Golden goal

706 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Golden goal

 1. 1. ગોલ‍ ડ ન ગોલ ૨૦૧૦ 1
 2. 2. ગોલ‍ ડ ન ગોલ ૨૦૧૦ સરદાર પટે લ સહભાગી જળસંચ ય યોજના હે ઠ ળ ૯૦૦૦ચે ક ડે મ ો લોકભાગીદારીથી ૩૦૦૦ ગામ તળાવ/િસં ચ ાઇ તળાવકરવાનુ ં આયોજન. અછત રાહત દરમ‍ ય ાન થયે લ નાની િસં ચ ાઇ યોજનાના૪૮૧૨ કામોને સે ઇ ફ સ‍ ટે જ લાવવાની કામગીરી . સુરેન ‍ દ નગર જલ‍ લ ામાં સુજ લામ ્ સુફ લામ ્ યોજના અતગગ ત૧૫૫૫૦ હે ક ટર િસં ચ ાઇ િવસ‍ ત ારને આવરી લે ત ાં ૧૦૭ ચે ક ડે મ ો 2
 3. 3. ગોલ‍ ડ ન ગોલ ૨૦૧૦ કાં સ તથા વરસાદી પાણીના િનકાલ માટે જ . આઇ. એસ.આધારીત માસ‍ ટ ર પ‍ લ ાન તૈ ય ાર કરી તે મુજ બ કાં સ તથા વરસાદીપાણીના કામો હાથ ધરવાનુ ં આયોજન. ૂ પાનમ હાઇ લે વ લ કે ન ાલના કામો પણગ કરી ગોધરા ,લુણ ાવાડા અને શહે ર ા તાલુક ાના ૧૮૦૦૦ હે ક ટર િવસ‍ ત ારને િસં ચ ાઇ સુિ વધાપુર ી પાડવાનુ ં આયોજન. ૂ કડાણા હાઇ લે વ લ કે ન ાલના કામો પણગ કરી તણ આિદવાસી 3
 4. 4. ગોલ‍ ડ ન ગોલ ૨૦૧૦ િસં ચ ાઇ જળાશયોની નજકમાં રહે ત ી આિદવાસી પજ માટેજળાશયો આધારીત ૧૩ ઉદવહન િસં ચ ાઇ યોજનાઓ પણગ કરવાનુ ં ૂઆયોજન. અિગયાર મધ‍ ય મ િસં ચ ાઇ યોજના જમાં મહદઅશે હે ડ ૂવકસગ ન ા કામો પર ા ૂ થયે લ છે તથા નહે ર િવતરણ વ‍ ય વસ‍ થ ાના કામો પણગકરવાનુ ં આયોજન. મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓ જવી કે ધરોઇ , દાં ત ીવાડા, 4
 5. 5. ગોલ‍ ડ ન ગોલ ૨૦૧૦ ૂ ૂ મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓમાં પર ચે ત વણી, પર ની આગાહી ૂતથા પર ના પાણીના િનકાલની વ‍ ય વસ‍ થ ા માટે રીયલ ટાઇમ ફલ‍ ડમે ને જ મે ન ‍ ટ સીસ‍ ટ મ અને િવડીયો કોન‍ ફ રસીગ દારા કે ન ‍ દ ીય વ‍ ય વસ‍ થ ાપન ૂપધ‍ ધ િતથી પર ના પાણીના િનકાલની વ‍ ય વસ‍ થ ા અપનાવવી. કાર પવે શ િનયંત ણના ૧૫ બંધ ારા/ટાઇડલ રે ગ ‍ ય ુલે ટ ર તથા૭૫ િક. મી. 5
 6. 6. ૧. સરદાર પટે લ સહભાગી જળસંચ ય યોજના અતગગ ત ૯૦૦૦ ચે ક ડે મ ો બાં ધ વાનુ ં આયોજન.- ભૌિતક પગિત ૨૦૦૭-૦૮ ૂ ૫૬૬૬ પણગ ૨૦૦૮-૦૯ ૭૦૦૦ ચે ક ડે મ ૪૩૦૯ ચે ક ડે મ ોને આપવામાં આવે લ મંજૂ ર ી ૧૧૯૦ ચે ક ડે મ ો પગિત માં- અદાજત િકં મ ત ર. ૩૬૦.૦૦ કરોડ- થયે લ ખચગ ર. ૧૪૮.૦૭ કરોડ 6
 7. 7. ™ æ Ø æ å ¿ æ ç ®æ ä — æ¿ æ Î 612 æ þ ì Èæ ñ 82 ¿ æå æ Åæ Úæ æÏæ ØæÈ ñ Ä æ ¼¹¼ æ 71 ÖÖ — ¿ £¬æ 470 Ð æ Ïæ Øææ § ææñ Þ §463Å æ êæ ¿ ¼ 63 ê æ Þ¼ Ãæ æ æ æØ å¥ Ú ñ ÿæ ñ ææ æ ±æ æ ñ± 395 §æ åÖ æ 59„ Ð æ æ ¿ æ ñ Ï æ þ ìÅÿæ å 24ì È ê æ§ æ ñ± È æ 363 Ø È æ ™ Þ— á 318 ¼ æ± æ æË Å 24 „æ Åæ È ñÏæ ê 240 ¿ È æå Èæ ñ ± Ãæ 23 Äæ æ Ð æ¼ æÖæ 238 Äæ Ê — æ 17 È ææ Øæ È 200 ½ æ ñ§ 15 Ãæ å¥ Þ æ ì¼ æ ™æÖ æ™ æ 168 ¼ æê æÈ Ð æØæ 10 È æ™ Þ æ ñ£ 158 „æ Åæ ±æÐ æ æ± 4 š Åæ ¼æ Ö æÈ 146 „æ æ ¬ æ å± 2 Åææ ñØ Ú æ ¬æ 144 æ * Å æ å ™È Þ È ñ Ï æ ì „ æÈ› ¼ æê Ø æ å ½ Ææ æ - 7
 8. 8. િસં ગ લવાણ તા.વાલીયા, જ.ભરચ 8
 9. 9. જડકી ચે ક ડે મ , ગામ: સુખ પર, તા. ભુજ જ. કચ‍ છ 9
 10. 10. ÿ æ ä æ æ Ð æ æ ñ Š§ æÈ æ ™ æ Å æ È å ÿ æä ææ¼ æ æ ñê Æ Þ æ Ð æ æ Ð æ Š§ æÞ È Ð æ æ ¼ æ ê Þ æ Å æ Ö æ ê È ê Þ ð ç ×æç Ð æ Äæ æ Ö æ¼ æ æ ¿ æÈ ê ¿ ¼¯ æ ê Þ å Þ ÅØæ Æ æ æ ê 8È/„êææ Å æ /3 8 /Þ - 4 , æ Ö /10 9 æ¤Å æ æ :™ æ ñ - 0 æ æ ñ½ÿ æ æ . 9 - 3 É2 ¿ 0 4 °È ê à æ ñæ æç Ð æ Ä æ æ Ö æ æ ñ ©Ð æ æ È æÞÈ Ð æ æ Åæ æ å „ æ æ Ð æ ñ á ñ. 1. ™ æ Ø æ å ¿ æ ç ÿ ÿ æ ¿ æ ÎÄ æ æ Ö æ ä 2. Þ ð ç ×æ ç Ð æ Ä æ æ Ö æ ¼ æ æ™ æ ê ¼ æ ç Ð æ Þæ Ø æ ç ¼ æ Ö æ Åæ ÅÏæ ê Å æ ê £ ñ § . ™ æ Ø æ å ¿ æ ç ÿÿæ ç Ð æ Ä æ æ Ö æ ä©Ð æ æ È æ Þ ì Ï æ 16 ç ™ Ï æ æ Å æ æ å Ïÿ æ ä æ æ Ð æ æ ñ Š§ æ Þ È Ð æ æ ¼ æ êÞæ Åæ Ö æ ê È ê ÞÈ Ð æ æ Åæ æ å „ æ æ Ð æ ñá ñ.Å æ Ú ñ Ø æ„ æ ¬æ ¬æ å ± ææ æ Ð æ § æ ñ ±È æÃ æ ¼ æ æ Ä æ ÉÞ æ å ¥ æ Øæ —æ ½ æ ñ§ æ 10
 11. 11. ૨. લોકભાગીદારીથી ૩૦૦૦ ગામ તળાવ/િસં ચ ાઇ તળાવ કરવાનુ ં આયોજન• િવભાગ દારા આ ગોલ વષગ ૨૦૦૭-૦૮માં જ હાં સ લ કરે લ છે .• ભૌિતક પગિત ૩૨૩૦ ૂ પણગ (૧૦૦% )• થયે લ ખચગ ૧૦૫.૪૯ કરોડ• વષગ ૨૦૦૮-૦૯ માં ૧૮૭૫ તળાવો ઉડા કરવાનુ ં આયોજન ૧૫૦૦ તળાવો – જળસંપ િિ પભાગ 11
 12. 12. જળસંપ િિ પભાગ દારા ઉડા કરે લ તળાવો વષગ તળાવોની સંખ ‍ ય ા ૨૦૦૧-૦૨ ૩૯૨ ૨૦૦૨-૦૩ ૬૬૪ ૨૦૦૩-૦૪ ૫૨૫ ૨૦૦૪-૦૫ ૨૧૬ ૨૦૦૫-૦૬ ૨૦ ૨૦૦૬-૦૭ ૧૫૬ ૨૦૦૭-૦૮ ૩૨૩૦ કુલ ૫૨૦૨ 12
 13. 13. િસં દૂર ી તળાવ જ . વડોદરા 13
 14. 14. કાલીડોલી- ર તા. નસવાડી જ. વડોદરા 14
 15. 15. મંિ દર ગામ તા. નવસારી જ. નવસારી 15
 16. 16. ૩. નાની િસં ચ ાઇ યોજનાઓને સે ઇ ફ સ‍ ટે જ લાવવાની કામગીરી  અછત રાહત અતગગત હાથ ધરે લ નાની િસંચાઇ યોજના કામોને સેઇફ સ‍ટેજ લાવવા માટે માટીબધનીં મજબતાઇ, પાણીના િનકાલ માટે સ‍પીલવેન ુ ં બાધકામ ૂ ં તેમજ પીચીગના કામો  સેઇફ સ‍ટેજ લાવવાનો અદાજત ખચગ ૩૦૦ કરોડ  ૭૭ કામો વષગ ૨૦૦૭-૦૮મા ં પણગ (ખચગ ૨.૪૯ કરોડ) ૂ  ૧૦૧૫ કામો વષગ ૨૦૦૮-૦૯મા ં પણગ કરવાન ુ ં આયોજન ૂ 16
 17. 17. ŸæÏææñ±È ÿæäææÐæ ÿææ.Åææñ§æØææ ›.ØææÃæÈÞæå¥æ 17
 18. 18. અમરા તળાવ તા. જ. જમનગર 18
 19. 19. સરપદર તળાવ તા. કાલાવડ જ. જમનગર 19
 20. 20. હરીપર તળાવ તા. લાલપુર જ. જમનગર 20
 21. 21. ૪. સુરેન ‍ દ નગર જલ‍ લ ામાં સુજ લામ ્ સુફ લામ ્ યોજના અતગગ ત ૧૫૫૫૦હે ક ટર િસં ચ ાઇ િવસ‍ ત ારને આવરી લે ત ાં ૧૦૭ મોટા ચે ક ડે મ ો પણગ કરવા નુ ં ૂઆયોજન. - ભૌિતક પગિત ૧૦૦ પણગ (૯૩ ૂ %) ૧૧ પગિત મા ં ૮ કામો નકશા અદાજ તબકે - અદાજત િકંમત ૮૮.૧૩ કરોડ - થયેલ ખચગ ૬૨.૧૫ કરોડ - બાકી રકમ ૨૫.૯૮ કરોડ - ૧૧ પગિત હઠળના (ર.૨૨.૮૫ કરોડ) અને ૮ નકશા અદાજ ે તબકે ના કામો (ર.૩.૧૩ કરોડ) માચ-૨૦૦૯ સધીમા ં પણગ કરવાન ુ ં ગ ુ ૂ 21
 22. 22. ગામ : લીબડી તા.લીબડી જ. સુરેન ‍ દ નગર 22
 23. 23. ગામ : ચોરણીયા તા.લીબડી જ. સુરેન ‍ દ નગર 23
 24. 24. ગામ : મંગ લકુઇ તા .સાયલા જ. સુરેન ‍ દ નગર 24
 25. 25. ૫. સહભાગી િસં ચ ાઇ વ‍ ય વસ‍ થ ાપન અતગગ ત વષગ ર૦૧૦ સુધ ીમાંવધુ ૩ લાખ હે ક ટર િસં ચ ાઇ િવસ‍ ત ારનુ ં સંચ ાલન ખે ડૂ ત મંડ ળીઓનેસોપવાનુ ં આયોજન -ભૌિતક પગિત ૧,૧૨,૦૦૦ હકટર ે પણગૂ - થયેલ ખચગ ર. ૧૭.૦૬ કરોડ - વષગ ૨૦૦૮-૦૯મા ં બજટ જોગવાઇ ર. ૪૦.૦૦ કરોડ 25
 26. 26. ગ ગસુધ ીમાં વધુ ૩ લાખ હે ક ટર િસં ચ ાઇ િવસ‍ ત ારનુ ં સંચ ાલન ખે ડૂ તમંડ ળીઓને સોપવાનુ ં આયોજન જલ‍ લ ો િવસ‍ ત ાર જલ‍ લ ો િવસ‍ ત ાર હે ક ટરમાં હે ક ટરમાં સાબરકાં ઠ ા ૧૯૩૯૨ બનાસકાં ઠ ા ૬૦૧૦ મહે સ ાણા ૪૦૦૦ અમદાવાદ ૩૯૩ ખે ડ ા ૧૮૧૯ વડોદરા ૧૮૩૮ આણંદ ૧૦૯૧ નમગ દ ા ૮૦૩૭ ભાવનગર ૫૧૬ અમરે લ ી ૮૧૫૦ જુન ાગઢ ૨૯૨૫ સુરેન ‍ દ નગર ૬૭૪૭ જમનગર ૧૭૮૩ રાજકોટ ૪૬૨૩ ભરચ ૮૩૫૦ નવસારી ૫૪૩૮ વલસાડ ૩૪૭૬ સુર ત ૨૩૧૦૧ તાપી ૩૮૯૯ પંચ મહાલ ૫૪૬૯ દાહોદ ૮૮૫ કુલ ૧૧૨૯૧૩ 26
 27. 27. ૬. કાં સ તથા વરસાદી પાણીના િનકાલ માટે G.I.S. આધારીતમાસ‍ ટ ર પ‍ લ ાન તૈ ય ાર કરી તે મુજ બ કાં સ તથા વરસાદી પાણીના િનકાલનાકામો હાથ ધરવાનુ ં આયોજન. - રાજયમા ં આવેલ નદીઓના ડેનેજ પ‍લાન ડીઝીટાઇઝ કરવા જરરી હોવાથી આ કામને ર.૯૬ લાખની વહીવટી મજૂરી ં આપવામા ં આવેલ છે . - આ કામગીરીમા ં પથમ તબકે ૧૬ જલ‍લાની કામગીરી ભાસ‍કાચાયગ ુ ઇન‍સ‍ટીટયટ ઓફ સ‍પેસ એપ‍લીકેશન એન‍ડ જઓ ઇન‍ફોમેટીક (ગજરાત સરકારન ુ ં સાહસ) ને સોપવામા ં આવેલ છે . ુ - વષગ ૨૦૦૮-૦૯મા ં કામગીરી પણગ કરવાન ુ ં આયોજન. ૂ 27
 28. 28. ૬. કાં સ તથા વરસાદી પાણીના િનકાલ માટે G.I.S. આધારીતમાસ‍ ટ ર પ‍ લ ાન તૈ ય ાર કરી તે મુજ બ કાં સ તથા વરસાદી પાણીના િનકાલનાકામો હાથ ધરવાનુ ં આયોજન. - ભૌિતક પગિત ૧૫૦૧૮ િક.મી. - થયેલ ખચગ ર. ૧૬ર કરોડ ૂ - પણગ થયેલ કામગીરીથી લાભીત િવસતાર ૭૨૬૨૧૯ હકટર ે 28
 29. 29. આધારીત માસ‍ ટ ર પ‍ લ ાન તૈ ય ાર કરી તે મુજ બ કાં સ તથા વરસાદીપાણીના િનકાલના કામો હાથધરવાનુ ં આયોજન. જલ‍ લ ો લંબ ાઇ જલ‍ લ ો લંબ ાઇ િક.મ િક.મ ીી.માં ીી.માં ુ સરત ૫૪૪૩ અમદાવાદ ૩૦૬ નવસારી ં ૨૯૫૪ સાબરકાઠા ૧૯૦ ભરચ ૧૯૬૦ મહસાણા ે ૨૦૩ ં આણદ ૧૩૩૭ પાટણ ૧૦૫ ખેડા ં ૭૮૦ બનાસકાઠા ૨૬ વલસાડ ં ૮૭૦ ગાધીનગર ૧૩૨ વડોદરા ૭૧૨ કુલ ૧૫૦૧૮ 29
 30. 30. ૂ૭. પાનમ હાઇ લે વ લ કે ન ાલના કામો પણગ કરી ગોધરા લુણ ાવાડાશહે ર ા તાલુક ાની ૧૮૦૦૦ હે ક ટર િવસ‍ ત ારને િસં ચ ાઇ સુિ વધા પુર ીપાડવાનુ ં આયોજન. ં ં ં - ૨૮ િક.મી. લબાઇની કેનાલમાથી ૧૯ િક.મી. લબાઇની કાયગવાહી પગિત હઠળ ે ુ - કેનાલની વહન શિકત ૮૦૦ કયસેકસ - ૩૨૦૦ મીટર લબાઇની ટનલન ુ ં સૌપથમવાર બાધકામ (૭૦ % ં ં ૂ ગ પણ) - યોજનાની ભૌિતક પગિત ૩૪% ં - યોજનાની નાણાકીય પગિત ૩૪% - અદાજત િકંમત ૧૩૦.૦૦ કરોડ - થયેલ ખચગ ૪૪.૬૩ કરોડ - બાકી રકમ ૮૫.૩૭ કરોડ ૂ ં - કામ પણગ થવાની સભિવત તા. ૩૧-૧૨-૦૯ - વષ ૨૦૦૮-૦૯મા ં ર.૪૦ કરોડની બજટ જોગવાઇ 30
 31. 31. ૭. પાનમ હાઇલે વ લ કે ન ાલ 31
 32. 32. ૭. પાનમ હાઇ લે વ લ કે ન ાલમાં ટનલની કામગીરી 32
 33. 33. ૂ ૮. કડાણા હાઇ લે વ લ કે ન ાલના કામો પણગ કરી તણ્આિદવાસી તાલુક ાની ૫૦૦૦ હે ક ટર િવસ‍ ત ારને િસં ચ ાઇનો લાભ પુર ી પાડવાનુ ં આયોજન. ં ુ ૂ- ૧૯ િક.મી.ની લબાઇની મખ‍ય કેનાલની કાયગવાહી પણગ ુ- ૧૫૦ કયસેકસ વહન કમતાના બે પમ‍પીગ સ‍ટેશનની કાયગવાહી પગિત હઠળ ે ુ- કેનાલના ડીસ‍ટીબ‍યશન નેટવકગના નકશા અદાજની કાયગવાહી હાથ પર લીધેલ છે .- ભૌિતક પગિત ૫૨ %- નાણાકીય પગિત ૫૦ % 33
 34. 34. ૂ ૮. કડાણા હાઇ લે વ લ કે ન ાલના કામો પણગ કરી તણ્ આિદવાસી તાલુક ાની ૫૦૦૦ હે ક ટર િવસ‍ ત ારને િસં ચ ાઇનો લાભ પુર ી પાડવાનુ ં આયોજન. ં ુ- હયાત કડાણા ડાબા કાઠા મખ‍ય નહર (૦ થી ૪ર િક.મી.માં) ે ુ સધારણા/લાઇનીગના કામો હાથ ધરવાથી અને ઝમણમા ં ઘટાડો ૂ થવાથી ૧૨૦૦૦ હકટર િવસ‍તારને સમયસર અને પરતા પાણીની ે ઉપલબ‍ધતા- અદાજત િકંમત ૪૭.૭૯ કરોડ- થયેલ ખચગ ૨૬.૪૪ કરોડ- બાકી રકમ ૨૧.૩૪ કરોડ ૂ ં- કામ પણગ કરવાની સભિવત તા.૩૧-૧૨-૦૯- વષગ ૨૦૦૮-૦૯ની બજટ જોગવાઇ ર.૧૫ કરોડ 34
 35. 35. કડાણા ડે મ 35
 36. 36. ૮. કડાણા હાઇ લે વ લ કે ન ાલ 36
 37. 37. ૯. સુજ લામ ્ સુફ લામ ્ યોજના અતગગ ત કચ‍ છ જલ‍ લ ાની ર૯૦૦૦હે ક ટર જમીનને નવસાધ‍ ય કરવા ૪૪ ટાઇડલ રે ગ ‍ ય ુલે ટ ર /વધારાના કામો. - ભૌિતક પગિત ૂ ૨૦ પણગ ૨૧ પગિત મા ં ૩ કામો ટેન‍ડર સ‍ટેજ /આલેખન - અદાજત િકંમત ૧૮૮.૪૮ કરોડ - થયેલ ખચગ ૧૧૬.૧૯ કરોડ ર૦ કામો ૫૬.૩૯ કરોડ ૨૧ કામો ૫૯.૮૦ કરોડ - બાકી રકમ ૭૨.૨૯ કરોડ ૂ ં - કામો પણગ કરવાની સભિવત તા. ૩૦-૬-૨૦૦૯ 37
 38. 38. નારાયણ સરોવર બંધ ારા, તા.લખપત જ.કચ‍ છ 38
 39. 39. નવીનાળ બંધ ારા, ગામ : ભુજ પુર ત ીા.મુન ‍ દ ા-કચ‍ છ 39
 40. 40. મોડકુબ ા બંધ ારા તા .માં ડ વી જ.કચ‍ છ 40
 41. 41. ૧૦. મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓમાં ફલ‍ ડ ફોર કાસ‍ ટ ીગિસસ‍ ટ ીમ અગે• ભારે થ ી અિત ભારે વરસાદની પિરિસિ થ િત વખતે રાજયના ૧૮ મોટા જળાશયોમાં કે ટ લા પમાણમાં પાણીનો જથ‍ થ ો આવશે તે જણકારી સમયસર મે ળ વવા અને તે ન ા આધારે જળાશયના દરવાજનુ ં સંચ ાલન કરી ડે મ ની નીચવાસમાં નુક સાનનુ ં પમાણ ઘટાડવા રીયલ ટાઇમ ફોર કાસ‍ ટ ીગનુ ં અમલીકરણ.• આ કામગીરીનુ ં આયોજન કરવા માટે ન ો તાં િ તક અહે વ ાલ તૈ ય ાર કરવા માટે ન ી ર . ૯૮. ૮૦ લાખની આપવામાં આવે લ વહીવટી મંજૂ ર ી .• આ કામ તા. ૩૦- ૬- ર૦૦૯ સુધ ીમાં પણગ કરવાનુ ં આયોજન. ૂ 41
 42. 42. ૧૦. મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓમાં ફલ‍ ડ ફોર કાસ‍ ટ ીગિસસ‍ ટ ીમ અગે• ૂ પર ચે ત વણી અગે ન ી કામગીરી બજવતાં ફલ‍ ડ સે લ ને અધ‍ ય તન કોમ‍ પ ‍ ય ુટ રાઇઝડ કરી, િવડીયો કોન‍ ફ રસીગ દારા કે ન ‍ દ ીય વ‍ ય વસ‍ થ ાપન પધ‍ ધ િતથી પર ના પાણીના િનકાલની વ‍ ય વસ‍ થ ા અપનાવવાનુ ં ૂ આયોજન• આ કામગીરી માટે ર . ૪૮. ૨૮ લાખના નકશા અદાજને આપવામાં આવે લ વહીવટી મંજૂ ર ી.• આ કામ તા. ૩૧- ૧૨- ર૦૦૮ સુધ ીમાં પણગ કરવાનુ ં ૂ 42
 43. 43. ૧૧. આિદજિત િવસ‍ ત ારમાં જળાશયો આધાિરત ૧૩ઉદવહન િસં ચ ાઇ યોજનાઓ આિદજિત િવસ‍તારમા ં જળાશયની નજકમા ં પરં ત ુ ઉચા લેવલે વસતા આિદવાસી પિરવારો માટે ૧૩ ઉદવહન િસંચાઇ યોજનાઓન ુ ં આયોજન. • ઉકાઇ જળાશય આધાિરત ઉદવહન િસંચાઇ યોજના • ુ સખી જળાશય આધાિરત ઉદવહન િસંચાઇ યોજના • પાનમ જળાશય આધાિરત ઉદવહન િસંચાઇ યોજના • ં દમણગગા જળાશય યોજના આધાિરત ઉદવહન િસંચાઇ યોજના • લાવાકુઇ ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (વડોદરા જલ‍લો) • ં ં કોસબા સાઠીયા ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (વડોદરા જલ‍લો) • ુ રાયપર ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (વડોદરા જલ‍લો) 43
 44. 44. ૧૧. આિદજિત િવસ‍ ત ારમાં જળાશયો આધાિરત ૧૩ઉદવહન િસં ચ ાઇ યોજનાઓ • ુ ુ ખશાલપરા ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (વડોદરા જલ‍લો) • ભણસીમલ ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (દાહોદ જલ‍લો) • સીમલ ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (વડોદરા જલ‍લો) • બૈના ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (દાહોદ જલ‍લો) • ુ રામપર ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (દાહોદ જલ‍લો) • ં હરણાવ ઉદવહન િસંચાઇ યોજના (સાબરકાઠા જલ‍લો) - ૧૩ કામોની અદાજત િકંમત - ર. ૨૬.૮૬ કરોડ - લાિભત િવસ‍તાર - ૬૦૫૬ હકટર ે - વષગ ૨૦૦૮-૦૯ ની બજટ જોગવાઇ - ર ૧૭.૦૦ કરોડ 44
 45. 45. ૧૨. અિગયાર મધ‍ ય મ િસં ચ ાઇ યોજનાઓ પણગ કરવાનુ ં ૂઆયોજન રાજયમા ં આવેલ અિગયાર મધ‍યમ િસંચાઇ યોજનાઓના જળાશયના કામો પણગ થયેલ છે . પરં ત ુ આ યોજનાઓના કેનાલના કામો પણગ ૂ ૂ કરવાના બાકી છે . ૂ કેનાલના કામો હાથ ધરવાથી િસંચાઇનો લાભ ખેડતોને મળશે. આજ-૪, ભાદર-ર, ડેમી-૩, ઓઝત-ર, લીબડી ભોગાવો-ર, વારણસી, વતગ ુ -ર, િચંચાઇ ઉદવહન િસચાઇ યોજના, ઉમરે ચા, ં કડાણા જમણા કાઠા નહર યોજના, ે ૂ ઉકાઇ-પણાગ-ઉચ‍ચસ‍તરીય નહર, ે વષગ ૨૦૦૮-૦૯ ની બજટ જોગવાઇ - ર ૬૦.૦૦ કરોડ 45
 46. 46. ઉમરે ચ ા િવયર રીચાજ યોજના તા .િસધ‍ ધ પુર જ.પાટણ 46
 47. 47. ૂ૧૩. આઠ મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓની મજબત ીકરણ ૂ પનગ વ સન, આધુન ીકરણના કામો હાથ ધરવાનુ ં આયોજન ં મોટી િસંચાઇ યોજનાઓ ધરોઇ,દાતીવડા કડાણા,મહી સટેજ -૧, ઉકાઇ ં કાકરાપાર, દમણગગા, ભાદર(રાજકોટ), મચ‍છ-૧ િવગેરેના ુ ૂ ુ મજબતીકરણ, પનગવસન, આધનીકરણના કામો હાથ ધરી ઉત‍પન‍ન થયેલ િસંચાઇ કમતાનો પણગ કકાએ લાભ લેવાન ુ ં આયોજન. ૂ ઉિર ગુજ રાત ં ધરોઇ, દાતીવાડા મધ‍ ય ગુ જ રાત કડાણા, મહી સ‍ટેજ-૧ દિકણ ગુજ રાત ઉકાઇ કાકરાપાર, દમણગગાં સૌરાષ‍ ટ ભાદર (રાજકોટ), મચ‍છ-૧ વષગ ૨૦૦૮-૦૯ ની બજટ જોગવાઇ – ર. ૫૨.૭૨ કરોડ 47
 48. 48. ૧૪. સૌરાષ‍ ટ િવસ‍ ત ારમાં સે લ ીનીટી ઇનગે સ પીવે ન ‍ શ નયોજનાઓ દિરયા કાઠાના િવસ‍તારના ગામોમા ં સેલીનીટીનો પશ છે . ં ુ સૌરાષ‍ટ િવસ‍તારમા ં ૧૫ બધારા, ટાઇડલ રે ગ‍યલેટર અને ૭૫ િક.મી. ં લબાઇની સ‍પેડીગ કેનાલ કરવાની કામગીરીન ુ ં આયોજન ં ુ ં (અ) ૧૫ ટાયડલ રે ગ‍યલેટર/બધારા અદાજત રકમ - ર. ૧૨૫.૬૨ કરોડ ૂ પણગ થયેલ કામો - ૦ર પગિત હઠળના કામો ે - ૦૮ નકશા અદાજ તબકે - ૦૫ થયેલ ખચગ - ર. ૨૪.૦૨ કરોડ 48
 49. 49. નીકોલ બંધ ારા તા.મહુ વ ા જ.ભાવનગર 49
 50. 50. શરદગામ બંધ ારા તા.માંગ રોળ જ.જુન ાગઢ 50
 51. 51. થે પ ડા ચે ક ડે મ તા.કુત ીયાણા જ .પોરબંદ ર 51
 52. 52. ૧૪. સૌરાષ‍ ટ િવસ‍ ત ારમાં સે લ ીનીટી ઇનગે સ પીવે ન ‍ શ નયોજનાઓ ં (બ) ૭૫ િક.મી. લબાઇની સ‍પેડીગ કેનાલ અદાજત રકમ – ર. ૫૬.૬૮ કરોડ ૂ ં પણગ થયેલ લબાઇ – ૨૧ ક િી.મી. ે ં પગિત હઠળના કામોની લબાઇ – ૫૨ િક.મી. ં નકશા અદાજ તબકે ની લબાઇ – ૮ િક.મી. થયેલ ખચગ – ર. ૩૬.૯૩ કરોડ ૂ ં કામ પણગ કરવાની સભિવત તારીખ – 52
 53. 53. સોડમ બંધ ારા સ‍ પે ડ ીગ ચે ન લ તા.કોડીનાર જ.જુન ાગઢ 53
 54. 54. 54
 55. 55. ૂ૧૩. આઠ મોટી િસં ચ ાઇ યોજનાઓની મજબત ીકરણ ૂ પનગ વ સન, આધુન ીકરણના કામો હાથ ધરવાનુ ં આયોજનયોજના અદાજત થયે લ ખચગ બાકી ખચગ કામ પણગ થવાની ૂધરોઇ રકમ ૪૧.૭૫ તારીખ ટે ન ‍ ડ ર સ‍ ટે જદાં ત ીવાડા ૧૧.૦૦ ટે ન ‍ ડ ર સ‍ ટે જકડાણા ૩.૨૦ ૦.૭૦ ૩૧-૩-ર૦૦૯મહી સ‍ ટે જ -૧ ૫.૫૨ ૯.૨૧ ૩૧-૩-ર૦૦૯ઉકાઇ ૧૯.૯૩ --- ૧૯.૯૩ ૩૦-૬-ર૦૦૯કાકરાપારદમણગંગ ા ૬.૯૬ --- ૬.૯૬ ૩૦-૬-ર૦૦૯ભાદર ૧૨.૦૮ ---- ૧૨.૦૮(સૌરાષ‍ ટ )મચ‍ છ -૧ ૪.૯૦ ---- ૪.૯૦કુલ ૧૦૫.૩૪ ૯.૯૧ ૪૩.૮૭ 55
 56. 56. ૧૧. આિદજિત િવસ‍ ત ારમાં જળાશયો આધાિરત ૧૩ઉદવહન િસં ચ ાઇ યોજનાઓ ર.લાખમાંઅ. યોજના ભૌિતક અદાજત ૩૧-૩-૦૮ બાકી ખચની ગ કામ પણગૂનં. પગિત રકમ થયેલ રકમ કરવાની ખચગ સભિવત ં તારીખ ૧ ઉકાઇ જળાશય -- ૨૨૫.૦૦ --- ૨૨૫.૦૦ ૩૦/૬/૦૯ ૨ ુ સખી જળાશય ૫૩% ૧૫૦.૦૦ ૭૯.૮૦ ૭૦.૨૦ ૧૫ /૬ /૦૮ ૩ પાનમ જળાશય --- ૧૮૨.૪૪ --- ૧૮૨.૪૪ ૩૧ /૧૨ /૦૮ ૪ દમણગગા યોજનાં --- ૧૦૫૫.૫૦ --- ૧૦૫૫.૫૩ ૩૧/૧૨ /૦૯ ૫ લાવાખી જ.વડોદરા ૨૭ % ૬૫.૦૦ ૧૭.૬૨ ૪૭.૩૮ ૧૫ /૬ /૦૮ ૬ કોસબા સાથીયા જ ં ં ૪૩ % ૬૦.૦૦ ૨૫.૯૦ ૩૪.૧૦ ૧૫ /૬ /૦૮ ીી.વડોદરા ૭ ુ રાયપર જ. વડોદરા ૨૯ % ૬૦.૦૦ ૯૭.૬૦ ૪૨.૪૦ ૧૫ /૬ /૦૮ ૮ ુ ુ ખશાલપર જ.વડોદરા ૨૬ % ૭૫.૦૦ ૧૯.૫૦ ૫૫.૫૦ ૧૫ /૬ /૦૮ ૯ ભાનસીમલ જ. -- ૩૦૦.૦૦ --- ૩૦૦.૦૦ ૩૧ /૧૨ /૦૮૧૦ દાહોદ જળાશય હરણાવ -- ૧૫૦.૦૦ --- ૧૫૦.૦૦ ૩૧ /૧૨ /૦૮૧૧ સીમેલ જ. વડોદરા ૩૭ % ૫૩.૦૦ ૧૯.૪૦ ૩૩.૬૦ ૧૫ /૬ /૦૮૧૨ બૈના જ. દાહોદ -- ૮૦.૦૦ --- ૮૦.૦૦ ૩૧ /૧૨ /૦૮૧૩ ુ રામપરા જ. દાહોદ -- ૨૩૧.૦૦ --- ૨૩૧.૦૦ ૩૧ /૧૨ /૦૮ કૂલ ૨૬૮૬.૯૪ ૨૫૯.૮૨ ૨૫૦૭.૧૫ 56
 57. 57. ૧૨. અિગયાર મધ‍ ય મ િસં ચ ાઇ યોજનાઓ પણગ કરવાનુ ં ૂઆયોજનયોજના અદાજત રકમ થયેલ ખચગ બાકી ખચગ કામ પણગ થવાની ૂઆજ-૪ ૧૨૩.૯૫ ૧૦૭.૮૦ ૧૬.૧૫ તારીખ ર-૦૯ િડસેમ‍બભાદર-૨ ૧૩૮.૫૬ ૧૦૪.૦૮ ૩૪.૪૮ િડસેમ‍બર-૧૦ડેમી-૩ ૬૦.૧૬ ૫૨.૭૮ ૭.૩૮ િડસેમ‍બર-૧૦ઓઝત-૨ ૯૯.૫૨ ૮૩.૫૦ ૧૬.૦૨ િડસેમ‍બર-૦૯લીબડી ૪૧.૪૧ ૩૭.૧૩ ૪.૨૮ માચગ-૦૯ભોગાવો-૨વતગ ુ -૨ ૫૭.૧૫ ૫૩.૭૧ ૩.૪૪ િડસેમ‍બર-૦૯િચંચાઇ ઉ.યો. ૩૨.૪૭ ૨૪.૩૨ ૮.૧૫ િડસેમ‍બર-૦૯કેઆરબીસી ૩૪.૨૨ ૨૬.૨૫ ૭.૯૬ િડસેમ‍બર-૦૮ઉકાઇ પણાગ ૂ ૭૦.૦૦ ૨૮.૪૯ ૪૧.૫૧ માચ-૧૦ ગહાઇલેવલકુલ ૬૫૭.૪૪ ૫૧૮.૦૬ ૧૩૯.૩૭વારાણસી જળાશયમાં પાં ચ વષગ સુધ ી પાણી ભયાગ બાદ કે ન ાલની કામગીરી હાથ ધરવાની થાય છે . 57
 58. 58. U t a v a liG unda 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60

×