Tea toiminnan koordinointi-28022012

1,120 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
310
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 04.03.12 Valtioneuvoston kanslia
 • Tea toiminnan koordinointi-28022012

  1. 1. Valtioneuvoston horisontaalinen tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan koordinointi Tulevaisuuden tutkimuksen seuran tilaisuus 28.2.2012, Sari Löytökorpi
  2. 2. Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA) - tavoitteet ja tehtävät <ul><li>Työryhmän tavoitteena on: </li></ul><ul><ul><li>vahvistaa hallinnonalojen välistä horisontaalista tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ohjausta; </li></ul></ul><ul><ul><li>parantaa päätöksenteon tietopohjaa; </li></ul></ul><ul><ul><li>kehittää toimintatapoja tutkimus, ennakointi- ja arviointitiedon välittämiseen päätöksentekijöille ja yhteiskuntaan. </li></ul></ul><ul><li>Työryhmän tehtävänä on: </li></ul><ul><ul><li>valmistella 27.4.2012 mennessä hallitusohjelman toimeenpanoa tukeva strateginen tutkimus- ja arviointisuunnitelma , joka pohjautuu hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kolmeen politiikkakokonaisuuteen; </li></ul></ul><ul><ul><li>koordinoida tutkimus- ja arviointisuunnitelman toimeenpanoa valmistelemalla tarvittavia poikkihallinnollisia tutkimusohjelmia ja politiikkatoimien arviointiin liittyviä selvityshankkeita, joiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta työryhmä tekee esitykset kansliapäällikkökokoukselle; </li></ul></ul><ul><ul><li>toimeenpanna kansliapäällikkökokouksessa valitut tutkimusohjelmat ja arviointihankkeet sekä raportoida niiden toteutumisesta määräajoin kansliapäällikkökokoukselle sekä vuosittain valtioneuvostolle hallituksen strategiaistunnon yhteydessä; </li></ul></ul><ul><ul><li>huolehtia toimintaympäristön kehitysarvion laadinnasta ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi , toimien yhteistyössä muiden kansallista ennakointia harjoittavien tahojen kanssa; sekä </li></ul></ul><ul><ul><li>edistää tutkimus-, arviointi- ja ennakointitiedon sekä julkisten tietovarantojen hyödynnettävyyttä poliittisessa päätöksenteossa. </li></ul></ul>
  3. 3. Mihin tutkimus-, ennakointi- ja arviointitietoa tarvitaan? <ul><li>Hallitusohjelman toimeenpano </li></ul><ul><li>Ministeriöiden oman toiminnan kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Pidemmän aikavälin kehityskulkujen, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen ja arviointi (samalla on hyvä katsoa myös taaksepäin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valmistautuminen seuraavaan hallituskauteen </li></ul></ul>
  4. 4. TEA-ryhmän työohjelma <ul><li>Tutkimus- ja arviointisuunnitelma </li></ul><ul><li>valmistelu </li></ul><ul><li>toimeenpano </li></ul><ul><li>seuranta </li></ul><ul><li>raportointi </li></ul><ul><li>Ministeriöiden yhteinen tulevaisuuskatsaus </li></ul><ul><li>valmistelun koordinoiminen </li></ul><ul><li>rajapinnat tulevaisuusselonteon valmisteluun </li></ul><ul><li>Muu tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminta ministeriöissä </li></ul><ul><li>koordinaatio ja tiedonvälitys </li></ul><ul><li>Tiedon hyödynnettävyys </li></ul><ul><li>uusien toimintamallien kehittäminen </li></ul><ul><li>rajapinnat muihin työryhmiin (mm. VALTIPA , TTA-hanke ) </li></ul><ul><li>yhteydenpito tutkimuslaitoksiin ja muihin toimijoihin </li></ul>2012 2013 2015 2014 Strategiaistunto Strategiaistunto Strategiaistunto
  5. 5. Taustaa: Hallitusohjelman toimeenpano ja seuranta hallituskaudella 2011-2015 <ul><li>Hallitus vahvisti hallitusohjelman uudet toimeenpano- ja seurantamenettelyt kesäkuussa 2011: </li></ul><ul><li>Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma (HOT) tukee resurssien kohdentumista hallituksen tärkeimpiin painopistealueisiin. </li></ul><ul><ul><li>Hyväksyttiin periaatepäätöksenä samanaikaisesti vaalikauden kehyksen kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Valikoi tärkeimmät politiikkateemat ja kärkihankkeet </li></ul></ul><ul><ul><li>Määrittää poliittisen ja virkamiesvalmistelun vastuut selkeästi </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimii ministeriöiden johtamisen välineenä : osoittaa hallituksen erityisen panostuksen kohteet, ohjaa ministeriöiden omaa toiminnan ja talouden suunnittelua sekä antaa pohjan hallinnonalan tulosohjaukselle </li></ul></ul><ul><ul><li>Luo rungon hallituspolitiikan strategiselle johtamiselle tukien mahdollisuutta uudelleenkohdennuksiin ja määrärahasiirtoihin </li></ul></ul><ul><ul><li>On hallituksen erityisen seurannan ja panostuksen kohteena </li></ul></ul><ul><li>Hallituksen vuotuinen strategiaistunto ajoittuu alkuvuoteen: hallituksen yhteinen kokoava poikkihallinnollinen tilannetarkastelu ja mahdollisuus politiikan ja resurssien uudelleen suuntaamiseen ja tilanteen edellyttämiin uusiin avauksiin </li></ul><ul><li>Koko hallitusohjelman seurantaa varten on yhteinen sähköinen alusta Senattoripalvelussa </li></ul>
  6. 6. Taustaa: Hallitusohjelman strateginen toimeenpano-suunnitelma ja koko hallitusohjelman seuranta Koko hallitusohjelma (sähköinen seuranta senaattorissa) Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma Seuranta hallituksen vuosittaisessa strategiaistunnossa Tutkimus- ja arviointi- suunnitelma Lainsäädäntö- suunnitelma <ul><li>tilannetarkastelu </li></ul><ul><li>yhteisen kuvan muodostaminen </li></ul><ul><li>arvio julkisen talouden kestävyydestä </li></ul><ul><li>määrärahojen uudelleen kohdentamisen ja muiden lisätoimien tarve </li></ul>
  7. 7. Taustaa: Hallitusohjelman strateginen toimeenpano-suunnitelma - politiikkakokonaisuudet, kärkihankkeet ja vastuut <ul><li>Hallitusohjelman strategisessa toimeenpanosuunnitelmassa täsmennetään hallituksen kolmea painopistealuetta vastaavat politiikkakokonaisuudet ja niiden sisältö. </li></ul><ul><li>Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma sisältää kunkin politiikkakokonaisuuden osalta keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet, vastuut ja alustavat aikataulut. </li></ul><ul><li>Kullekin strategisille politiikkakokonaisuudelle on määritelty koordinoiva ministeriö ja kullekin kärkihankkeelle oma vastuuministeriönsä. </li></ul><ul><li>Koordinoiva ministeriö vastaa kärkihankkeiden kokonaisuuden etenemisestä prosessina ja sovittaa yhteen asioiden käsittelyä. </li></ul><ul><ul><li>1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinoiva ministeriö STM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kärkihankkeiden vastuuministeriöt UM, OM, SM, VM, OKM, TEM, STM, YM </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2. Julkisen talouden vakauttaminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinoiva ministeriö VM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kärkihankkeiden vastuuministeriöt VNK, SM, PLM, VM, LVM, TEM, STM, YM </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3. Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koordinoiva ministeriö TEM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kärkihankkeiden vastuuministeriöt VNK, VM, OKM, MMM, TEM, STM, YM </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Strateginen tutkimus- ja arviointisuunnitelma <ul><li>Tavoitteet ja valinnan periaatteet </li></ul><ul><ul><li>pääsääntöisesti useita hallinnonaloja koskevat teemat (max 10), joiden käsittely ja seuranta ovat koko hallituksen tasolla mielekkäitä ja joiden toteuttaminen tukee päätöksenteon tietotarpeita </li></ul></ul><ul><li>Tutkimuksen / arvioinnin peruskysymykset (problematiikka) </li></ul><ul><ul><li>Mitä ja miksi tulisi tutkia / arvioida? Mistä näkökulmasta? Mikä on tutkimuksen / arvioinnin kontribuutio päätöksenteon tueksi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tutkimuksen / arvioinnin tuloksia voidaan soveltaa? </li></ul></ul><ul><li>Merkittävin aikaisempi tutkimus- / arviointiaineisto ja tausta-aineisto (päätökset, strategiat, lait ym.) </li></ul><ul><ul><li>Perustelu esitetyn tutkimuksen / arvioinnin tarpeelle sekä kysymyksen rajaamiselle </li></ul></ul><ul><li>Tilaajat, aikajänne, rahoitus ja toteuttajat </li></ul><ul><li>Seuranta, raportointi, tiedonvälitys/viestintä </li></ul><ul><ul><li>Kuka ohjaa? Missä muodossa tulokset esitetään ja kenelle? Miten tutkimuksesta / arvioinnista välitetään tietoa hankkeen aikana ja sen päätyttyä? </li></ul></ul>
  9. 9. Taustaa: VN:n tulevaisuusselonteko <ul><li>Teemana Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi muuttuvassa maailmassa </li></ul><ul><li>Tarkastelu ulottuu vuoteen 2030 </li></ul><ul><li>Sisältää tilanne- ja kehitysarvion sekä hallituksen pitkän aikavälin tavoitteet ja toimintalinjaukset </li></ul><ul><li>Ministeriryhmä, pj. ministeri Häkämies </li></ul><ul><li>Keskusteltu Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin kesken: yhteinen ennakointiprosessi, jonka tuloksena olisi myös pohja ministeriöiden tulevaisuuskatsaustyölle ja kansallisen ennakoinnin toimintamalli </li></ul>
  10. 10. Taustaa: Tulevaisuusselonteon elementit Tilanne- ja kehitys-analyysi Strategiset valinnat Toimeenpano ja seuranta Visio: Suomi 2030 Vaikutus-arviot Riskianalyysi
  11. 11. Taustaa: Tulevaisuusselonteon valmisteluorganisaatio Suomen Akatemia Tekes Sitra Ministeriryhmä Eduskunta/ Tulevaisuusvaliokunta Hallitus Ohjausryhmä Projektitiimi Kv-vertailun ohjausryhmä Suomen kasvun malli – kansainvälinen vertailu Asiantuntija-ryhmä Asiantuntija-organisaatiot Ministeriöt
  12. 12. Suomen Akatemia Tekes Sitra Eduskunta/ Tulevaisuusvaliokunta Tulevaisuusselonteko Hallituksen linjaukset Kansal-linen enna-kointi-prosessi Suomen kasvun malli – kansainvälinen vertailu Talousneuvosto Muut strategiaprosessit R A P O R T T I Taustaa: Tulevaisuusselonteon prosessi Kansallinen asiantuntemus Kansainvälinen asiantuntemus Julkinen toiminta Yksityinen toiminta
  13. 13. Taustaa: Osallistu tulevaisuusselonteon tekemiseen! <ul><li>Verkkoon on avattu Fountain Parkin toteuttama Tulevaisuus 2030 -osallistumiskanava , jossa pohditaan yhdessä, minkälaisia kysymyksiä on ratkaistava, jotta Suomi on vuonna 2030 hyvä paikka elää ja tehdä työtä. </li></ul><ul><li>Osallistumaan on kutsuttu kaikki suomalaiset. </li></ul><ul><li>Osallistumiskanavan tarkoituksena on kerätä erilaisia näkökulmia Suomelle vuodelle 2030 ja miten sinne päästään. Aihealueita kanavalla ovat mm. hyvinvointi, ympäristö ja kestävä talous. </li></ul><ul><li>Osallistumiskanava on osa Suomen hallituksen tulevaisuusselon valmistelua. Tulevaisuusselonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013. Osallistumiskanava on tuotettu yhteistyössä tulevaisuusselontekoon osallistuvien Suomen Akatemian, Sitran ja Tekesin kanssa. </li></ul><ul><li>Lisätietoja asiasta selonteon pääsihteeriltä Pekka Lindroosilta, p. 050 396 3313, </li></ul>
  14. 14. Tutkimus- ja kehittämistoiminta ministeriöissä <ul><li>Verkkosivuilla keskitetysti tieto tavoitteista, sisällöistä ja toiminnasta: </li></ul><ul><li>Ulkoasiainministeriö </li></ul><ul><li>Valtiovarainministeriö </li></ul><ul><li>Maa- ja metsätalousministeriö </li></ul><ul><li>Liikenne- ja viestintäministeriö </li></ul><ul><li>Ympäristöministeriö </li></ul><ul><li>Verkkosivuilla keskitetysti visio ja tavoitteet kuvattuna, mutta ei sisältöjä: </li></ul><ul><li>Sisäasiainministeriö </li></ul><ul><li>Puolustusministeriö </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveysministeriö </li></ul><ul><li>Ei keskitettyä tiedonvälitystä: </li></ul><ul><li>Valtioneuvoston kanslia </li></ul><ul><li>Oikeusministeriö </li></ul><ul><li>Opetus- ja kulttuuriministeriö </li></ul><ul><li>Työ- ja elinkeinoministeriö </li></ul><ul><li>Ministeriöiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan rajapinnat muihin vastaavaa toimintaa rahoittaviin tahoihin kuten Suomen Akatemia, Tekes, Sitra, EU </li></ul><ul><li>< tarve tiedon linkittämiseen? </li></ul>
  15. 15. Apuvälineet tiedonhakuun: Verkkohakemistot, indikaattorikokoelmat ja tutkimuksen tietoaineistot <ul><li>Sektoritutkimuksen organisaatioita -linkkilista tiedontuottajien verkkosivuille </li></ul><ul><li>www.hankehaavi.fi luonnonvaratietoa verkossa </li></ul><ul><li>www.Foodle.fi ovi elintarviketutkimukseen </li></ul><ul><li>KULTU-tutkimustietokanta kotimaassa tehtyjä tutkimuksia kuluttajan näkökulmasta </li></ul><ul><li>www.findikaattori.fi tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä </li></ul><ul><li>www.vipunen.fi tilasto- ja indikaattoritietoa koulutuksen eri sektoreilta, esiopetuksesta aina tutkimukseen saakka </li></ul><ul><li>Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia elektronisia tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. </li></ul><ul><li>< Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistämistä pohtinut työryhmä ehdottaa , että ministeriöt käynnistävät ja organisoivat hallinnonalansa tietovarantojen kartoituksen valtiovarainministeriön ohjauksella, evaluoivat niiden sisällöt, ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin sekä selvittävät mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet tietojen yhteiskäytön ja uudelleen käytön kannalta. </li></ul>
  16. 16. Viestinnän välineitä: Verkkojulkaisut, t&k-tiedotteet, politiikka-analyysit, seminaariaineistot <ul><li>Esimerkkejä: </li></ul><ul><li>Etusivu OKM:n verkkolehti </li></ul><ul><li>Tieteessä tapahtuu foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta </li></ul><ul><li>LVM:n TK-info tutkimuksiin ja kehittämisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottava info-lehtinen </li></ul><ul><li>OKM:n politiikka-analyysit ministeriön analyysiryhmän laatimia politiikka-analyysejä yhteiskunnallisesti merkittävistä koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopoliittisista kysymyksistä </li></ul><ul><li>SETU tapahtumat tulevia ja menneitä tapahtumia koottuna listaksi ja linkitettynä niihin liittyviin aineistoihin </li></ul>
  17. 17. Ennakoinnin ja ennusteiden lähteet <ul><li>Olisiko hyödyllistä kartoittaa ja koota keskitetyksi linkkikokoelmaksi? </li></ul><ul><li>Esimerkkejä: </li></ul><ul><li>TrendWiki </li></ul><ul><li>Koulutukseen liittyvä ennakointi </li></ul><ul><li>Ammattibarometrit </li></ul>
  18. 18. Tiedonkulun tehostaminen
  19. 19. <ul><li>Kiitos! </li></ul><ul><li>Sari Löytökorpi </li></ul><ul><li>erityisasiantuntija, VNK </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.vnk.fi /hankkeet/TEA/ fi.jsp </li></ul>

  ×