Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Älykäs Energia 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
MS Degree Certificate
MS Degree Certificate
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

Älykäs Energia 2015

Download to read offline

Johdatus energiakeskusteluun:

- Miksi muutos tarvitaan? Koska elintason nousu on kustannettu luonnonvarojen ylikuormituksella ja fossiilisten polttoaineiden päästöillä ilmakehään - ja kustannetaan edelleen.

- Mihin energiaa kuluu? Yksin ajettu työmatka kuluttaa keskimäärin yhtä paljon energiaa kuin päivän aikana kuluu kotona kaikkeen tekemiseen.

- Mistä energiaa saa? Meillä on muutamia mahdollisuuksia tuottaa energiaa kestävistä tai riittoisista lähteistä. Päätös määräytyy markkinoilla - tai poliittisesti.

- Miltä tulevaisuuden energiajärjestelmä näyttää? - Älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ketteriä kuluttajapalveluita ja täysin uusia innovaatioita janoaa yhä kasvava ja vaurastuva globaali kansa.

Johdatus energiakeskusteluun:

- Miksi muutos tarvitaan? Koska elintason nousu on kustannettu luonnonvarojen ylikuormituksella ja fossiilisten polttoaineiden päästöillä ilmakehään - ja kustannetaan edelleen.

- Mihin energiaa kuluu? Yksin ajettu työmatka kuluttaa keskimäärin yhtä paljon energiaa kuin päivän aikana kuluu kotona kaikkeen tekemiseen.

- Mistä energiaa saa? Meillä on muutamia mahdollisuuksia tuottaa energiaa kestävistä tai riittoisista lähteistä. Päätös määräytyy markkinoilla - tai poliittisesti.

- Miltä tulevaisuuden energiajärjestelmä näyttää? - Älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ketteriä kuluttajapalveluita ja täysin uusia innovaatioita janoaa yhä kasvava ja vaurastuva globaali kansa.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Älykäs Energia 2015 (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Älykäs Energia 2015

 1. 1. T U O M A S VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n
 2. 2. K U K A Tu o m a s ” Tu m u ” Va n h a n e n E n e r g i a t e k n i i k a n D I E n e r g i a l ä h e t t i l ä s B l o g i : t u o m a s v a n h a n e n . f i @ T u m u V a n h a n e n
 3. 3. T E E M AT K u k a H a l p a a ö l j y ä E n e r g i a n k u l u t u s k a s v a a I l m a s t o n m u u t o s o h j a a e n e r g i a p o l i t i i k k a a Ä l y k ä s e n e r g i a C l e a n t e c h , k i e r t o t a l o u s j a k e s t ä v ä k e h i t y s n o p e a s t i h a l p e n e v a t e k n o l o g i a S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t @ T u m u V a n h a n e n
 4. 4. H A L PA A Ö L J Y Ä E n e r g i a a t a r v i t a a n k a i k k e e n r u o a n t u o t a n n o s t a l i i k e n t e e s e e n Vu o s i t u h a n s i e n k u l u e s s a k e k s i n n ö t k u t e n t u l i , h ö y r y k o n e j a I C T- t e k n o l o g i a o v a t m u l l i s t a n e e t m a a i l m a n Ta l o u s k a s v u n o j a a y h ä h a l p a a n ö l j y y n j a h i i l e e n @ T u m u V a n h a n e n
 5. 5. H A L PA A Ö L J Y Ä Va u r a s t u m i s e l l a o n v a r j o p u o l e n s a – i l m a s t o n m u u t o s K e s k i m ä ä r ä i n e n e n e r g i a n k u l u t u s S u o m e s s a o n 3 5 k w h / h l ö / p ä i v ä M a a i l m a l l a k e s k i a r v o o n a l l e 1 0 k w h / p ä i v ä @ T u m u V a n h a n e n
 6. 6. E N E R G I A N K U L U T U S K A S VA A L ä n s i m a i s s a e n e r g i a n k u l u t u k s e n k a s v u o n t a i t t u n u t K a s v a v a t t a l o u d e t h a l u a v a t m y ö s o s a n s a h y v i n v o i n n i s t a K a s v u l l a o n r a j a t Sähkön kulutuksen kasvu suomessa on taittunut @ T u m u V a n h a n e n
 7. 7. 2000 Uusiutumattomat luonnonvarat Lisäksi huomioon on otettava: Palvelut, teollinen tuotanto 1950 2050 21001900 2030 Väestön- kasvu kääntyy laskuun Ruoan kulutus Väestö Saasteet K A S V U L L A O N R A J AT @ T u m u V a n h a n e n
 8. 8. I L M A S TO N M U U TO S O H J A A K a n s a i n v ä l i n e n i l m a s t o p a n e e l i a r v i o i s e u r a u k s i a S e u r a a v a t ä r k e ä v i r s t a n p y l v ä s o n P a r i i s i n i l m a s t o k o k o u s I l m a s t o n m u u t o k s e n h i l l i n n ä n o l t a v a g l o b a a l i a p o l i t i i k k a a S u o m e n e n e r g i a p o l i t i i k k a o n E U : n e n e r g i a p o l i t i i k k a a @ T u m u V a n h a n e n
 9. 9. SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA @ T u m u V a n h a n e n
 10. 10. Ä LY K Ä S E N E R G I A C l e a n t e c h – p u h t a i s t a k e s t ä v i s t ä l ä h t e i s t ä N o p e a s t i h a l p e n e v a n t e k n o l o g i a n m a h d o l l i s u u d e t S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t r ä j ä h t ä e n k a s v a v i l l a m a r k k i n o i l l a Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t j a i n t e r n e t o f t h i n g s @ T u m u V a n h a n e n
 11. 11. Hyvän elämisen edellytykset Ä LY K Ä S E N E R G I A C L E A N T E C H – P U H T A I S T A K E S T Ä V I S T Ä L Ä H T E I S T Ä Ekovienti Säästävä teknologia Ekotehokkuus Kestävä kasvu Cleantech Kiertotalous Resurssitehokkuus Kestävä kehitys Biotalous 1970 1990 1980 Tänään @ T u m u V a n h a n e n
 12. 12. PUHTAISTA KESTÄVISTÄ LÄHTEISTÄ V E R T A I L U Y D I N V O I M A 1 0 0 0 W / m 2 H I I L I V O I M A 1 0 0 W / m 2 A U R I N K O V E S I T U U L I B I O @ T u m u V a n h a n e n U U S I H A J A U T E T T U E N E R G I A J Ä R J E S T E L M Ä N Ä K Y Y J A K U U L U U
 13. 13. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA T U U L I V O I M A , S U O M I E p ä v a r m a s t a j a k a l l i i s t a t e k n i i k a s t a t u l e v a i s u u d e n r a t k a i s u k s i @ T u m u V a n h a n e n
 14. 14. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA A U R I N K O S Ä H K Ö , S A K S A V i i m e i s t e n 1 0 v u o d e n a i k a n a H i n t a o n r o m a h t a n u t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EUR/Wp 6 5 4 3 2 1 0 Paneelien kustannus Kokonaiskustannukset @ T u m u V a n h a n e n
 15. 15. Ä LY K Ä S E N E R G I A S U O M E N M A H D O L L I S U U D E T R Ä J Ä H T Ä E N K A S VA V I L L A M A R K K I N O I L L A O n p y r i t t ä v ä a r v i o i m a a n v i e n t i m a r k k i n o i d e n p o t e n t i a a l i J o t u n n e t u n t e k n o l o g i a n k e h i t y s o n e h k ä e n n a k o i t a v i s s a T ä y s i n u u s i e n t e k n o l o g i o i d e n v a i k u t u s m a h d o t o n e n n u s t a a @ T u m u V a n h a n e n
 16. 16. ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT Ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o t ä n ä ä n o n l u o t e t t a v a j a t u r v a l l i n e n s ä h k ö v e r k k o a u t o m a a t i o l l a . H u o m i s e n ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o r a k e n t u u r a d i k a a l e i s t a m u u t o k s i s t a k a n s a i n v ä l i s i l l ä e n e r g i a m a r k k i n o i l l a . K u l u t t a j a s t a t u l e e a k t i i v i n e n t o i m i j a s ä h k ö m a r k k i n o i l l a ! L ä h d e : S G E M - l o p p u r a p o r t t i Sähkön myyjä Sähkön tuottaja Kuluttaja Energiayhtiöt -  tuotanto -  jakelu -  myynti @ T u m u V a n h a n e n
 17. 17. INTERNET OF THINGS T ä r k e i n m u u t o s v a n h a a n o n k u l u t t a j a n a k t i i v i n e n r o o l i . •  P i e n t u o t a n t o •  S ä h k ö a u t o t •  K o t i a u t o m a a t i o j ä r j e s t e l m ä t •  K y s y n n ä n j o u s t o •  M u u m i k ä ? Energian myyjä Energian tuottaja Kuluttaja @ T u m u V a n h a n e n
 18. 18. PIENTUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO S ä h k ö m a r k k i n o i l l a o n j o t ä n ä ä n e r i l a i s i a m a r k k i n a m e k a n i s m e j a j o u s t o n k a u p a l l i s e l l e h y ö d y n t ä m i s e l l e . E n t ä h u o m e n n a ? I t s e t u o t e t u n s ä h k ö n v o i m y y d ä v e r k k o o n , m u t t a k a n n a t t a v u u t t a e i v o i l a s k e a s e n v a r a a n . ? @ T u m u V a n h a n e n
 19. 19. RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA Ä l y k k ä ä n e n e r g i a j ä r j e s t e l m ä n m u o t o u t u m i n e n o n v a s t a a l u s s a M a r k k i n o i l l a o n t i l a a u u s i l l e a j a t u k s i l l e j a t o t e u t u k s i l l e K u v a : F i n g r i d Tu n t i h i n t a @ T u m u V a n h a n e n
 20. 20. T U O M A S T U M U VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n

×