Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La Formació Professional a Catalunya i  la seva relació amb el món laboral:     respostes des del territori    resp...
Sumari• Enfocament• Canvis en el món del treball i la seva implicació  p per a la formació i qualificació        ...
[                            [Advertiment]                          ...
Enfocament• Els territoris no es poden responsabilitzar d’allò que no està en  el seu domini solucionar• Els territoris t...
Dinàmica i competència en el treball i les                          qualificacions        ...
Canvis radicals en l’estructura sòcio‐                      professional  •  En la societat indust...
Reptes futurs FP: #Etiquetes                  p          qResultats               ...
Els nous paràmetres de competència                      territorial: les fonts de riquesa      ...
La dinàmica de la competència                     territorial: nous paradigmes            ...
El reptes del desenvolupament                       territorial       Elaboració d’una    ...
Allò que el territori pot contribuir a                    la formació professional           ...
Allò que hem de fer i ningú no farà                       per nosaltres               ...
Guia ràpida per a l’acció                           territorial• Els prerequisits: arrelament, ca...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La Formació Professional a Catalunya i la seva relació amb el món laboral: respostes des del territori

1,049 views

Published on

La Formació Professional a Catalunya i la seva relació amb el món laboral: respostes des del territori

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Formació Professional a Catalunya i la seva relació amb el món laboral: respostes des del territori

 1. 1. La Formació Professional a Catalunya i  la seva relació amb el món laboral:  respostes des del territori respostes des del territori Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques @edjihe www.ubicivis.com www.politicsandterritories.com p Desembre 2012
 2. 2. Sumari• Enfocament• Canvis en el món del treball i la seva implicació  p per a la formació i qualificació q• Reptes dels sistemes de Formació Professional• Canvis en la competència territorial i la seva Canvis en la competència territorial i la seva  implicació pels actors i autoritats locals• Reptes de les estratègies i actuacions del territori Reptes de les estratègies i actuacions del territori• FP/Món Laboral/Territori:  – Criteris i Orientacions – Guia d’AccióE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 2
 3. 3. [ [Advertiment] ] Des de mitjans dels anys noranta del segle passat, i en la mesura que  les dades ho facilitaven, s’han realitzat al nostre país, en totes les  l d d h f ilit ’h lit t l t í t t l escales territorials, nombrosos Estudis, Mapes i Llibres Blancs  sobre la Formació Professional a ###, la conclusió dels quals ha  estat, reiteradament, a) un gran desajust entre les necessitats de  qualificació i l’oferta formativa i b) un feble paper de les empreses  com actor de la formació. La darrera vegades que en vaig  presentar un, algú del públic em va dir que això ja ho sabíem de  feia ... vint anys!. I tenia raó. Les solucions proposades també es  reiteraven: planificar millor l oferta i apropar nos a les empreses. reiteraven: planificar millor l’oferta i apropar‐nos a les empreses. Potser que fem un pensament. Potser hi ha coses que no tenen remei,  o que no són veritablement el problema, o senzillament que no  sabem fer‐ne més. Potser que ens concentrem en allò que  funciona i trobem coses que funcionin en allò que és important... E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 3
 4. 4. Enfocament• Els territoris no es poden responsabilitzar d’allò que no està en  el seu domini solucionar• Els territoris tenen responsabilitats davant els seus ciutadans i  empreses• Cal superar una dinàmica de subcontractació (fer més i millor  les polítiques generals) per una dinàmica d’intersecció i  l líti l) di à i d’i t ió i confluència d’interessos (els generals, els territorials)• Establir prioritats pròpies dels territoris és la condició Establir prioritats pròpies dels territoris és la condició  necessària d’aquesta confluència• La capacitat de generar una dinàmica autosostinguda és la La capacitat de generar una dinàmica autosostinguda és la  condició suficient  per fer visible i influent el paper local en el  món de la formació professional (i tants d’altres!) E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 4
 5. 5. Dinàmica i competència en el treball i les  qualificacions TIPUS DE TREBALL Rutinari Creatiu, intel·lectual Indústria Serveis Professional Científic MERCAT Declivi Creixement Creixement Creixement (Dimensió) ENTORN DE Creixent: Creixent: Restringida, Creixent, COMPETÈNCIA È emigració inmigració protecció oportunitat del capital del treball corporativa més que risc SUBSTITUTS Màquines Autoservei Software Res Adaptació de Fernández Enguita, M. (2002), La escuela y la ciudadE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 5
 6. 6. Canvis radicals en l’estructura sòcio‐ professional • En la societat industrial, la qualificació  estava predefinida i es podia establir un  itinerari professional. Els sistemes de  títols FP actuals encara responen a això.  • En la societat de serveis, creixen  extraordinàriament les competències  transversals i la mobilitat intersectorial i  transversals i la mobilitat intersectorial i territorial. Els sistemes de Catàlegs de  qualificació són l’intent d’adaptació ++ Nivell professional    + • En la societat de la informació, la  tecnologia i el coneixement, creixen els  requeriments de qualificació a tot els  q q nivells i es dualitza de forma aguda  ? l’estructura professional, dificultant els  itineraris verticals. ‐‐ Volum d’ocupació    E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 6
 7. 7. Reptes futurs FP: #Etiquetes p qResultats  Sistema• Ciutadans • Permeable/Obert• Actituds/valors • Flexible/modulable• Emprenedoria p • Adaptable p• Competència • Al llarg de la vida• Adaptabilitat p • Reconeixent experiència p• Productivitat• Talent / Excel∙lència /E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 7
 8. 8. Els nous paràmetres de competència  territorial: les fonts de riquesa territorial: les fonts de riquesa Etapes Capital Agrícola Industrial Serveis Coneixement Treball Coneixement TerraAdaptació de Riesco, M. (2006) El negocio es el conocimientoE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 8
 9. 9. La dinàmica de la competència  territorial: nous paradigmes territorial: nous paradigmes• Avui tant important com generar riquesa és captar  rendes• Context que anomenem Glocal: Context que anomenem Glocal: – Pots aspirar a gairebé tot (vendre a tot el món, atraure turistes o  pensionistes,...) – Pots perdre gairebé tot (fugida de consum, de talent i RRHH, de  localització,...) – Tot depèn de si ets capaç de crear i mantenir valor global des de  lo local• Tots els territoris darrera les matei es pastanag es Tots els territoris darrera les mateixes pastanagues  (connectivitat, innovació, qualitat urbana,  sostenibilitat ambiental,...) sostenibilitat ambiental )E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 9
 10. 10. El reptes del desenvolupament  territorial Elaboració d’una estratègia singular Aliances entre ciutats i territoris per a fer factibles les estratègies La gestió relacional dels actorsE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 10
 11. 11. Allò que el territori pot contribuir a  la formació professional la formació professional• Visibilitat. Molts aspectes decisius de futur tenen a veure amb arribar al  públic i beneficiaris potencials, i aquí l’entorn local té una capacitat de  úbli i b fi i i t i l i í l’ t l l té it t d penetració superior als canals generals i els sectorials• Optimització de recursos. L’esforç necessari per superar duplicitats pot  p ç p p p p avançar des de l’entorn local si es guanya la legitimitat per fer‐ho en relació  als beneficis que es poden obtenir• Transparència. En un sector on és força difícil situar‐se per part de  Transparència En un sector on és força difícil situar se per part de ciutadans i empreses, l’àmbit local permet establir informació i  coneixement d’abast general que permetin prendre decisions • Intermediació. Contactar, relacionar, aplegar, acordar,... són aspectes com  més va més determinats en l’èxit dels programes i projectes, i aquesta és  una experiència que el món local coneix i viu quotidianament• Treball conjunt amb l’empresa. Per bé que de manera insuficient, la relació  amb el nostre teixit de microempreses i pimes té en el món local el seu  principal protagonista. principal protagonistaE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 11
 12. 12. Allò que hem de fer i ningú no farà  per nosaltres per nosaltres• i. La cooperació i les xarxes. Es fa evident que cap municipi  pot garantir per sí sol la qualitat, diversitat i accessibilitat de  recursos de formació i qualificació ni a les seves empreses ni  als seus ciutadans, de manera que com en tant altres àmbits  als seus ciutadans de manera que com en tant altres àmbits només un renovat esforç de cooperació, tant vertical com  horit ontal, que permeti identificar objectius i interessos sobre horitzontal, que permeti identificar objectius i interessos sobre  els quals treballar en xarxa pot assolir resultats.• ii. El suport a la innovació i l’adaptació. Tant les persones i  p p p les empreses com, encara més, els sistemes de formació, es  troben abocats a un canvi permanent que requereix  d’orientació, promoció, acompanyament i suport, que l’entorn  d’ i ió ió i l’ local ha de garantir tant generant experiències pròpies com  difonent i traslladant pràctiques rellevants d altri.  difonent i traslladant pràctiques rellevants d’altriE. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 12
 13. 13. Guia ràpida per a l’acció  territorial• Els prerequisits: arrelament, capil∙laritat i relacions socials (ens  ajuden els Consells de la FP a això?)• Les accions prioritàries (i que potser no valen –gaires‐ diners): – Conèixer i reconèixer les empreses (només així sorgiran ponts) • Quantes empreses organitzen visites per a estudiants (no de primària productes  consum)? Quants centres formatius organitzen visites per a empreses / sectors? – Informar, orientar i acompanyar qui ho necessita  (veïns, empreses) – Donar valor a l’experiència  (només així podrem encadenar la seva  extensió) • Empreses amb polítiques de formació i relacionades amb els sistemes • Centres, programes i recursos formatius que obtenen bons resultats – Ser excloent al voltant de les prioritats estratègiques  l l l d l i i è i • el cost d’oportunitat dels recursos s’ha disparat • Cal saber dir no i deixar de fer coses. Cal fer apostes amb impacte de futur  E. Jiménez / FP i món laboral: respostes des del territori / Desembre 2012 13

×