Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crisi i renaixement de la planificació estratègica territorial

1,353 views

Published on

Postgrau en planificació estratègica : Mòdul 1. Introducció al Desenvolupament Econòmic Local

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Crisi i renaixement de la planificació estratègica territorial

 1. 1. 3ª edicióMòdul 1. Introducció al Desenvolupament Econòmic Local Crisi i renaixement de la planificació estratègica  territorial Docent Eduard Jimenez Hernandez  @edjihe Data D 13 desembre 2012 13 d b 2012
 2. 2. CONTINGUTSSESSIÓ 1. Marc conceptual del desenvolupament localSESSIÓ 2. La planificació estratègica en el desenvolupament urbà i territorialSESSIÓ 3. Polítiques de desenvolupament econòmic localSESSIÓ 4. Regeneració urbana i desenvolupamentSESSIÓ 5. Polítiques Actives d’Ocupació ÓSESSIÓ 6. La formació com a eina de desenvolupament localSESSIÓ 7. Dinamització turísticaSESSIÓ 8. Foment i promoció de l’activitat econòmica BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 2
 3. 3. QUÉ ÉS EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL?Una política pública que té com objectiu afavorir un procés re‐activador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en un territori determinat l’ fi d l dò i i id ii la cooperació públic – privada, és capaç d’estimular i fomentar el sèu creixement econòmic, creant ocupació, renda i riquesa amb la finalitat de creixement econòmic creant ocupació renda i riquesa amb la finalitat demillorar la qualitat de vida i el benestar de les poblacions locals. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 3
 4. 4. Barcelona, 1959 DARRERES REALITZACIONS Resident a Sabadell VINCULADES AL CURS: Pla t tè i Pl estratègic participatiu C ti i ti Com volem el l lFORMACIÓ: Moianès del demà?Llicenciat en Economia, especialitat Creixement Pla Estratègic Vallès AvançaEconòmic (UAB) Pla Estratègic del Pallars JussàDiploma Creació d’Empreses (IESE) Pla Estratègic de desenvolupamentDiploma en funció gerencial Administracions Públiques econòmic del Departament de Matagalpa(ESADE) (Nicaragua)Post-Grau en Direcció Urbanística (UAB) Pla Estratègic del Fons Català deEXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Cooperació al DesenvolupamentAjuntament Sant Quirze del Vallès Pla Estratègic de DesenvolupamentAjuntament de Sabadell econòmic del municipi de PolinyàFundació CIREM Escenaris de desenvolupament estratègic delTerritoris i Organitzacions ® municipi de Sant Feliu de CodinesInnovación y Consultoria en Políticas Públicas sl Marc d’Avaluació del Pla Estratègic VallèsCONTACTE Avançaejimenez@teonetwork.comejimenez@teonetwork com Societat d f S i t t de foment pel desenvolupament t ld l t@edjihe econòmic del Pallars Jussàwww.ubicivis.com Pla Estratègic de Badia del Vallès (en curs)www.politicsandterritories.com p Pla Estratègic Santa Perpètua de Modoga g p g (en curs) BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 4
 5. 5. Discutint sobre planificació estratègica i territori BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 5
 6. 6. Els supòsits de la Planificació estratègica Podem definir un El futur no futur estàpredeterminat PE desitjat i plausible I fem un Pla per assolir-lo Si analitzem lit els punts Si apleguem els actors crítics interns i rellevants externs t BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 6
 7. 7. La crisi qüestiona les estratègies i els rolsen favor del desenvolupament econòmic • Estratègies mimètiques que s’esterilitzen • Estratègies no focalitzades en dinàmiques sostenibles • Paper feble o residual de les empreses i sectors econòmics • Rols dels actors molt més centrat en la gestió de recursos que en la cooperació per objectius Evolució 1991-2010 LLdT7Pob, CAT=100 BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 7
 8. 8. Els factors de riquesa i les posicions territorials es modifiquen Etapes Capital Agrícola Industrial Serveis Coneixement Treball Coneixement TerraAdaptació de Riesco, M. (2006) El negocio es el conocimiento BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 8
 9. 9. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 1Els factors que fa uns anys asseguraven l’avantatge competitiud’un territori donat ja no són els mateixos Tothom (o quasi tots) donat, mateixos.juga al mateix joc competitiu i la diferenciació es fa molt difícil.Idea-força 2En termes te to a s, la relació extern-intern es fa cada cop te es territorials, a e ac ó e te te amés problemàtica. Els fluxos travessen els territoris i, cada copmés, els “llocs” no són gens fàcils de governar. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 9
 10. 10. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 3Les identitats territorials estan en qüestió. La identitatterritorial o de “veïnatge” ja no tenen la força decisiva del passat.Als nostres dies, les noves identitats semblen construir-se a partir construir sede factors com la qualitat de vida, la cohesió social i les virtutscíviques, entre d’altres.Idea-força 4La configuració de governs t a s ac o a s (UE) que, cada cop a co gu ac ó go e s transnacionals (U )més, defineixen i condicionen els factors “durs” deldesenvolupament econòmic i de la regulació macroeconòmica,exigeixen nous p g plantejaments de p j promoció “des del territori”. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 10
 11. 11. Planificació (!?) + Estratègica (!?) avuiIdea-força 5 çGovernar el risc i la incertesa dels nous escenaris (econòmics,socials i mediambientals) exigeix anar més enllà de lescompetències entre administracions i trencar les fronteres entre elsector públic, el privat i el social.Idea-força 6Id fCada cop més els territoris no es defineixen en funció de lesfronteres administratives, sinó en funció de la capacitat real per a administrativesla presa de decisions significatives, és a dir, aquelles quepermeten transformar el territori. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 11
 12. 12. Desenvolupament?• Què és allò important? El nivell de desenvolupament o la trajectòria de desenvolupament?• El desenvolupament territorial és un joc de suma=0 o de suma positiva?• Quin és el tempo del p desenvolupament? BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 12
 13. 13. Casos i exemples de PlansEstratègics locals i territorials g BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 13
 14. 14. La concreció dels objectius estratègics a Barcelona i Màlaga 2on Pla Estratègic de BarcelonaAccentuar la integració del àrea de Barcelona en l’economiainternacional per tal de garantir el creixement en termes de progrés econòmic, social i de qualitat de vida. Pla Estratègic de MàlagaConsolidació de Màlaga com a ciutat metropolitana d’abastmediterrani amb qualitat de vida i mediambiental. Capitaleconòmica i tecnològica d’Andalusia. Capital turística d’oci europeu. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 14
 15. 15. Objectius i línies estratègiques GironaGIRONAObjectiu central: Fer de Girona un centre econòmic i cultural dintre del sistemade ciutats català i europeu mediterrani, vertebrador de l’economia de lescomarques gironines, amb una qualitat de vida singular, basada en la participacióciutadana i la cooperació pública i privada, en benefici de la prosperitat de tots elsciutadans.Línies EstratègiquesLínia 1: Fer de Girona un centre que vertebri el seu entorn més immediat 1 Fe Gi ona n cent e q e e teb i se ento nLínia 2: Modernitzar l’economia de la ciutat al servei de tot el territori d’influènciaLínia 3: Situar-se al capdavant de la millora del medi ambient i del paisatge urbàper tal d’assimilar una qualitat de vida i de treball avançatsLínia 4: Equilibrar socialment la ciutatLínia 5: Fer de l’educació i la cultura un dels entorns de dinamització de la ciutat. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 15
 16. 16. Visió Pla Estratègic Pallars Jussà Cap el 2020 el Pallars Jussà ha guanyat pes econòmic i poblacional a Catalunya i l’APiA l APiA, refermant la seva identitat i posició territorial a partir de renovar els seus valors intrínsecs –natura, patrimoni, produccions primàries, centre industrial, de distribució i industrial serveis- i d’ampliar i diversificar les seves relacions socioeconòmiques amb el Pirineu del qual forma part, el Pla de Lleida, la regió metropolitana i l’Aragó l Aragó. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 16
 17. 17. Missió Pla Estratègic Pallars JussàReforçar la cooperació entreempreses i sectors econòmics, ientre el sector públic i el privat, per t l t úbli l i ttal de crear espais i instrumentsque permetin generar realitzar i generar,gaudir amb èxit projectes dedesenvolupament empresarial i p pterritorial capaços de produirriquesa i benestar pel territorireconduint l t dè i a d i t la tendèncial’aïllament i l’estancament BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 17
 18. 18. Missió Pla Estratègic Pallars JussàReforçar la cooperació entreempreses i sectors econòmics, ientre el sector públic i el privat, per t l t úbli l i ttal de crear espais i instrumentsque permetin generar realitzar i generar,gaudir amb èxit projectes dedesenvolupament empresarial i p pterritorial capaços de produirriquesa i benestar pel territorireconduint l t dè i a d i t la tendèncial’aïllament i l’estancament BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 18
 19. 19. Línies Estratègiques Pallars Jussà• L’impuls de les produccions competitives del sector primari ampliant i estenent la cadena de valor pròpia del territori• La creació de productes turístics i d’instruments de comercialització• La creació de serveis de suport als emprenedors, empresa i innovació• La promoció d Indústries auxiliars i d’Indústries complementàries als sectors d’especialització• L’aprofitament dels grans projectes de l’entorn• La t L potenciació dels serveis de capitalitat i i ió d l i d it lit t l’eficàcia de l’administració BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 19
 20. 20. Visió del Moianès (2005)• El Moianès és un territori singular on es singular, concentren factors d’identitat, de qualitat de vida, recursos econòmics i ambientals, que cal p preservar i p potenciar, a p , partir d’una estratègia i g presa de decisions locals que interactuïn amb l’entorn gestionant oportunitats i recursos de tal manera que es generi un equilibri entre la preservació d’ ió d’aquesta singularitat amb el t i l it t b l progrés econòmic, la valorització i rendiment del medi ambient, una mobilitat eficient, la voluntat de cohesió social i qualitat de vida dels seus habitants i una vertebració institucional diferenciada. BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 20
 21. 21. Escenari del Moianès (2005)• Es preveu que el Moianès, fruit d’un continu i pausat creixement poblacional, assolirà una població resident cap al 2015 de poc més de 16.000 habitants (11.800 en l’actualitat) i mantindrà un nivell d’autocontenció i autosuficiència en l’activitat econòmica important (superior al 50%) amb la localització d’aproximadament 5.000 llocs de treball (3.500 el 2001) f it d l d l fruit del desenvolupament d l l t dels principals sectors locals, amb millores notables en els serveis col·lectius, les comunicacions i el desenvolupament d’actuacions conjuntes de les d actuacions polítiques personals i de cohesió socials BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 21
 22. 22. Breu Xec-List sobrePlanificació estratègica g BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 22
 23. 23. Xec-List (1): Escala i interdependència• S b di ti i entre escala d’id tifi Saber distingir t l d’identificació ió dels problemes, escala d’anàlisi de les seves causes i escala d’aplicació potencial d’una solució• Només es pot fer estratègia sobre allò que es té capacitat de control BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 23
 24. 24. Xec-List (2): Rellevància dels temes crítics íti• H d’ t bli Ha d’establir-se un encadenament lògic d t lò i (causa-efecte) dels problemes• La rellevància pel desenvolupament del territori no és el mateix que la seva intensitat o gravetat• N é é estratègic allò que en el f t Només és t tè i llò l futur serà capaç d’explicar el present BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 24
 25. 25. Xec-List (3): Participació i actitud dels actors• Aspecte crític en l’elaboració del PE – Identificació dels problemes i interessos reals dels actors t – Presència efectiva en el procés – Compromísos en l’execució• El lideratge compartit• L’aparició de nous actors• La no exclusió d’actors rellevants BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 25
 26. 26. Xec-List (4): Concreció, concreció, concreció• Els supòsits de la planificació estratègica demanen un pla concret d’actuació, a ser possible quantificat, i on quedin clar els compromisos d’actuació dels actors que d actuació han participat en l’elaboració• Els plans d’acció han de tenir interrelació amb els altres d acció instruments de planificació i amb la capacitat de gestió de les institucions promotores del Pla p BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 26
 27. 27. Taller: Identificant pertinència iviabilitat de Plans Estratègics g BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 27
 28. 28. Guió pel treball de grups• Per què es necessita un Pla Estratègic? q g• Quins són els assumptes claus que ha d abordar d’abordar el Pla?• Poden implicar-se els actors decisius relacionats amb els assumptes clau?• Estan prou madurs els assumptes clau com per a definir un pla d’acció? BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 28
 29. 29. La planificació estratègica i la g governança territorial: nous çreptes per la innovació pública BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 29
 30. 30. De què parlem realment? q p Estratègia + Empty Desenvolupament y your  + Territori mind ! mind ! BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 30
 31. 31. Els nous reptes de la governabilitat territorial t it i l Elaboració d’una Elabo ació d’ na estratègia singular Aliances entre ciutats i territoris per a fer factibles les estratègies La gestió relacional dels actors BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 31
 32. 32. Els pilars d’innovació (1): Estratègies singulars• Paradoxalment, la globalització dóna valor a lo local, si i només sí, té visió i projecció general• Cal reexaminar la posició territorial, no tothom pot aspirar a tot... I bandejar allò que realment pot fer• La clau de volta de l’estratègia singular és que sigui autosostinguda• Una estratègia no és un Pla Estratègic, però a vegades ajuda BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 32
 33. 33. Una nova agenda per al DEL Estratègies singulars i l Factors Polítiques q (latents) locals propis integrades Millor impacte Més eficiència Més continuitat BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 33
 34. 34. Els pilars d’innovació (2): d innovació Relacions reals entre actors• El formalisme i la paròdia han substituït la relació entre actors• Sempre s’han de tenir en compte les asimetries i els antecedents de les relacions• L relacions reals es construeixen amb els ít Les l i l t i b l ítems del capital social: confiança, reciprocitat i xarxes• L’organització té sentit si és l altra cara de la moneda L organització l’altra de les relacions BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 34
 35. 35. Modelitzant les relacions pel DEL Alta Lobby Projecte CIÓ IMPLICAC Acord/Pacte Relacions  Declaració ‘típiques’ DEL Baixa Baixa Alta ASIMETRÍA BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 35
 36. 36. Els pilars d’innovació (3): Complicitats amb l’entorn i xarxes• Les estratègies singulars generen naturalment interseccions amb les polítiques g p q generals i amb les estratègies d’altres territoris• En un context com l’actual, les relacions d’un territori amb els altres no es podrà construir sota la queixa o la demanda... Només serà efectiu un plantejament win-win• Les complicitats a mig-llarg termini convé que generin xarxes de relació BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 36
 37. 37. Els pilars d’innovació (4): Creació de valor i adequació d’instruments d instruments• En un context de restricció de despeses cal reexaminar el valor que s’aporta d d l sector i l l ’ t des del t públic, sense por: Cut, Invest and Tax• Cal fer un xec-list d’adeqüació dels instruments de xec list d adeqüació que disposem: – Claredat de la missió – Especialització i professionalitat per d E i lit ió f i lit t donar valor l – Funcionalitat jurídica i orgànica – Sostenibilitat financera (inclòs p ( participació beneficiaris) p )• Cal millorar molt la transparència, el seguiment i l’avaluació BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 37
 38. 38. Les tecnologies productives del desenvolupament territorial Gamma G Escala Més pes béns locals i privats (fins 2/3) Geometria G ti Més gran diversificació variable temàtica i de productes Funcionalitat XARXA Cura!! P C !! Per a crear valor!! BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 38
 39. 39. Els cicles del desenvolupament, la gestió pública i la planificació estratègica t= -2 t= +2Cicle de la gestióquotidiana Planificació i Gestió EstratègicaCicle del canviestructural t= -10 t= +10 BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 39
 40. 40. La planificació concurrentExemple municipi industrial Com aprofitar la planificació metropolità petit. Plans concurrent? elaborats al mandat 2004- l b t l d t 2004 2007• Pla Director d’Equipaments Només s e ecuta a ò que té o és s’executa allò esportius eines i recursos per a• Pla Local d’Habitatge l’execució, i llavors la• Pla d’Igualtat g definició del model i eines• Pla de Participació Ciutadana de gestió del PE i les• Pla de Seguretat Vial actuacions DEL són• Pl d’E i Pla d’Equipamentst determinants per a l’avanç• Pla de Desenvolupament de la planificació Econòmic BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 40
 41. 41. Estratègia?• Es que potser hi ha una formula que asseguri el desenvolupament?• Quina és l’estratègia quan tothom i l estratègia arreu es fixa en els mateixos ítems claus del desenvolupament? Quin és el resultat?• L difí il combinació (b La difícil bi ió (bona) d’ t tè i i ) d’estratègia escala territorial BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 41
 42. 42. Triangle de desenvolupament estratègic del Pallars Jussà Naturals Geologia /  Paleontologia Aigua Rapinyaires Produccions  ramaderes de  d d Diversitat  Castells de  qualitat d’hàbitats Frontera Vi d’alçada Etnologia  g Pantans /  Nous conreus  Energia de regadiu RaiersPetjada antròpica j d ò i Comunitaris BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 42
 43. 43. Triangle desenvolupament estratègic Santa Coloma de  Gramenet Naturals Serra Marina Vistes  Vistes Riu panoràmiques Esport Morfologia  M f l i Diversitat  Diversitat Poblat  urbana cultural ibèric Cases destiueig – Radio Tele  d’autoconstrucció Taxi‐Justo  Molinero Parc fluvial Can Franquesa – Les Oliveres MercadillosPetjada antròpicaPetjada antròpica Comunitaris BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 43
 44. 44. Política i gestió públiques i relacióamb els actors b l tCaracteritzant les relacions entre administració i societat: – És una relació asimètrica per definició –SSempre són ( ) existents (tot I tothom té una (pre) ( història!) – Prenen quatre dimensions per l’extraordinària q p complexitat actual de les AAPP (clients, usuaris, beneficiaris, ciutadans) – Els conflictes d’interessos només tenen d interessos (aparentment) solució jurisdiccional, en un estat de dret BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 44
 45. 45. Examinant la relació entre actors com un gradiant de relacions administració – societat : l ietria d i i t ió i t t “En els ous ferrat amb bacon, bacon la gallina hi està Asime implicada, però el bacon està compromés” BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 45
 46. 46. De la planificació a la gestió estratègica del territori Augment de les incerteses generals Rapidesa dels canvis Plans Profunditat i abast GOVERNANÇA estratègics dels canvis més curts i concrets PROJECTES ESTRATÈGICS Augment de la interdependència territorial i de la Espais de diversitat d’actors cooperació i instruments per Nivells de les CAPITAL SOCIAL polítiques públiques la gestió Competència estratègica territorial Aparició de nous actors BLOC 1. TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL Pàgina 46

×