Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal internet Siteleri Bilgi Mimari Yapısı (TR)

1,016 views

Published on

Kurumsal internet siteleri bilgi mimarisi yapısı nasıl olmalı

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Kurumsal internet Siteleri Bilgi Mimari Yapısı (TR)

 1. 1. Kurumsal Internet siteleri Temel ÖzellikleriKurumsal Internet SiteleriKurumsal Internet SiteleriTurgut Haspolat
 2. 2. Đçerik• Kurumsal Internet Siteleri• Planlama – Analiz ve Đhtiyaçların Belirlenmesi• Tasarım ve Yapılandırma• Değerlendirme• Geliştirme ve Düzenli Güncelleme
 3. 3. • Bir iletişim teknolojisi olarak kuruluş web sayfaları, kurumların dış dünyaya açılan penceresiolarak, bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletişimi faaliyetlerine büyük oranda destekvermektedir.• Kuruluş web sayfaları geri bildirim sağlama özelliği sebebi ile kuruluşların hedefkitlelerinin tepkilerini alarak, kuruluş faaliyetlerine yön verebilmesini sağlamaktadır.• Günümüzde, iletişim vebilgi teknolojilerindekiilerleme, kuruluşlarınkurumsal web siteleriningeliştirilmesinde büyükönem kazanmaktadır.Kurumsal Internet Siteleri
 4. 4. • Kurumsal iletişim kapsamında, web sayfalarının önemli bir işleve sahip olmasının temelnedenleri arasında, yeni medyanın artan önemi, hedef kitlelerin zaman vemekandan bağımsız olarak bilgi edinebilmeleri ve artan etkileşim düzeyinisayabiliriz.• Özellikle geniş hedefkitleleri ile kurumlararasındaki iletişimköprüsünün kurulmasında,web sayfalarının önemli birişleve sahiptir.Kurumsal Đletişim
 5. 5. • Đnternet sitelerinin amaçlarını açık olarak belirleme,• Kullanıcı ihtiyaçlarına doğru ve ayrıntılı karar verme,• Sitenin kullanıcı beklentilerini karşıladığından emin olma,• Kullanılabilirlik hedeflerini belirleme ve yararlı içerik sağlama.• Bir internet sitesinin fikiraşamasından destek vegüncelleme aşamasınakadar geçirdiği yaşamdöngüsüne ait bilgileri veatılması gereken temeladımları inceleyeceğiz.Genel Nitelikler
 6. 6. • Web tasarım, çoğunlukla görselliği ifade eden bir kavram olarak algılanır.• Oysa ki web sitesi; tasarım, yapı, teknoloji ve içerik olarak bir web sitesinin yayınahazır hale getirilmesini ifade etmektedir.• Günümüzde iyi hazırlanmış web sitelerinde görsellikten çok işlevsellik ön plandadır.• Hızlı olmalı,• Özgün olmalı,• Güvenli olmalı,• Etkileşimli olmalı,• Bilgi vermeli,• Đletişim kurmalı,• Güncel olmalı.Nasıl Olmalı ?
 7. 7. • Đnternet sitelerinin teknik altyapısının kurulması, site hazırlanması, içeriğinsağlanması, güncellenmesi ve denetlenmesi konuları uygun bir örgütlenmeyigerektirmektedir.• Bu konulardan sorumlu birim ya da birimlerin kimler olduğu, görev ayrıntılarının neolacağı ve birbirleri ile nasıl eşgüdüm içinde çalışacakları sağlıklı ve güncel birinternet sitesinin kurulumu için oldukça önemlidir.• Đnternet siteleri, kurumiçindeki bilgi yönetimmekanizmaları ile iç içeolmalı, hangi biriminsitedeki hangi kısımdansorumlu olduğukonusunda işbölümüpolitikaları geliştirilmelidir.Organizasyon
 8. 8. • "Đnternet sitesini kullanacak hedef kitlenin siteden beklentileri nelerdir" ve "bubeklentiler nasıl gerçekleştirilebilir" sorularının, tasarım ve geliştirme süreçlerindedaima akılda tutulması gerekmektedir.• Đnternet sitesinin önceliklihedef kitlesi kurumdanhizmet alacakvatandaşlardır.• Tasarıma başlamadan önceinternet sitesinin anahedefleri, öncelikleribelirlenmeli ve açık birşekilde yapılandırılmalıdır.Hedef Kitle
 9. 9. • Đçerik, internet sitesinde yayımlanan bilgilerdir. Kolay erişilebilirlik ve iyikullanılabilirlik kaynakları yanlış içerikle doldurup boşa harcamamak gerekir.• Sunulan içeriğin kullanıcı hedef kitlesinin gerçekten ihtiyaç duyduğu bilgilerden oluşmasısağlanmalıdır.• Đçeriğin kullanıcı kitlesi içinuygun, ilişkili ve çekiciolması sağlanmalıdır.Hedef Kitleye Uygun Đçeriğin Belirlenmesi
 10. 10. • Kullanıcılardan alınan geri bildirimlere ve uzman görüşlerine göre yapılandırılan internetsitesinin tasarımı sürekli iyileştirilerek geliştirilmelidir.• Đnternet sitesinintasarımının etkili olabilmesiiçin döngüsel bir tasarımyaklaşımı belirlenmelidir.Tasarım Sürecinin Planlanması/Gerçekleştirilmesi
 11. 11. • Kullanılabilirlik, bir uygulamada belirlenen işlerin, hedef kitle olarak tespit edilenkullanıcılar tarafından, gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından, uygun çevrekoşullarında kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır.• Kullanılabilirlik, hedefkullanıcı kitlesinin, verilenişleri yaparken gösterdikleriverimlilik, etkililik vememnuniyetin ölçüsücinsinden ifade edilebilir.KullanılabilirlikEtkililikMemnuniyetVerimlilikKullanılabilirlikDerecesi
 12. 12. • Etkililik : kullanıcıdan beklenen iş bir internet sayfasındaki bilginin yerini bulmaksa;etkililik, kullanıcının doğru bilgiyi bulmada gösterdiği başarı olarak ifade edilebilir.• Verimlilik : kullanıcının belirlenen bir işi ne kadar sürede yaptığı ya da hangi yolları izlediği,işi kaç adımda tamamladığı vb. tespit edilerek belirlenebilir.• Memnuniyet : kullanıcının uygulamayı kullanırken oluşan fikirlerinin (beğenilenler,beğenilmeyenler vb.) ölçüsünü ifade eder.• Kullanılabilirlik derecesietkililik, verimlilik vememnuniyetin bir aradadeğerlendirilmesi ileoluşturulur.• Bu değerlendirme,tasarım süreci üzerindebelirleyici bir rol oynar.KullanılabilirlikEtkililikMemnuniyetVerimlilikKullanılabilirlikDerecesiTasarımSüreci
 13. 13. • Bilgi modelini üç ana başlıkta toplamak mümkündür:– Bilginin mantıksal olarak bölünmesi– Bilginin önem sırasına göre dizimi– Bilgi blokları arasında hiyerarşik yapının kurulması• Bilgilerin doğru organizeedilmesi; doğru dolaşımsisteminin kurulmasınıve dolayısıyla kullanıcılarınbilgiye kolay erişiminiberaberinde getirecektir.Bilgi Modeli
 14. 14. • Site içeriğini oluşturan bilgi blokları arasındaki mantıksal ilişkiler incelenerek hiyerarşik biryapı kurulmalıdır. Bu yapı kurulurken bilgilerin önem sırası da göz ardı edilmemelidir.• Özellikle kullanıcılar için kritik önem taşıyan bilgilerin kolay erişilebilir noktalardatutulması gerekmektedir.• Đnternet sitesindesunulacak bilgiler tek birbütün halindebulunmamalı, küçükboyutlu parçalarabölünmelidir.• Bu bölme işlemimantıksal olarakyapılmalıdır.Bilgi Sunumu
 15. 15. Bilgi Modeli – Örnek Site
 16. 16. • Dokümanlar gerek içerik, gerekse biçimsel anlamda hiçbir hata içermemelidir. Kamuinternet sitesinde, eksik yada yanlış bilgi ve dokümanlara kesinlikle yer verilmemelidir.• Đnternet üzerinde yayınlanacak dokümanların da, aynen basılı dokümanlarda olduğu gibi,kurumun kalite yöntemleri ve onay süreçlerine göre denetlenmesi gerekmektedir.• Đnternet sitesinde kullanılaniçeriğin (dokümanların,belgelerin) kaliteli olmasısağlanmalıdır.Đçerik
 17. 17. • Birçok kullanıcı internet sitesi hakkında, sitenin ana sayfasını inceleyerek bir izlenimedinecektir.• Tasarımcının, iyi bir izlenim edinememiş kullanıcı grubunu geri kazanabilmek için ikinci birşansa sahip olmama ihtimalini unutmaması gerekir.• Sitenin kalitesini ortayakoyabilmek için en önemliaraç ana sayfadır.Ana Sayfa
 18. 18. • Ana sayfada çok fazla yazı verilmesi kullanıcının içeriği okumadan atlamasına ya da çokfazla zaman kaybetmesine neden olacaktır.• Kullanıcıların genel davranış biçimi göz önüne alındığında, uzun yazılar ile kullanıcıyı yormakyerine, temel noktaları vererek istenilen bilgilere erişim kolaylaştırılmalıdır.• Kullanıcıların internetsitelerini incelerkenizledikleri genel davranışbiçimi, ana sayfanınbağlantı ve anabaşlıkları gözdengeçirmesidir.Ana Sayfa
 19. 19. • Bu sayfa ile kullanıcılara sitenin genel amacının verilmesi ve temel hizmetleringösterilebilmesi kritik önem taşımaktadır.• Özellikle ana sayfada temel başlıklar seviyesinde bilgi verilmesi ve kaydırma çubuğukullanımının azaltılması gereklidir.• Ana sayfaya diğer tüm sayfalardan kolaylıkla erişimi standart bir biçimdesağlanmalıdır.• Đyi tasarlanmış bir anasayfa, kullanıcılar üzerindeolumlu bir izlenimyaratacaktır.• Ana sayfanın, o kurumdanbeklenen tüm özellikleresahip olmasıgerekmektedir.Ana Sayfa
 20. 20. • Đnternet kullanıcılarının sayfa içinde aradıkları bilgilerden en önemli olanlar görsel tasarımolarak en etkin yere konulmalıdır.• Türkçe, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru okunduğu için kullanıcılar Đnternetsayfalarında bilgiyi taramaya sol üst köşeden başlayıp, en son sayfanın sağ alt köşesinebakmaktadırlar.• Sayfa içinde sunulan bilgi(yazı, resim ve diğeröğeler) belli bir hiyerarşikyapı içinde sunulmalıdır.Sayfa Yapısı
 21. 21. • Kullanıcılar ne gereksiz bilgiye boğulmak, ne de yetersiz bilgi içeren bir sayfa ilekarşılaşmak isterler.• Her sayfadaki içerik hazırlanırken içeriğin kime yönelik hazırlanacağı, ne olduğu, ne zaman,nerede sunulacağı, niçin ve nasıl sorularına cevap verip vermediği sorgulanabilmelidir.• Anlaşılır ve açık bir bilgiyapısı oluşturulmalıdır.• Sunulacak bilgilerin 5N1Ktemel prensibine (ne, nezaman, nerede, niçin, nasılve kim) dayanmasısağlanmalıdır.Đçerik
 22. 22. • Yakınlık: Sayfada iki öğe birbirine yakın ise, kullanıcılar bunları birbirleri ile ilişkili olarakyorumlarlar.• Uzaklık: Sayfada iki öğe birbirine uzak konumlandırılmış ise kullanıcılar bunlarıbirbirlerinden bağımsız olarak yorumlar.• Gruplandırma: Birbiri ile ilişkili öğeler gruplandırılarak yerleştirilmelidir.• Benzerlik: Sayfada benzer öğelerin bir araya konulması onların birbirleri ile ilişkili olduğuşeklinde yorumlanır.• "Gestalt" prensipleriolarak da adlandırılantemel görsel tasarımprensipleri, Đnternetsayfaları tasarımındakullanılmalıdır.Görsel Tasarım
 23. 23. • Sitenin güncellenmesine yönelik olarak “en son eklenenler”, “en son güncellenenler”şeklinde etiketler verilmesi yoluyla kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir.• Đnternet sitesi içerisindeyeni eklenen bilgiler “yeni”veya benzeri etiketlerkullanarak açıkçatanımlanmalıdır.Güncelleme
 24. 24. • Kullanıcıların en az tıklama ile istenilen sayfaya ulaşabilmesini sağlamalıdır.• Hazırlanan internet sitesinin gezinim sistemi, kullanıcıların bilgi ve hizmetleri kolaylıklabulabilmesini sağlamalı ve karmaşık bir yapıda nasıl hareket etmesi gerektiğinigöstermelidir.• Bir internet sitesi içerisindebilgiye, etkin bir gezinimyapısı ile ulaşılır.• Kullanıcılara site içerisindenerede olduklarına dair birbilgi sunmalıdır.Gezinim
 25. 25. • Đnternet sayfasında tanımlayıcı, diğerlerinden farklı, kısa ve anlamlı başlıklarkullanılmalıdır.• Bunun yanı sıra gerektiği kadar başlık kullanılması, kullanıcının bakması gereken yerleribulmasına yardımcı olacaktır.• Birçok kullanıcı internetsiteleri içerisinde gezinirkenoldukça büyük bir zamandilimini verilen bilgileriokumak yerine gözgezdirerek geçirmeyitercih etmektedir.Başlıklar
 26. 26. • Genel olarak bir bilginin görsel olarak ayırt edilebilir hale getirilmesi, onun vurgulanmasıya da göze çarpan bir şekilde gösterilmesi için yapılmaktadır.• Doğru kullanıldıklarında resimlerin öğrenmeye yardımcı oldukları bilinmektedir.• Dikkat çekilmek istenenancak kullanıcının sıkkarşılaşmayacağı önemlibilgilerin görsel olarakayırt edilebilmesisağlanmalıdır.Bilgilerin Görsel Gösterimi
 27. 27. • Arama motorlarının internet sitesinin sadece belli bir alanını, bölümünü taramasına izinverilmemeli ya da internet sitesinde hangi alanların taranacağı kullanıcıya belirtilmelidir.• Kullanıcıların site içi aramayapabilecekleri aramamotorları tasarlanmalı veyaptıkları site içiaramalarda hangibölümün/bölümlerinaratıldığına yönelik bilgiverilmesi sağlanmalıdır.Arama
 28. 28. • Đnternet sitesindeki tüm içeriğe ilgili bir bağlantı ile ulaşılması ve bu bağlantıların da siteiçinde uygun şekilde organize edilmesi kullanıcının kullanım kolaylığını sağlamaktadır.• Đnternet sitesi içerisindekonuyla alakalı başkasayfalara bağlantılarverilmelidir.Bağlantılar
 29. 29. • Sağlanacak çeşitli mekanizmalar ile vatandaşların soru, sorun ve önerilerini kurumailetebilmesine olanak verilmelidir.• Vatandaşların internet sitesi içerisinde çözemediği sorunlar veya bulamadıkları bilgilerkonusunda telefon ile danışabileceği bir birime yönelik bilgi sunulmalıdır.• Kurum internet sitelerivatandaşın sadece bilgialmasını değil aynızamanda kurumla etkin birşekilde etkileşim içinegirmesini de sağlamalıdır.Kurumla Đletişim

×