Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Mitä tehtiin EVIVAssa?

Download to read offline

Katri Arnivaara, hankekoordinaattori

 • Be the first to like this

Mitä tehtiin EVIVAssa?

 1. 1. Katri Arnivaara EVIVAn hankekoordinaattori Mitä tehtiin EVIVAssa? 2011-2015
 2. 2. • EVIVAn lähtökohtana vuonna 2010 oli kysymys, miksi ennaltaehkäiseviin vapaa-ajan palveluihin ei panostettu huomattavasti nykyistä enemmän, vaikka niillä oli tutkitusti hyvinvointia edistävä sekä sosiaali- ja terveysongelmia ehkäisevä vaikutus. • Vapaa-ajan hallintokuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten keskuudessa oli tästä aiheesta sekä nykyisen palvelurakenteen kohtaamista haasteista keskusteltu jo pitkään. EVIVA
 3. 3. • Samalla oli tunnustettu, että hallintokuntien tämänhetkinen toiminta ja palvelut eivät pystyneet vastaamaan asukkaiden moninaiseen ja jatkuvasti muuttuvaan palvelukysyntään. • Erityisiksi haasteiksi olivat nousseet passiiviset väestöryhmät sekä syrjäytymisvaarassa oleva turkulaisväestö. • Turun kaupungin nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen lautakuntien puheenjohtajat sekä virastopäälliköt valmistelivat vuoden 2010 aikana yhteisen hankesuunnitelman, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 31.1.2011. EVIVA
 4. 4. • Koko matkan me tekijät, evivalaiset, unelmoimme siitä, miten edistämme turkulaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä vapaa- aikapalveluiden keinoilla. • Tämän halusimme tehdä uudenlaisella ja innovatiivisella työotteella, jonka johtavana periaatteena olisi ennaltaehkäisevä työ ja asukkaita osallistava toiminta. • Tavoitteenamme on ollut kehittää toimintaa ja rakenteita niin, että asukaslähtöinen ja eri toimijat yhdistävä työote olisi tulevaisuudessa arkipäivää vapaa-aikatoimialalla. Tämä mahdollistaisi alueellisten hyvinvointierojen huomioimisen hankkeen päättymisen jälkeenkin. MISTÄ UNELMOIMME?
 5. 5. HANKEKOOR- DINAATTORI PROJEKTI- TYÖNTEKIJÄ HANKEKOOR- DINAATTORI Alueellinen vapaa- aikaohjaaja HANKEKOOR- DINAATTORI  Tiimin vetäminen, talous  Alueellisen yhteistyömallin kehittäminen  Osallisuus  Runosmäki- Raunistula – aluetiimi  Työikäiset  Mittarit ja arviointi  Palvelujen yhteiskehittämi- sen malli  Nummi-Halinen –aluetiimi  Lapset ja nuoret  Viestinnän kehittäminen  Osallisuus  Ikääntyneet  Aluksi tehtävä alueella ohjaamista ja palveluiden toteuttamista  Muutosten myötä tehtävän kuva muutettiin  Uusien tiimien käynnistäminen  Pansio- Jyrkkälä – aluetiimi  Varissuo- Lauste – aluetiimi  Yhdessä kehittäminen  Materiaalien suunnittelu ja toteutus  Yhdessä kehittäminen
 6. 6. Analysoinnin vaihe
 7. 7. • EVIVA käynnistyi vuoden 2011 kesällä laajalla asukkaiden hyvinvoinnin ja vapaa-ajan aktiivisuuden kartoituksella. EVIVA- koordinaattorit kiersivät toimialoja, virastoja, seuroja ja järjestöjä tapaamassa ja haastattelemassa eri alojen asiantuntijoita sekä keräämässä aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa. • Tärkeää oli myös selvittää, mitkä asiat turkulaisten hyvinvointiin ja vapaa-ajan aktiivisuuteen vaikuttavat. Tämän analyysin perustana toimivat Turun kaupunkitutkimusyksikön tuottama tilastotieto sekä Alueellisen terveys ja hyvinvoinnin (ATH) ja Nuoret Luupin alla -kyselytutkimusten kautta saatu tieto eri väestöryhmien ja asuinalueiden tilanteesta. • Suuralueille EVIVA loi yhdessä kaupunkitutkimusyksikön kanssa alueprofiilit, joihin oli koottu edellä mainitun lähtötilanteen analyysin tiedot ja joita täydennettiin edelleen kartoittamalla suuralueiden palvelut. • Alueprofiileja vertailemalla valittiin pilottialueeksi Runosmäki- Raunistulan suuralue.
 8. 8. Ei vapaa-ajan toimenpiteiden kohteena Harkitsijat Kiinnostuneet Harrastavat Aktiivit Vapaa-ajallaan passiiviset Vapaa-ajallaan aktiiviset 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 9. 9. • Pilottialueen alueprofiilia täydennettiin asukkaita haastattelemalla, lisäksi alueella toimivat kaupungin ja kolmannen sektorin edustajat kutsuttiin keskustelemaan Runosmäki-Raunistulan tilanteesta sekä palvelutarpeista ja ideoimaan niihin ratkaisuja • Työpajat Runosmäessä ASUKAS HYVINVOINTIPROFIILI ATH-tutkimus; 19-65+ -vuotiaiden koettu elämänlaatu, koettu terveys, koettu yksinäisyys, liikunnan harrastaminen, kulttuurin harrastaminen, kulttuuripalveluiden käyttö, osallistuminen järjestötoimintaan Nuoret luupin alla - tutkimus; 3-,6- ja 9-luokkalaisten vapaa-ajan aktiivisuus, koettu terveys ja elämänlaatu PALVELUTARJONTA Alueen palvelukartat ja palvelukuvaukset Alueen muiden palvelujen kartoitus VÄESTÖKARTOITUS Väestötiedot ikäryhmittäin (väestörakenne) Työttömyysaste Muunkielinen väestö Keskimääräinen tulotaso Korkeakoulutettujen määrä OSALLISUUS / KUULEMINEN Asukkaiden osallistaminen Hallintokuntien työntekijöiden kuuleminen
 10. 10. OSALLISUUS ASUKAS
 11. 11. Toiminnallisten kokeilujen vaihe
 12. 12. • Alkuvuonna 2012 järjestettiin kaupungin toimijoille, yhdistyksille, seuroille ja järjestöille tilaisuudet, joissa hankehaun periaatteita avattiin ja innostettiin toimijoita mukaan. • Hanke-ehdotuksen saivat tehdä niin kaupungin kuin 3. sektorin edustajat, mutta sen tuli olla toteutettu laajasti yhteistyönä. • Jokaisen hanke-ehdotuksen tulikin löytää vapaa-ajan hallintokunta, jonne toiminta voitaisiin kiinnittää. • Hankeideoiden tuli vastata alueen tarpeisiin ja olla suunnattu alueelta valitulle tarkemmalle kohderyhmälle, esim. yksinhuoltajille, pienituloisille eläkeläisille tai nuorisotyöttömille. ORGANISAATIO
 13. 13. OSALLISUUS ASUKAS
 14. 14. PALVELUKOKEILU ASUKAS
 15. 15. PALVELUKOKEILU ASUKAS
 16. 16. • Vuoden 2012 aikana järjestettiin kaksi palvelumuotoilun info- ja koulutustilaisuutta, jotka oli suunnattu erityisesti palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa työskenteleville sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. • Työpajoja järjestettiin syksyn aikana neljä. Niissä haettiin Kuralan alueen uusia käyttömahdollisuuksia ja palvelujen uudistamista, jalostettiin ajatusta koulun jälkeisestä liikunnallisesta kerhotoiminnasta sekä pohdittiin, miten kirjasto voi kehittää lukemista palveluna ja innostaa asukkaita lukuharrastuksen pariin. PALVELUJEN KEHITTÄMISEN MALLI
 17. 17. YHTEISTYÖ ASUKAS
 18. 18. YHTEISTYÖ ASUKAS
 19. 19. Aluetyön edistämisen vaihe
 20. 20. • Hankkeeseen palkattiin toukokuussa 2012 alueellinen vapaa- aikaohjaaja Runosmäen pilottialueelle. • Hänen työkuvaansa kuului alueen vapaa-ajanpalveluiden koordinointi, viestintä, asiakasohjaus sekä toiminnan järjestäminen. • Hänen johdollaan alkoivat kokoontua myös alueelliset verkostot loppuvuodesta 2012. • Maaliskuussa 2013 palkattiin myös Pansion alueelle vastaava alueellinen vapaa-aikaohjaaja.
 21. 21. OSALLISUUS ASUKAS
 22. 22. TAVOITTAMINEN ASUKAS
 23. 23. TAVOITTAMINEN ASUKAS
 24. 24. Miten saada tieto vapaa-aikatoimialan olemassa olevista palveluista? Missä ja miten tavoittaa passiiviset asukkaat? Miten verkostoitua alueella työskentelevien kanssa, jotta kehittämistä voidaan tehdä yhdessä olemassa olevan tiedon pohjalta? Miten tieto kehittämisestä saadaan asukkaiden lisäksi vapan palvelualueille sekä eri toimialoille? Alueellinen vapaa-aika- ohjaaja Alueellinen yhteistyö ?
 25. 25. Rakenne ja päätavoitteet Alueellisen yhteistyön toimintamalli Kirjaston työntekijä Nuoriso palvelut Liikunta- palvelu- vastaava Kulttuuri- koordinaattori Vapan aluetiimi Tuottaa asukkaita osallistamalla alueen näköisiä , tarvelähtöisiä ja palvelualueet ylittäviä vapaa-ajan palveluja sekä yhtenäistää viestintää vapan alueellista palveluista Verkostoi alueella työskentelevät kaupungin toimijat kehittämään aluetta omaa asiantuntijuutta ja asukkaiden palautetta hyödyntäen Kaupungin aluetoimijoiden verkosto Aluetiimin vetäjä Koulujen rehtorit, pk:n johtajat Sosiaalityönte- kijä, terv.hoitaja,tk:n lääkäri Kaavoitus- arkkitehti Kiinteistö- toimialan- edustaja Yhteistyöfoorumit asukkaiden ja kolmannen sektorin kanssa
 26. 26. • Aluetiimit perustettiin kaikille neljälle EVIVA-alueelle PANSIO- JYRKKÄLÄ NUMMI- HALINEN VARISSUO -LAUSTE RUNOSMÄKI- RAUNISTULA 2/2012 / 8/2013 2/2013 8/2013 5/2014 Aluetyön pohjaksi aluetiimit
 27. 27. Evivalaisille suurin haaste oli löytää yhteisiä työskentelytapoja, jotka helpottaisivat ja ohjaisivat tiimien työskentelyä. Rinnakkain kulki kaksi aluetiimien työtä tukevaa työskentelytapaa: • Evivalainen osana aluetiimin työskentelyä • Tiimin vetäjien yhteiset palaverit, joissa tavoitteena oli yhdessä kehittää ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin ja jakaa hyviä malleja tiimien välillä. Aluetyö toi tiimiläiselle kolme uutta haastetta: • Tavoittaa passiivisia asukkaita • Oppia työskentelemään asukkaiden kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen palveluja • Tehdä yhdessä työtä aluetiiminä omat palvelualuerajat ylittäen, mutta oma osaamisalue vahvasti huomioiden
 28. 28. TAVOITTAMINEN ASUKAS
 29. 29. TAVOITTAMINEN ASUKAS
 30. 30. OSALLISUUS ASUKAS
 31. 31. VIESTINTÄ
 32. 32. • Vapaa-ajanpalveluiden kehittämisen malli kytkettiin v. 2013 syksyllä alueellisen yhteistyön toimintamalliin ja sillä pyrittiin tarjoamaan aluetoimijoille ja alueverkostolle työkaluja uusien asukaslähtöisempien vapaa-ajanpalveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen sekä olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. • Työpajoissa ryhmäläisiä ohjattiin palvelujen ketterään kehittämiseen, jossa; 1. Kuvataan tavoiteltu palvelumalli (palveluvisio) 2. Asetetaan selkeät tavoitteet ja määritellään mittarit, joilla seurataan tavoitteiden toteutumista. 3. Kehitetään ja etsitään toimivia ratkaisuja nopeiden kokeilujen kautta 4. Johdetaan arjessa eli seurataan tavoitteiden saavuttamista, vaaditaan, kannustetaan ja tuetaan sovitun mukaista toimintaa. Kaikki EVIVA –aluetiimit osallistuivat prosessiin, jossa palvelun kehittämistä toteutettiin em. tavalla. PALVELUJEN KEHITTÄMISEN MALLI
 33. 33. Asiakasymmärryksen syventäminen Tunnistetaan asiakkaan tarpeita, preferenssejä, vaihtoehtoisia ratkaisuja tai käyttäjäinnovaatioita VALITAAN yhdessä paras ratkaisu SUUNNITELLAAN ja rakennetaan yhdessä ASIAKAS TESTAA Tehdään Yhdessä asiakkaan kanssa Asiakas käyttää Käyttäjä- kokemus
 34. 34. OSALLISUUS ASUKAS
 35. 35. OSALLISUUS ASUKAS
 36. 36. • Kaupungin EVIVA-alueella toimivien työntekijöiden verkostolle asetettiin myös tavoite, että kokoontumiset ovat säännöllisesti kahdesti vuodessa. • Aluetiimin vetäjä kutsuu verkoston koolle • Jokaisen toimialan edustajan tulee tuoda tarvittava tieto omalta toimialaltaan verkostoon ja viedä oman toimialan alueen työntekijöille tieto, jota verkostossa on käsitelty. Kaupungin aluetoimijoiden verkostojen kehittyminen alueille
 37. 37. • Kokoaa kaikki alueella työskentelevät toimialojen vastuuhenkilöt hyvinvointi-, sivistys-, vapaa-aika-, kiinteistö- ja ympäristötoimialoilta • Pohtii ja analysoi alueen mahdollisuuksia ja haasteita alueprofiilien avulla. Profiileihin sisältyvät mm. tilastot, kyselyt (ATH, Luuppi), asukkaiden osallistamisen tulokset • Vahvistaa alueen tuntemusta mm. palveluista, ympäristöstä ja historiasta hyödyntämällä eri toimialojen asiantuntemusta • Palvelee alueen asukkaita kehittämällä katkeamattomia palvelupolkuja: asukkaiden ja asiakkaiden ohjaaminen oikeaan aikaan oikeaan paikkaan • Tehostaa ja yhtenäistää asukkaille suunnattua viestintää • Mahdollistaa uusien osallisuusmenetelmien kokeilun, luo yhtenäisiä käytäntöjä mm. tulosten kirjaamiseen ja arviointiin • Toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymän osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamallin kaupunginosaosallisuuden tavoitteita Verkosto työskentelyn tavoitteeksi asetettiin:
 38. 38. Laajentumisen ja vakiinnuttamisen vaihe
 39. 39. • Aluetiimien kanssa rinnakkain toimivat toimialan perustamisen yhteydessä (2013) nimetyt kohderyhmätiimit, lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet, maahanmuuttajat ja ruotsinkieliset. • Kohderyhmätiimien jäsenet ovat vapaa-aikatoimialan eri palvelualueilta • Aluetiimit + kohderyhmätiimit = aktivointityö
 40. 40. • Tammikuussa 2015 käynnistettiin uusien aluetiimien toiminta. • Uusien tiimien tavoitteena oli olla luomassa yhtenäistä vapaa-aikatoimialaa ja viestiä sekä innostaa asukkaita osallistumaan vapaa- aikatoimialan palveluihin. Eviva Aluetiimit 1. Runosmäki-Raunistula 2/2012/ - 8/2013 2. Pansio-Jyrkkälä 2/2013 3. Nummi-Halinen 8/2013 4. Varissuo-Lauste 5/2014 2015 Uudet Aluetiimit 5. Keskusta 6. Hirvensalo-Kakskerta 7. Skanssi-Uittamo 8. Länsikeskus 9. Maaria-Paattinen
 41. 41. Millaisilla keinoilla pyrimme luomaan yhteisöllisyyden tunteen kehittymistä? • EVIVAn toiminnan tavoitteena oli luoda asukkaille yhteisöllisyyden tunnetta. • Käytännössä tavoitteen toteutumiseksi pohdittiin erilaisia keinoja, joiden avulla mahdollistuisi yhteisöllisyyden tunteen syntyminen ja kehittyminen. • Perusteena oli ajatus, että yhteisöllisyyden tunne ehkäisisi yksinäisyyttä ja lisäisi asukkaiden hyvinvointia.
 42. 42. Miten teimme yhteistyötä?
 43. 43. ARA ALUETIIMI KIINTEIS- TÖTOIMI- ALA EVIVA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA YHTEISÖ- TAITEILIJA NUORET KONSERNI- HALLINTO SOSIAALI- TYÖ EVIVA PARTY- HANKE TYÖLLISYY- DEN KUNTA- KOKEILU - HANKE VAPAA- AIKATOIMI- ALA KIMMOKE URHEILU SEURAT TYÖL- LISTYMIS- PALVELUT Pansion PopUp –tila Runosmäen lämpö Opetuskoti Mustikka Kaupunginosaviikot Turkuseura
 44. 44. • Käyntikertojen määrät ovat kasvaneet joka vuosi kaikilla osa-alueilla sekä osahankkeissa että aluetiimien palvelutuotteiden parissa. • Palvelut toteutettiin EVIVA –alueilla ja ne ovat maksuttomia Saavutimmeko unelmamme ja miten työ jatkuu?
 45. 45. Kokonaiskävijämäärät vuosittain Näistä käyntikerroista puuttuvat isojen vapaa-aikatoimialan ulkopuolisten hankkeiden käyntikertamäärät mm. Kaupunginosaviikot, Opetuskoti Mustikan kanssa tehty yhteistyö, keskustan ”Illallinen Turun taivaan alla” ja Kimmoke –palvelutuotteen käyttäjät sekä viestinnän ja osallistamisen kautta tavoitetut asukkaat. 19978 50,467 57,369 72,140 2012 2013 2014 2015
 46. 46. • Onnistumisina voidaan pitää myös pilotoituja malleja, joiden jatko on EVIVAn päätyttyäkin varmistunut. – Maahanmuuttajanaisten liikenneturva- ja polkupyöräilyn opetus – Kaupunginosayhdistysten jäsenten yhteiskoulutukset – Illallinen Turun taivaan alla – Pansion kesänuokkari – Monikulttuurisen iltapäiväkerhon jatkuminen kolmen toimialan yhteistyönä – Pansion PopUp –tila • Työn ohjaus on ”elänyt” tilanteiden mukaan ja se on valmistanut samalla mallia toimialan aktivointityön kokonaisuuden ohjaukseen ja aktivointityön sitomista organisaatiorakenteisiin. • Keväällä 2015 aktivointityön koordinointi varmistettiin viemällä työ osaksi avoimena olleeseen kulttuurisihteerin vakanssiin.
 47. 47. • Vuodesta 2015 alkaen aktivointityön ohjaus on toteutettu seuraavasti: • Aluetiimit kaikilla suuralueilla ja aktivointityön ohjaus mahdollistavat tulevaisuudessakin alueiden erilaisuuden huomioimisen. • EVIVAn tulevaisuusverstaassa pohdittiin aluetyön tulevaisuutta yhdessä kaupungin eri toimialojen edustajien, kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.
 48. 48. Kiitos!
 49. 49. Tekijän nimi / 20.5.2015

Katri Arnivaara, hankekoordinaattori

Views

Total views

199

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×