Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CIMAT Filtrado no lineal con partículas estocásticas

708 views

Published on

Tesis de Maestría de Omar Sosa Tzec. Filtrado no lineal de imágenes mediante un sistema de creación y muerte de partículas.

Maestría en Ciencias con especialidad en Cómputo y Matemáticas Industriales en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), localizado en Guanajuato, México.

---

Master's thesis from Omar Sosa Tzec. Non linear image filtering by a creation and death particle system.

Master in Science in Computing and Industrial Mathematics from the Center for Research in Mathematics (CIMAT), located in Guanajuato, México.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CIMAT Filtrado no lineal con partículas estocásticas

 1. 1. ÈÖÓ × Ñ ÒØÓ ÁÑ Ò × × Ó Ò ÙÒ Ë ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÅÙ ÖØ È ÖØ ÙÐ × ÔÓÖ ÇÑ Ö ËÓ× ÌÞ Ä Ò Ó Ò Ò × Ð ÓÑÔÙØ ÓÒ¸ ÙÐØ Å ØÑ Ø × ´½ µ ËÓÑ Ø Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò × Ð ÓÑÔÙØ ÓÒ Ò ÙÑÔÐ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð ÐÓ× Ö ÕÙ × ØÓ× Ô Ö Ð Ö Ó Å ×ØÖÓ Ò Ò × ÓÒ ×Ô Ð Ò ÓÑÔÙØ ÓÒ Ý Å Ø Ñ Ø × ÁÒ Ù×ØÖ Ð × Ò Ð ÆÌÊÇ ÁÆÎ ËÌÁ ÁÇÆ Æ Å Ì Å ÌÁ Ë º º Ó×ØÓ ¾¼¼ ­ ÒØÖÓ ÁÒÚ ×Ø ÓÒ Ò Å Ø Ñ Ø × º º¸ ¾¼¼ Ð ÙØÓÖ ÙØÓÖ Þ Ð ÒØÖÓ ÁÒÚ ×Ø ÓÒ Ò Å Ø Ñ Ø × º º Ð Ô ÖÑ ×Ó Ö ÔÖÓ Ù ÓÒ Ý Ô Ö ×ØÖ Ù Ö ÓÔ × ×Ø Ø × × Ò ÓÖÑ Ô Ö Ð Ó ØÓØ Ðº ÖÑ Ð ÙØÓÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò × Ð ÓÑÔÙØ ÓÒ Ó×ØÓ¸ ¾¼¼ ÖØ ¬ Ó ÔÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Å Ö ÒÓ ÂÓ× ÂÙ Ò Ê Ú Ö Å Ö Þ Ö ØÓÖ Ì × × ÔØ ÔÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë ÐÚ ÓÖ ÓØ ÐÐÓ Ê ÓÒ ÓÓÖ Ò ÓÖ Ð ÈÖÓ Ö Ñ Å ×ØÖ³
 2. 2. ÈÖÓ × Ñ ÒØÓ ÁÑ Ò × × Ó Ò ÙÒ Ë ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÅÙ ÖØ È ÖØ ÙÐ × ÔÓÖ ÇÑ Ö ËÓ× ÌÞ ËÓÑ Ø Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò × Ð ÓÑÔÙØ ÓÒ Ò Ó×ØÓ¸ ¾¼¼ ¸ Ò ÙÑÔÐ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð ÐÓ× Ö ÕÙ × ØÓ× Ô Ö Ð Ö Ó Å ×ØÖÓ Ò Ò × ÓÒ ×Ô Ð Ò ÓÑÔÙØ ÓÒ Ý Å Ø Ñ Ø × ÁÒ Ù×ØÖ Ð × ¾
 3. 3. ÈÖÓ × Ñ ÒØÓ ÁÑ Ò × × Ó Ò ÙÒ Ë ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÅÙ ÖØ È ÖØ ÙÐ × ÔÓÖ ÇÑ Ö ËÓ× ÌÞ ËÓÑ Ø Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò × Ð ÓÑÔÙØ ÓÒ Ò Ó×ØÓ¸ ¾¼¼ ¸ Ò ÙÑÔÐ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð ÐÓ× Ö ÕÙ × ØÓ× Ô Ö Ð Ö Ó Å ×ØÖÓ Ò Ò × ÓÒ ×Ô Ð Ò ÓÑÔÙØ ÓÒ Ý Å Ø Ñ Ø × ÁÒ Ù×ØÖ Ð × Ê ×ÙÑ Ò Ò Ð ÔÖÓ × Ñ ÒØÓ Ñ Ò × Ü ×Ø Ò Ó× ÔÖÓ Ð Ñ × ÑÙÝ ×ØÙ Ó× Ð Ö ×Ø ÙÖ ÓÒ ÙÒ Ñ ¹ Ò ÓÒØ Ñ Ò ÓÒ ÖÙ Ó Ý Ð × Ñ ÒØ ÓÒ ÙÒ Ñ Ò Ô Ö Ð ÒØ ¬ ÓÒ Ù Ð Ø Ø Ú Ó ØÓ× Ò ÐÐ º ÒØÖ Ð Ú Ö ØÖ Ó× × Ò Ù ÒØÖ Ò Ð ÙÒÓ× ÕÙ ÒØÖÓ Ù Ò Ð ÓÒ ÔØÓ Ô ÖØ Ù¹ Ð × Ô Ö Ö Ö Ö× ÐÓ× Ò Ú Ð × Ö× ÙÒ Ñ Ò Ý ÑÓ Ð Ö Ñ ØÓ Ó× ÕÙ Ö ×Ù ÐÚ Ò ÐÓ× ÔÖÓ Ð Ñ × ÒØ Ö ÓÖ × Ñ ÒØ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ù ÓÒ × Ö Ò Ð × Ô Ö Ð ×º Ó ×Ø Ò ÓÕÙ × Ò ÔÖ × ÒØ Ó ÐÓ× ÒÓÑ Ò Ó× ×Ô Ó× × Ð Ð Ò Ð × Ý ÒÓ Ð Ò Ð ×¸ × Ò Ó ÐÓ× ÙÐØ ÑÓ× Ñ × ÒØ Ö × ÒØ × Ò Ð ÔÖÓ × Ñ ÒØÓ Ó ÕÙ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ× ×Ø Ò ØÙÖ Ð Þ ×ÓÒ ÐÓ× ÕÙ ÔÖ × ÖÚ Ò ÓÖ ×º Ê ¹ ÒØ Ñ ÒØ Ó Ø Ðº ¾¸ ¿ ÔÙ Ð Ó ÙÒ ØÖ Ó ÕÙ ÒÚÓÐÙ Ö Ù ÓÒ × Ö Ò Ð × ×ØÓ ×Ø × Ý Ð ÒÓÑ Ò ÁØÓ Ù× ÓÒº Ó ØÖ Ó ÔÖ × ÒØ ÙÒ Ñ ØÓ Ó ÒÓ Ð Ò Ð ¬ÐØÖ Ó Ñ Ò ×º ÌÓÑ Ò Ó ÐÓ ÒØ Ö ÓÖ ÓÑÓ ÔÙÒØÓ Ô ÖØ ¸ ×Ø Ø × × ÓÒ× ×Ø ÒØÓÒ × Ò Ð ÓÖÑÙÐ ÓÒ ÙÒ Ñ ØÓ Ó Ò×Ô Ö Ó Ò Ð ÓÒ ÔØÓ ÔÖ ÓÒ × Ð Ô × Ó¸ Ð × Ù Ð × ÔÖÓÚ Ò Ò ÐÓ ÕÙ × ÓÒÓ ÓÑÓ Ù× ÓÒ × Ë ÖÓ Ò Ö Ý ÙÝ Ø ÓÖ ×Ø Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ð ØÖ Ó ÔÙ Ð Ó ÔÓÖ Óº Ð Ñ ØÓ Ó ÕÙ Ò ×Ø Ø × × × ÔÖÓÔÓÒ ¸ ×Ø ×Ó Ó ÙÒ × ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÑÙ ÖØ Ô ÖØ ÙР׸ Ø Ð ÕÙ Ð ÙÒ ÓÒ ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ð ØÖ Ò× ÓÒ Ð × Ô ÖØ ÙÐ × × ÔÙÒØÓ Ð Ú Ô Ö ÓÒ× Ù Ö ÙÒ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ù Ó ×Ø ×º Ë ÔÖ × ÒØ ÒØÓÒ × Ó× ÓÖÑ × ÓÒ×ØÖÙ Ö Ð ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒº Ä ÔÖ Ñ Ö × ÓÒ× Ö Ò Ó Ð Ð ÐÐ Ñ Ó Ö ÒØ Ó× Ð Ó׺ Ò Ð × ÙÒ Ó ×Ó¸ × Ö Ø Ö Þ Ð ÙÒ ÓÒ ÑÔÐ Ò Ó ÖÚ × × Ð × Ð ÙÒ ÔÓØ Ò Ð ÖÓ Ù×ØÓ Ð × Ù Ð × × Ð × Ò ÙÒ Ö ×ØÖ ÓÒ ÓÒ Ð ÓÑÓ ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó׺ Ë ÜÔÐ Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÐÓ× Ú ÐÓÖ × Ð ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒ Ý ×Ù ØÓ Ð ÑÔÐ Ö× Ò ÔÖ ÓÒ × Ð Ô × Ó ÓÑÓ ÓÔ ÓÒ Ô Ö Ð ÔÖÓ × Ñ ÒØÓ Ñ Ò ×º Ë ÑÙ ×ØÖ ÕÙ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ÙÒ ×Ô Ó × Ð ÒÓ Ð Ò Ð × ÙÒ Ó × ÖÚ ÓÒ × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ×º ÓÒ ÐÓ ÒØ Ö ÓÖ¸ × × ÙØ Ò Ð × × Ñ Ð Ö ×Ý Ö Ò × ÒØÖ Ð Ñ ØÓ Ó ÔÙ Ð Ó Ò ¾¸ ¿ Ý Ð ÔÖÓÔÙ ×ØÓ¸ × Ø ÖÑ Ò ÕÙ Ð ÔÖ Ñ ÖÓ × Ö ÜÔÐ Ó Ò Ð ÓÒØ ÜØÓ ÙÒ × ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÑÙ ÖØ Ô ÖØ ÙР׺ Ë ÑÙ ×ØÖ × Ö ×ÙÐØ Ó× Ö ×Ø ÙÖ ÓÒ Ñ Ò ×¸ × ÓÑÓ ÙÒ ÑÓ ÐÓ × Ó × Ñ ÒØ ÓÒ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ð × ÔÖ ÓÒ × ÓÑÓ ¬ÐØÖÓ Ò Ð × ÔÖÓ Ð × Ô ÖØ Ò Ò º ¿
 4. 4. ÁÑ ÈÖÓ ×× Ò × ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ò Ã ÐÐ Ò È ÖØ Ð ËÝ×Ø Ñ Ý ÇÑ Ö ËÓ× ÌÞ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ø ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙЬÐÐÑ ÒØ ØÓ Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ø Ö Ó Å ×Ø Ö Ò Ë Ò Û Ø ×Ô Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒ Ù×ØÖ Ð Å Ø Ñ Ø × ×ØÖ Ø ÁÒ Ñ ÔÖÓ ×× Ò Ø Ö Ö ØÛÓ Û ÐÐ ×ØÙ ÔÖÓ Ð Ñ× Ö ×ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ñ ÓÒØ Ñ Ò Ø Û Ø ÒÓ × Ò Ø × Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ñ ÓÖ Ø ÕÙ Ð Ø Ø Ú ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ó Ó Ø× Ò Øº ÑÓÒ Ø Ú Ö ØÝ Ó ÔÙ Ð × ÛÓÖ × Ø Ö Ö ×ÓÑ Ó Ø Ñ Ø Ø ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔØ Ó Ô ÖØ Ð × ØÓ Ö Ö Ó Ø Ö ÝÐ ÚÐÓ Ò Ñ Ò ØÓ ÑÓ Ð Ñ Ø Ó × Ø Ø Ö ×ÓÐÚ × Ø ÓÑÑ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ× Ø ÖÓÙ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ô ÖØ Ð « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ï Ø Ò Ø × ÓÒØ Üظ Ø × Ð ×Ô ÓÒ ÔØ Ú Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ö Ð Ò Ö Ò ÒÓÒÐ Ò Ö ÓÖÑ׸ Ò Ø Ð ×Ø ÓÒ ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò Ù ØÓ ÔÖÓ ÙÖ × Ó Ø × Ò ØÙÖ Ò Ù × ØÓ ÓÖ Ö ÔÖ × ÖÚ Ø ÓÒº Ê ÒØÐÝ Ó Ø Ðº ¾¸ ¿ Ú ÔÙ Ð × ÛÓÖ Ø Ø ÒÚÓÐÚ × ×ØÓ ×Ø « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø ×Ó ÐÐ ÁØÓ «Ù× ÓÒ¸ ÔÖ × ÒØ Ò ÒÓÒÐ Ò Ö ÒÓ × Ò Ñ Ø Ó º Ì Ò Ø Ð ØØ Ö × ×Ø ÖØ ÔÓ Òظ Ø × Ø × × ÓÒ× ×Ø× Ò Ø ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò×Ô Ö ÝØ ÓÒ ÔØ Ó Ô ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ׸ Û Ö ÔÓ ÒØ Ó Ô ÖØÙÖ Ó Ø Ø ÓÖÝ Ö Ð Ø ØÓ Ë ÖÓ Ò Ö «Ù× ÓÒ׸ ×Ù Ø Ø × ÒÚÓÐÚ Û Ø Ø × ÔÙ Ð × ÛÓÖ º Ì Ñ Ø Ó ÔÖÓÔÓ× Ò Ø × Ø × × × ××Ó Ø Û Ø Ö Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ò Ô ÖØ Ð ×Ý×Ø Ñ¸ ×Ù ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÖÑ Ò × Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖØ Ð × × Ý ÔÓ ÒØ ØÓ Ø Ø Ö Ø Ú ÓÙÖ ÓÒ Ø Ñº Ì Ù׸ ØÛÓ Û Ý× Ö ÔÖ × ÒØ ØÓ Ù Ð Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒº Ì ¬Ö×Ø ÓÒ × ÓÒ× Ö Ò Ø ÐÐ ØÛÓ¹× Ö Òغ ÁÒ Ø × ÓÒ × ¸Ø ÙÒ Ø ÓÒ × Ö Ø ÖÞ ÑÔÐÓÝ Ò × Ð Ö Ú Ø Ú × Ó ×ÓÑ ÖÓ Ù×Ø ÔÓØ ÒØ Ð Û Ø ×ÓÑ Ø ÓÒ Ð Ö ×ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ñº Ì Ú ÓÙÖ Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × ÜÔÐ Ò ¸ × Û ÐÐ Ø× « Ø Ò Ø ÑÓÑ ÒØ ØÓ Ù× Ø Û Ø Ò Ô ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ× ÓÖ Ñ ÔÖÓ ×× Ò º ÁØ × × ÓÛÒ Ø × × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ÒÓÒÐ Ò Ö × Ð ×Ô Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ ÁÒ ÓÒ Ù Ø ÓÒ Û Ø Ø Ð ØØ Ö¸ × Ñ Ð Ö Ø × Ò « Ö Ò × ØÛ Ò Ø ÔÙ Ð × Ñ Ø Ó Ò ¾¸ ¿ Ò Ø ÔÖÓÔÓ× Ñ Ø Ó Ö × Ù× ¸ Ò Ø × Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ø ¬Ö×Ø ÓÒ Ò × Ò ÒØ ÓÒØ ÜØ Ó Ö Ø ÓÒ Ò ÐÐ Ò Ô ÖØ Ð ×Ý×Ø Ñº ËÓÑ Ö ×ÙÐØ× Ö × ÓÛÒ ÓÙØ Ñ Ö ×ØÓÖ Ø ÓÒ Ò Ñ × Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ý × ÑÓ Ð Ø Ø Ù× × Ô ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ× × ¬ÐØ Ö ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó ÐÓÒ Ò º
 5. 5. ØÓÖ Ó× Ð ÓÒ×ØÖÙ ØÓÖ ×ÓÐÙØÓ Ð Ò Ö ÓÖ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÕÙ ÑÙ Ú Ñ Ú Ñ × Ô Ö × Ð ÖÝ Ý ÐÑ Ö ÈÓÖ ×Ù Ò¬Ò ØÓ ÑÓÖ Ý ÔÓÝÓ Ô Ö Ð Ö ÐÞ ÓÒ Ñ × ÔÖÓÝ ØÓ× Ú Ñ × Ù ÐÓ× Ö ØÓ Ý × ÒÓ È ÖØ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ñ Ú ÊÙ×× Ð¸ ÖÓÐ Ò Ý ÊÓ× ÈÓÖ Ø Ò Ö Ð ÓÔÓÖØÙÒ ÐÐ Ú ÖÑ ×Ù Ö ÒÓ ÒÑ Ñ Ð Ø Ö Ù Ö Ó×
 6. 6. Ö Ñ ÒØÓ× À Ý Ø ÒØ × Ô Ö×ÓÒ × ÕÙ ÕÙ × Ö Ö Ö Ð ÓÒ ÐÙ Ö ×Ø Ø × × ÕÙ Ò × Ö Ó Ø ÑÓ ÓÐÚ Ö Ð ÙÒ º ÈÖ Ñ Ö Ñ ÒØ ÕÙ ÖÓ Ö Ö ÒØ ØÓ Ó Ñ × ×ÓÖ¸ Ð Ó ØÓÖ Å Ö ÒÓ Ê Ú Ö ¸ ÙÒ Ô Ö×ÓÒ ×ÙÑ ¹ Ñ ÒØ Ö Ø Ú Ý ÙÒ Ù Ò × Ö ÙÑ ÒÓº ÙÒÕÙ ×Ù Ò ØÖ ÐÐ Ó¸ Ö Þ Ó ×Ù Ò¬Ò Ø Ô Ò ÓÑÓ × ×ÓÖ¸ ÔÓÖ × Ù Ö × ÑÔÖ Ñ × ÒÕÙ Ø٠׸ ÔÓÖ ÖÑ ×Ù Ø ÑÔÓ Ý ÔÓÝÓ ÙÖ ÒØ ×Ø ÙÐØ ÑÓ ÒÓ¸ Ý ÔÓÖ ÐÓ× Ù ÒÓ× ÑÓÑ ÒØÓ× × Ù× ÓÒ Ñ Ý ÒÓ Ñ º Ñ × ÔÖÓ ×ÓÖ ×¸ ÕÙ ÖÓÒ ÕÙ Ð ÜÔ Ö Ò ÁÅ Ì Ð Ú Ú Ö ÓÑÓ Ø Ðº Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ð Ó ØÓÖ Ë ÐÚ ÓÖ ÓØ ÐÐÓ Ý Ð Ó ØÓÖ Ù Ù Ø ÑÓ Ä ÑÙ× ÔÓÖ ØÓÑ Ö× Ð ÑÓÐ ×Ø × Ù ÖÑ Ý ÓÖ ÒØ ÖÑ º Ö Þ Ó Ð Ó ØÓÖ ÂÓ Ò Î Ò ÀÓÖ ÔÓÖ ×Ù× Ó × ÖÚ ÓÒ × Ý ÓÑ ÒØ Ö Ó× ×Ó Ö ×Ø Ø × ×º ÐÓ× Ó ØÓÖ × Ê ÙÐ ÐÔ È Ö Ý ÓÚ Ò Ò ÌÖ Ú ÐÐÓÖ ÔÓÖ ÖÑ Ø ÑÔÓ Ô Ö Ð Ö Ö Ð ÙÒ × Ñ × ÒÕÙ ØÙ × ×Ó Ö ÐÑ Ö Ó Ø ÓÖ Ó ×Ø ØÖ Óº ËÒ Ù Ö Þ Ó ØÓ × Ð × Ô Ö×ÓÒ × ÐÓ× Ù ØÖÓ ÔÓ× Ö Ó× ÕÙ Ò × ÓÒØÖ ÙÝ ÖÓÒ Ò Ö Ò Ñ ÕÙ Ñ ÐÐ Ú Ö ØÓ× Ö Ù Ö Ó× Ù Ò Ù ØÓº Ð Ó ØÓÖ Ó Ö Þ Ó Ñ × Ó× Ö Ò × ×Ó Ó× Ì Ö Ý Ö¸ ÔÓÖ ÓÑÔ ÖØ Ö ÑÓÑ ÒØÓ× Ð ÓÒÑ Ó Ý ×Ù × Ò Ö Ñ ×Ø º ÒØÖ Ð × Ô Ö×ÓÒ × ÒÓ ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò × ×Ø Ò ÂÙÐ Ó¸ ÝÒØ ¸ ÐÓÒ×Ó¸ ÇÑ Ö¸ ÁÚ Ø ¸ Ö Ò Ý × Ö¸ Ô Ö×ÓÒ × ÕÙ × ÑÔÖ Ñ Ò Ó × ÒØ Ö Ù×ØÓ Ð ÓÑÔ ÖØ Ö Ø ÑÔÓ ÓÒ ÐР׺ ÂÓ ÕÙ Ò ÔÓÖ ÖÑ ×Ù Ø ÑÔÓ Ù Ò Ó Ò ×Ø ÝÙ º Ö Þ Ó Ñ × ÓÑÔ Ò ÖÓ× Ò Ö ÓÒ ÔÓÖ ÖÖ ×Ø ÜÔ Ö Ò º ÊÓ× Ý ÅÓ × × ÔÓÖ ×Ù ÓÒ×Ø ÒØ Ö ÒÓ Ý Ñ ×Ø º ÂÓÖ ¸ ÓÐ Ò Ý ÊÓ Ý ÔÓÖ ×Ù ØÓ Ý ÝÙ ÖÑ × ÒØ Ö × Ñ ÒØ ×ØÓ× Ó× ÒÓ׺ Ë Ò Ñ ÒÓ× ÑÔÓÖØ Ò ¸ Ö Þ Ó Ò Ð¸ Ö Ý Î ØÓÖ ÔÓÖ ÐÓ× ÑÓÑ ÒØÓ× Ñ ÒÓ× ÕÙ ÓÑÔ ÖØ ÑÓ׺ Ù ÖÓÒ Ò Ð × Ñ × ÓÒØ ÑÔÓÖ Ò Ó× Ö Þ Ó Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Å Ù Ð¸ Á× Ð¸ Å Ö ¸ ÖÓÒ¸ Ù×Ø ÚÓ¸ ÂÙ Ò ÖÐÓ× Ý Ç× Ð Ó ÔÓÖ ÖÑ Ð ÓÔÓÖØÙÒ ÓÒÓ ÖÐÓ× Ñ ÓÖº ÆÓ ÔÙ Ó Ö Ö Ö ÁÚÚ Ò¸ Ä٠׸ Ú ¸ ÊÓ ÓÐ Ó Ý ÒØÓÒ Ó ÔÓÖÕÙ Ô × Ö ÒÓ ×Ø Ö Ò Ñ Ò Ö ÓÒ¸ Ò Ó ÕÙ ×Ø ÙÐØ ÑÓ ÒÓ × Ö ÐÑ ÒØ ×Ô Ð ÔÓÖ Ð Ñ ×Ø Ý ÓÒ¬ ÒÞ ÕÙ Ñ Ò ÖÒ Óº ÌÑ Ò Ø Ò Ó ÕÙ Ö Ö ÄÓÐ Ø Ý Ö Ò ÔÓÖ ×Ù × Ò ÖÓ ØÓ¸ Ò ÓÒ ×Ù Ö Ù ÒØ ×ÔÓÒ Ð Ù Ò Ó Ò ×Ø Ó ×Ù ÝÙ º Ð ÖØÓ Ý Ä٠ݸ ÔÓÖ ×Ù Ñ ×Ø Ý ÔÓÖ Ø Ò ÖÑ Ô Ò ÒØ × ÑÔÖ Ñ ÒØÖ × ×ØÙÚ Ò ÁÅ Ì ÙÒÕÙ Ý ÑÓ× ×Ø Ó Ð Ó׺ Ö Ò¸ Ò ØÓÐ Ý Ö ÔÓÖ ÖÑ ÓÒÓ Ö ×Ù Ô Ò× Ñ ÒØÓ Ý ÔÓÖ ÑÓ×ØÖ Ö× × ÑÔÖ Ø ÚÓ׺ Ò Ò Ö Ð Ð ÁÅ Ì Ñ ×ÑÓ¸ ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ô Ö Ñ ÓÑÓ ÜÔ Ö Ò Ú º ÉÙ × Ö Ö ¹ Ö Ð ÇÆ ÝÌ ÔÓÖ Ð ÓØÓÖ ÓÒ Ð ÕÙ ÔÙ Ö Ð Þ Ö ×ØÓ× ×ØÙ Ó׺ ÈÓÖ ÙÐØ ÑÓ Ö Þ Ó ØÓ × Ð × Ô Ö×ÓÒ × ÕÙ Ð ÙÒ Ù ÓØÖ ÓÖÑ ÓÒØÖ ÙÝ ÖÓÒ ÕÙ ÐÐ Ö ×Ø ÔÙÒØÓ Ñ Ú º
 7. 7. ÆÓØ ÓÒ È Ö Ð ÐÓ Ú ÚÖ Ò Ö Ö ÒØ ¡ Ä ÔÐ ÒÓ £ ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ × ´¡µ ÖÚ Ô Ö Ð ´¡µ ÓÒ Ö ×Ô ØÓ × ª ÖÓÒØ Ö ª Ò ´¡µ ÖÚ Ô Ö Ð ´¡µ ÓÒ Ö ×Ô ØÓ Ð ÒÓÖÑ Ð Ò ª ª ÖÖ ÙÖ ª Ô ´ªµ Ð × ÙÒ ÓÒ × Ô¹Ñ ÒØ Ö Ò Ð × Òª ÔÕ Ô Õ ´ª½ ¢ ª¾ µ ÙÒ ÓÒ × ÕÙ ×ÓÒ ´ª½ µ Ý ´ª¾ µ ¬Ò ÓÒ Ä Ô ×Ô Ó ÙÒ ÓÒ × Ô¹ ÒØ Ö Ð × È ´ µ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÓØ Ò Å Ô Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ Ö Ò Ð Ð ÓÒ ÙÒØÓ ÅÙ Ó Ñ ÒÓÖ ÕÙ ÐÑ ÄÑØ
 8. 8. ÁÒ Ò Ö Ð ½º ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ ½ ¾º ÈÖÓ ×Ó× Ù× ÓÒ ½ ¾º½º ÓÖÑÙÐ ÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º Ù× ÓÒ Á×ÓØÖÓÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¿º ×Ô Ó× × Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º º Ù× ÓÒ Ò ×ÓØÖÓÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º ÈÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× Ý Ù× ÓÒ ¾ ¿º½º ÈÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º½º½º ÈÖÓ ×Ó Ï Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º½º¾º ÈÖÓ ×Ó× Å Ö ÓÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º½º¿º ÈÖÓ ×Ó× Ù× ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¿º¾º ÁØÓ Ù× ÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ º ÐØÖ Ó ÁÑ Ò × × Ó Ò ÅÓÚ Ñ ÒØÓ È ÖØ ÙÐ × È× Ù Ó¹ Ù× ÓÒ Ó ½ º½º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º È× Ù Ó¹ Ù× ÓÒ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¿º × Ù× ÓÒ ×Ó Ö Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓ × Ñ ÒØÓ ÁÑ Ò × × Ó Ò ÙÒ Ë ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÅÙ ÖØ È ÖØ Ù¹ Ð× º½º Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ë ÖÓ Ò Ö Ý ÔÖ ÓÒ × Ð ÙØÙÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÓÒ×ØÖÙ ÓÒ Ð ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒ × Ò Ö ÒØ Ó× Ð Ó× º º º º º º º º º ¼ º¿º ÌÖ Ò× ÓÒ × ÙÒ ×ÓÐÓ Ð Ó Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÓ Ö ¬ÐØÖ Ó Ô ÖØ ÙÐ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù× ÓÒ ØÖ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼
 9. 9. º Ê ×ÙÐØ Ó× ¼ º½º ÐØÖ Ó Ñ Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½º½º ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒ × Ò Ó× Ð Ó× Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½º¾º ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒ × Ò Ö ÒØ ÙÒ Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾º Ë Ñ ÒØ ÓÒ Ñ Ò × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º × Ù× ÓÒ ½¼ º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × Ý ØÖ Ó ÙØÙÖÓ ½½½ º½º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º¾º ÌÖ Ó ÙØÙÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º Ì ÓÖ Ñ × Ý ¬Ò ÓÒ × ÔÖ × ÒØ Ó× ÔÓÖ Ó ½½¿ ½½
 10. 10. ÁÒ ¬ ÙÖ × ¾¹½º ÑÔÐÓ Ù× ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾¹¾º Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ö ¬ Ð Ù ÓÒ ÐÓÖº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½ ¾ ¾¹¿º ÑÔÐÓ× Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó × Ð Ô Ö Ø ¼ Ø ¾ Ø ¾ ÝØ ¾ º º º º º º º º ¾½ ¾¹ º ÁÑ Ò Ø Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¿ ¾¹ º ÑÔÐÓ ÙÒ Ñ Ò Ý ×Ù× ÓÖ ×º Ò ÓÖ Ò Ð Ý Ò ×Ô Ó × Ð ÓÒ Ø ¾º º º º º ¾¿ ¾¹ º ÑÔÐÓ ÙÒ Ó × ÖÚ ÓÒ¸ ×Ù Ö ×ÙÐØ Ó Ô Ö Ø ¾ Ý ÐÓ× ÓÖ × Ò ÓÒØÖ Ó׺ º º º º º º ¾ ¾¹ º ÙÒ ÓÒ Ù× Ú Ô Ö Ð Ù ÓÒ Èź º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾¹ º ÑÔÐÓ ¬ÐØÖ Ó ÓÒ Ù× ÓÒ Èź º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿¹½º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ò Ð ÔÐ ÒÓº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿¹¾º Ò Å Ö ÓÚ ØÖ × ×Ø Ó׺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿¾ ¿¹¿º ÑÔÐÓ Ò Å Ö ÓÚ Ò ÓÖÑ × Ù Ò Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿¿ ¿¹ º ÁÒØ ÖÔÖ Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ñ Ò Ð ×ÓÐÙ ÓÒ Ð Ù ÓÒ ¾ÔÜ Ð ×Ú ÒÓ׺ º º º º ¿ ¿¹ º Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ò ÙÒ ­Ù Ó º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¹½º È ÖØ ÙÐ × ÓÐÓ × Ò Ð ÒØÖÓ ÙÒ Ñ Òº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¹¾º Ê ×ÙÐØ Ó Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓ Ö ÒØ × ÒØ × Ô ÖØ ÙР׺ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¹¿º Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ ÐÒÚ Ð Ö × ÓÑÓ Ð ÒØ Ô ÖØ ÙÐ × Ò Ô Ü Ðº º º º º º º º ¿ ¹ º ×ÕÙ Ñ Ð Ô× Ù Ó¹ Ù× ÓÒ Ó Ô Ö ÙÒ × Ò Ð Ò ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º ÓÖÑÙÐ × Ö Ø ÓÔ Ö Ñ Ò Ò½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º ÓÖÑÙÐ × Ö Ø ÓÔ Ö Ñ Ò Ò¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× Ô Ö Ñ Ò × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× Ô Ö ÓÐ º ÑÔ ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× Ô Ö Ð Ò º ÑÔ ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¹½¼º Ê ×ÙÐØ Ó× Ô Ö ÔÓÖØ Ù ÚÓ׺ ÑÔ ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¹½º Ê Ð ÓÒ ÒØÖ ÐÓ× Ø ÑÔÓ× ÐÓ× ÔÖÓ ×Ó׺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾
 11. 11. ¹¾º ÈÖ ÓÒ Ð ÙØÙÖÓ Ô Ö ÙÒ × Ò Ð Ò ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹¿º ÈÖ ÓÒ Ð Ô × Ó Ô Ö ÙÒ × Ò Ð Ò ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º ÈÖ ÓÒ Ð Ô × Ó Ô Ö ÙÒ Ñ Ò Ò½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º ÈÜ ÐÖ ÙÒ Ñ Ò Ý ×Ù× Ó Ó Ú ÒÓ׺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ º Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ð ÓÔÐ Ñ ÒØÓ Ô ÖØ ÙР׺ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¹ º Ë ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÑÙ ÖØ Ô ÖØ ÙÐ × Ô Ö Ñ Ò Ò¾ º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¹ º Ö ¬ ÙÒ ÓÒ × ÑÔÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ º ØÓ ¬ÐØÖ Ö Ð × ØÖ Ò× ÓÒ × ´ ÐÐ µ Ò Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ×Ø ÙÖ ÓÒº º º º º º º º º ¹½¼º ÙÒ ÓÒ × Ò Ø × Ô Ö ÙØ Ð Þ Ö ÓÑÓ ÙÒ ÓÒ ØÖ Ò× ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º ¹½½º ÓÑÔ Ö Ø ÚÓ ÙÒ × ×Ø Ñ ÓÒ× ÖÚ Ø ÚÓ Ý ÙÒÓ Ö ÓÒ Ý ÑÙ ÖØ º º º º º º º º º º º º º ½ ¹½¾º ÓÑÔ Ö Ø ÚÓ Ñ ØÓ Ó× ÔÐ Ó× Ò ÙÒ Ñ ×Ñ × Ò Ðº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¹½¿º × Ö Ô ÓÒ Ö ¬ Ð ÔÖÓ ×Ó × Ñ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ô ÖØ ÙР׺ º º º º º º º º º º º º º º º ¹½ º Ù× ÓÒ ØÖ × Ò Ñ Ò × ÒØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹½ º ÑÔÐÓ ÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ñ × ÔÓÖ Ù× ÓÒ ØÖ ×º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹½º Ö Ñ ØÚ × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð ¬ÐØÖ Ó ÔÖÓÔÙ ×ØÓº º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¹¾º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò × ÒØ Ø º ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º º ¹¿º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò × ÒØ Ø º ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÓÐ º ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÓÐ º ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò Ð Ò º ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò Ð Ò º ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÔÓÖØ Ù ÚÓ׺ ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º ¼ ¹ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÔÓÖØ Ù ÚÓ׺ ÑÔº ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º ½ ¹½¼º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò × ÒØ Ø º Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º º ¾ ¹½½º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò × ÒØ Ø º Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º º ¿ ¹½¾º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÓÐ º ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º ¹½¿º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÓÐ º ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º ¹½ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò Ð Ò º ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º º º º º ¹½ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò Ð Ò º ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º º º º º ¹½ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÔÓÖØ Ù ÚÓ׺ ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º½º º º º º º º º ¹½ º Ê ×ÙÐØ Ó× ¬ÐØÖ Ó Ò ÔÓÖØ Ù ÚÓ׺ ÑÔº Ë ÙÒ ÙÒ ÓÒº Î Ö ÒÞ ¼º¿º º º º º º º º ¹½ º ØÓ Ú Ö Ö Ð Ú ÐÓÖ Ô× ÐÓÒ Ò Ð ¬ÐØÖ Ó ÓÒ Ð ÔÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº º º º º º º º º º º ½¼¼ ¹½ º ÐØÖ Ó × ÓØ ÒÓ × Ñ ÒØ ÔÖ ÓÒ ×º ÈÖ Ñ Ö ÙÒ ÓÒº º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ ¹¾¼º ÐØÖ Ó × ÓØ ÒÓ × Ñ ÒØ Ð Ñ ØÓ Ó Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ ½¿
 12. 12. ¹¾½º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó Ð ÒÓÖÑ Ä½ Ò × ÒØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¾ ¹¾¾º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó ÐÑÒÑ Ü ÀÙ Ö Ò × ÒØ Ø º º º º º º º º º º ½¼¾ ¹¾¿º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó Ð ÔÓØ Ò Ð Ñ ÒÝÅ ÐÙÖ Ò × ÒØ Ø º º º º ½¼¿ ¹¾ º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó Ð ÒÓÖÑ Ä½ Ò Ð ÒÒ º ÑÔº º º º º º º º º º º º º º ½¼¿ ¹¾ º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó ÐÑÒÑ Ü ÀÙ Ö Ò Ð ÒÒ º ÑÔº º º º º º º º º ½¼ ¹¾ º ÐØÖ Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ô ×Ó ×Ó Ð ÔÓØ Ò Ð Ñ ÒÝÅ ÐÙÖ Ò Ð ÒÒ º ÑÔº º º ½¼ ¹¾ º Ö Ñ ØÚ × ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð × Ñ ÒØ ÓÒ ÔÖÓÔÙ ×Ø º º º º º º º º º º º º ½¼ ¹¾ º Ê ×ÙÐØ Ó × Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ð ÒÒ º ÑÔ Ð Ö ÖÙ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¹¾ º Ê ×ÙÐØ Ó × Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ð ÒÒ º ÑÔ ÓÒ ÖÙ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¹¿¼º Ê ×ÙÐØ Ó × Ñ ÒØ ÓÒ Ò ÓÐ º ÑÔ ÓÒ ÖÙ Óº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ½
 13. 13. Ô ØÙÐÓ ½ ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ Ò Ð Ð Ø Ö ØÙÖ Ü ×Ø Ò ØÖ Ó× ÕÙ Ñ Ò ÓÒ Ò Ð ÓÒ ÔØÓ Ô ÖØ ÙÐ × Ô Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ð Ñ Ó ÒØÖ ÐÓ× Ò Ú Ð × Ö× ÐÓ× Ô Ü Ð × ÙÒ Ñ Ò Ó Ð Ô Ö×Ô Ø Ú ÙÒ Ù ÓÒ Ö Ò Ð Ô Ö Ð ÓÒ ØÓ× ¬ÐØÖ Ó Ý Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÔÖ × ÖÚ ÓÒ ÓÖ ×º Ò Ø Ð × ØÖ Ó× × Ò Ù ÒØÖ Ò × Ù× Ö ÙÒ ÓÒ × ÓÒ×ØÖÙ × ×Ô ÐÑ ÒØ Ô Ö ÕÙ Ð ­Ù Ó ´ Ò Ð ÓÒØ ÜØÓ Ù× ÓÒµ Ø Ò ÖØ × ÔÖÓÔ × ½½ Ó Ò¸ ÙÒ ÓÒ × ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ð ØÖ ÓÒ ÒØÖ Ô ÖØ ÙÐ × Ð × ÔÓÖ Ö ×ÓÖØ × ¾ ¸¾ º ÈÓÖ ÓØÖÓ Ð Ó¸ Ö ×ÙÐØ ÒØ Ö × ÒØ Ð ÔÖÓÔÙ ×Ø Ò ¿¿ Ò ÓÒ ×Ø × Ô ÖØ ÙÐ × Ñ × ÕÙ Ö Ö× ÔÓÖ ÙÒ Ù ÓÒ Ö Ò ÐÔ Ö Ð¸ Ø Ò Ò Ð Ð ÖØ Ñ Ò Ö Ð ØÓÖ Ñ ÒØ Ò ÖØ Ú Ò ÒØÖ Ò Ð ÐÙ Ö ÓÒ × Ò Ù ÒØÖ Ò Ò ÐÑ ÒØ º Ò ×Ø ØÖ Ó × ÔÖ × ÒØ ÙÒ Ñ ØÓ Ó × Ó Ò Ñ Ò Ø × Ð ØÓÖ × Ð Ù Ð ÔÖ ÓÖ × ÓÑ ÒØ ÕÙ ×Ù × ÖÖÓÐÐÓ Ù Ñ × ÒØÙ Ø ÚÓ ÕÙ ÓÖÑ Ð¸ Ñ Ø Ñ Ø Ñ ÒØ Ð Ò Óº Ë Ò Ñ Ö Ó¸ Ò Ò ÖÓ ¾¼¼ × ÔÙ Ð ÙÒ ÖØ ÙÐÓ ÕÙ ÔÐ ÒØ Ð ¬Ð¹ ØÖ Ó Ý × Ñ ÒØ ÓÒ Ñ Ò × Ò Ð ÓÒØ ÜØÓ ÔÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× Ù× ÓÒ Ý Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÁØÓ Ù× ÓÒ × Ý Ù ÓÒ × ×ØÓ ×Ø × Ö Ò Ð × ¿ º ×Ø ÖØ ÙÐÓ × Ö ×ÙÐØ Ó Ð ØÖ Ó Ó ØÓÖ Ð × ÖÖÓÐÐ Ó ÔÓÖ Ó ¾ ¸ Ð Ù Ð ÔÖ × ÒØ ØÖ × Ñ ØÓ Ó× ÒÓ Ð Ò Ð × Ô Ö Ð ¬ÐØÖ Ó Ñ Ò ×¸ × Ò Ó Ð ÔÖ Ñ ÖÓ¸ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ ÙÒ Ñ ØÓ Ó ÑÓÚ Ñ ÒØÓ Ô ÖØ ÙÐ × ÕÙ ØÓÑ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ð ¹ ÒÓÑ Ò Ó Ö ÒØ Ó× Ð Ó× Ý ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ ÐÓ ÕÙ × ÓÒÓ ÓÑÓ ÙÒ ÁØÓ Ù× ÓÒ ÓÒØÖÓÐ º × ¸ × ØÓÑÓ ×Ø ØÖ Ó ÓÑÓ ÔÙÒØÓ Ô ÖØ Ô Ö Ð × ÖÖÓÐÐÓ ×Ø Ø × ×¸ ÓÒ Ð ¬Ò ×ØÙ ÖÝ ÒØ Ò Ö Ð ÙÒÓ× ×Ô ØÓ× Ð Ñ ØÓ Ó ÔÖÓÔÙ ×ØÓ Ò ¿ Ý ÔÖÓÔÓÒ Ö ÙÒ Ñ ØÓ Ó ¬ÐØÖ Ó Ý × Ñ ÒØ ÓÒ Ò×Ô Ö Ó Ò Ø ÓÖ Ö Ð ÓÒ Ô ÖÓ ÕÙ ÒØ ÖÔÖ Ø Ö Ñ Ò Ö Ñ × Ù Ð ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ØÓ Ó ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÔÙ Ð Ó Ý ÕÙ × Ó × ÖÚÓ ÕÙ Ð ÒÓÑ Ò ÁØÓ Ù× ÓÒ ÒÓ × Ð Ñ Ò Ö ¹ Ù ÓÖÑÙÐ Ö Ð Ð ÓÖ ØÑÓ Ó Ù ÓØÖÓ ÕÙ ÔÙ Ö Ð ÓÒ Ö× Ý ÕÙ ÒÖ Ð ¸ Ó × ×Ø Ñ Ô ÖØ ÙР׸ ÓÑÓ × Ñ Ò Ò ×Ø ÓÒØ ÜØÓ¸ × Ö Ò ÒÖ Ð ÔÓÖ ÓØÖÓ ÓÖÑ Ð ×ÑÓ ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ½
 14. 14. ÙÒ × ×Ø Ñ Ö ÓÒ Ý ÑÙ ÖØ Ô ÖØ ÙР׺ × ¸ Ò ×Ø Ó ÙÑ ÒØÓ × ÓÑ ÒÞ × Ö Ò Ó Ù Ð × Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ð ¬ÐØÖ Ó Ñ Ò ×Ý Ô ÙÐ Ø Ò Ñ ÒØ × Ú Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ó ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× ÔÖ Ð Ñ Ò Ö ×¸ Ô Ö ×ÔÙ × ÜÔÐ Ö Ð Ñ ØÓ Ó Ü ×Ø ÒØ Ý ÔÓÖ ÙÐØ ÑÓ × Ö Ö ÓÑÓ × × Ò Ð Ñ ØÓ Ó ÔÖÓÔÙ ×ØÓº Ä ÓÖ Ò Þ ÓÒ ×Ø Ó ÙÑ ÒØÓ × ÓÑÓ × Ù Ò Ð Ô ØÙÐÓ ¾ × ÓÑ ÒÞ ÜÔÐ Ò Ó ÕÙ × ÙÒ Ù× ÓÒ Ý ÓÑÓ × ÓÖÑÙÐ Ñ Ø Ñ Ø Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ × ºË ÜÔÐ Ò ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× Ù× ÓÒ ×ÓØÖÓÔ Ý× ÒØÖÓ Ù Ð ÓÒ ÔØÓ Ñ Ò Ø Ð¸ Ô Ö ×ÔÙ × × Ö Ö Ò ÕÙ ÓÒ× ×Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó× × Ð Ý ÐÙ Ó¸ ÐÓ ÕÙ × ÓÒÓ ÓÑÓ Ù× ÓÒ Ò ×ÓØÖÓÔ º Ð Ô ØÙÐÓ ¿ ÒØÖÓ Ù ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× ÔÖ Ð Ñ Ò Ö × ×Ó Ó× Ð × Ù× ÓÒ × × Ð ÔÙÒØÓ Ú ×Ø ÔÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó׺ Ë × Ö Ø Ñ Ò Ò ÕÙ ÓÒ× ×Ø Ð × ÁØÓ Ù× ÓÒ × Ý × Ñ Ò ÓÒ Ò Ð ÙÒ × ×Ù× ÔÖÓÔ × × ×º Ò Ð × Ù ÒØ Ô ØÙÐÓ¸ × ÜÔÐ Ð Ñ ØÓ Ó ÓÖÑÙÐ Ó ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ Ò ¾ºË × ÙØ Ò Ð ÙÒ × ×Ù× Ú ÒØ ×Ý ×Ú ÒØ ×º Ë ÜÔÓÒ ÔÓÖÕÙ Ð Ñ ØÓ Ó Ò ¾¸ ¿ ÒÓ × Ù Ó ÓÒ× Ö ÖÐÓ ÓÑÓ ÙÒ ÁØÓ Ù× ÓÒº ×Ô٠׸ Ò Ð Ô ØÙÐÓ ¸ × ÓÑ ÒÞ ÜÔÐ Ò Ó ÐÓ× ÙÒ Ñ ÒØÓ× ÕÙ ×Ø Ò ÒÚÓÐÙ Ö Ó× Ø ÒØÓ ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó Ó Ý ÓÒ Ð Ñ ØÓ Ó ÔÖÓÔÙ ×ØÓ Ý × ÔÐ ÒØ Ð Ñ ØÓ Ó¸ × Ö Ò Ó Ð ÙÒÓ× ÔÙÒØÓ× Ö ×Ù × ÑÔ ÒÓ × × ÙØ Ð Þ Ô Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ×Ø ÙÖ ÓÒ Ñ Ò ×º Ë ÔÖ × ÒØ Ø Ñ Ò ÙÒ Ñ ØÓ Ó × Ó × Ñ ÒØ ÓÒ Ñ Ò ×Ý× ÓÑ ÒØ Ð ÓÖ Ð ÓÒ Ó Ù× ÓÒ ØÖ ×¸ × ÙÒ × Ö º Ò Ð Ô ØÙÐÓ × ÑÙ ×ØÖ Ò Ö ×ÙÐØ Ó× Ð Ñ ØÓ Ó ¬ÐØÖ Ó Ý × Ñ ÒØ ÓÒ Ô Ö Ö ÒØ × × Ò Ö Ó× Ý × Ò Ð ÙÒÓ× ÓÑ ÒØ Ö Ó× ÐÓ Ó × ÖÚ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÑ ÒØ º Ò Ð Ô ØÙÐÓ × × ÙØ Ò Ð ÙÒÓ× ÔÙÒØÓ× ÒØÖ Ð Ñ ØÓ Ó Ò ÓÒØÖ Ó Ò Ð Ð Ø Ö ØÙÖ Ý Ð ÔÖÓÔÙ ×ØÓ ÓÒ Ð ¬Ò ÒÓØ Ö ×Ù× × Ñ Ð Ö ×Ý Ö Ò ×º Ì Ñ Ò¸ × ÓÑ ÒØ Ò Ð ÙÒÓ× ×Ô ØÓ× ÔÖÓÔ Ó× Ð Ñ ØÓ Ó ÔÖÓÔÙ ×ØÓº ÈÓÖ ÙÐØ ÑÓ¸ Ð Ô ØÙÐÓ ÓÒØ Ò Ð × ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × Ý Ð ØÖ Ó ÙØÙÖÓ Ð Ø ×× × ÖØ Ò ×Ø Ó ÙÑ ÒØÓº ½
 15. 15. Ô ØÙÐÓ ¾ ÈÖÓ ×Ó× Ù× ÓÒ Ò ×Ø Ô ØÙÐÓ × ÔÖ × ÒØ ÙÒ ÒØÖÓ Ù ÓÒ ÐÓ ÕÙ × Ð Ù× ÓÒ ÓÑÓ ÔÖÓ ×Ó × Ó Ý ×Ù ÓÖÑÙÐ ÓÒ Ñ Ø Ñ Ø º ×ÔÙ × × Ñ Ò ÓÒ Ò Ð ÙÒ × Ö Ø Ö ×Ø × Ò ÓÒØÖ × Ð ÐÐ Ñ Ó ×Ó ×ÓØÖÓÔ Ó Ð × Ù× ÓÒ ×¸ Ô Ö ÔÓ×Ø Ö ÓÖÑ ÒØ ÔÖ × ÒØ Ö Ð ÓÒ ÔØÓ ×Ô Ó× × Ð Ý Ö Ð ÙÒÓ× ÓÑ ÒØ Ö Ó× ×Ó Ö ×Ø Ø ÔÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ¸ × ÓÑÓ ×Ù ÙØ Ð Ò Ð ÔÖÓ × Ñ ÒØÓ Ñ Ò ×º Ë Ø ÖÑ Ò Ð Ô ØÙÐÓ ÜÔÐ Ò Ó Ð ÓÒ ÔØÓ Ù× ÓÒ Ò ×ÓØÖÓÔ ÝÐ ÑÔÓÖØ Ò ×Ø Ò Ð ÔÖÓ × Ñ ÒØÓ Ñ Ò × Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ô Ö Ö ×ÓÐÚ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ×Ø ÙÖ ÓÒ ÓÒ ÔÖ × ÖÚ ÓÒ ÓÖ ×º ¾º½º ÓÖÑÙÐ ÓÒ × Ä Ù× ÓÒ × Ù× Ô Ö × Ö Ö ÙÒ ÒÓÑ ÒÓ × Ó ÕÙ Ó ÖÒ Ð ØÖ Ò×ÔÓÖØ ­Ù Ó ÐÓÖ ÑÓÚ Ò Ó× ÙÒ ÞÓÒ ÐØ ÙÒ ÓÒ ÒØÖ ÓÒ ¾ º Ò ÓÖÑ Ñ × Ò Ö Ð¸ ×Ø ÔÖÓ ×Ó Ö ÔÖ × ÒØ Ð ÜÔ Ò× ÓÒ ÙÒ ×Ù ×Ø Ò Ò ÙÒ ÓÑ Ò Ó ª ´ º º ÙÒ Ö Ô ÒØ µ ÕÙ × Ò Ù ÒØÖ ÐÐ Ò Ó Ð ÙÒ Ñ Ó ½¿ º Ä ÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ð ×Ù ×Ø Ò Ø Ò Ö ­Ù Ö ÞÓÒ × Ñ ÒÓÖ Ò× ÓÒ ÓÖÑ Ô × Ð Ø ÑÔÓ ¿ º ÓÑÓ ÑÔÐÓ¸ × Ó × ÖÚ Ð ¬ ÙÖ ¾¹½º ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ð ÔÖÓ ×Ó Ù× ÓÒ × Ð ÙÑÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ð Ý ÓÒ× ÖÚ ÓÒ Ñ × ´Ó Ò Ö µ ¿ º ÓÒØ ÒÙ ÓÒ × × Ö ÓÑÓ × ÑÓ Ð ×Ø ÒÓÑ ÒÓ Ò ÓÖÑ Ñ Ø Ñ Ø º Ð ÕÙ Ð Ö Ó Ñ Ò¹ ÓÒ Ó ÖÖ × ÓÖÑÙÐ Ñ Ò ÒØ Ð Ð Ý ½¿   ¡ Ö Ù ´¾º½µ ÐÐ Ñ Ò Ó× ­Ù Ó ¸ ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ ÕÙ ÞÓÒ × × ÜÔ Ò Ð ×Ù ×Ø Ò Ùº × ÙÒ ÓÔ Ö ÓÖ ÕÙ ½
 16. 16. ÙÖ ¾¹½ ÑÔÐÓ Ù× ÓÒº ÝÙ ×Ø Ð Ö Ð ÕÙ Ð Ö Ó Ý × ÓÒÓ ÓÑÓ Ð Ø Ò×ÓÖ Ù× ÓÒº Ù Ò Ó Ö Ù × ÐÐ Ñ ×Ø ×Ó ×ÓØÖÓÔ Ó Ý ÓÖÑ ÓÒØÖ Ö ¸ Ò ×ØÖÓÔ Ó ¿ º ÓÒ Ð Ù ÓÒ ÓÒØ ÒÙ ¿ × ÜÔÖ × ÕÙ ÒÓ × ÔÓ× Ð Ð Ö ÓÒ Ó ×ØÖÙ ÓÒ Ð ×Ù ×Ø Ò ¸ ×ØÓ × ØÙ   Ú´ µ ´¾º¾µ ÓÒ Ø ÒÓØ Ð Ø ÑÔÓ Ý Ú× Ö ¬ Ö Ð ÓÔ Ö ÓÖ ÚÖ Ò ¿½ ¬Ò Ó ÓÑÓ Ò Ú ´¾º¿µ ½ Ü ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ ´¾º¾µ Ö Ø ÖÞ Ð Ñ Ó ÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ð ×Ù ×Ø Ò Ù ÙÖ ÒØ Ð Ø ÑÔÓ Ô ÖØ Ò Ó ÙÒ ÔÓ× ÓÒ ´ÔÙÒØÓµ Ò Ðº ÓÑ Ò Ò Ó ´¾º½µ Ý ´¾º¾µ × Ó Ø Ò ØÙ Ú´ ¡Ö Ùµ ´¾º µ Ð Ù Ð × ÓÒÓ ÓÑÓ Ð Ù ÓÒ Ù× ÓÒ ¿ º ÈÓÖ ÓØÖ Ô ÖØ ¸ Ù Ò Ó × Ø Ò ÙÒ ÜÔÖ × ÓÒ Ð ÓÖÑ ØÙ   Ú´ ¡ Ö Ùµ ´¾º µ ÒØÓÒ × × Ð ÙÒ Ù× ÓÒ ØÖ × ½½ º ×Ø ÔÖÓ ×Ó ÔÙ Ú Ö× ÓÑÓ ÙÒ Ù× ÓÒ ÕÙ × ÔÐ ÓÒ ÓÖÑ Ð Ø ÑÔÓ Ú Ö ØÖÓ Ò Óº × ÑÔÓÖØ ÒØ ¬ Ö× ÕÙ Ò ×Ø Ø ÔÓ Ù× ÓÒ¸ Ð ­Ù Ó ½
 17. 17. × Ò Ö ÓÒ Ð Ö ÒØ Ò Ð Ñ ×ÑÓ × ÒØ Ó ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ ÒØÙ Ø Ú Ñ ÒØ ÔÓ Ö Ñ Ò Ö× ÙÒ ÙÑÙÐÓ Ô ÖØ ÙÐ × ÕÙ Ú Ò ÓÒ ÒØÖ Ò Ó× Ò ÞÓÒ × ÓÒ Ð Ö ÒØ × ÐØÓº ¾º¾º Ù× ÓÒ Á×ÓØÖÓÔ ËÙÔÓÒ Ò Ó ÕÙ × ÒÖ Ð ÙÒ Ú ÐÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ ´º º Ó ¬ ÒØ Ù× ÓÒµ¸ × Ø Ò ÒØÓÒ × ØÙ Ú ´ÖÙµ ´¾º µ ¡Ù ´¾º µ ÓÒ ¡ Ò Ð Ä ÔÐ ÒÓ ¿½ ¬Ò Ó ÓÑÓ Ò ¾ ¡ ´¾º µ ܾ ½ Ò Ð ÓÒØ ÜØÓ ØÖ Ò× Ö Ò ÐÓÖ Ð Ù ÓÒ ´¾º µ × ÓÒÓ ÓÑÓ Ð Ù ÓÒ ÐÓÖ ´Ú Ö ¬ ÙÖ ¾¹¾µº ÆÓØ × ÕÙ ×Ø × Ð ×Ó ×ÓØÖÓÔ Óº Ì Ñ Ò¸ × ÔÓ× Ð Ö ÑÔÐ Þ Ö Ð Ø Ò×ÓÖ Ù× ÓÒ ÔÓÖ Ù ÐÕÙ Ö ÙÒ ÓÒ Ö Ð º ×Ø ÙÒ ÓÒ × Ð ÓÒÓ ÓÑÓ Ù× Ú ¿ ºË ÕÙ Ð Ù ÓÒ × Ð Ò Ð Ó ÒÓ Ð Ò Ð × ÙÒ Ð × Ð ÓÒ Ó º ÈÓÖ ÓØÖÓ Ð Ó¸ × ÕÙ Ð Ù× ÓÒ × ÓÑÓ Ò × Ð ÓÔ Ö ÓÖ × ×Ù×Ø ØÙ Ó ÔÓÖ ÙÒ ÓÒ×Ø ÒØ ´ ÓÑÓ Ò Ð Ù ÓÒ Ð ÐÓÖµ¸ Ò ÓÑÓ Ò × × ¬Ò Ò ÙÒ ÓÒ Ð ÓÑ Ò Ó ´ º ØÓÑ Ò ÓÖÑ ÓÒ ÐÓ Ðµ Ý Ô ÖØ Ò Ð Ø ÓÖ Ù× ÓÒ ÒÓ Ð Ò Ð ¿ º Ä Ù ÓÒ Ù× ÓÒ Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ × × ÑÔÓÒ Ò Ö ×ØÖ ÓÒ × Ð × Ù Ð × ÒÚÓÐÙ Ö Ò ×Ô ¬¹ Ñ ÒØ Ù¸ ª ´ º º Ð ÖÓÒØ Ö Ð ÓÑ Ò Óµ Ó Ð ÖÚ Ò Ö ÓÒ Ð ÒÓÖÑ Ð Ò ÐÓ× ÔÙÒØÓ× ÖÓÒØ Ö Òª ½¼ º ÈÓÖ ÓØÖÓ Ð Ó¸ × × ÕÙ Ü ×Ø Ò Ð ÙÒÓ× ÓÑ Ò Ó× ª ÓÒ × × ÔÓ× Ð Ò ÓÒØÖ Ö Ó× ÙÒ ÓÒ × Ý ³ ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ Ö Ò Ð × ÒÐ ÖÖ ÙÖ Ð ÓÑ Ò Ó½ ¸ ÒØÓÒ × Ü ×Ø ÙÒ ÙÒ ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ù ÒÐ ÖÖ ÙÖ ª ÕÙ ÙÑÔÐ Ù ³ ÒÐ ÖÓÒØ Ö º Ù¾ ¾ ´ªµº Ë Ø× ¡Ù   ¾ º ½Ä ÖÖ ÙÖ × ¬Ò ÓÑÓ ª ª Ë ªº ½
 18. 18. ÙÖ ¾¹¾ Ê ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ö ¬ Ð Ù ÓÒ ÐÓÖº Ý ÕÙ Ñ ×¸ Ô Ö Ü ¾ ª ٴܵ ´Ý µ ´Ü Ý µ Ý · ³´Ý µ ´Ü Ý µ ´¾º µ ª ª ÓÒ ´Ü Ý µ × ÐÐ Ñ Ð ÙÒ ÓÒ Ö ÒÝ ´Ü  µ × Ð Ñ ¾ ÖÑÓÒ ¬Ò Ò ÐÓ× ×Ù ÓÒ ÙÒØÓ× ÓÖ Ð ª ½ ºË ³ ×Ð ÙÒ ÓÒ ÒÙÐ ´ º º ³´Üµ ¼ Ü ¾ ªµ¸ ÒØÓÒ × Ð ÜÔÖ × ÓÒ ´¾º µ Õ٠ٴܵ ´Ý µ ´Ü Ý µ Ý ´¾º½¼µ ª ÓÖ Ò¸ ÓÒ× Ö × Ð Ù ÓÒ ÐÓÖ ´ Ù× ÓÒ ×ÓØÖÓÔ µ Ò ÙÒ Ñ Ò× ÓÒ ×Ó Ö ÙÒ ÓÑ Ò Ó ÓØ Óº ×ØÓ ×¸ ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ù Ì ¢ ª   Ê ÓÒ ª ´ µ ¾ ÊÝ Ì ¼ ½µ × Ð Ø ÑÔÓ¸ Ø Ð ÕÙ Ô Ö ØÓ Ü ÝØ ¼× Ø Ò ØÙ ¡Ù ´¾º½½µ Ý ÓÒ Ð × × Ù ÒØ × ÓÒ ÓÒ × ÖÓÒØ Ö Ù´¼ ܵ ´Üµ ´¾º½¾µ ¾Î × º ¾¼
 19. 19. Ù´Ø µ ´Øµ ´¾º½¿µ ÒÙ ¼ ´¾º½ µ ÓÒÓ × ÓÑÓ ÓÒ ÓÒ × ÖÓÒØ Ö Æ ÙÑ ÒÒ ½¿ ¸ ÒØÓÒ × Ð Ù ÓÒ ´¾º½½µ¸ × ÙÒ × Ó × ÖÚ ´¾º½¼µ¸ Ø Ò ×ÓÐÙ ÓÒ ÙÒ Ý × Ð ÓÖÑ Ù´Ø Üµ ´Üµ £ ´Ø ܵ ´¾º½ µ ÓÒ £ ÒÓØ Ð ÓÔ Ö ÓÖ ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ Ý ×Ð ÙÒ ÓÒ Ö ÒÔ Ö ÙÐ Ù Ð ØÙ ÓÑÓ ÙÒ ÖÒ Ð ÕÙ Ô Ò Ð Ø ÑÔÓ ½¼ º ÙÑÔÐ Ò Ó× Ð × Ö ×ØÖ ÓÒ × ÖÖ ¸× × ÕÙ × ÔÓ× Ð ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÒ ÓÔ Ö ÓÖ Ä ×Ó Ö Ð ÓÑ Ò Ó ª ÕÙ Ö Ø Ö Þ Ð ×ÓÐÙ ÓÒ Ð Ù ÓÒ Ù× ÓÒ ×ØÓ ×¸ Ø Ù´Ø Üµ Ä Ù´Ø Üµ Ø ¼ ´¾º½ µ × Ø× Ò Ó ÒØÖ ÓØÖ × Ó× × ÕÙ Ð Ñ Ù´Ø Üµ ´Üµ Ø ¼ Ò ÓÒ Ù ×Ø Ö Ð ÓÒ Ó ÓÒ Ð ÔÖÓÑ Ó ´ º º Ú ÐÓÖ ×Ô Ö Óµ ÐÓ× Ú ÐÓÖ × ÕÙ ØÓÑ ¸ ÓÑÓ × ÑÙ ×ØÖ Ò ´¾º½ µ¸ ÓÒ ÓÖÑ Ú ÒÞ Ð Ø ÑÔÓ Øº Ä × Ð ÓÒÓ ÓÑÓ Ð ÓÔ Ö ÓÖ Ó Ò Ö ÓÖ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ×Ó Ó ÙÒ Ù ÓÒ Ù× ÓÒ ½ º ÙÖ ¾¹¿ ÑÔÐÓ× Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó × Ð Ô Ö Ø ¼ Ø ½ Ø ÝØ ¾ º ¾ ¾ ¾ ¾½
 20. 20. ¾º¿º ×Ô Ó× × Ð Ë × ÓÒ× Ö ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ö Ð ´ º º ÙÒ Ñ Ò¿ µ ¬Ò ×Ó Ö ÙÒ ×Ù ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑÔ ØÓ ª ʾ Ð Ù Ð ×Ø Ò ¾´ ʵ¸ ÒØÓÒ × Ð ×ÓÐÙ ÓÒ Ð Ù ÓÒ ÐÓÖ Ü ×Ø Ý Ø Ò Ð ÓÖÑ ´¾º½ µ ÓÒ ÓÒ ÓÒ × ÖÓÒØ Ö Æ ÙÑ ÒÒ ´ Ñ × Ò Ö ÐÞ × Ð ÔÐ ÒÓµ Ý ÙÝ ÙÒ ÓÒ Ö Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÙÒ ÖÒ Ð ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ Ù×× ÒÓ ¾ º Ë Ð Ø ÑÔÓ × Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ð Ú Ö ÒÞ Ð ÖÒ Ð¸ ÒØÓÒ × × Ô ÐÓ× ÒÓÑ Ò Ó× ×Ô Ó× × Ð Ð Ò Ð × ½¾¸ ¾ ¸ ¿ º ×ØÓ ×¸ ÙÒ ÑÐ Ñ Ò × ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ × ÓÒ ÙÒ ÖÒ Ð ×Ù Ú Þ Ñ ÒØÓ ´ º º Ù×× ÒÓµ ÓÒ Ð × Ð Ø ¼ Ö ÔÖ × ÒØ Ð Ñ Ò ÓÖ Ò Ð ´Ú × ¬ ÙÖ ¾¹¿µº Ä ÑÔÓÖØ Ò ÐÓ× ×Ô Ó× × Ð × ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÔÐ ÒØ Ó Ù Ò Ó× Ù× ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ Ó ×Ù× ÔÖÓÔ × ½¾ ¿ Ò ×ØÙ × Ù× Ð ºÄ × × ÕÙ ÒÙ Ú × ×ÙÔ Ö¬ × Ò Ú Ð ´Ü Ý Øµ ¾ ʾ ¢ Ê Ë ´Ü Ý Øµ ˼ ÒÓ ÔÙ Ò× Ö Ö × Ò Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó× × Ð Ù Ò Ó Ð Ô Ö Ñ ØÖÓ × Ð × Ò Ö Ñ ÒØ º ×ØÓ ÑÔÐ ÕÙ Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ × Ø × Ð Ù ÓÒ ÐÓÖ Ô Ö ØÓ × Ð × × Ð ×º ÆÓ Ö ÓÒ ÜØÖ ÑÓ× ÐÓ Ð ×º Ð Ö ×ÙÐØ Ó ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ð ÖÒ Ð ´Ð ÙÒ ÓÒ Ö Òµ ÓÒ Ð ÙÒ ÓÒ ÒØÖ ´º º Ø ¼µ ÔÓ× × ÑÔÖ ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ÒÓÖ Ó Ù Ð ÜØÖ ÑÓ× ÐÓ Ð × ÕÙ Ð ÙÒ ÓÒ ÒØÖ º Ñ ×¸ ÐÓ× ÖÒ Ð × Ø Ò Ò ÕÙ × Ö Ø ÔÓ Ù×× ÒÓ Ó ÙÒ ÓÒ × ÜÔÓÒ Ò Ð × ØÖÙÒ ×º È Ö Ñ ØÖÓ × Ð ÓÒØ ÒÙÓ Ý × Ñ ¹ ÖÙÔÓº Ä ÑÐ ÖÒ Ð × ×Ó Ó× Ö ÒØ × × Ð × ÙÑÔÐ Ð ÔÖÓÔ ÕÙ Ð ØÓÑ Ö Ó× ÖÒ Ð × ×Ø ÑÐ Ý Ð ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ ÖÐÓ× ÙÒÓ ÓÒ ÓØÖÓ¸ ÒØÓÒ × Ð Ö ×ÙÐØ Ó Ô ÖØ Ò Ò Ñ Ð º Ð ÓÒ× Ö Ö× Ð Ü ×Ø Ò Ð Ô Ö Ñ ØÖÓ × Ð ÓÒØ ÒÙÓ Ý Ð ÒÓ Ö ÓÒ ÜØÖ ÑÓ× ÐÓ Ð ×¸ Ö ×ØÖ Ò Ò Ó ÕÙ ÐÓ× ÖÒ Ð × ÙÑÔÐ Ò ÖØÓ× Ø Ò ×ÑÓ׸ ÒØÓÒ × ÐÓ× ÖÒ Ð × Ò× Ö Ù×× ÒÓ׺ Ò Ö ÓÖ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð Ý ÒÓ Ö Ð º Ä Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó× × Ð Ø Ò ÙÒ ÓÔ Ö ÓÖ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÕÙ × ÔÐ ÓÑÓ Ò ´¾º½ µº Ñ ×¸ Ò Ð ×Ó × Ö ØÓ × ÔÖ × ÒØ Ø Ñ ÒÐ ÔÖÓÔ Ù× Ð ÕÙ ÖÚ Ò Ò Ò ÙÒ Ö Ð ÜØÖ ÑÓ× ÐÓ Ð × ×ØÓ ×¸ Ô Ö Ð ÙÒ ÓÒ ÒØÖ ¸ Ò Ò ÙÒ Ñ Ü ÑÓ ÔÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ö ×Ù Ú ÐÓÖ Ó Ò Ò ÙÒ Ñ Ò ÑÓ ÔÙ Ö Ñ ÒØ Ö Ô Ö Ù ÐÕÙ Ö Ò Ö Ñ ÒØÓ Ò Ð Ô Ö Ñ ØÖÓ × Ð º ÁÒÚ Ö ÒÞ × Ð º ×Ø Ð ÕÙ Ð Ô Ö Ñ ØÖÓ × Ð × Ð Ú ÐÓÖ ÕÙ ØÓÑ ÙÒ ÙÒ ÓÒ ÕÙ × ÜÔÖ × Ò Ø ÖÑ ÒÓ× Ð ×Ú ÓÒ ×Ø Ò Ö Ð ÖÒ Ð ÓÒÚÓÐÙ ÓÒ ´ Ù×× ÒÓµº × Ö¸ ¿ Ò Ð ÓÒØ ÜØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ × Ú ×Ù Ð × Ð ÑÙÒ Ó Ö Ðº ÍÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ò ÊÒ × ÓÑÔ ØÓ × × ÖÖ Ó Ý ÓØ Ó Ò Ð ×Ø Ò Ê ´Üµ ÙÜ Ð ½Ò º º Î × ¾½ º Ò ¿ × Ò ÕÙ Ñ × Ô ÖØ Ò Ò Ä½ ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ¾¾
 21. 21. Ô Ö ÙÒ Ú ÐÓÖ ¬ Ó Ø¸ Ü ×Ø ÙÒ Ö Ð ÓÒ ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ñ Ò Ö ÙÒ Ð ÓÖÑ Ð ÖÒ Ð¸ Ð Ù Ð Ö ×ÙÐØ × Ö Ø ¾ ¾º ÓÖ Ò¸ ÓÒ× Ö × Ð × Ö ØÞ ÓÒ ÙÒ Ñ Ò ×Ó Ö ÙÒ Ö ÐÐ Ê Ò Ø Ð ÕÙ ØÓ Ó× ×Ù× Ð Ñ ÒØÓ× Ü Ü ÓÒ Ü ¾ ª ×Ø Ò Ø Ñ Ò Ò ªº ÈÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ´Üµ Ü ×Ø Ø Ñ Òº Ò ×Ø ×Ó¸ Ü × ÐÐ Ñ Ô Ü Ð Ý ÖÓ Ô Ö Ò Þ Ö Ñ Ò ÐÓ× Ô Ü Ð × Ø Ðº Ò ×Ø Í×Ù ÐÑ ÒØ ×ÓÐÓ × Ó ÙÑ ÒØÓ × ÓÒ× ×ÙÑ Ö ÕÙ ¾ Ê ´ Ë Ö Ò ÐÓ× ÒØ ÖÓ× ÔÓ× Ø ÚÓ× Ò ÐÙÝ Ò Ó Ð · ¾ ¼ µ ºÌÑ Ò¸ × ÙØ Ð Þ Ö Ø Ò ×ÓÐÓ Ð Ô Ð Ö Ñ Ò ×ÙÑ Ò Ó ÕÙ × ÓÒØ ÒÙ Ó Ø Ð × ÙÒ Ð ÓÒØ ÜØÓº ÙÖ ¾¹ ÁÑ Ò Ø Ðº ÙÖ ¾¹ ÑÔÐÓ ÙÒ Ñ Ò Ý ×Ù× ÓÖ ×º Ò ÓÖ Ò Ð Ý Ò ×Ô Ó × Ð ÓÒ Ø ¾º Ä × ÔÖÓÔ × Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ô Ó× × Ð × Ò ×ØÙ ÓØ Ñ ÒÔ Ö Ð ×Ó × Ö ØÓº Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × Ñ Ò ÓÒ Ò ¿ ÕÙ ÙÒ Ù Ò ÔÖÓÜ Ñ ÓÒ ×Ø ÖÚ Ò Ð ¬ÐØÖÓ Ñ Ñ Ö Ò ¸ ÙÒÕÙ Ð ÔÐ ÓÒ Ó ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ ´Ó Ù× Ò Ó ¬ÐØÖ Ó Ñ Ñ Ö Ò µ ÓÒÐÐ Ú ¾¿
 22. 22. ÙÒ Ñ ÓÖÖÓÒ Ñ ÒØÓ ÐÓ× ÓÖ ×¸ ÓÒ ÙÒ ÓÖ × ÙÒ Ö Ø Ö ×Ø ×Ù ØÚ ÙÒ Ñ Ò ÕÙ Ð Ñ Ø ÞÓÒ × ÓÑÓ Ò × ÒØ Ö × Ù× × ´ Ò ÙÒ × ÒØ Ó Ñ ÖÓ× ÓÔ Óµ ÔÓÖ Ñ Ó× ÐØÓ× Ò Ð Ö ÒØ º Ä ÑÔÓÖØ Ò Ð ÔÖ × ÖÚ ÓÒ ÓÖ × × ÔÖ × ÒØ Ò Ð ÔÖÓ Ð Ñ ¬ÐØÖ Ó Ñ Ò × Ù Ò Ó ÙÒ Ñ Ò × Ú ÓÒØ Ñ Ò ÔÓÖ Ð ÙÒ Ø ÔÓ ÖÙ Ó¸ × Ò Ó ÙÒ Ñ ÒØ ÔÓ× Ð Ó × ÖÚ Ö ×Ø ÒÙ Ú Ñ Ò ÓÒØ Ñ Ò º ÓÒ× Ö Ò Ó Ð × ÔÖÓÔ × Ñ Ò ÓÒ × Ð ×Ô Ó × Ð ¸× ÔÙ ÒÓØ Ö ÕÙ Ð ÖÙ Ó Ø Ò Ö × Ô Ö Ö ÓÒ ÓÖÑ × Ò Ö Ñ ÒØ Ð × Ð × Ò Ñ Ö Ó ÐÓ× ÓÖ × Ô Ö Ò ¬Ò ÓÒº ×Ø ÔÖÓ Ð Ñ × ÐÐ Ñ Ð Ñ Ð ÐÓ Ð Þ ÓÒ ÓÖ × ´Ú × ¬ ÙÖ ¾¹ µº ÙÖ ¾¹ ÑÔÐÓ ÙÒ Ó × ÖÚ ÓÒ¸ ×Ù Ö ×ÙÐØ Ó Ô Ö Ø ¾ Ý ÐÓ× ÓÖ × Ò ÓÒØÖ Ó׺ ¾º º Ù× ÓÒ Ò ×ÓØÖÓÔ È Ö Ö ×ÓÐÚ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ñ Ð ÐÓ Ð Þ ÓÒ ÓÖ ×¸ È ÖÓÒ Ý Å Ð ÔÖÓÔÙ× ÖÓÒ ÙÒ ×ÕÙ Ñ Ù× ÓÒ Ò ×ÓØÖÓÔ Ò ×Ù ÑÙÝ Ø Ó ÖØ ÙÐÓ ¾ º ËÙ ÓÒ× ×Ø Ò ÙØ Ð Þ Ö Ò Ð ÐÙ Ö Ð Ø Ò×ÓÖ Ù× ÓÒ Ð Ù ÓÒ ´¾º µ ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ù× Ú ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÑÙ ØÖ Ò× Ö Ò Ñ × Ò ÞÓÒ × ÓÒ Ð Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ù Ö ÑÙÝ ÓÑÓ Ò Ó Ý Ú Ø Ò ÓÐ ÓÒ Ð Ö ÒØ Ù Ö ÐØÓº ×Ø ÓÖÑÙÐ ÓÒ × ÓÒÓ ÓÑÓ Ð Ù ÓÒ È ÖÓÒ ¹Å Ð Ý ×Ø ¬Ò ÓÑÓ ØÙ Ú   ´ Ö Ù ¾ µÖÙ ¡ ´¾º½ µ ÓÒ ¾ ½ ´Êµ × Ö ×ØÖ Ø Ñ ÒØ Ö ÒØ Ø Ð ÕÙ ×Ù× Ú ÐÓÖ × Ð Ñ Ø × Ð Ò¬Ò ØÓ ×ÓÒ ÖÓ¸ Ñ ×× Ø× Ð ÔÖ Ò Ô Ó Ð ÒÓ Ö ÓÒ ÒÙ ÚÓ× ÜØÖ ÑÓ× Ý ÓÒ× ÖÚ ÓÒ Ñ × ¿ º Ð × ÔÓ× Ð × ÙÒ ÓÒ × Ð Ð Ø Ö ØÙÖ ¸ Ò ¾ × ÔÖÓÔÓÒ ÙØ Ð Þ Ö Ð × × Ù ÒØ × ÈÓÖ ÓÑÓ ¸× ÒÓØ Ö ÓÑÓ ÈÅ Ô Ö Ö Ö Ö× È ÖÓÒ Ý Å Ð º ¾
 23. 23. Ô ´ÖÙµ ´ ´ ÖÙ µ¾ µ ´¾º½ µ ½ ´ÖÙµ ¾ ´¾º½ µ ÖÙ ½· Ô Ë Ò Ó ÓÑÔÙØ ÓÒ ÐÑ ÒØ ÑÙÝ ÓÒÚ Ò ÒØ ´¾º½ µ ÔÓÖÕÙ ÚØ Ð Ð ÙÐÓ Ð ÜÔÓÒ Ò Ð¸ Ñ × ÕÙ × Ö ÔÓÖØ Ó Ò Ð Ð Ø Ö ØÙÖ ÕÙ ÔÖ × ÒØ Ù ÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× ¿¾ º Ä Ö ¬ ×Ø ÙÒ ÓÒ × ÔÖ × ÒØ Ò Ð ¬ ÙÖ ¾¹ º Ä × Ð ÓÒ Ð Ô Ö Ñ ØÖÓ ÔÙ ÔÓÒ Ö× Ò ÙÒ ÓÒ Ð ÖÙ Ó ×Ø Ñ Ó Ð Ñ Ò ÒØÖ Ý × ÔÖ ×ÙÑ Ò ¾ ÕÙ Ø Ò ÙÒ Ñ ÓÖ × ÑÔ ÒÓ ÕÙ Ð Ø ØÓÖ ÒÒÝ Ò Ð ÔÖÓ ×Ó Ø ÓÒ ÓÖ ×º 1.0 0.8 0.6 y 0.4 0.2 0.0 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 x ÙÖ ¾¹ ÙÒ ÓÒ Ù× Ú Ô Ö Ð Ù ÓÒ Èź ÓÑÓ ÓÑ ÒØ Ö Ó¸ Ð Ù ÓÒ ÈÅ Ò Ö Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÙÒ Ù× ÓÒ Ò ÓÑÓ Ò ÒÚÞ ÙÒ Ù× ÓÒ Ò ×ØÖÓÔ Ò Ð × ÒØ Ó ×ØÖ ØÓ Ð Ô Ð Ö ¸ ÙÒÕÙ Ò Ð Ð Ø Ö ØÙÖ Ð Ù×Ó ×ØÓ× Ø ÖÑ ÒÓ× × Ñ Ò Ö Ò ×Ø ÒØ º Ì ÒØÓ Ò ¿ ÓÑÓ Ò ¿ × Ñ Ò ÓÒ Ø Ð Ó Ý × ÔÖ × ÒØ ÙÒ ÓÒ×ØÖÙ ÓÒ ÙÒ ÓÔ Ö ÓÖ Ò ×ØÖÓÔ Óº Ä ÔÓÐ Ñ Ò Ö ÒØ Ð ×ÕÙ Ñ ÔÖÓÔÙ ×ØÓ Ò ¾ × Ð Ñ Ð ÔÐ ÒØ Ñ ÒØÓ Ð Ù ÓÒ ÈŸ ÙÒÕÙ × ÔÓÝ Ò Ð ÔÖÙ ÔÖ × ÒØ Ñ ×ÑÓ ÕÙ Ø Ð Ù ÓÒ × Ø × Ð ÔÖ Ò Ô Ó ÒÓ ¾
 24. 24. ÙÖ ¾¹ ÑÔÐÓ ¬ÐØÖ Ó ÓÒ Ù× ÓÒ Èź Ö ÓÒ Ñ Ü ÑÓ× ÐÓ Ð × ÐÓ Ù Ð ÑÔÐ ÕÙ Ù ÓÒ ÒÓ ÜÔÐÓØ × Ð ÔÙÒØÓ Ú ×Ø Ù ÓÒ × Ö Ò Ð × Ô Ö Ð × ´È ÔÓÖ ×Ù× × Ð × Ò Ò Ð ×µº Ñ × Ò ¿ × Ñ Ò ÓÒ ÓÑÓ Ð × Ö ØÞ ÓÒ Ø ÒØÓ Ò Ø ÑÔÓ ÓÑÓ Ò ×Ô Ó Ð Ù ÓÒ ÈÅ Ø Ò ÔÓÖ ÓÒ× Ù Ò Ù ÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× Ð ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö× ×Ù Ð ÓÖ ØÑÓº Ë Ù×Ø ¬ Ò ×Ø ÙÐØ ÑÓ ÖØ ÙÐÓ Ð ÔÓÖ ÕÙ Ð × Ñ Ò × ÓÒ×Ø ÒØ × ÔÓÖ Ô ÞÓ× Ô ÖØ Ö Ð Ñ Ð ÔÐ ÒØ Ñ ÒØÓ¸ ÐÓ Ù Ð ×Ø Ð Ó Ð ÓÖÑ Ò Ð ÕÙ × × Ö ØÞ Ð ×Ô Óº Ì Ñ Ò× ÙÒ ÜÔÐ ÓÒ Ø ÐÐ ÐÓ Ñ Ò ÓÒ Ó Ò ¾ ×Ó Ö ÓÑÓ Ò­ÙÝ Ð ­Ù Ó Ð Ù ÓÒ ÈŸ ÕÙ Ô Ò Ò Ó× Ð Ú ÐÓÖ Ö Ù × Ñ ÒÓÖ Ó Ñ ÝÓÖ ÕÙ ¸Ð Ù× ÓÒ × Ö Ð Þ Ð ÒØ Ó ØÖ × Ö ×Ô Ø Ú Ñ ÒØ º Ð ÔÖÓ Ð Ñ ×Ø Ò ÕÙ × Ò × Ó ÕÙ Ð Ù× ÓÒ ØÖ × × Ò ×Ø Ð Ý ÕÙ Ù× ÑÔÐ ¬ ÓÒ Ð ÖÙ Ó ½½ º Ë Ò Ñ Ö Ó¸ ×Ø ÓÑ Ò ÓÒ Ù× ÓÒ Ð ÒØ Ý ØÖ × × Ð ÑÓØ ÚÓ Ü ØÓ Ð Ù ÓÒ ÈÅ ¾ º ¾
 25. 25. Ô ØÙÐÓ ¿ ÈÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× Ý Ù× ÓÒ Ð ÔÖÓÔÓ× ØÓ ×Ø Ô ØÙÐÓ × Ö Ð Þ Ö ÙÒ ×ÔÐ Ù × Ó ÐÓ× ÓÒ ÔØÓ× ÕÙ ÙÒ Ò ÓÑÓ ÔÖ Ð Ñ Ò Ö × Ô Ö ÒØÖ Ö Ò ÓÒØ ÜØÓº ÈÖ Ñ ÖÓ × ¬Ò Ð ÓÒ ÔØÓ ÔÖÓ ×Ó ×ØÓ ×Ø Ó Ý × ÒØÖÓ Ù Ø ÖÑ ÒÓÐÓ ×Ó º Ë ÔÖ × ÒØ Ò ØÖ × ÑÔÐÓ× ÔÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× Ò ÓÖ Ò ÑÔÓÖØ Ò Ô Ö ÔÖÓÔÓ× ØÓ× ×Ø ØÖ Ó Ð ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Ö¸ ÔÖÓ ×Ó× Å Ö ÓÚ Ý ÔÖÓ ×Ó× Ù× ÓÒº Ë ÜÔÐ Ò ÖØ × Ö Ø Ö ×Ø × ÐÓ× ØÖ × Ý × ÔÖ × ÒØ Ò Ò ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ð ÙÒÓ× Ö ×ÙÐØ Ó× Ô Ö ×ØÓ׺ Ë ÓÒ ÐÙÝ ÓÒ ÙÒ ÔÖÓ ×Ó Ù× ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ò Ð × ÒØ Ó Ñ Ò Ó Ò ×Ø Ô ØÙÐÓ¸ ÓÒÓ Ó ÓÑÓ ÁØÓ Ù× ÓÒ Ý ÓÒ Ð Ù Ð × ÑÓ Ð Ð Ñ ØÓ Ó ÔÙ Ð Ó ÔÓÖ Óº ¿º½º ÈÖÓ ×Ó× ×ØÓ ×Ø Ó× ÍÒ ÔÖÓ ×Ó ×ØÓ ×Ø Ó × ÙÒ ÑÐ Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ú Ö Ð × Ð ØÓÖ × ¬Ò × Ò ÙÒ ×Ô Ó ÔÖÓ Ð ´ª È µ ÓÒ Ö ×Ô ØÓ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ì ¸ ÓÒ ª × ÐÓ ÕÙ Ù×Ù ÐÑ ÒØ × ÐÐ Ñ ×Ô Ó ÑÙ ×ØÖ ¸ × ÙÒ ¹ Ð Ö ¬Ò Ò ª Ý È ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ð Ñ ÔÖÓ Ð ½º × Ö Ø Ø¾Ì ´¿º½µ ÓÒ Ì × ÐÐ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ Ô Ö Ñ ØÖ Ó Ó Ø ÑÔÓ Ý Ù×Ù ÐÑ ÒØ Ì ¼ ½µº ÕÙ × Ó × ÖÚ ÕÙ Ô Ö Ø ¾ Ì × Ø Ò Ð Ú Ö Ð Ð ØÓÖ Øº ÄÓ× Ú ÐÓÖ × ÕÙ ØÓÑ Ð Ú Ö Ð Ð ØÓÖ Ø × ÐÐ Ñ Ò ×Ø Ó׸ ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ØÓ Ó× ÐÓ× Ú ÐÓÖ × ÔÓ× Ð × Ô Ö ØÓ Ø × ÐÐ Ñ ×Ô Ó ×Ø Ó׺¾ Ë Ð ×Ô Ó ×Ø Ó× × Ù Ð ÊÒ ÓÒ Ò ¾ Æ ¸ ÒØÓÒ × × ÕÙ Ð ÔÖÓ ×Ó × ÙÒ ÔÖÓ ×Ó ×ØÓ ×Ø Ó Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ý Ô ÖØ Ò Ð Ø ÓÖ ÔÖÓ ×Ó× ×Ø Ó ÓÒØ ÒÙÓº ׸ × Ø Ü¸ ÒØÓÒ × × ½Î × ½ º ¾Ì Ñ Ò ÓÒÓ Ó ÓÑÓ ×Ô Ó × º ¾
 26. 26. ÕÙ Ð ÔÖÓ ×Ó ×Ø Ò Ð ×Ø Ó Üº ÙÒ Ñ ×¸ × Ð ÔÖÓ ×Ó× ×Ø Ó × Ö ØÓ × Ð ×Ô Ó ×Ø Ó× × × Ö ØÓº ÈÓÖ ÓØÖÓ Ð Ó¸ Ð ¬ Ö ¾ ª × Ø Ò Ð × Ù ÒØ ÙÒ ÓÒ Ø Ø´ µ Ø¾Ì ´¿º¾µ Ð Ù Ð× ÒÓÑ Ò Ð Ñ ÒÓ Øº Ä ÓÖÑ ÒØ ØÙ Ú Ú ÖÐ Ù ÓÒ ´¿º¾µ × ÓÑÓ Ð ÔÓ× ÓÒ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ò Ð Ø ÑÔÓ Ø ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ Ð ÑÓÚ Ö Ø¸ Ð Ô ÖØ ÙÐ Ú Ò Ó ÙÒ Ñ ÒÓ Ñ Ö Ó ÔÓÖ Øº ¿º½º½º ÈÖÓ ×Ó Ï ÒÖ ÍÒ ÔÖÓ ×Ó ×ØÓ ×Ø Ó ÑÙÝ ÓÒÓ Ó × Ð ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Ö¸ ÓÒÓ ÓØ Ñ Ò ÓÑÓ ÑÓÚÑ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ ½ º ×Ø ÔÖÓ ×Ó Ù ÓÖÑÙÐ Ó Ô ÖØ Ö Ð Ó × ÖÚ ÓÒ Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ ÔÓÐ Ò ×Ù×Ô Ò Ò ÙÒ Ð ÕÙ Ó¸ Ò­Ù Ò Ò Ó ×Ø ÙÐØ ÑÓ Ø Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓº ÕÙ ª ÊÒ ÓÒ Ò ¾ Æ ¸ Ý ×Ù× ÔÖÓÔ × ×ÓÒ ½º ¼ ¼ ¾º È Ö Ò ½ Ý Ø ÑÔÓ× Ö Ö Ø Ö Ó× ¼ ؽ ØÒ Ð × Ú Ö Ð × Ð ÖÓÖ × Ø½ ؾ   ؽ ØÒ   ØÒ ½ ×ÓÒ Ò Ô Ò ÒØ ×º¿ ¿º Ë ¼ Ø ÒØÓÒ × Ð Ú Ö Ð Ð ØÓÖ Ø  Ø Ò ×ØÖ Ù ÓÒ Ù×× Ò ÓÒ Ñ ´Ø   µ Ý Ú Ö ÒÞ ¾ ´Ø   µº ÍÒ ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Ö ÓÒ× ×Ø ÒØÓÒ × ÙÒ ÓÐ ÓÒ Ò ÓÒØ Ð Ú Ö Ð × Ð ØÓÖ ×º Ë Ò Ñ Ö Ó Ù Ò Ó × Ø Ò ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÓØ Ó¸ × ÔÙ ÜÔÖ × Ö Ð ÔÖÓ ×Ó Ò Ø ÖÑ ÒÓ× Ú Ö Ð × Ð ØÓÖ × Ù×× Ò ×º ÄÐ Ú Ö ×Ø ÔÖÓ ×Ó ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ ÓÒ¸ ÓÒÓ ÓÑÓ ÜÔ Ò× ÓÒ Ã Ö ÙÒ Ò¹ÄÓ Ú ¸ × ÓÒ × Ó × ÖÚ ÕÙ Ð ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Ö ÒÓ × Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÙÒ ÔÙÒØÓ Ô × Ö ÔÓ× Ö Ñ ÒÓ× ÓÒØ ÒÙÓ× ¸ ÐÓ Ù Ð × ÙÒ Ö Ø Ö ×Ø ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ½ º Ó¸ × ÔÙ Ö ÓÖÑÙÐ Ö ÐÓ ÕÙ × ÙÒ ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Ö º Ë Ü ×Ø ÙÒ ÔÖÓ ×Ó Ø¸ Ø ¼¸ ÕÙ ÓÑ ÒÞ Ò Ð ÓÖ Ò´º º ¼ ¼µ Ý ÕÙ × Ú ÐÙ Ö Ð ´ º º ¾ Ê Ò µ¸ Ð Ù Ð × ×Ø Ð × × Ù ÒØ × ÔÖÓÔ × ¿Ä Ò× ÓÒ ÙÒØ Ó× Ú Ö Ð × Ð ØÓÖ × Ò Ô Ò ÒØ × × ÔÙ ÜÔÖ × Ö ÓÑÓ Ð ÔÖÓ Ù ØÓ Ð× Ò× × Ñ Ö Ò Ð × ÓÒ Ö ×Ô ØÓ ÙÒ º Î × ¾¼ º ÆÓ ÔÙ Ø ÖÑ Ò Ö× ÕÙ Ò × Ø º ¾
 27. 27. ÙÖ ¿¹½ ÅÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ Ò Ð ÔÐ ÒÓº Ø × ÙÒ ÔÖÓ ×Ó Ù×× ÒÓº × Ö¸ ÙÒ ÓÐ ÓÒ ¬Ò Ø ÐÓ× Ñ Ñ ÖÓ× Ð ÓÐ ÓÒ ÔÓ× ×ØÖ Ù ÓÒ × ÒÓÖÑ Ð × ÑÙÐØ Ú Ö ×º ´ ×µ ¼Ý ´ × Øµ ÑÒ × Ø Ð Ñ ÒÓ Ð ÔÖÓ ×Ó × ÓÒØ ÒÙÓ ÒØÓÒ × × ÙÒ ÔÖÓ ×Ó Ï Ò Öº ÄÓ ÒØ Ö ÓÖ × ÓÒ× Ö ÖÐ Ú Ö Ð Ø ÑÔÓÖ Ð Ò Ú Þ Ð ×Ô Ð Ò ÕÙ Ð ÔÖÓ ×Ó ÒÓ × Ñ × ÕÙ ÙÒ Ó× Ð ÓÒ ÐÖ ÓÖ Ð Ø ÑÔÓ Ò Ð´Ñ Ò × ÐÓ× Ú ÐÓÖ × Ð Ø ÑÔÓ ×Ó Ö ÙÒ Ö Ø µ Ý ÕÙ Ð Ó × ÖÚ Ö× ÑÙ × ÔÓ× ÓÒ × Ð ÑÓÚ Ñ ÒØÓ ÖÓÛÒ ÒÓ¸ × ×Ô Ö Ò Ñ × Ó ÙÖÖ Ò × Ð Ö Ö× Ð Ø ÑÔÓ Ò Ðº ¿º½º¾º ÈÖÓ ×Ó× Å Ö ÓÚ Ü ×Ø Ò ÓØÖÓ Ø ÔÓ ÔÖÓ ×Ó× ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ×¸ ÐÐ Ñ Ó× ÔÖÓ ×Ó× Å Ö ÓÚº ÈÖ Ñ ÖÓ ÓÒ× Ö × Ú Ö Ð Ð ØÓÖ ÑÙÐØ Ñ Ò× ÓÒ Ð ´ ½ Ò µ¸ ÓÒ ×Ø Ñ Ò ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓÖ ´ ÓÒØ ¹ ÒÙ µ Ô Ö ½ Òº Ë ÕÙ ×Ø × Ú Ö Ð × ×Ø Ò Ò Ø × Ò ÙÒ Ò Å Ö ÓÚ × × × Ø× Ð × Ù ÒØ ÓÒ ÓÒ È´ ½ ¾ ½ Ò ¾ Òµ ½ ´Ü½ µ ¾ ´Ü¾ ܽ µ ¡ ¡ ¡ Ò ´ÜÒ ÜÒ ½ µ ´¿º¿µ ½ ¾ Ò ¾
 28. 28. Ô Ö ÓÒ ÙÒØÓ× ÓÖ Ð Ö ØÖ Ö Ó× ½ Ò Ý ´Ü Ü  ½ µ ÒÓØ Ð ÙÒ ÓÒ ×ØÖ Ù ÓÒ ÓÒ ¹ ÓÒ Ð Ó  ½ Ü  ½ º ×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ Ú Ö Ð Ð ØÓÖ ØÓÑ Ð ÙÒ Ú ÐÓÖ Ö Ð ÕÙ ×Ø ÒØÖÓ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ý ÕÙ Ñ ×¸ ×Ø Ó Ô Ò Ö ÙÖ× Ú Ñ ÒØ Ð Ú ÐÓÖ ÕÙ Ý Ý ØÓÑ Ó ÓØÖ Ú Ö Ð º ÕÙ × ÜÔÖ × Ð ÔÖÓÔ Å Ö ÓÚ ÓÑÓ ´Ü ܽ Ü  ½ µ ´Ü Ü  ½ µ ¾ Ò ´¿º µ ÐÓ Ù Ð Ö ÔÖ × ÒØ ÕÙ Ð ÔÖ ÓÒ ×Ó Ð ×Ø Ó ØÙ Ð ×ÓÐÓ Ô Ò Ð ×Ø Ó ÒØ Ö ÓÖ¸ ÓÐÚ Ò Ó ØÓ Ó ÐÓ ÕÙ ×Ù Ó Ò Ð Ô × Óº ÄÙ Ó¸ × Ð ÐÐ Ñ ÔÖÓ ×Ó Å Ö ÓÚ Ð ÔÖÓ ×Ó ´ Ø Ø ¾ ̵ × Ô Ö Ò ¾ Ý Ø ÑÔÓ× Ø½ ؾ ¡¡¡ ØÒ Ð × Ú Ö Ð × Ð ØÓÖ × Ø½ ؾ ¡¡¡ ØÒ ×Ø Ò Ø × Ò ÙÒ Ò Å Ö ÓÚº Ȩ © Ë × ¬ Ò ÙÒ Ø ÑÔÓ Ø¼ Ý ×Ø Ó Ò Ð Ü¸ ÒØÓÒ × Ô Ö Ù ÐÕÙ Ö Ø Ø¼ ÓÒ Ø ¾ Ì Ý ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ØÖ Ö Ó ÓÖ Ð ¸ × Ø Ò ÙÒ ÙÒ ÓÒ È ´Ø¼ Ü Ø µ Ø ¾ ؼ Ü ÕÙ ÒÓ × ÓØÖ Ó× Ñ × ÕÙ È ´Ø¼ Ü Ø µ ´Ý ؼ ܵ ´¿º µ ´Ý ؼ ܵ Ý ´¿º µ Ä ÒØ Ö ÓÖ × ÐÐ Ñ ÙÒ ÓÒ ÔÖÓ Ð ØÖ Ò× ÓÒ Å Ö ÓÚ º ÆÓØ × ÕÙ × ÙÒ Ò× ¸ ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ × Ð ÓÒÓ ÓÑÓ Ð Ò× ØÖ Ò× ÓÒ Ý × × ÑÔÖ × × Ö Ð ÓÖÑ Ô´Ø¼ Ü Ø Ý µ Ù Ò Ó × Ù× Ð ÜÔÖ × ÓÒ Ò ´¿º µ ÔÓÖ Ð Ö º ×Ø ÙÐØ Ñ ÜÔÖ × ÓÒ × ÖÚ Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÔÖÓ ¹ Ð ÕÙ ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ ×Ø Ò Ó Ò Ð Ø ÑÔÓ Ø¼ Ý ÙÒ ÔÓ× ÓÒ Ü¸ Ð Ò Ò Ð Ø ÑÔÓ Ø Ð ÔÓ× ÓÒ Ý ¸ Ø Ð ÕÙ Ð Ô ÖØ ÙÐ ×Ø Ò ÙÒ ÖØ Ö ÓÒ ÐÖ ÓÖ Ýº Ê × Ö Ò Ó¸ È ´Ø¼ Ü Ø µ Դؼ Ü Ø Ý µ Ý ´¿º µ Ù Ò Ó Ð ×Ô Ó Å Ö ÓÚº ÈÓÖ ×Ù Ô ÖØ × Ì × ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ×Ø Ó× × ÓÒØ Ð ¸ ÙÒ ÔÖÓ ×Ó × Ö ØÓ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö Ì Æ Ë Å Ö ÓÚ × ÐÐ Ñ Ó Ø Ò ×ÓÐÓ ÙÒ ¼ ¸ ÒØÓÒ × × Ø Ò ÙÒ Ò Ò Å Ö ÓÚ × Ö Ø Ò ×Ó ÓÒØÖ Ö Ó¸ × Ð ÙÒ Ò Å Ö ÓÚ ÓÒØ ÒÙ º ÍÒ ¹Ð Ö Ô ÖØ ÙÐ Ö ¬Ò Ô Ö Êº Î × º ¿¼
 29. 29. È Ö ÙÒ Ò Å Ö ÓÚ × Ö Ø × ÑÔÖ × ÔÓ× Ð ÓÒ×ØÖÙ Ö ÙÒ Ñ ØÖ Þ Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ð × ÔÖÓ Ð × ØÖ Ò× ÓÒº ËÙÔÓÒ × ÕÙ Ü ×Ø Ò Ø Ò ×ÓÐÓ Æ ×Ø Ó× Ó × ÖÚ Ð × Ô Ö ×Ø Ò ÓÒ ÐÓ× ÕÙ × ÖÑ Ð ×Ô Ó ×Ø Ó× ÓÑÓ Ð ÓÒ ÙÒØÓ Ü½ ܾ ÜÆ º × Ô Ö Ø ¼ ½ ¾ × ÓÒ×ØÖÙÝ Ð Ñ ØÖ Þ Æ ¢ Æ ÒÓØ ÔÓÖ È ´Øµ ÙÝ × ÒØÖ ×× ¬Ò Ò ÓÑÓ Ô ´Øµ È´ Ø·½ Ü Ø Üµ ´¿º µ Ô Ö ½ ¾ Æ º ×Ø Ñ ØÖ Þ × ÐÐ Ñ Ð Ñ ØÖ Þ ØÖ Ò× ÓÒ ¸ Ð Ù Ð ÙÑÔÐ Æ Ô ´Øµ ½ ´¿º µ ½ Ô Ö Ö Ò ÐÓÒ º Ë Ð ÐÐ Ñ Ú ØÓÖ ÔÖÓ Ð Ù ÐÕÙ Ö Ú ØÓÖ Ò ÊÒ ÙÝ × ÒØÖ × ×Ø Ò Ò ¼ ½ Ý ×ÙÑ Ò Ù Ð ½ ½ º ËÙÔÓÒ × ÒØÓÒ × ÕÙ Ø × ÙÒ Ú ØÓÖ ÔÖÓ Ð ÕÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ð ×ØÖ Ù ÓÒ Ð Ú Ö Ð Ø¸ ×ØÓ × Ò ¬ ÕÙ Ð ¹ ×Ñ ÒØÖ ×Ø ¬Ò ÔÓÖ Ø´ µ È´ Ø Ü µ¸ ×Ó Ò Ó ÙÒ ×Ø × ÐÓ× Æ ×Ø Ó× ÔÓ× Ð × º ÓÒ ÐÓ ÒØ Ö ÓÖ × ÔÙ Ó × ÖÚ Ö ÕÙ Ø ¼ È ´¼µÈ ´½µ ¡ ¡ ¡ È ´Ø   ½µ ´¿º½¼µ ÙÒ Ñ ×¸ × ÕÙ ÙÒ Ò × ÓÑÓ Ò ´Ý ÔÖÓ Ð × ×Ø ÓÒ Ö × µ × ÙÑÔÐ ÕÙ È ´Øµ È Ô Ö ØÓ Øº ÕÙ × Ø ÖÑ Ò Ð ×ØÖ Ù ÓÒ Ð Ñ Ø £ ÓÑÓ £ Ø ÐÑ ¼È ´¿º½½µ Ø ½ È Ö ×Ø Ø ÔÓ ÔÖÓ Ð ×Ø Ñ Ò× ÙÑÔÐ Ð Ù ÓÒ ÔÑ Ò¹ÃÓÐÑÓ ÓÖÓÚ ¸ ÕÙ Ò ×Ù Ú Ö× ÓÒ × Ö Ø × ÜÔÖ × ÓÑÓ Æ Ô ´Ø½ · ؾ µ Ô ´Ø½ µÔ ´Ø¾ µ ´¿º½¾µ ¼ Ð Ù Ð ÜÔÐ ÕÙ Ð Ñ ÒÓ Ô Ö Ô × Ö Ð ×Ø Ó Ð ×Ø Ó Ò Ø½ · ؾ Ô ×Ó׸ ×ØÙÚÓ Ò Ð ×Ø Ó Ò Ð Ô ×Ó Ø½ º ÓÖ Ò¸ ×ÙÔÓÒ × ÕÙ × Ø Ò ÙÒ ×Ô Ó ØÖ × ×Ø Ó× ¼ ½ ¾ º Ä ¬ ÙÖ ¿¹¾ ÑÙ ×ØÖ Ð Ö Ó ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØ Ð Ò Å Ö ÓÚº ×Ø ÓÖÑ × Ø Ò Ò Ð × × Ù ÒØ × ÔÖÓ Ð × Ð Ú ØÓÖ Ø ¾ ÊÆ º ¿½
 30. 30. ÙÖ ¿¹¾ Ò Å Ö ÓÚ ØÖ × ×Ø Ó׺ ØÖ Ò× ÓÒ Ù Ò Ó × Ý Ø Ò Ð ×Ø Ó Ò Ð Ø ÑÔÓ Ø   ½ ½ È´ Ø ¼ Ø ½ ¼µ ¾ È´ ½ Ø ½ Ø ½ ¼µ ¾ È´ Ø ¾ Ø ½ ¼µ ¼ ½ È´ Ø ¼ Ø ½ ½µ ¿ ½ È´ Ø ½ Ø ½ ½µ ¿ È´ ½ Ø ¾ Ø ½ ½µ ¿ È´ Ø ¼ Ø ½ ¾µ ¼ ½ È´ Ø ½ Ø ½ ¾µ ¾ È´ ½ Ø ¾ Ø ½ ¾µ ¾ ×ÙÑ Ò Ó ÕÙ Ð Ò Å Ö ÓÚ × ÓÑÓ Ò × Ø Ò ÒØÓÒ × Ð Ñ ØÖ Þ ØÖ Ò× ÓÒ × Ð ¼ ½ ÓÖÑ ½ ½ ¼ ¾ ¾ È ½ ½ ½ ¿ ¿ ¿ ¼ ½ ½ ¾ ¾ ¿¾

×