozhraní nebo pomocí p íkazového jazyka.ř booleovské a proximitní operátory, s maskováním. listovat a prohledávat rejst íkyř , zp esnitř a filtrovat dotazy, prohlížet a ukládat si nebo odeslat vybrané záznamy.  Formáty uložení/odeslání záznamů 6 výstupů cita ní výstupy: proč EndNote Web, viz databáze ISI Web of Knowledge. MU tutoriál <http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/ENW/index.html>.
 21. 21. Citace.com  2010 zprovozněna nová služba  Spolupráce s portálem http://www.citace.com  M. Krčál zrealizoval zobrazování citací  podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2  ÚVT - server –  importovat bibliografická data  z aktuálně zobrazeného záznamu do XML souboru  data byla následně poslána na vstupní bránu portálu Citace.com,  zpracoval a vrátil citaci ve správné podobě  v závislosti na druhu dokumentu ve formátu Json.  citace byla pomocí Javascriptu zobrazena  u záznamu v katalogu.  Odladění chyb a problémů  služba portálu citace.com - spuštěna v běžném provozu
 22. 22. Obr. č. 3. Ukázka vyhledání záznamů s geografickým názvem Island
 23. 23. WWW.geobibline.cz 2009 - beta verze webových stránek projektu. URL: <http://www.geobibline.cz>.  redak ní systémč DRUPAL základní informace, novinky, eská a anglická verze,č vyhledávání podle klí ových slov,č práci ve ve ejnémř i interním prostoru pro leny projektuč fulltextové asopisy a dokumentyč Statistiky: databáze, webu v autorizovaném p ístupu jsou zve ej ovány nejnov jšíř ř ň ě informace, pokyny, metodiky, formulá eř 
 24. 24. Obr. č. 4. Ukázka měsíční statistiky přístupů do databáze GEOBIBLINE. Za necelý rok provozu bylo zaznamenáno celkem 540 tisíc hitů.
 25. 25. Možnosti využití databáze Cílové skupiny: studenti, u itelé, v dci i ve ejnost.č ě ř P ínos:ř propagace oboru a v dy,ě regionální geografie, cestovní ruch široký záb r databáze :ě  výzkum vývoje obor geografie, demografie,ů kartografie  hrani ních obor v posledních 110 letechč ů vývoj terminologie oboru
 26. 26. výsledky Vytvoření databáze Vytvoření DVD Nový typ spolupráce a sdílení dat Propojení několika služeb (MZK, citace.com) Analytický popis 39 profilových periodik Testování a zkušenost s prací s plnými texty Zkušenosti se sdílením dat Úprava a sjednocení dat pro VŠKP (obohacení) Nová katalogizace kartografických dokumentů Testování a zkušenosti s implementací publikační činnosti
 27. 27. Kooperace jiným směrem Sběr dat-netradičně jiným směrem Originální způsob tvorby Výsledky - pro obě strany: Nová data Efektivnější kontrola dat Oprava a úprava rejstříku Nové znalosti a zkušenosti
 28. 28. Budoucnost a vývoj databáze p ipojováníř plných textů  ešeníř autorských práv autor a vydavatel .ů ů  dokon eníč lánkové bibliografieč profilových geografických titulů Kontroly a porovnání geografických bibliografii maximální automatizaci importu a kontroly dat.  retrospektivní katalogizace VŠKP P F UK a UJEP.ř Univerzita Karlova - plné texty VŠKP, testování práce s využitím pole 034 a 255c pro sou adniceř Zjednodušení exportu z publika ní innostič č testovány náhledy map - Digitool.
 29. 29. Nominace 2009 Databáze GEOBIBLINE nominována na cenu MK RČ za významný po in roku 2009č
 30. 30. Děkuji Vám za pozornost Eva Novotná, Geografická knihovna, Mapová sbírka novotn48@natur.cuni.cz

×