Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

7,780 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

 1. 1. Tècniques d’aprenentatge cooperatiu
 2. 2. Tècniques d’AC per al diàleg
 3. 3. Compartir coneixements previs <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenten les qüestions abans d’introduir un contingut o tema </li></ul></ul><ul><ul><li>Es responen tant indivualment com per parelles </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella contrasta i completa les respostes </li></ul></ul><ul><ul><li>Es posen en comú perquè el docent en pugui fer l’avaluació inicial </li></ul></ul>
 4. 4. Roda d’idees <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es planteja la tasca a l’equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne escriu una aportació en un full amb un color diferent </li></ul></ul><ul><ul><li>Posada en comú: cada equip discuteix les aportacions, les ordena o les selecciona abans de presentar-les. </li></ul></ul>
 5. 5. Torns de conversa <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenta l’activitat oral </li></ul></ul><ul><ul><li>En grup, cada estudiant posa al centre el senyal (un bolígraf, una moneda…) després d’haver intervingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan tothom hagi participat, es recullen els objectes i s’inicia una nova roda. </li></ul></ul>
 6. 6. Entrevista a tres passos <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es presenta l’activitat </li></ul></ul><ul><ul><li>L’alumne A entrevista l’alumne B </li></ul></ul><ul><ul><li>B entrevista A </li></ul></ul><ul><ul><li>A i B resumeixen les respostes davant d’una altra parella i aquesta fa el mateix. </li></ul></ul>
 7. 7. Tècniques d’AC per al processament d’informació
 8. 8. Pensar en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Es formula una pregunta. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’alumnat la reflexiona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per parelles, discuteixen i consensuen la resposta. </li></ul></ul><ul><ul><li>La comparteixen amb la resta de la classe. </li></ul></ul>
 9. 9. Apunts en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>L’alumnat pren apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Per parelles, A resumeix els punts principals i B li planteja preguntes o li ofereix correccions o informació addional </li></ul></ul><ul><ul><li>En la secció següent, s’inverteixen els rols. </li></ul></ul>
 10. 10. Cooperació guiada <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent atura l’explicació i designa els rols: sintetitzadors i oients </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada membre de la parella fa un del rol: resumir la informació sense mirar els apunts / contrastar el resum oral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella elabora la informació, fent-ne una apropiació que li permeti comprendre-la. </li></ul></ul>
 11. 11. Apunts finals en parella <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El professor , al final d’una explicació, demana a cada parella que individualment resumeixi el que ha après. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella fa la posada en comú: corregint i completant la informació del company. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que cada alumne apunti alguna cosa del company. </li></ul></ul>
 12. 12. Tècniques d’AC per a la construcció conjunta de coneixement
 13. 13. Llapis al mig <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de fer una activitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un membre llegeix l’activitat i els altres posen el llapis al mig. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es discuteix sobre la resolució de l’activitat i quan s’arriba a un acord es recull el llapis i cadascú resol individualment l’activitat. </li></ul></ul>
 14. 14. Per números <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent organitza la classe en diferents equips i els demana que cada membre es posi un número. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de fer una activitat d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els equips preparen el material i resolen l’activitat. L’equip s’ha d’assegurar que tots podran respondre correctament. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor diu un número i l’alumnat que tingui aquest número han de sortir a resoldre l’activitat. </li></ul></ul>
 15. 15. Controvèrsia acadèmica <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips que han de ser formats per 2 parelles. Cada parella prepara informació que ha de ser oposada a la de l’altra parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada parella presenta la seva argumentació. S’intercanvien les posicions i han d’aprofundir en l’argumentació de la parella. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’equip discuteix les aportacions de cada parella i elabora una síntesi dels punts de vista </li></ul></ul>
 16. 16. Joc de rols <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips segons el nombre de rols. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es presenta el cas i es dóna un temps per parlar-ne. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’assignen els rols. Un cop plantejats l’objectiu i temps, s’inicia el joc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha d’elaborar unes conclusions. </li></ul></ul>
 17. 17. Tècniques d’AC per a la resolució de problemes
 18. 18. Resolució per parelles en veu alta <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitza el grup per parelles. Cada membre té un rol: solucionador i oïdor. Se’ls aniran intercanviant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es donen els problemes o activitats força complexes. El solucionador anirà explicant com ho fa per resoldre el problema. L’oïdor seguir l’explicació i farà suggeriments si s’equivoquen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es comenten les resolucions, centrant-se en el procediment. </li></ul></ul>
 19. 19. Resolució estructurada de problemes <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips i es planteja un problema complex. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip ha de resoldre el problema, però seguint una seqüència: identificar el problema, plantejar solucions, avaluar-les, aplicar-la i avaluar el resultat final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els equips exposen la solució, explicant i raonant les decisions preses al llarg del procés. </li></ul></ul>
 20. 20. Passa el problema <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>S’organitzen els equips. El docent dona a cada equip un problema diferent dins d’un sobre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip resol el problema en un full, el fica al sobre i el passa a un altre equip. Es va repetint successivament fins que retorna el sobre a l’equip inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip revisa les diferents respostes i avalua el grau de correcció de les resolucions. </li></ul></ul>
 21. 21. Equip-parella-individual <ul><li>Procediment: </li></ul><ul><ul><li>El docent ha de preparar tres problemes similars i organitza equips de quatre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada equip resol un problema. El segon problema es resol per parelles. Poden demanar ajut a l’altra parella de l’equip.Comparen les resolucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne resol individualment el tercer problema. Pot demanar ajuda a la parella. Posada en comú: per parelles o en equip. </li></ul></ul>

×