Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La desigualtat urbana a catalunya al segle x xxi f

567 views

Published on

La desigualtat urbana a la Catalunya del segle XXI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La desigualtat urbana a catalunya al segle x xxi f

 1. 1. La desigualtat urbana a la Catalunya del  segle XXI Juliol 2012 Eduard Jiménez Hernandez Economista i consultor en polítiques públiques ejimenez@teonetwork.com @edjihe
 2. 2. Un supòsit, dues preguntes i un mètode La desigualtat urbana, l’expressió extrema de la qual és la  segregació urbana i l’exclusió residencial, és un fenomen  substantiu i singular de les societats actuals, interrelacionat  però no explicat únicament per la desigualtat social• La desigualtat urbana a Catalunya, multiplica o apaivaga la desigualtat general?• En el primer decenni del segle XXI, ha augmentat o disminuït aquesta desigualtat a casa nostra?Prenem com a proxi de les unitats urbanes les 5430 seccions censals de Catalunya, i les tractem com si fossin individus La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 2
 3. 3. Tres xocs de grans dimensions ...• El demogràfic, tant quantitatiu com qualitatiu• El de consum de sòl• El de la bombolla immobiliàriaque s’interrelacionen funcionalment al llarg de la major part del decenni i clouen amb un període de crack immobiliari i greu impacte social de la crisi Semblaria que hi ha totes les condicions per un  increment de la desigualtat urbana La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 3
 4. 4. La panoràmica general del desenvolupament  urbà d’aquest segleFont: Elaboració pròpia en base a IDESCAT i estadística cadastral La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 4
 5. 5. La dimensió de l’urban sprawl Equivalent nova àrea urbanitzada 01‐11 113 Km2 nous construïts,  com del Besòs a Mataró, a  raó d’uns 104 m2 per  habitant nou La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe
 6. 6. El particularíssim ‘mercat’ de l’habitatge, si és  que mereix tal nom Distribució del Valor cadastral mig unitari (€/m2) a Catalunya, 2011La bombolla immobiliària trenca la tradicional distribució de Gauss generant segments de ‘mercat’ en l’extrem superior sense els quals no es pot explicar l’augment de preus del ‘mercat ordinari’.El biaix classista de la bombolla és molt clar! Nota: La tesi està confirmada també per Madrid per F.Roch (2012) La quiebra del modelo urbano La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 6
 7. 7. L’estreta correlació entre la desigualtat urbana i  la social La correlació entre  variables poblacionals   (envelliment,  nacionalitat, dimensió  de la llar,  municipi  d’origen,..) i les  urbanístico‐ residencials  (antiguitat  dels edificis, superfície  mitjana, valors  cadastrals,..)  és  sempre altament  significativa  i amb el  signe esperat La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 7
 8. 8. Comparacions índex de Gini per diferents variables  (2011) Les variables de caire urbanístic i residencial presenten valors de concentració  Gini en general superiors a les variables de caire poblacional, tanmateix amb  coeficients que estan per sota del conegut Gini sobre ingrés (0,32)*. La  combinació de concentracions (poblacionals+urbanístic residencial) pot tenir  efectes multiplicadors!!* Molt probablement, la desigualtat urbana a Catalunya és menor que a d’altres països europeus, i, fins el moment, podriahaver jugat un paper d’amortiguador de desigualtats en termes globals. Un punt fort que no hem de perdre!! La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 8
 9. 9. Comparació Gini 2001‐2011 variables  poblacionalsEntre 2001 i 2011, i fruit dels efectes dels tres xocs analitzats, s’ha produït un augment de la concentració urbana de determinades problemàtiques socials.La hipòtesi explicativa és que el fenomen, en sentit estricte, no deriva d’un empitjorament de les condicions i nivells de les àrees urbanes més desafavorides en origen, sinó més aviat per l’evolució negativa d’àrees no segregades i per l’augment del rang total i la distància entre desafavorides i afavorides.  La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 9
 10. 10. Tanmateix, la desigualtat pot agreujar‐se: La  desocupació a les grans ciutats 2001‐2011 2001 NIVELL INTENSITAT 2012 Baixa Baixa ‐ mig Mig Mig ‐ alta Alta La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 10
 11. 11. Noves morfologies i caracteritzacions de la desigualtat  urbana: els riscos de degradacióFinals segle XX Nous fenòmens al segle XXI • Barris populars de renda mitja‐• Nuclis històrics baixa a les ciutats  metropolitanes• Barraquisme • Noves urbanitzacions i municipis • Cases barates sencers de transformació • Extensions suburbanes // d’habitatge secundari a principal  en les fronteres metropolitanes• Passadissos privats • Viles i ciutats interiors capçaleres • Urbanitzacions marginals amb alt creixement i immigració• Polígons d’habitatges // • Pobles envellits urbana i Pres de Costa, Garcia, Tatjer i Vilanova (2003), Infrahabitatge a  poblacionalmentCatalunya La desigualtat urbana a Catalunya al segle XXI ‐ @edjihe 11

×