SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Les activitats
econòmiques
El sector secundari
INDÚSTRIA I ENERGIA
El sector secundari inclou:
Les activitats basades en l'extracció i
transformació de les matèries primeres.
Les matèries primeres
Les matèries primeres naturals:
 Matèries d'origen animal: per fer pells, llana,
conserves, olis, farines, etc.
 Matèries d'origen vegetal: per fer teixits (cotó),
pneumàtics, mobles, etc.
 Matèries d'origen mineral que es classifiquen en:
 1.Minerals metàl·lics (hematites -ferro, bauxita -alumini)
 2.Minerals no metàl·lics (sal, sofre, granit, pissarra,etc.)
 3.Minerals energètics (urani, carbó, etc.)
Classificació de les principals primeres matèries d’origen
mineral
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Posa un exemple de producte elaborat fet amb els següents
recursos naturals: ferro, bauxita, balena, vaques, ovella, blat,
tomàquet i sardines.
2. Cita 3 matèries primeres d'origen mineral no metàl·liques i 3
de metàl·liques.
3. Busca una petita biografia de George Stephenson.
Les fonts d'energia
Classificació de les fonts d'energia:
 Segons la possibilitat que s'exhaureixin:
– Renovables i no renovables
 Segons la importància econòmica que tenen:
– Fonts d'energia tradicionals (carbó, petroli, gas
natural, urani i energia hidràulica)
– Fonts d'energia alternatives (eòlica, geotèrmica,
solar o mareomotriu)
Les fonts d'energia
Tradicionals
Quines són les fonts tradicionals?
 Carbó és un combustible fòssil, que s'origina a partir de la
descomposició de vegetals acumulats i sepultats durant
milions d'anys.
 Petroli és un líquid oliós que procedeix de la descomposició,
durant milions d'anys, de restes de vegetals i animals
sepultats.
 Gas natural és una font d'energia fòssil que està constituïda
per una barreja d'hidrocarburs.
 Energia nuclear. Els reactors nuclears fa servir l'urani
enriquit.
 Hidroelectricitat és la produïda per l'aigua acumulada als
embassaments.
Reserves de barrils de petroli
Les fonts d'energia
alternatives
Quines són les fons alternatives:
Totes elles tenen a favor que són renovables i n'hi ha molta disponibilitat.
➔
L'energia solar o fotovoltaica:
➔
En contra: la intensitat és diferent segons el lloc i el temps.
➔
L'energia eòlica dels molins de vent:
➔
En contra: no a tots els llocs bufa el vent amb la mateixa intensitat, i a
més, afecta al paisatge i causa contaminació sonora.
➔
L'energia geotèrmica, mareomotriu i bioenergia:
➔
En contra: tant la geotèrmica com la mareomotriu no es troben a tot arreu,
i la bioenergia està fent que, per exemple, és tali la selva per plantar
palma.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Cita 3 maneres diferents d'aconseguir electricitat.
2. Quina diferència hi ha entre les energies renovables i les no
renovables?
3. Cita els pros i contres de les energies alternatives.
4. Què és el carbó, el petroli i el gas natural?
5. Busca una petita biografia de Henry Ford.
Tipus d'indústries
Indústria de béns de producció: fan una
transformació inicial de les matèries primeres en productes
semielaborats, que després serviran a altres indústries.
✔ La indústria pesant: La siderúrgia (obtenció de ferro i
carbó) o la metal·lúrgica (transforma minerals en
metalls o aliatges)
Indústria de béns d'ús i consum: fan
productes que van destinats directament al mercat.
✔ La indústria lleugera: tèxtil, alimentària, electrònica,
etc.
Indústria pesant / Indústria de béns de producció
Indústria lleugera / Indústria de béns de consum
Tipus d'indústries
Altres classificacions:
Les indústries també es poden classificar des del punt de
vista tecnològic:
1. Les indústries punta o d’alta tecnologia que es caracteritzen
per:
●
Mà d’obra altament qualificada.
●
Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions,
biotecnologia, automatismes, làser i nous materials, i energies
renovables.
●
Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació.
2. Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quina diferència hi ha entre la indústria pesant i la indústria
lleugera?
2. Per fer un cotxe quin tipus d'indústria necessitem? Imagina i
explica pas a pas el procés industrial per fer un cotxe.
3. Dels vuits sectors clau, tria tres i cita un dels productes que
elaboren.
4. Busca una petita biografia de James Watt.
Localització de la indústria
Factors de la localització de la indústria:
1. El cost del transport, és a dir la distància i el tipus de
transport (perillós o no).
2. Les matèries primeres. Sobretot les que són difícils de
transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.)
3. El mercat o d'altres indústries.
4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important.
5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les
indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les
universitats i escoles professionals.
6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca).
Distribució de la indústria al món
Distribució de la indústria:
●
Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8
(EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i
Rússia) i el països que integren l’OCDE (Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic).
●
Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4
dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan).
●
La indústria del 3r món està orientada al consum, depèn
tecnològicament del nord i té un fort component de capital
estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, zones de
l’antiga URSS, etc.
Corea
del sud
Taiwan
Hong Kong
Singapur
LA DESLOCALITZACIÓ
Distribució de la indústria al món
Deslocalització: es tracta d’una fenomen que
consisteix a traslladar els centres de producció a països en
vies de desenvolupament que ofereixen:
●
Mà d’obra abundant i barata
●
Lleis laborals toves
●
Inexistència de lleis medi ambientals
●
Pressió fiscal molt baixa o nul·la
●
Suficient nivell d'infraestructures.
●
Possibilitat d’obtenir molts beneficis.
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Quins països formen el G8? Perquè creus que són aquests
països els que estan més industrialitzats?
2. Quins són els 4 dragons?
3. Quines característiques té la indústria al 3r món?
4. Què és la deslocalització?
5. Busca una petita biografia de Orville Wright.
Història:
 Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i
de la metal·lúrgia.
 Es caracteritza per la manca de matèries primeres i
l’escassetat de recursos energètics.
 Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels
rius per aprofitar l’energia hidràulica.
 La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que
la Península Ibèrica era un gran mercat per als productes
catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb
Amèrica.
La indústria a Catalunya
La indústria catalana actual:
 Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a
destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. I
sorgeixen de noves indústries com les telecomunicacions,
alimentàries i d’informàtica.
 Catalunya representa el 25% de la producció industrial
Espanyola.
 Els sectors més representatius actualment són: el metall
(automoció, transformació de peces,..), químic (petroquímica i
farmacèutica, tèxtil, l'electrònica i l'alimentació.
La indústria a Catalunya
La indústria a Catalunya
0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0
In d ú s tr i e s e x tr a c tiv e s
In d ú s tr i e s m a n u fa c tu r e r e s
i n d ú s tr i e s d 'a li m e n ta c ió , b e g u d e s i ta b a c
i n d ú s tr ie s tè x ti l s , d e l a c o n fe c c i ó , c u i r i c a lç a t
i n d ú s tr i e s d e l p a p e r , a r ts g r à fi q u e s i s u p o r ts e n r e g i s tr a ts
i n d ú s tr ie s q u ím i q u e s
fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s fa r m a c è u ti c s
fa b r i c a c i ó p r o d u c te s c a u tx ú i m a tè r ie s p l à s ti q u e s
fa b r i c a c ió d 'a l tr e s p r o d u c te s m in e r a l s n o m e tà l · li c s
m e ta l · l ú r g i a i fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s m e tà l · l i c s
m a te r i a l s i e q u i p s e l è c tr ic s , e l e c tr ò n i c s i ò p ti c s
fa b r ic a c i ó d e m a q u i n à r i a i e q u i p s m e c à n i c s
fa b r i c a c i ó d e m a te r i a l d e tr a n s p o r t
a l tr e s i n d ú s tr ie s m a n u fa c tu r e r e s
E n e r g ia e l è c tr i c a , g a s , v a p o r i a ir e c o n d i c i o n a t
S u b m i n i s tr a m e n t d 'a i g u a
IDESCAT DADES 2014
Localització de la indústria catalana:
 Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el
Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà.
La indústria a Catalunya
Activitats
Copia les preguntes a la llibreta i
respon-les:
1. Al voltant de quines dues indústries comença el procés
d'industrialització a Catalunya?
2. Dibuixa un mapa de Catalunya i situa els dos eixos on es
localitzava la indústria al segle XIX.
3. A quin any comença la crisi del sector tèxtil a Catalunya?
4. Quins són actualment els sectors industrials més importants
de Catalunya.
5. Busca una petita biografia Narcís Monturiol.

More Related Content

What's hot

Unitat 3 els recursos de la natura
Unitat 3  els recursos de la naturaUnitat 3  els recursos de la natura
Unitat 3 els recursos de la natura
jordimanero
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
Pushkin1799
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
locoserrallo
 
Plató . La realitat i el coneixement
Plató . La realitat i el coneixementPlató . La realitat i el coneixement
Plató . La realitat i el coneixement
Núria Martínez
 
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
jordimanero
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
guest24e58c
 
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
Mario Vicedo Pellin
 
Les colonies industrials
Les colonies industrialsLes colonies industrials
Les colonies industrials
colonies3b
 
Ppt sector terciari
Ppt sector terciariPpt sector terciari
Ppt sector terciari
Libertango
 
5 El Sector Primari
5  El Sector Primari5  El Sector Primari
5 El Sector Primari
jordimanero
 
Unitat 6 el sector secundari
Unitat 6  el sector secundariUnitat 6  el sector secundari
Unitat 6 el sector secundari
jordimanero
 

What's hot (20)

Principals zones pesqueres
Principals zones pesqueresPrincipals zones pesqueres
Principals zones pesqueres
 
Unitat 3 els recursos de la natura
Unitat 3  els recursos de la naturaUnitat 3  els recursos de la natura
Unitat 3 els recursos de la natura
 
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
 
Un món desigual. La globalització.
Un món desigual. La globalització. Un món desigual. La globalització.
Un món desigual. La globalització.
 
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestarLa globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
La globalització i el repte del desenvolupament i el benestar
 
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
 
Els paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'EspanyaEls paisatges agraris d'Espanya
Els paisatges agraris d'Espanya
 
Unitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
 
Tecnologia; El Coure
Tecnologia; El CoureTecnologia; El Coure
Tecnologia; El Coure
 
Plató . La realitat i el coneixement
Plató . La realitat i el coneixementPlató . La realitat i el coneixement
Plató . La realitat i el coneixement
 
El sector terciari
El sector terciariEl sector terciari
El sector terciari
 
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURAUnitat 3  2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
Unitat 3 2017-18 - ELS RECURSOS DE LA NATURA
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
3r eso tema 8-l'agricultura,la ramaderia i la pesca
 
Les colonies industrials
Les colonies industrialsLes colonies industrials
Les colonies industrials
 
Ppt sector terciari
Ppt sector terciariPpt sector terciari
Ppt sector terciari
 
Tema 3. Els recursos de la natura (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 3. Els recursos de la natura (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 3. Els recursos de la natura (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 3. Els recursos de la natura (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
 
El renaixement
El renaixementEl renaixement
El renaixement
 
5 El Sector Primari
5  El Sector Primari5  El Sector Primari
5 El Sector Primari
 
Unitat 6 el sector secundari
Unitat 6  el sector secundariUnitat 6  el sector secundari
Unitat 6 el sector secundari
 

Viewers also liked

El fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunyaEl fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
Farran Botargues Laura
 
L’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacionsL’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacions
Farran Botargues Laura
 
Orientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geoOrientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geo
jordimanero
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundari
jordimanero
 
Ud 5 sector primari
Ud 5 sector primariUd 5 sector primari
Ud 5 sector primari
marcapmany
 

Viewers also liked (20)

Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1Bloc 2 media ambient i paisatges part1
Bloc 2 media ambient i paisatges part1
 
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.Tema 11. La ciutat i el món urbà.
Tema 11. La ciutat i el món urbà.
 
Tema3
Tema3Tema3
Tema3
 
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunyaEl fenomen urbà a espanya i a catalunya
El fenomen urbà a espanya i a catalunya
 
Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.Morfologia i estructura de la ciutat.
Morfologia i estructura de la ciutat.
 
L’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacionsL’activitat comercial i les comunicacions
L’activitat comercial i les comunicacions
 
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i CatalunyaT12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
T12. Fenomen urbà a Espanya i Catalunya
 
Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18Tema 3 geo 2017 18
Tema 3 geo 2017 18
 
Orientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geoOrientacions normes paau geo
Orientacions normes paau geo
 
La ciutat i el món urbà
La ciutat i el món urbàLa ciutat i el món urbà
La ciutat i el món urbà
 
6 El Sector Secundari
6  El Sector Secundari6  El Sector Secundari
6 El Sector Secundari
 
Mapes Temps
Mapes TempsMapes Temps
Mapes Temps
 
Unitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
 
7 El Terciari
7 El Terciari7 El Terciari
7 El Terciari
 
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del climaLa diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
La diversitat climàtica d'Espanya. Els factors del clima
 
Paisatges agraris
Paisatges agrarisPaisatges agraris
Paisatges agraris
 
La Unió Europea
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europea
 
EXERCICI PRÀCTIC DE CLIMOGRAMES
EXERCICI PRÀCTIC DE CLIMOGRAMESEXERCICI PRÀCTIC DE CLIMOGRAMES
EXERCICI PRÀCTIC DE CLIMOGRAMES
 
Tema13
Tema13Tema13
Tema13
 
Ud 5 sector primari
Ud 5 sector primariUd 5 sector primari
Ud 5 sector primari
 

Similar to Sector Secundari

Sector secundari abreviat-2012-13
Sector secundari abreviat-2012-13Sector secundari abreviat-2012-13
Sector secundari abreviat-2012-13
marivisaiz
 
Activitats tema 7
Activitats tema 7Activitats tema 7
Activitats tema 7
ma49030
 
Sector secundari
Sector secundariSector secundari
Sector secundari
Marlluch
 
Sector secundari classe
Sector secundari classeSector secundari classe
Sector secundari classe
marivisaiz
 
Gª6 els espais del sector secundari (2010-11)
Gª6  els espais del sector secundari (2010-11)Gª6  els espais del sector secundari (2010-11)
Gª6 els espais del sector secundari (2010-11)
naranjitosiesarta
 
Ppt sector secundari
Ppt sector secundariPpt sector secundari
Ppt sector secundari
Libertango
 
Quadern activitats Tecnologia 4t ESO
Quadern activitats Tecnologia 4t ESOQuadern activitats Tecnologia 4t ESO
Quadern activitats Tecnologia 4t ESO
Josep
 

Similar to Sector Secundari (20)

Activitats del tema 7
Activitats del tema 7Activitats del tema 7
Activitats del tema 7
 
Sector secundari abreviat-2012-13
Sector secundari abreviat-2012-13Sector secundari abreviat-2012-13
Sector secundari abreviat-2012-13
 
Activitats tema 7
Activitats tema 7Activitats tema 7
Activitats tema 7
 
Activitats t7
Activitats t7Activitats t7
Activitats t7
 
Sector secundari
Sector secundariSector secundari
Sector secundari
 
Activitats 7
Activitats 7Activitats 7
Activitats 7
 
Activitats 7
Activitats 7Activitats 7
Activitats 7
 
Tema 7 -activitats
Tema 7 -activitatsTema 7 -activitats
Tema 7 -activitats
 
Sector secundari classe
Sector secundari classeSector secundari classe
Sector secundari classe
 
Resum
ResumResum
Resum
 
Gª6 els espais del sector secundari (2010-11)
Gª6  els espais del sector secundari (2010-11)Gª6  els espais del sector secundari (2010-11)
Gª6 els espais del sector secundari (2010-11)
 
Ppt sector secundari
Ppt sector secundariPpt sector secundari
Ppt sector secundari
 
Materia Industria
Materia IndustriaMateria Industria
Materia Industria
 
Activitats tema 7.
Activitats tema 7.Activitats tema 7.
Activitats tema 7.
 
Quadern activitats Tecnologia 4t ESO
Quadern activitats Tecnologia 4t ESOQuadern activitats Tecnologia 4t ESO
Quadern activitats Tecnologia 4t ESO
 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUESLES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 
Activitats del tema 7
Activitats del tema 7Activitats del tema 7
Activitats del tema 7
 
Les Activitats EconòMiques
Les Activitats EconòMiquesLes Activitats EconòMiques
Les Activitats EconòMiques
 
T4 Sector Secundari.pptx
T4 Sector Secundari.pptxT4 Sector Secundari.pptx
T4 Sector Secundari.pptx
 
2015 05 07_dossier de premsa_ clúster materials avançats def
2015 05 07_dossier de premsa_ clúster materials avançats def2015 05 07_dossier de premsa_ clúster materials avançats def
2015 05 07_dossier de premsa_ clúster materials avançats def
 

More from Txeli

Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Txeli
 
Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
Txeli
 
Manual del manuscrit
Manual del manuscritManual del manuscrit
Manual del manuscrit
Txeli
 
Sa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estats
Txeli
 
Bloc 4 poblacio i sistema urba
Bloc 4 poblacio i sistema urbaBloc 4 poblacio i sistema urba
Bloc 4 poblacio i sistema urba
Txeli
 

More from Txeli (20)

Informació sobre el campus Olímpia a l'INS Doctor Puigvert
Informació sobre el campus Olímpia a l'INS Doctor PuigvertInformació sobre el campus Olímpia a l'INS Doctor Puigvert
Informació sobre el campus Olímpia a l'INS Doctor Puigvert
 
PEC_V6_modificat 2022.pdf
PEC_V6_modificat 2022.pdfPEC_V6_modificat 2022.pdf
PEC_V6_modificat 2022.pdf
 
NOFC 2022 _definitiu.pdf
NOFC 2022 _definitiu.pdfNOFC 2022 _definitiu.pdf
NOFC 2022 _definitiu.pdf
 
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
Carta del conseller d'Educació i de Salut a les famílies 2021-22
 
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
Bloc 4 poblacio i sistema urba_ 2021
 
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v3
 
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
Bloc 3 territori i activitats economiques 2021_v2
 
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020Bloc 3 territori i activitats economiques 2020
Bloc 3 territori i activitats economiques 2020
 
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
Bloc 1 catalunya i espanya a europa i el mon -2020
 
01 ceb llibret_a5_secundaria
01 ceb llibret_a5_secundaria01 ceb llibret_a5_secundaria
01 ceb llibret_a5_secundaria
 
Jornada programació teatral 2019-20
Jornada programació teatral 2019-20Jornada programació teatral 2019-20
Jornada programació teatral 2019-20
 
II Jornadas 2019 aspasim
II Jornadas 2019 aspasimII Jornadas 2019 aspasim
II Jornadas 2019 aspasim
 
Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
 
Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
 
Manual del manuscrit
Manual del manuscritManual del manuscrit
Manual del manuscrit
 
Argumentació 3r
Argumentació 3rArgumentació 3r
Argumentació 3r
 
Sa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estats
 
Bloc 4 poblacio i sistema urba
Bloc 4 poblacio i sistema urbaBloc 4 poblacio i sistema urba
Bloc 4 poblacio i sistema urba
 
Antàrtida en imatges
Antàrtida en imatgesAntàrtida en imatges
Antàrtida en imatges
 
Idh 2016
Idh 2016Idh 2016
Idh 2016
 

Sector Secundari

 • 2. INDÚSTRIA I ENERGIA El sector secundari inclou: Les activitats basades en l'extracció i transformació de les matèries primeres.
 • 3. Les matèries primeres Les matèries primeres naturals:  Matèries d'origen animal: per fer pells, llana, conserves, olis, farines, etc.  Matèries d'origen vegetal: per fer teixits (cotó), pneumàtics, mobles, etc.  Matèries d'origen mineral que es classifiquen en:  1.Minerals metàl·lics (hematites -ferro, bauxita -alumini)  2.Minerals no metàl·lics (sal, sofre, granit, pissarra,etc.)  3.Minerals energètics (urani, carbó, etc.)
 • 4. Classificació de les principals primeres matèries d’origen mineral
 • 5. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Posa un exemple de producte elaborat fet amb els següents recursos naturals: ferro, bauxita, balena, vaques, ovella, blat, tomàquet i sardines. 2. Cita 3 matèries primeres d'origen mineral no metàl·liques i 3 de metàl·liques. 3. Busca una petita biografia de George Stephenson.
 • 6. Les fonts d'energia Classificació de les fonts d'energia:  Segons la possibilitat que s'exhaureixin: – Renovables i no renovables  Segons la importància econòmica que tenen: – Fonts d'energia tradicionals (carbó, petroli, gas natural, urani i energia hidràulica) – Fonts d'energia alternatives (eòlica, geotèrmica, solar o mareomotriu)
 • 7. Les fonts d'energia Tradicionals Quines són les fonts tradicionals?  Carbó és un combustible fòssil, que s'origina a partir de la descomposició de vegetals acumulats i sepultats durant milions d'anys.  Petroli és un líquid oliós que procedeix de la descomposició, durant milions d'anys, de restes de vegetals i animals sepultats.  Gas natural és una font d'energia fòssil que està constituïda per una barreja d'hidrocarburs.  Energia nuclear. Els reactors nuclears fa servir l'urani enriquit.  Hidroelectricitat és la produïda per l'aigua acumulada als embassaments.
 • 8. Reserves de barrils de petroli
 • 9. Les fonts d'energia alternatives Quines són les fons alternatives: Totes elles tenen a favor que són renovables i n'hi ha molta disponibilitat. ➔ L'energia solar o fotovoltaica: ➔ En contra: la intensitat és diferent segons el lloc i el temps. ➔ L'energia eòlica dels molins de vent: ➔ En contra: no a tots els llocs bufa el vent amb la mateixa intensitat, i a més, afecta al paisatge i causa contaminació sonora. ➔ L'energia geotèrmica, mareomotriu i bioenergia: ➔ En contra: tant la geotèrmica com la mareomotriu no es troben a tot arreu, i la bioenergia està fent que, per exemple, és tali la selva per plantar palma.
 • 10. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Cita 3 maneres diferents d'aconseguir electricitat. 2. Quina diferència hi ha entre les energies renovables i les no renovables? 3. Cita els pros i contres de les energies alternatives. 4. Què és el carbó, el petroli i el gas natural? 5. Busca una petita biografia de Henry Ford.
 • 11. Tipus d'indústries Indústria de béns de producció: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. ✔ La indústria pesant: La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó) o la metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges) Indústria de béns d'ús i consum: fan productes que van destinats directament al mercat. ✔ La indústria lleugera: tèxtil, alimentària, electrònica, etc.
 • 12. Indústria pesant / Indústria de béns de producció
 • 13. Indústria lleugera / Indústria de béns de consum
 • 14. Tipus d'indústries Altres classificacions: Les indústries també es poden classificar des del punt de vista tecnològic: 1. Les indústries punta o d’alta tecnologia que es caracteritzen per: ● Mà d’obra altament qualificada. ● Vuit sectors clau: informàtica, microelectrònica, telecomunicacions, biotecnologia, automatismes, làser i nous materials, i energies renovables. ● Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació. 2. Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix.
 • 15. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quina diferència hi ha entre la indústria pesant i la indústria lleugera? 2. Per fer un cotxe quin tipus d'indústria necessitem? Imagina i explica pas a pas el procés industrial per fer un cotxe. 3. Dels vuits sectors clau, tria tres i cita un dels productes que elaboren. 4. Busca una petita biografia de James Watt.
 • 16. Localització de la indústria Factors de la localització de la indústria: 1. El cost del transport, és a dir la distància i el tipus de transport (perillós o no). 2. Les matèries primeres. Sobretot les que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.) 3. El mercat o d'altres indústries. 4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important. 5. Mà d’obra. Que s’intenta que sigui barata i per exemple, les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals. 6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca).
 • 17. Distribució de la indústria al món Distribució de la indústria: ● Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). ● Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan). ● La indústria del 3r món està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, zones de l’antiga URSS, etc.
 • 19. LA DESLOCALITZACIÓ Distribució de la indústria al món Deslocalització: es tracta d’una fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: ● Mà d’obra abundant i barata ● Lleis laborals toves ● Inexistència de lleis medi ambientals ● Pressió fiscal molt baixa o nul·la ● Suficient nivell d'infraestructures. ● Possibilitat d’obtenir molts beneficis.
 • 20. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Quins països formen el G8? Perquè creus que són aquests països els que estan més industrialitzats? 2. Quins són els 4 dragons? 3. Quines característiques té la indústria al 3r món? 4. Què és la deslocalització? 5. Busca una petita biografia de Orville Wright.
 • 21. Història:  Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia.  Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics.  Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica.  La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat per als productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica. La indústria a Catalunya
 • 22. La indústria catalana actual:  Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. I sorgeixen de noves indústries com les telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica.  Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola.  Els sectors més representatius actualment són: el metall (automoció, transformació de peces,..), químic (petroquímica i farmacèutica, tèxtil, l'electrònica i l'alimentació. La indústria a Catalunya
 • 23. La indústria a Catalunya 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 In d ú s tr i e s e x tr a c tiv e s In d ú s tr i e s m a n u fa c tu r e r e s i n d ú s tr i e s d 'a li m e n ta c ió , b e g u d e s i ta b a c i n d ú s tr ie s tè x ti l s , d e l a c o n fe c c i ó , c u i r i c a lç a t i n d ú s tr i e s d e l p a p e r , a r ts g r à fi q u e s i s u p o r ts e n r e g i s tr a ts i n d ú s tr ie s q u ím i q u e s fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s fa r m a c è u ti c s fa b r i c a c i ó p r o d u c te s c a u tx ú i m a tè r ie s p l à s ti q u e s fa b r i c a c ió d 'a l tr e s p r o d u c te s m in e r a l s n o m e tà l · li c s m e ta l · l ú r g i a i fa b r i c a c i ó d e p r o d u c te s m e tà l · l i c s m a te r i a l s i e q u i p s e l è c tr ic s , e l e c tr ò n i c s i ò p ti c s fa b r ic a c i ó d e m a q u i n à r i a i e q u i p s m e c à n i c s fa b r i c a c i ó d e m a te r i a l d e tr a n s p o r t a l tr e s i n d ú s tr ie s m a n u fa c tu r e r e s E n e r g ia e l è c tr i c a , g a s , v a p o r i a ir e c o n d i c i o n a t S u b m i n i s tr a m e n t d 'a i g u a IDESCAT DADES 2014
 • 24.
 • 25. Localització de la indústria catalana:  Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. La indústria a Catalunya
 • 26.
 • 27. Activitats Copia les preguntes a la llibreta i respon-les: 1. Al voltant de quines dues indústries comença el procés d'industrialització a Catalunya? 2. Dibuixa un mapa de Catalunya i situa els dos eixos on es localitzava la indústria al segle XIX. 3. A quin any comença la crisi del sector tèxtil a Catalunya? 4. Quins són actualment els sectors industrials més importants de Catalunya. 5. Busca una petita biografia Narcís Monturiol.