Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forum Vallès Emprèn

491 views

Published on

Forum Vallès Emprèn
Vindicant el territori com a eix d'unes polítiques d'ocupació efectives

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forum Vallès Emprèn

 1. 1. Vindicant elterritori com a eixd’unes polítiquesd’ocupació efectives 1
 2. 2. Idea central Allò que justifica la dimensió local de les polítiques d’ocupació no deriva principalment d’una petició egoísta del territori sinó de la necessitat de guanyareficàcia i eficiència d’aquestes polítiques, per fer-les sinèrgiques amb les de desenvolupament econòmic territorialVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 2
 3. 3. Recapitulant breument la història PAO’s• Les accions locals són fins i tot anteriors a l’INEM- Corporacions Locals, de primers dels vuitanta• Gran protagonisme en el desenvolupament inicial: Plan FIP, Escoles Taller, FSE i Iniciatives comunitàries• Dotació d’infraestructures per part d’ajuntaments, org. Empresarials i sindicats per l’orientació, formació i inserció• Pèrdua creixent d’influència sobre els objectius, continguts i operativa de les accionsVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 3
 4. 4. Unes polítiques, les anomenades actives, que són acícliques i aterritorials 860.000.000 3.500 840.000.000 3.000 820.000.000 800.000.000 2.500 780.000.000 2.000 760.000.000 1.500 740.000.000 720.000.000 1.000 700.000.000 500 680.000.000 660.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 DOTACIO SOC DESPESA PER ATURATVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 4
 5. 5. Virtuts i vicis del disseny institucional de les PAO • La distància entre allà on s’acumula know how i allà on es prenen decisions és massa gran • Els compromisos reals entre promotors i executors són feblesMés del 75% de les PAO’s són executades (i • Per a quan unacofinanciades) per actors locals... En règim arquitecturade concurrència !!! contractual similar a d’altres països?Vindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 5
 6. 6. El marc del RDL 3/2011• L’art. 2, una novetat inadvertida i poc subratllada: la dimensió local de la política d’ocupació• La creació d’un assimilat a dret de ciutadania pel que fa a l’ocupació hauria dempènyer l’eficàcia i eficiència de les polítiques• Però desconeixem cóm s’articularan els recursos d’un territori i qui i cóm s’establiran els objectius i prioritatsVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 6
 7. 7. Les tendències del desenvolupament territorial i l’ocupació • La localització de LldT s’inscriu en dinàmiques territorials i de posicionament força heterogènies • Les estratègies de desenvolupament i ocupació han de ser necessàriament Evolució 1991-2010 LLdT/Pob, CAT=100 singulars per ser efectivesVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 7
 8. 8. El mapa de l’atur • La crisi d’ocupació actual no segueix territorialment el patró de les precedents, degut als grans canvis poblacionals del darrer decenni (canvi residencial + immigració) • La cartera de serveis només té sentit si està definida territorialment, en relació a recursos a l’abastVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 8
 9. 9. La ineficàcia d’estratègies i polítiques úniques• Els paràmetres principals de les estratègies d’ocupació s’esterilitzen si s’apliquen de manera similar en tot el territori• Les restriccions de prioritats i instruments malbaraten sovint les oportunitats reals de suport a activitats econòmiques i creació d’ocupació• Els actors tenen massa incentius a substituir els seus objectius pels objectius de la despesa i s’afebleix el compromís amb les actuacionsVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 9
 10. 10. Una redefinició autocrítica del rol dels actors locals• Centrar-se allà on poden aportar valor als ciutadans i sempre vinculat amb una estratègia territorial• Superar el localisme i garantir no perdre cervell ni musculatura• Assumir un rol diferent més enllà de la subcontractació d’accions definides per altri, centrat en organitzar la cartera de serveis al territoriVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 10
 11. 11. Un canvi en les prioritats de les polítiques locals de desenvolupament i ocupació• Estratègies singulars de suport als sector propis amb futur• Recursos locals focalitzats en la promoció econòmica• Governança diferent de la relació amb les empreses i els agents econòmics i socials• Més gran integració polítiques sectorials amb impacte en l’activitat econòmicaVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 11
 12. 12. Estratègies del territori EU2020: El cas Vallès OccidentalIndicador Horitzó 2020  Valor actual Repte  Estratègic  aplicat avui (distància avui)75% 20‐64 anys ocupats 425.942 375.603 + 65.206 ocupats3% PIB R+D 667 Meuros 374 Meuros + 293 Meuros20% energia fonts renovables 72,1 GWh 1,7 GWh + 70,4 GWhReducció per sota el 10%  8.343 19.189 ‐ 10.846 joves abandonament escolar sense GS 80%+ 30‐34 anys educació post‐ 68.420 62.434 + 5.987 obligatòriaReducció pobresa i risc d’exclusió  132.315 176.419 ‐ 44.105Vindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 12
 13. 13. Gràcies per l’atencióEduard JiménezEconomista i consultor en polítiques públiquesTerritoris i Organitzacions (r)Innovación y Consultoria en Políticas Públicas slt. 937156033m. 679257392in. http://es.linkedin.com/in/edjihetw. @edjiheVindicació del territori eix polítiques ocupació efectives ‐ Eduard Jiménez 13

×