Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planificació estratègica 2012

582 views

Published on

Formació personal tècnic dels projectes, Treball als barris, treball a les 7 comarques i AODL.

Planificació estratègica, territori i crisi

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planificació estratègica 2012

 1. 1. FORMACIÓ 2011 PER AL PERSONAL TÈCNIC DELS PROJECTES “TREBALL ALS BARRIS”, “TREBALL A LES 7 COMARQUES” I AODLBloc 1Territori i desenvolupament localSESSIÓ 2.2. Planificació estratègica, territori i crisiDocent: Eduard Jiménez. Economista i consultor en polítiques públiques 31 de gener de 2012
 2. 2. CONTINGUTSSESSIÓ 1. Marc conceptual del desenvolupament localSESSIÓ 2. La planificació estratègica en el desenvolupament urbà i territorialSESSIÓ 3. Polítiques de desenvolupament econòmic localSESSIÓ 4. Regeneració urbana i desenvolupamentSESSIÓ 5. Polítiques Actives d’OcupacióSESSIÓ 6. La formació com a eina de desenvolupament localSESSIÓ 7. Dinamització turísticaSESSIÓ 8. Foment i promoció de l’activitat econòmica BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 2
 3. 3. QUÉ ÉS EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL?Una política pública que té com objectiu afavorir un procés re‐activador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en un territori determinat i la cooperació públic – privada, és capaç d’estimular i fomentar el sèu creixement econòmic, creant ocupació, renda i riquesa amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions locals. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 3
 4. 4. Barcelona, 1959 DARRERES REALITZACIONS Resident a Sabadell VINCULADES AL CURS: Pla estratègic participatiu Com volem elFORMACIÓ: Moianès del demà?Llicenciat en Economia, especialitat Creixement Pla Estratègic Vallès AvançaEconòmic (UAB) Pla Estratègic del Pallars JussàDiploma Creació d’Empreses (IESE) Pla Estratègic de desenvolupament econòmic del Departament de MatagalpaDiploma en funció gerencial Administracions (Nicaragua)Públiques (ESADE) Pla Estratègic del Fons Català dePost-Grau en Direcció Urbanística (UAB) Cooperació al DesenvolupamentEXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Pla Estratègic de DesenvolupamentAjuntament Sant Quirze del Vallès econòmic del municipi de Polinyà EscenarisAjuntament de Sabadell de desenvolupament estratègic del municipiFundació CIREM de Sant Feliu de CodinesTerritoris i Organitzacions ® Marc d’Avaluació del Pla Estratègic Vallès AvançaInnovación y Consultoria en Políticas Públicas sl Societat de foment pel desenvolupamentejimenez@teonetwork.com econòmic del Pallars Jussà (en curs)@edjihe Pla Estratègic de Badia del Vallès (en curs) BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 4
 5. 5. Discutint sobre planificació estratègica i territori BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 5
 6. 6. Els supòsits de la Planificació estratègica BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 6
 7. 7. La crisi qüestiona les estratègies i els rolsen favor del desenvolupament econòmic • Estratègies mimètiques que s’esterilitzen • Estratègies no focalitzades en dinàmiques sostenibles • Paper feble o residual de les empreses i sectors econòmics • Rols dels actors molt més centrat en la gestió de recursos que en la cooperació per objectius BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 7
 8. 8. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 1Els factors que fa uns anys asseguraven l’avantatge competitiud’un territori donat, ja no són els mateixos. Tothom (o quasi tots)juga al mateix joc competitiu i la diferenciació es fa molt difícil.Idea-força 2En termes territorials, la relació extern-intern es fa cada copmés problemàtica. Els fluxos travessen els territoris i, cada copmés, els “llocs” no són gens fàcils de governar. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 8
 9. 9. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 3Les identitats territorials estan en qüestió. La identitatterritorial o de “veïnatge” ja no tenen la força decisiva del passat.Als nostres dies, les noves identitats semblen construir-se a partirde factors com la qualitat de vida, la cohesió social i les virtutscíviques, entre d’altres.Idea-força 4La configuració de governs transnacionals (UE) que, cada copmés, defineixen i condicionen els factors “durs” deldesenvolupament econòmic i de la regulació macroeconòmica,exigeixen nous plantejaments de promoció “des del territori”. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 9
 10. 10. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 5Governar el risc i la incertesa dels nous escenaris (econòmics,socials i mediambientals) exigeix anar més enllà de lescompetències entre administracions i trencar les fronteres entre elsector públic, el privat i el social.Idea-força 6Cada cop més els territoris no es defineixen en funció de lesfronteres administratives, sinó en funció de la capacitat real per ala presa de decisions significatives, és a dir, aquelles quepermeten transformar el territori. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 10
 11. 11. Desenvolupament?• Què és allò important? El nivell de desenvolupament o la trajectòria de desenvolupament?• El desenvolupament territorial és un joc de suma=0 o de suma positiva?• Quin és el tempo del desenvolupament? BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 11
 12. 12. Casos i exemples de PlansEstratègics locals i territorials BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 12
 13. 13. La concreció dels objectius estratègics a Barcelona i Màlaga 2on Pla Estratègic de BarcelonaAccentuar la integració del àrea de Barcelona en l’economiainternacional per tal de garantir el creixement en termes de progrés econòmic, social i de qualitat de vida. Pla Estratègic de MàlagaConsolidació de Màlaga com a ciutat metropolitana d’abastmediterrani amb qualitat de vida i mediambiental. Capitaleconòmica i tecnològica d’Andalusia. Capital turística d’oci europeu. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 13
 14. 14. Objectius i línies estratègiques GironaGIRONAObjectiu central: Fer de Girona un centre econòmic i cultural dintre del sistemade ciutats català i europeu mediterrani, vertebrador de l’economia de lescomarques gironines, amb una qualitat de vida singular, basada en la participacióciutadana i la cooperació pública i privada, en benefici de la prosperitat de tots elsciutadans.Línies EstratègiquesLínia 1: Fer de Girona un centre que vertebri el seu entorn més immediatLínia 2: Modernitzar l’economia de la ciutat al servei de tot el territori d’influènciaLínia 3: Situar-se al capdavant de la millora del medi ambient i del paisatge urbàper tal d’assimilar una qualitat de vida i de treball avançatsLínia 4: Equilibrar socialment la ciutatLínia 5: Fer de l’educació i la cultura un dels entorns de dinamització de la ciutat. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 14
 15. 15. Visió Pla Estratègic Pallars Jussà Cap el 2020 el Pallars Jussà ha guanyat pes econòmic i poblacional a Catalunya i l’APiA, refermant la seva identitat i posició territorial a partir de renovar els seus valors intrínsecs –natura, patrimoni, produccions primàries, centre industrial, de distribució i serveis- i d’ampliar i diversificar les seves relacions socioeconòmiques amb el Pirineu del qual forma part, el Pla de Lleida, la regió metropolitana i l’Aragó. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 15
 16. 16. Missió Pla Estratègic Pallars JussàReforçar la cooperació entreempreses i sectors econòmics, ientre el sector públic i el privat, pertal de crear espais i instrumentsque permetin generar, realitzar igaudir amb èxit projectes dedesenvolupament empresarial iterritorial capaços de produirriquesa i benestar pel territorireconduint la tendència al’aïllament i l’estancament BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 16
 17. 17. Missió Pla Estratègic Pallars JussàReforçar la cooperació entreempreses i sectors econòmics, ientre el sector públic i el privat, pertal de crear espais i instrumentsque permetin generar, realitzar igaudir amb èxit projectes dedesenvolupament empresarial iterritorial capaços de produirriquesa i benestar pel territorireconduint la tendència al’aïllament i l’estancament BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 17
 18. 18. Línies Estratègiques Pallars Jussà• L’impuls de les produccions competitives del sector primari ampliant i estenent la cadena de valor pròpia del territori• La creació de productes turístics i d’instruments de comercialització• La creació de serveis de suport als emprenedors, empresa i innovació• La promoció d’Indústries auxiliars i complementàries als sectors d’especialització• L’aprofitament dels grans projectes de l’entorn• La potenciació dels serveis de capitalitat i l’eficàcia de l’administració BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 18
 19. 19. Visió del Moianès (2005)• El Moianès és un territori singular, on es concentren factors d’identitat, de qualitat de vida, recursos econòmics i ambientals, que cal preservar i potenciar, a partir d’una estratègia i presa de decisions locals que interactuïn amb l’entorn gestionant oportunitats i recursos de tal manera que es generi un equilibri entre la preservació d’aquesta singularitat amb el progrés econòmic, la valorització i rendiment del medi ambient, una mobilitat eficient, la voluntat de cohesió social i qualitat de vida dels seus habitants i una vertebració institucional diferenciada. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 19
 20. 20. Escenari del Moianès (2005)• Es preveu que el Moianès, fruit d’un continu i pausat creixement poblacional, assolirà una població resident cap al 2015 de poc més de 16.000 habitants (11.800 en l’actualitat) i mantindrà un nivell d’autocontenció i autosuficiència en l’activitat econòmica important (superior al 50%) amb la localització d’aproximadament 5.000 llocs de treball (3.500 el 2001) fruit del desenvolupament dels principals sectors locals, amb millores notables en els serveis col·lectius, les comunicacions i el desenvolupament d’actuacions conjuntes de les polítiques personals i de cohesió socials BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 20
 21. 21. Breu Xec-List sobrePlanificació estratègica BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 21
 22. 22. Xec-List (1): Escala i interdependència• Saber distingir entre escala d’identificació dels problemes, escala d’anàlisi de les seves causes i escala d’aplicació potencial d’una solució• Només es pot fer estratègia sobre allò que es té capacitat de control BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 22
 23. 23. Xec-List (2): Rellevància dels temes crítics• Ha d’establir-se un encadenament lògic (causa-efecte) dels problemes• La rellevància pel desenvolupament del territori no és el mateix que la seva intensitat o gravetat• Només és estratègic allò que en el futur serà capaç d’explicar el present BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 23
 24. 24. Xec-List (3): Participació i actitud dels actors• Aspecte crític en l’elaboració del PE – Identificació dels problemes i interessos reals dels actors – Presència efectiva en el procés – Compromísos en l’execució• El lideratge compartit• L’aparició de nous actors• La no exclusió d’actors rellevants BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 24
 25. 25. Xec-List (4): Concreció, concreció, concreció• Els supòsits de la planificació estratègica demanen un pla concret d’actuació, a ser possible quantificat, i on quedin clar els compromisos d’actuació dels actors que han participat en l’elaboració• Els plans d’acció han de tenir interrelació amb els altres instruments de planificació i amb la capacitat de gestió de les institucions promotores del Pla BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 25
 26. 26. Taller: Identificant pertinència iviabilitat de Plans Estratègics BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 26
 27. 27. Guió pel treball de grups• Per què es necessita un Pla Estratègic?• Quins són els assumptes claus que ha d’abordar el Pla?• Poden implicar-se els actors decisius relacionats amb els assumptes clau?• Estan prou madurs els assumptes clau com per a definir un pla d’acció? BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 27
 28. 28. La planificació estratègica i la governança territorial: nousreptes per la innovació pública BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 28
 29. 29. De què parlem realment? Estratègia + Empty Desenvolupament your  + Territori mind ! BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 29
 30. 30. Els nous reptes de la governabilitat territorial BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 30
 31. 31. Els pilars d’innovació (1): Estratègies singulars• Paradoxalment, la globalització dóna valor a lo local, si i només sí, té visió i projecció general• Cal reexaminar la posició territorial, no tothom pot aspirar a tot... I bandejar allò que realment pot fer• La clau de volta de l’estratègia singular és que sigui autosostinguda• Una estratègia no és un Pla Estratègica, però a vegades ajuda BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 31
 32. 32. Els pilars d’innovació (2): Relacions reals entre actors• El formalisme i la paròdia han substituït la relació entre actors• Sempre s’han de tenir en compte les asimetries i els antecedents de les relacions• Les relacions reals es construeixen amb els ítems del capital social: confiança, reciprocitat i xarxes• L’organització té sentit si és l’altra cara de la moneda de les relacions BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 32
 33. 33. Els pilars d’innovació (3): Complicitats amb l’entorn i xarxes• Les estratègies singulars generen naturalment interseccions amb les polítiques generals i amb les estratègies d’altres territoris• En un context com l’actual, les relacions d’un territori amb els altres no es podrà construir sota la queixa o la demanda... Només serà efectiu un plantejament win-win• Les complicitats a mig-llarg termini convé que generin xarxes de relació BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 33
 34. 34. Els pilars d’innovació (4): Creació de valor i adequació d’instruments• En un context de restricció de despeses cal reexaminar el valor que s’aporta des del sector públic, sense por: Cut, Invest and Tax• Cal fer un xec-list d’adeqüació dels instruments de que disposem: – Claredat de la missió – Especialització i professionalitat per donar valor – Funcionalitat jurídica i orgànica – Sostenibilitat financera (inclòs participació beneficiaris)• Cal millorar molt la transparència, el seguiment i l’avaluació BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 34
 35. 35. Els cicles del desenvolupament, la gestió pública i la planificació estratègica BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 35
 36. 36. La planificació concurrentExemple municipi industrial Com aprofitar la planificació metropolità petit. Plans concurrent? elaborats al mandat 2004- 2007• Pla Director d’Equipaments Només s’executa allò que té esportius eines i recursos per a• Pla Local d’Habitatge l’execució, i llavors la• Pla d’Igualtat definició del model i eines• Pla de Participació Ciutadana de gestió del PE i les• Pla de Seguretat Vial actuacions DEL són• Pla d’Equipaments determinants per a l’avanç• Pla de Desenvolupament de la planificació Econòmic BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 36
 37. 37. Estratègia?• Es que potser hi ha una formula que asseguri el desenvolupament?• Quina és l’estratègia quan tothom i arreu es fixa en els mateixos ítems claus del desenvolupament? Quin és el resultat?• La difícil combinació (bona) d’estratègia i escala territorial BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 37
 38. 38. Triangle de desenvolupament estratègic del Pallars Jussà Naturals Geologia /  Paleontologia Aigua Rapinyaires Produccions  ramaderes de  Diversitat  Castells de  qualitat d’hàbitats Frontera Vi d’alçada Etnologia  Pantans /  Nous conreus  Energia de regadiu RaiersPetjada antròpica Comunitaris BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 38
 39. 39. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 39
 40. 40. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 40
 41. 41. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 41
 42. 42. De la planificació a la gestió estratègica del territori BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 42

×