Graduesitys280212

857 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Graduesitys280212

 1. 1. ” Tapahtumien kulkua on mahdotonta ennustaa ” Mahdollisuudet, haasteet ja uhat ministeriöiden tulevaisuusnäkemyksissä koskien väestön ikärakenteen kehitystä Suomessa
 2. 2. Perustietoja tutkielman taustasta <ul><li>Jyväskylän yliopisto </li></ul><ul><li>Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta </li></ul><ul><li>Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtio-opin yksikkö </li></ul><ul><li>Pro gradu –tutkielma </li></ul><ul><li>Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 26.5.2011 arvosanalla magna cum laude approbatur </li></ul><ul><li>Tekemistä on tukenut Kansan Sivistysrahasto </li></ul><ul><li>Toimeksiantajana työ- ja elinkeinoministeriö </li></ul><ul><li>Julkaistu internetissä: linda.linneanet.fi (tekijähaku) </li></ul>Timo Bergman
 3. 3. Tutkimuskohde ja -aineisto <ul><li>Suomen ministeriöiden tulevaisuusnäkemykset liittyen väestön ikääntymiseen </li></ul><ul><li>Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset 2006 ja 2010 </li></ul><ul><ul><li>Poislukien VNK 2010 </li></ul></ul><ul><li>Valtioneuvoston ennakointiverkoston toimintaympäristökuvaukset 2005 ja 2010 </li></ul>Timo Bergman
 4. 4. Tutkimuskysymykset <ul><li>Pääkysymys: </li></ul><ul><li>Millä tavalla eri ministeriöt Suomessa perustelevat varautumista tulevaisuuteen, painottavatko ne enemmän mahdollisuuksia, haasteita vai uhkia? </li></ul><ul><li>Alakysymykset: </li></ul><ul><li>Millaisia asioita ministeriöt painottavat tulevaisuuteen varautumisessa? </li></ul><ul><li>Kuinka paljon ministeriöiden tulevaisuuskatsauksissa on omaa näkemystä? </li></ul><ul><li>Minkälaisia asioita ministeriöt liittävät väestön ikääntymiseen tulevaisuuden haasteena? </li></ul>Timo Bergman
 5. 5. Teorianäkökulma ja tutkimusote <ul><li>Laadullista tekstianalyysia, jossa yhdistyivät: </li></ul><ul><li>Tulevaisuusajattelu </li></ul><ul><li>Bertrand de Jouvenel: The art of conjecture (1967) </li></ul><ul><li>ja </li></ul><ul><li>Retorinen analyysi </li></ul><ul><li>Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca: The new rhetoric. A Treatise on argumentation. (1971) </li></ul>Timo Bergman
 6. 6. Väestökehityksen alateemat <ul><li>Työelämän vetovoima </li></ul><ul><li>Palvelukysyntä </li></ul><ul><li>Talouskehityksen kokonaisuus </li></ul><ul><li>Turvallisuus </li></ul>Timo Bergman
 7. 7. Työelämä mahdollisuutena yksilöille, perheille ja työnantajille <ul><li>Työelämäkausaliteetti </li></ul><ul><ul><li>Työelämän vetovoima -> pidempi työura </li></ul></ul><ul><li>Vaihtoehtoinen tapa argumentoida: haaste-mahdollisuus </li></ul><ul><ul><li>Haaste ja mahdollisuudet keinoina vastata siihen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuottaa todennäköisemmin keskusteluun uusia ajatuksia ja ideoita? </li></ul></ul><ul><li>STM: työelämän laadun rinnalle </li></ul><ul><ul><li>Perheiden hyvinvointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Työelämän ulkopuolisten näkökulma </li></ul></ul>Timo Bergman
 8. 8. Ikääntyvät – potilaita, kansalaisia vai kuluttajia? <ul><li>Itsepalveluyhteiskunnan kritiikki </li></ul><ul><li>Mahdollisuudet liitettiin yksityiseen elinkeinotoimintaan, haasteet ja uhat julkiseen sektoriin </li></ul><ul><li>Näkemykset seurasivat ennakointiverkoston toimintaympäristökuvausta </li></ul><ul><li>Kansalaisnäkökulma vs. kuluttajanäkökulma (konsumerismi) </li></ul>Timo Bergman
 9. 9. Talouskehityksen kokonaisuus <ul><li>Laajin osa aineistoanalyysia </li></ul><ul><li>Jaettu pienempiin alakokonaisuuksiin </li></ul><ul><ul><li>Yleinen talouskehitys </li></ul></ul><ul><ul><li>Eläkejärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkisen talouden resurssit </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuottavuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomi muiden ikääntyvien maiden joukossa maailmassa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulevaisuuteen varautumisen tuska </li></ul></ul>Timo Bergman
 10. 10. Talouskehitys yksinkertaistetun päättelyn jatkumossa <ul><li>Rakenteelliset toimenpiteet -> rakennekausaliteetti </li></ul><ul><ul><li>Mahdollisuuksina esitettiin osittain tulevaisuuden ilmiöitä, mutta osittain myös menneisyyden toimenpiteitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uhat ja haasteet liittyivät pääsääntöisesti julkiseen talouteen </li></ul></ul><ul><li>Menokausaliteetti </li></ul><ul><ul><li>Yksinkertaistettu kausaalipäättely, jossa kehityskulkuun vaikuttavia tekijöitä jätetty pois </li></ul></ul>Timo Bergman
 11. 11. Tulevaisuuden eläkejärjestelmä – vanhat päätökset riittävät? <ul><li>Analyysia vain vuoden 2006 kierroksesta </li></ul><ul><li>Eläkeläisten määrä ja eliniän odote uhkana tai haasteena </li></ul><ul><li>Menneisyyden toimenpiteet ja työurien pidentäminen mahdollisuutena </li></ul>Timo Bergman
 12. 12. Pelko julkisen talouden resurssien niukkuudesta <ul><li>Ilmeni vain vuoden 2010 kierroksella (← talouskriisi?) </li></ul><ul><li>Resurssikausaliteetti </li></ul><ul><li>Kaltevan tason argumentointi </li></ul><ul><li>Mahdollisuudet taloudellisessa kasvussa </li></ul><ul><li>Pelko oman hallinnonalan resursseista </li></ul><ul><li>Vaihtoehtoisten toimenpiteiden olemassaolon häivyttäminen </li></ul><ul><li>Ministeriöiden innovatiivisuuden aste </li></ul><ul><li>Uskon puute julkisen sektorin kehittämistä kohtaan </li></ul>Timo Bergman
 13. 13. Tuottavuus – julkisen sektorin mahdollisuus? <ul><li>Korostui vuoden 2010 kierroksella (← talouskriisi?) </li></ul><ul><li>Tuottavuuskausaliteetti </li></ul><ul><ul><li>Uhkapainotteisena taloudellisten tekijöiden, kansantalouden kestävyyden ja kansantuotteen jakovaran yhteydessä </li></ul></ul><ul><li>Poikkeuksena yleisestä ikääntymiskeskustelun linjasta ministeriöt näkivät myös mahdollisuuksia </li></ul><ul><ul><li>Uusi teknologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen </li></ul></ul><ul><li>Toimenpiteet jäivät kuitenkin yleiselle tasolle </li></ul>Timo Bergman
 14. 14. Suomi muiden joukossa ja erityistapauksena <ul><li>Väestön ikääntymisen yleismaailmallistaminen vs. Suomen tilanteen erityisyys </li></ul><ul><ul><li>Ensiksi mainitulla vedotaan universaaliyleisöön </li></ul></ul><ul><ul><li>Jälkimmäinen suuntautuu erityisyleisöön eli politiikan aktiivitoimijoihin </li></ul></ul>Timo Bergman
 15. 15. Tulevaisuuteen varautumisen tuska <ul><li>Lopputulosten tarkkuuden tavoittelu </li></ul><ul><ul><li>Taustana kansantaloustieteessä ja talouspolitiikan toimeenpanossa vaikuttavat taustaoletukset </li></ul></ul><ul><li>Operoidaan tosi-väärä -akselilla </li></ul><ul><li>Tulevaisuuden mahdollisuudet ennemmin tieltä raivattavia esteitä kuin aineksena erilaisten vaihtoehtojen puntarointiin </li></ul><ul><li>Tulevaisuutta ennakoiva ihminen tarvitsee </li></ul><ul><ul><li>Tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Omaa ajattelua ja kokemusta </li></ul></ul>Timo Bergman
 16. 16. 'Todellisuus' vs. ikääntyvien turvallisuuskokemus <ul><li>Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön vaatimus-vastaus -argumentointi </li></ul><ul><li>Poikkihallinnollisuuden vaatimus korostuneesti esiin </li></ul><ul><li>Koettu rikollisuuden pelko vs. 'todellisuus' </li></ul><ul><ul><li>Vetoomus politiikan aktiivitoimijoihin </li></ul></ul>Timo Bergman
 17. 17. Tulosten implikaatiot tulevaisuustyölle <ul><li>VNK: ”Politiikan johtaminen 2010-luvulla” </li></ul><ul><li>Tulevaisuuskatsausten yhteensopivuuden ja horisontaalisen otteen lisääminen </li></ul><ul><li>Ennakointiverkoston koordinointiroolin vahvistaminen </li></ul><ul><li>Pro gradu </li></ul><ul><li>Yhdenmukaisuuden tavoittelun sijasta pitäisi edistää ministeriöiden omaa luovuutta ja ideointia </li></ul><ul><li>Ennakointiverkosto ennemmin ministeriöiden oman innovatiivisuuden edistäjänä sekä hyvien käytäntöjen levittäjänä kuin tiukkana koordinoijana </li></ul>Timo Bergman
 18. 18. Jatkotutkimus <ul><li>Monia mahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Edustuksellinen valta vs. asiantuntijavalta </li></ul><ul><li>Vallankäyttö ja tieto </li></ul><ul><li>Tulevaisuuskatsaukset ja puolueiden vaaliohjelmat suhteessa hallitusohjelmaan </li></ul><ul><li>Toimenpiteisiin suostutteleva kielenkäyttö </li></ul><ul><li>Argumentointitavat ja niiden tieteenfilosofiset taustaoletukset </li></ul><ul><li>Tulevaisuusajattelun ja -käsitteistön historia </li></ul>Timo Bergman

×