Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6_Біорізноманіття грибів з основами мікосозології. Созологія в Україні

149 views

Published on

Презентація до курсу "Біорізноманіття грибів з основами мікосозології", що його викладають на кафедрі мікології та фітоімунології біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6_Біорізноманіття грибів з основами мікосозології. Созологія в Україні

 1. 1. Нормативно-правова база Охорона природи в Україні Харків-2016
 2. 2. Система законів та підзаконних актів України Закони України • Постанови КМУ • Державні програми законодавча влада виконавча влада Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Лісовий кодекс України; Земельний кодекс України; Водний кодекс України; ...
 3. 3. Державне керування у царині охорони природи Міністерство екології та природних ресурсів Управління (департамент) з питань охорони навколишнього природного середовища Загально- національний Регіональний РІВНІ ВЛАДНІ УСТАНОВИ Обласна державна адміністрація Президент України До 2011 р. Від 2011 р.
 4. 4. Природоохоронне законодавство України • Закон “Про Червону книгу України” • Закон “Про природно-заповідний фонд України” • Закон “Про рослинний світ” • Закон “Про тваринний світ” • Положення “Про Зелену книгу України” • Закон “Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі України” Закон “Про охорону навколишнього природного середовища”
 5. 5. Що має вищу силу? Ратифікована Україною міжнародна угода Закон України
 6. 6. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” • Ст. 4. Природні ресурси є власністю народу України • Ст. 9. Громадянин має право на: • Об’єднання у громадські природоохоронні формування; • Вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища; • Участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань навколишнього природного середовища; • Оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності ... щодо порушення екологічних прав громадян
 7. 7. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Стаття 23. Кадастри природних ресурсів Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. (фр. Cadastre; англ. cadastre) — упорядкована інформаційна система про правове, природне, господарське, економічне і просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. (Wikipedia)
 8. 8. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) Інформація про: • стан навколишнього природного середовища; • біологічне різноманіття та його компоненти; • екологічні прогнози, плани й програми; • фактори, матеріали, речовини, … які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища;… Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція)
 9. 9. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Екологічна експертиза — вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
 10. 10. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Проведення екологічної експертизи є обов'язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища. Висновок державної екологічної експертизи після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів є обов'язковим для виконання. Реалізація програм, проектів і рішень без позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється.
 11. 11. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Стаття 30. Громадська екологічна експертиза Громадська екологічна експертиза здійснюється незалежними групами спеціалістів з ініціативи громадських об'єднань, а також місцевих органів влади за рахунок їх власних коштів або на громадських засадах. Громадська екологічна експертиза проводиться незалежно від державної екологічної експертизи. Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу, а також органами, що зацікавленні у реалізації проектних рішень або експлуатують відповідний об'єкт.
 12. 12. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Загальнодержавного значення Місцевого значення Міністерство екології та природних ресурсів Обласні ради
 13. 13. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” • територіальні та внутрішні морські води; • природні ресурси континентального шельфу; • атмосферне повітря; • підземні води; • поверхневі води, що знаходяться на території більш ніж 1 області; • лісові ресурси державного значення; • природні ресурси в межах територій природно- заповідного фонду загальнодержавного значення; • дикі тварини; • корисні копалини, за вин. загальнопоширених Природні ресурси загальнодержавного значення
 14. 14. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Загальне використання Спеціальне використання • Для власних потреб громадян • Безоплатно • Без надання дозволів • У межах встановлених лімітів • За винятком обмежень, передбачених законом • Для економічних потреб громадян • За платню • На підставі спеціальних дозволів • У межах встановлених лімітів • За винятком обмежень, передбачених законом • Інколи – на пільгових умовах
 15. 15. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища • надання пільг при оподаткуванні підприємств • надання на пільгових умовах позичок для реалізації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища • звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища
 16. 16. Закон “Про охорону навколишнього природного середовища” Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища л) відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища
 17. 17. Закон “Про рослинний світ” рослинний світ - сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території Загальне використання природних рослинних ресурсів: • збирання лікарську і технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби • для задоволення власних потреб! • використання з рекреаційною, оздоровчою, культурно-освітньою та виховною метою
 18. 18. Закон “Про рослинний світ” • Збирання наркотиковмісних рослин • Торгівля лікарськими і декоративними видами рослин У порядку загального використання забороняється
 19. 19. Закон “Про рослинний світ” • збирання лікарських рослин • заготівля деревини під час рубок головного користування • заготівля живиці • заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо • заготівля сіна • випасання худоби Спеціальне використання природних рослинних ресурсів
 20. 20. • власники земельних ділянок • користувачі земельних ділянок, які їм надано для цільового призначення • власники земельних ділянок • користувачі земельних ділянок • науково-дослідні установи, навчальні та освітні заклади, що проводять наукові дослідження Не потребують дозволу ВИНЯТКИ: Спеціальне використання природних рослинних ресурсів Звільняються від платні • Види з Червоної книги України • Угруповання із Зеленої книги України
 21. 21. Закон “Про Червону книгу України” • ЧКУ – офіційний державний документ • Перелік видів, що охороняються законом • Два томи – рослинний світ, тваринний світ • Гриби – у ЧКУ (Рослинний світ)
 22. 22. Яку інформацію містить ЧКУ? • Назва виду (латиною, українською) • Природоохоронний статус виду (категорія ЧКУ) • Наукове значення • Чисельність та структура популяції • Причини зміни чисельності • Умови місцезростання • Загальна біоморфологічна характеристика • Режим збереження та заходи з охорони • Штучне розведення • Господарське значення • Основні джерела інформації
 23. 23. Категорії ЧКУ • Зниклі • Зниклі в природі • Зникаючі • Вразливі • Рідкісні • Неоцінені • Недостатньо відомі
 24. 24. Пріоритети для внесення виду до ЧКУ • Реліктові та ендемічні види • Види, що знаходяться на межі ареалу • Види, що мають особливу наукову цінність • Види, які зменшують свою чисельність та ареал
 25. 25. Укладання та ведення ЧКУ • Подання пропозицій – науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окремі фахівці, науковці • Аналіз та узагальнення – Національна комісія з питань ЧКУ • Прийняття рішення – Міністерство охорони навколишнього природного середовища за поданням Нацкомісії з питань ЧКУ • Видання та поширення – Кабінет міністрів України (не рідше, ніж раз на 10 років)
 26. 26. Спеціальне використання об’єктів ЧКУ • Добування, збирання • Лише у наукових та селекційних цілях • За наявності дозволу від Мінекології • Використання з іншою метою забороняється
 27. 27. Дозвіл на повне або часткове вилучення об’єктів ЧКУ • Назва виду • Об’єкти, що планується вилучити • Їхня кількість, описання • Місце та час майбутнього вилучення • Мета вилучення
 28. 28. Відповідальність • Незаконне використання об’єктів ЧКУ • Погіршення середовищ перебування видів, занесених до ЧКУ • порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження)
 29. 29. Історія грибів у ЧКУ 1996 – 31 вид грибів 2009 – 57 видів грибів 1984 (СССР)– 17 видів неліхенізованих грибів 1980 (УССР) – 0 видів грибів
 30. 30. Червона книга науковців чи Червона книга природоохоронників ???
 31. 31. Індикаторні види • Є зазвичай відносно численними, часом звичайними • Екологічно прив’язані до специфічних умов • Сиґналізують про специфічні умови Piptoporus quercinus =Buglossoporus pulvinus
 32. 32. Созологічно рідкісні види • Мають природно низьку чисельність популяції, щільність • Прив’язані до дуже специфічних біотопів, рідкісних субстратів тощо • Можуть постраждати через свою екологічну непластичність (стенобіонтність) Hygrocybe spadicea Panthera tigris altaica
 33. 33. Статистично рідкісні види • Мають природно низьку чисельність популяції, щільність • Не прив’язані до надто специфічних біотопів • Загрожуваність неочевидна, потребує подальших досліджень Amanita solitaria Нaliaeetus albicilla
 34. 34. Ендемічні види та систематика • Види, що мають дуже вузький ареал • Є “резервом” біорізноманіття • Часто мають суперечливий таксономічний статус Leucoagaricus moseri (Wasser) Wasser Pinus cretacea Kalenicz. (P. sylvestris L. var. cretacea (Kalenicz.) Kom.)
 35. 35. Види на краю свого ареалу Hericium coralloides Galeropsis desertorum Ядро ареалу – зона мішаних лісів, тайга Ядро ареалу – напівпустелі Середньої Азії
 36. 36. Адвентивні види • Не пов’язані зі специфічними умовами (еврібіонти) через особливості біології видів • Не мають передумов до зникнення, звуження ареалу тощо Anthurus archeri
 37. 37. Положення “Про Зелену книгу України” • ЗКУ – офіційний державний документ • Перелік типів рідкісних, загрожуваних та типових рослинних угруповань, що підлягають охороні • ІІІ видання (2009) – 160 статей
 38. 38. Зелена книга України • Укладається – Вченою радою Інституту ботаніки НАНУ • Затверджується – Міністерством охорони навколишнього природного середовища • Видається – Кабінетом міністрів України (не рідше, аніж раз на 10 років)
 39. 39. Положення “про Зелену книгу України” Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань спрямовується на збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання.
 40. 40. Синфітосозологічна оцінка у Зеленій книзі України
 41. 41. Синфітосозологічна оцінка у Зеленій книзі України
 42. 42. Tilieto (cordatae)–Carpineto (betuli) Quercetum (roboris) alliosum (ursini) Salvinietum natantis purum
 43. 43. Закон “Про природно-заповідний фонд України” • Природні заповідники • Біосферні заповідники • Національні природні парки • Регіональні ландшафтні парки • Заказники • Пам’ятки природи • Заповідні урочища • ботанічні сади, • дендрологічні парки, • зоологічні парки, • парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Природні території та об’єкти Штучно створені об’єкти
 44. 44. Природні заповідники (ПЗ) • Завдання – збереження та відтворення корінних природних комплексів, наукові дослідження, моніторинг • Повне вилучення землі з господарського використання • Відновлення корінних природних комплексів • Санітарні та протипожежні • Задовільнення господарчих потреб заповідника Дозволяються наступні заходи:
 45. 45. Схема зонування ПЗ • Збереження, дослідження, відновлення природних комплексів • Контрольоване ПЗ антропогенне навантаженння (традиційне господарювання) • Господарювання, узгоджене з ПЗ Заповідна Буферна Охоронна
 46. 46. Схема зонування природного заповідника
 47. 47. Природні заповідники України Рівненський Розточчя Мис Март’ян Ялтинський гірсько-лісовий Медобори Дніпровсько-Орільський Канівський Полісський Луганський Ґорґани Єланецький степ Казантипський Карадазький Кримський Опукський Український степовий Черемський Михайлівська цілина
 48. 48. Біосферні заповідники (БЗ) • Завдання – збереження та відтворення корінних природних комплексів, наукові дослідження, моніторинг, ефективна взаємодія з громадою • Вилучення – заповідна зона • Відновлення корінних природних комплексів • Санітарні та протипожежні • Задовільнення господарчих потреб заповідника та місцевого населення Дозволяються наступні заходи:
 49. 49. The Man and the Biosphere Programme (MAB) – 1971 564 біосферних резервати у 109 країнах в усьому світі (станом на 2010 рік)
 50. 50. Ідейна основа біосферного резервату
 51. 51. Схема зонування БЗ • Подібно до ПЗ • Контрольоване антропогенне навантаженння (традиційне господарювання, туризм тощо) • Господарювання під контролем БЗ • Подібно до ПЗ Заповідна Буферна Зона взаємодії (зона антропогенних ландшафтів) Охоронна
 52. 52. Схема зонування біосферного заповідника
 53. 53. Біосферний заповідник Біосферний резерват біосферний резерват= ≠ біосферний заповідник (принаймні, не завжди) (завжди)
 54. 54. Біосферні заповідники України Чорноморський Карпатський Дунайський Асканія-Нова
 55. 55. Національні природні парки (НПП) • Завдання – збереження та відтворення корінних природних комплексів, рекреаційна та еколого- освітня робота, наукові дослідження, моніторинґ • Вилучення – заповідна зона, зона регульованої рекреації • Відновлення корінних природних комплексів • Санітарні та протипожежні • Задовільнення господарчих потреб парку та місцевого населення Дозволяються наступні заходи:
 56. 56. Схема зонування НПП • Подібно до ПЗ, БЗ • Контрольоване антропогенне навантаженння (екскурсії, любительський збір грибів тощо) • Бази відпочинку, кемпінґи тощо • Господарювання під контролем НПП • Подібно до ПЗ, БЗ Заповідна Регульованої рекреації Стаціонарної рекреації Господарча Охоронна
 57. 57. Схема зонування НПП
 58. 58. Регіональні ландшафтні парки (РЛП) • Завдання – збереження та відтворення корінних природних комплексів, рекреаційна та еколого- освітня робота • БЕЗ або З вилученням земельних ділянок • БЕЗ або ІЗ зонуванням (як у НПП) • БЕЗ або З науковою складовою • Об’єкти ПЗФ місцевого значення • Відновлення корінних природних комплексів • Санітарні та протипожежні • Задовільнення господарчих потреб парку та місцевого населення Дозволяються наступні заходи:
 59. 59. Заказники • Завдання – збереження та відтворення корінних природних комплексів • Без вилучення земельних ділянок • Обмежується або забороняється діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник
 60. 60. Різновиди заказників • Ботанічні • Зоологічні • Ентомологічні • Ландшафтні • Гідрологічні • Історико-археологічні • Палеонтологічні
 61. 61. Господарські заходи на об’єктах ПЗФ • Подання пропозицій від суб’єктів господарювання • Розгляд Науково-технічною радою • Контроль над виконанням адміністрацією об’єкта ПЗФ
 62. 62. Порядок створення об’єктів ПЗФ • Підготовка й подання клопотання • Розглядається попередньо у місячний строк • загальнодерж. об’єкти – Мін. Природи • місц. об’єкти – обласні управління • Погодження із землекористувачами • Мін природи (або управління) – розробка проекту створення
 63. 63. Порядок створення об’єктів ПЗФ • Екологічна експертиза проекту • Передаються в органи влади, що приймають рішення про створення • загальнодерж. – Президент • місцевого знач. – місц. ради. • Створення адміністрації та штату. Підготовка акту на право користування землею, Положення.
 64. 64. Відкриті межі територій природно- заповідного фонду України http://opengeo.intetics.com.ua/osm/pa/
 65. 65. Закон України “Про екологічну мережу України” Екомережа це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно- ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні
 66. 66. Структура екомережі України
 67. 67. Структура екомережі ● Природні ядра ● Сполучні території ● Буферні території ● Території відновлення ● Території природного розвитку

×