Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sininen biotalous, vesifoorumi 30 8 2016

107 views

Published on

Timo Halonen, Maa- ja metsätalousministeriö

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sininen biotalous, vesifoorumi 30 8 2016

 1. 1. Hallituksen sinisen biotalouden kärkihanke ja kansallinen sekä Pohjoismainen kehitystyö vesialalla Timo Halonen Maa- ja metsätalousministeriö
 2. 2. Sininen biotalous hallituksen kärkihankkeen toimenpiteenä Sinisen biotalouden toimenpiteessä seuraavat kokonaisuudet: 1. Kansallinen kehittämissuunnitelma ja Pohjoismaiden sinisen biotalouden tiekartta 2. Kokeiluhankkeiden toteuttaminen 3. Vesiosaamisen vientiohjelman toteuttaminen 4. Hallinnollisten ohjauskeinojen kehittäminen, painopisteenä kestävän vesiviljelytoiminnan kasvun mahdollistaminen Vesiosaamisen vientiohjelma on valmistelun kuluessa yhdistetty kansalliseen kehittämissuunnitelmaan.
 3. 3. Kansallinen kehittämissuunnitelma • Tiivis strategia-asiakirja, jolla kaksi tavoitetta: 1) nostaa esiin vesiluonnonvarojen ja vesiosaamisen tärkeys ja kasvupotentiaali 2) muodostaa strateginen viitekehys kasvupotentiaalin avaamiseksi • Valmistelu laajapohjaisesti ja avoimesti • Suunnitelmaluonnos lausunnolla (dl 2.9.) ja hyväksyminen 9- 10/2016 • Ennen suunnitelman hyväksyntää avoin sidosryhmätilaisuus (14.9.)
 4. 4. Kasvupotentiaali • Vesiosaamiseen ja vesiluonnonvaroihin perustuvan liiketoiminnan arvo noin 8 - 9 miljardia euroa. Aineettomat arvot hyvin suuret. • Voimakas kasvupotentiaali erityisesti matkailussa, vesiosaamisessa ja -teknologiassa sekä kalataloudessa. • Kasvava kysyntä erityisesti vettä ja energiaa säästäville sekä ravinteita kierrättäville ratkaisuille biotalouden ja teollisuuden eri aloilla sekä yhdyskuntien vesihuollossa. • Suomen runsaat vesivarat sekä korkealaatuinen osaaminen ja hyvä kansainvälinen maine luovat hyvät edellytykset kestävälle kasvulle ja kansainvälistymiselle. 6.9.2016 5
 5. 5. Suunnitelman visio, päämäärät ja toimenpiteet 6.9.2016 6
 6. 6. Keskeisenä tavoitteena edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja uudenlaisia kumppanuuksia 6.9.2016 7 LIIKETOIMINTA T & K & I HYVÄ HALLINTO
 7. 7. Esimerkkejä toimenpiteistä • Vahvistetaan Suomen vesifoorumia yhteistyöalustana ja viestintäverkostona. Suomen vesifoorumin johdolla, yritykset, hallinto ja tutkimus tarkastelevat toimialan kehittymistä ja kehittämissuunnitelman toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä tekevät ehdotuksia uusista konkreettisista toimenpiteistä avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. • Toteutetaan julkisten hankintojen esimerkkihankkeita, joilla edistetään uusia innovaatioita, ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja sekä kokonaisratkaisuja tarjoavien konsortioiden markkinoille pääsyä ja vientireferenssien syntymistä. (innovatiiviset julkiset hankinnat ja vaikuttavuusinvestoinnit) • Edistetään vahvojen vientiklustereiden syntymistä tuottamaan asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja tai palveluita. Käynnistetään demonstraatiohankkeita lupaavimpien, välitöntä asiakasrajapintaa edeltävien ”klusteripolkujen” aktiiviseksi kehittämiseksi ja käynnistämiseksi. 6.9.2016 8
 8. 8. Esimerkkejä toimenpiteistä • Tunnistetaan yhteistyössä hallinnon, koulutuksen, tutkimuksen ja yrityskentän kanssa sinisen biotalouden osaamisalueet ja osaamiskuilut koulutuksessa ja yrityskentässä. Laaditaan strateginen näkemys tulevaisuuden osaamistarpeista sekä keinoista tukea osaamisen kehittämistä ja koulutusorganisaatioiden verkostoitumista sekä kansainvälistymistä. Osaamistarvetta arvioidaan säännöllisesti. • Määritetään yhteistyössä keskeisten siniseen biotalouteen liittyvien rahoittajien, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tutkimuksen strategiset painopisteet ja tavoitteet. Tämä ohjaa hallinnon vaikuttamista kansainvälisiin tutkimuksen rahoitusagendoihin ja sitä voidaan soveltaa kansallisten T&K – rahoituksen painotuksiin. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainvälisten sinisen biotalouden tutkimusverkostojen muodostamiseen ja toimintaan (erityisesti JPI, ERA-NET, COFUND ja WSSTP). 6.9.2016 9
 9. 9. Rahoitus ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA 2016-2018 10 • Kärkihankeraha on strategista julkista ”riskirahoitusta”, jolla luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. • Muu toteutus muiden instrumenttien käyttöä suuntaamalla (esim. EMKR, yritystuet, T&K –rahoitustuet, julkiset hankinnat) Tavoite Alustava rahoitus Uuden ympäristötehokkaan vesiviljelyteknologian kokeilu ja oppimisympäristö (hallituksen toimintasuunnitelma) 2 000 000 euroa Kehittämissuunnitelman viestintä ja toimeenpanon edistäminen (vuosina 2016–2019) 200 000 euroa Ideahaut sekä esimerkki- ja kokeiluhankkeet 2 000 000 euroa Kansainvälistymistä tukevien pilottien ja klustereiden edistäminen 800 000 euroa Yhteensä 5 000 000 euroa
 10. 10. Nordic Road Map for Blue Bioeconomy 3rd draft, 18.5.2016
 11. 11. Lähtökohdat • Pohjoismaisessa biotaloudessa ”sininen” on vahvasti yhdistävä tekijä • Islannin ja Färsaarten aloittamassa työssä fokus Atlantilla ja kalataloudessa (hankelähtöistä työtä) • Suomen tavoitteena luoda laaja-alaisempi ja tavoitteellisempi ohjelma, joka yhdistäisi kaikkia Pohjoismaita 6.9.2016 12
 12. 12. Defining Nordic Blue Bioeconomy The Nordic Blue Bioeconomy means value creation based on sustainable and smart use of renewable marine and freshwater resources. The main drivers and features of Nordic Blue Bioeconomy are market orientation, enhanced sustainability,resource efficiency and cross-sectoral thinking.
 13. 13. Marine and freshwater biomasses Nordic way for growth 1. Value creation from marine and freshwater biomasses Key actions and timelines Waypoint 1. Establish Nordic Public Private Partnership innovation -networks (June 2017)  Food line (innovative food, supplements, additives, superfood, feed)  Health line (cosmetics, biochemicals, pharmaceuticals)  Biorefinery line (products, value chains, Nordic test center network) Waypoint 2. Map existing competence, activities and research infrastructure. Select areas with largest potential and prepare Research, Development and Innovation plans for these while focusing on global markets and demand (end of 2017) Waypoint 3. Ensure funding (e.g. national, Nordic, EU) for realizing the RDI plan (2017 onwards)
 14. 14. Water technology and know-how Nordic way for growth 4. Water technology, know-how and exports Key actions and timelines Waypoint 1. Defining potential in Nordic collaboration (June 2017)  Clarify interest of collaboration especially in clean-tech, water treatment and recycling, arctic water know-how, water exports, networks  Study by the Finnish water forum Waypoint 2. Map existing competence, activities and research infrastructure. Select areas with largest potential and prepare Research, Development and Innovation plans for these while focusing on global markets and demand (end of 2017) Waypoint 3. Ensure funding (e.g. national, Nordic, EU) for realizing the RDI plan (2017 onwards)
 15. 15. Overarching measures on good governance and international collaboration • Describing, branding and promoting Nordic good governance • Systematic dialog with Nordic stakeholders on the operational environment to anticipate future developments and potential • Advancing the policy agenda on Blue Bioeconomy in the international fora (EU/FAO/OECD/Arctic) • Developing a communication and co-operation plattform for Nordic Blue Bioeconomy www.bluenordic.fi
 16. 16. Next steps • Blue Bioeconomy conference in Helsinki 31.5.-1.6.2016 and its conclusions • Workshop on Blue Bioeconomy for young Nordic students and separately for Nordic stakeholders • Adoption of Road Map and its implementation and follow-up • Use of Finnish priority project funds in 2017/2018 mainly for establishing of Nordic innovation P3 –networks and financing their meetings and planning work
 17. 17. Kiitos! Tervetuloa 14.9. sidosryhmätilaisuuteen Helsinkiin! 6.9.2016 19

×