Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UPHANTIS FINANCIAL SERVICES

   Treasury Benchmarking  PREVALEERT FINANCIAL EXCELLENCE
  BINNEN UW TREASURY ORGA...
De positie van de Treasury                          Uitdaging
  binnen uw organisatie
    ...
Wat bepaalt the best in class
  op Treasury gebied?
      Is de organisatiestructuur van uw Treasury
      en ...
Benchmarking                                Kenmerken van Benchmarking
          ...
Doelstellingen van Benchmarking            Balance Score Card binnen
                     ...
Benchmarking resultaten
  Treasury Benchmarking verslag
                                ...
Uphantis Financial Services               Wat kan Uphantis Financial Services
               ...
Over Uphantis
                            Postbus 2007
                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ufs Expert Sheet Treasury Benchmarking

599 views

Published on

Prevaleert Financial Excellence binnen uw Treasury organisatie?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ufs Expert Sheet Treasury Benchmarking

 1. 1. UPHANTIS FINANCIAL SERVICES Treasury Benchmarking PREVALEERT FINANCIAL EXCELLENCE BINNEN UW TREASURY ORGANISATIE? Treasury in de praktijk Naast de uitvoering van deze primaire taken staan Treasury afdelingen onder permanente Elke financiële instelling die opereert in een druk om zowel toegevoegde waarde als ook dynamische economie, heeft te maken met het vermogen om elke beslissing verantwoord aanzienlijke in- en externe financiële en te leveren. De financiële processen moeten operationele uitdagingen op het gebied van transparant zijn en desgewenst in een cashmanagement, financieel eenvoudig toegankelijk leesbaar rapport risicomanagement en balansbeheer. gepresenteerd worden aan zowel de Dit heeft ook gevolgen voor de huidige aandeelhouders als ook, in toenemende mate, financieringssituatie en dit effect werkt meer de interne organisatie. Door de tijd heen is het en meer door naar gelang de organisatie gebleken dat de daadwerkelijke meting van de groeit. Treasury prestaties niet zo eenvoudig ligt als het in eerste instantie lijkt. Treasury afdelingen trachten dagelijks de schulden-risicoposities, de aanwendbaarheid van de liquiditeiten, het cashmanagement en het financieel risicomanagement te optimaliseren. C Connecting our future
 2. 2. De positie van de Treasury Uitdaging binnen uw organisatie Er ligt een uitdaging om de juiste maatregelen te nemen en deze aan de bedrijfsspecifieke risico’s toe In de dagelijkse praktijk zal de hoofdtaak van de te schrijven van de Treasury uitoefening, welke Treasury functie zich richten op het beheer van afgestemd worden binnen de organisatie als geheel. rente- en wisselkoersverhoudingen, lange termijn Het feit is dat de Treasury dicht bij de financiële financiering, liquiditeiten, bankrelaties en kern van het bedrijf functioneert. Hoe kunnen deze Corporate Finance activiteiten. Het is belangrijk om maatregelen de toegevoegde waarde van de bewust te zijn van de positie die de Treasury Treasury diensten binnen de organisatie inneemt binnen de organisatie en wat de ondersteunen wanneer zij juist in een isolement voornaamste omgevingsvariabelen zijn die de markt zijn geschikt, ondanks dat het een wezenlijk deel beïnvloeden. van de organisatie is? Invloeden die betrekking hebben op de Hierdoor ligt er een reële en serieuze uitdaging om ontwikkelingen binnen de Treasury thematiek zijn; opbouwend inzicht te leveren via een document of via een presentatie aan uw financiële teamleden,  Complexe omgevingveranderingen dat zowel de kwalitatieve als kwantitatieve  Trends in treasury management aspecten van de Treasury bijdrage aan de  Wet- en regelgeving organisatie toeschrijft; met andere woorden de  Treasury management systemen interactie binnen de gehele organisatie en daarbuiten. Figuur 1 geeft de interne structuur aan en de risico’s en factoren die van invloed zijn op de Treasury organisatie 2 Connecting our future
 3. 3. Wat bepaalt the best in class op Treasury gebied?  Is de organisatiestructuur van uw Treasury en de processen juist ingericht, gezien de kenmerken van uw bedrijf?  Hebt u het beheer en de uitvoering van uw Treasury activiteiten op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier ingericht?  Hebt u uw Treasury zodanig ingericht dat het uw organisatie beschermt tegen fouten en frauduleus handelen? Figuur 2 geeft de facetten aan waar de eigentijdse Treasury zich beweegt, welke rollen ingevuld dienen te worden en welke verantwoordelijkheden daarbinnen genomen dienen te worden. 3 Connecting our future
 4. 4. Benchmarking Kenmerken van Benchmarking  Een organisatie dient een referentiekader op te Benchmarking is een instrument, kunnen werpen, dat kan leiden tot het aangewend voor strategische doeleinden optimaliseren van de Treasury operaties. Dit door het management, waarin de referentiekader kan worden gecreëerd door middel organisatie wordt geëvalueerd op van Benchmarking. verschillende aspecten binnen de processen in verhouding tot de best Kennis over de kwaliteit van de eigen Treasury practice. Dit is in de meeste gevallen praktijken kunnen worden ontdekt door uw gerelateerd aan werkwijzen binnen de Treasury processen te vergelijken met de peer eigen sector.  group, zowel binnen als buiten de branche. Door middel van Benchmarking, kan de Dit biedt u de mogelijkheid de processen te organisatie signaleren waar de knelpunten verbeteren, wat tot efficiëntere en hoger in de organisatie liggen ten opzichte van gekwalificeerde Treasury uitoefening zal leiden en de peer group.  waardoor u meer in staat zal zijn verder ‘in control’ Benchmarking zal “bedrijfsblindheid” te komen. voorkomen, doordat de organisatie onder Binnen de organisatie kunnen de “valkuilen” de loep wordt genomen door een externe binnen de eigen prestaties worden ontdekt door objectieve partij. middel van de Benchmarking. Dit zal noodzakelijk zijn voor meer effectief management, dat u in staat stelt daadkrachtiger te kunnen handelen en daardoor de prestaties te kunnen verbeteren. Omdat met name een objectief oordeel ontbreekt voor zeer ervaren Treasury afdelingen binnen bedrijven, is het ook voor deze bedrijven moeilijk de kritische factoren, die het succes van hun Treasury inrichting bepaalt, te benoemen en te meten tegen een standaard. In veel gevallen concentreren organisaties zich op de zwakste punten binnen de organisatie terwijl minder urgente kwesties meestal gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Toch bieden dergelijke onderwerpen nog zeker mogelijkheden tot optimalisatie en kunnen huidige Treasury activiteiten worden verbeterd. Aan Treasury gerelateerd Efficiente Organisatie Sterke Controls Figuur 3 geeft de onderverdeling aan van een Benchmarking binnen een organisatie. 4 Connecting our future
 5. 5. Doelstellingen van Benchmarking Balance Score Card binnen Benchmarking  Analyse van de bestaande organisatie, procedures en menselijke middelen, met Voor elk segment binnen Treasury Management als doel te komen tot een betere kijk op kan per deelgebied een beslissing worden gemaakt het functioneren van de Treasury binnen op zowel strategisch als ook op organisatorisch de organisatie. vlak. Door middel van Benchmarking kan een  Door middel van Benchmarking kunnen de evaluatie worden gemaakt over deze strategische knelpunten in de organisatie vergeleken en organisatorische aspecten. Tevens wordt inzicht worden met die van een peer group. verkregen over hoe deze aspecten de dagelijkse  Het ontwikkelen van een kader waarbinnen organisatorische operaties zullen raken. de afdeling mag opereren binnen de bestaande organisatie. Op deze manier kan de organisatie, door inzicht in  Het in staat zijn de effectiviteit van de eigen situatie, zelf besluiten of er specifieke normen Treasury organisatie te vergelijken met de worden bereikt en per onderdeel beslissen over het meetbare referentiecriteria. quot;aanvaardbaarquot; afwijkend gedrag per onderdeel, in vergelijk met de peer group. Waarom zou mijn organisatie de Treasury functie onder de loep laten nemen? Grote complexe organisaties met een volledig functionerende Treasury afdeling binnen middelgrote en grote corporates en financiële instellingen hebben veelal de behoefte te verbeteren, te investeren in het dagelijks handelen van Treasury activiteiten, de kosten te reduceren en daar waar mogelijk dit met beperkte middelen te realiseren. Daarnaast zoekt men naar de bevestiging en verbetering van de eigen interne organisatie. Dit kan onder andere bewerkstelligd worden door het gebruik van de Balance Score Card, waarbij de huidige missie en strategische doelen vertaald worden in meetbare benchmarks in de lijn met visie en strategie van de organisatie. 5 Connecting our future
 6. 6. Benchmarking resultaten Treasury Benchmarking verslag  De onderneming heeft nadien een duidelijk In een Treasury Benchmarking verslag ligt het accent zicht op welk niveau het handelen van de op een analyse waaruit kan worden herleid welke Treasury structuur zich begeeft ten resultaten uit de Benchmarking op korte termijn opzichte van de peer group. haalbaar zijn en op welk organisatie detailniveau  De onderneming weet op welke punten zij kan worden ingezoomd. zich moet concentreren en hoe deze Het geeft duidelijkheid en inzicht in de vereiste aspecten kunnen worden gemeten. informatiebehoefte. Ter verduidelijking: de  De resultaten van de Benchmarking Benchmarking zal inzicht bieden in de mate van exercitie worden gepresenteerd tijdens een risicotolerantie en geeft, als maatstaf, meer open dialoog tussen de stakehouders, duidelijkheid aan de vereisten van een interne waarbij interactief inzicht wordt verkregen Treasury. in de resultaten van het onderzoek. Dit houdt in dat de huidige missie, visie en ambities Men dient zich ervan bewust te zijn dat van de organisatie en het management binnen de Benchmarking slechts het meest optimale resultaat Treasury worden onderzocht en dat wordt behaalt binnen een omgeving die bereid is hieraan aangegeven wat daadwerkelijk plaatsvindt. Dit volledige medewerking te geven. Men dient begrip gebeurt door een objectieve, onafhankelijke externe te hebben voor de materie en bereid te zijn best partij. Dit met als doelstelling dat mogelijke pratices in process performance te behalen. Eigen veranderingen kunnen worden voorgesteld binnen gedragingen dienen eventueel opgeofferd te worden de huidige Treasury Management processen. Dit met in het belang van een meer optimale organisatie. Al als resultaat dat al deze veranderingen kunnen deze punten dienen te resulteren in een leiden tot optimalisatie van de processen, een hoger gelijkluidendheid op deelonderwerpen van Treasury niveau van nauwkeurigheid en meer doelgerichtheid Management binnen uw gehele organisatie. in een meer efficiënt tijdspad. Op deze wijze verkrijgt men inzicht over de positie van de Treasury afdeling en haar omgeving. Het levert uitgangspunten in diverse factoren op, zoals de organisatiestructuur, bestaande processen, de medewerkers en de communicatielijnen. Hierbij zijn juist de criticasters de sleutel om de oneffenheden boven water te krijgen. Ter afronding zullen de aandachtspunten voorgelegd worden aan de kritische toehoorders, met als doelstelling interactief mogelijke maatstaven te hergroeperen en te bepalen. 6 Connecting our future
 7. 7. Uphantis Financial Services Wat kan Uphantis Financial Services voor u betekenen? Daar wij bij vele organisaties hebben kunnen concluderen dat er ruimte is tot optimalisatie van Uphantis Financial Services heeft aangetoond dat het Treasury Management, heeft Uphantis Financial zij voor diverse organisaties een Treasury Services een Treasury Benchmarking proces Benchmarking kunnen uitvoeren en advies en ontwikkeld, die ook verscheidene malen met succes inrichting kunnen geven. Met de ontwikkelde bij verscheidene organisaties is uitgevoerd. methode kan uw organisatie hierop doorgelicht worden. De uitkomst hiervan wordt geanalyseerd De Benchmarking wordt gerelateerd aan alle om uw organisatie voor te bereiden op een aspecten welke tot de Treasury functie behoren, verbetertraject. zoals de huidige samenwerking met overige Uphantis Financial Services beschikt over ervaren afdelingen (o.a. financiële administratie, IT en professionals die u kunnen ondersteunen met het Corporate Finance), de huidige onderlinge bereiken van Financial Excellence door middel van verhoudingen binnen de organisatie, met daarbij de het aangeven en invoeren van pragmatische beslissingsbevoegdheden en de hoofdlijnen van de oplossingen. Onze experts hebben een bewezen interne communicatie binnen de organisatie. achtergrond o.a. in Accounting, Audit, Controlling, Treasury, Trading en Banking. Dit totaal helpt een structurele basis te creëren voor Treasury Performance Management. Het geeft het management een duidelijk inzicht in de bestaande Contact sterktes, verbeteronderdelen en nog niet ontgonnen mogelijkheden. Wilt u meer weten over de aanpak op dit Het is aan te raden om in het achterhoofd te onderwerp voor uw organisatie, neem dan contact houden dat de intentie van een Benchmarking niet op met de experts van Uphantis Financial Services: is de bestaande Treasury processen geheel aan de kant te zetten en deze dan te vervangen door Ton Verbeek nieuwe processen. U dient dit te zien als een Corporate Finance Director uitdaging die de blik verruimt om de huidige Uphantis Financial Services procedures te perfectioneren binnen de eigen E ton.verbeek@uphantis.com organisatie, welke het mogelijk maakt de organisatie T +31(0)6 2149 9053 op verdere efficiëntie nader te onderzoeken. Benchmarking kan een frisse blik werpen op de Martijn de Oude Treasury functie en geeft input voor verbeteringen Senior Consultant voor de meeste organisaties. Zelfs voor hoog Uphantis Financial Services geprofessionaliseerde ondernemingen met een hoog E martijn.deoude@uphantis.com gekwalificeerde Treasury staf. T +31(0)6 2149 9079 7 Connecting our future
 8. 8. Over Uphantis Postbus 2007 6710 CA Ede Het dienstenaanbod van Uphantis is gericht op het leveren van totaaloplossingen. De dienstverlening E info@uphantis.com is ondergebracht in de volgende onderdelen die I www.uphantis.com samen het totale gebied van toegepaste informatie technologie beslaan: Ede  Management Consultancy  Service Center Pascalstraat 15  SAP Services 6716 AZ Ede  Logistics Integration T +31 (0)318 439 780  Financial Services F +31 (0)318 439 781  Network Solutions  High-Tech Solutions Maastricht  Products  Document Services Australiëlaan 1 6199 AA Maastricht T +31 (0)43 365 3588 F +31 (0)43 365 4318 Amsterdam Paasheuvelweg 50 B 1100 BJ Amsterdam T +31 (0)20 45 26 330 F +31 (0)20 45 26 331 ’s-Hertogenbosch Vughterweg 47 L 5211 CK 's-Hertogenbosch T +31 (0)73 610 4490 F +31 (0)73 612 1506 8 Connecting our future

×