Älykäs Energia 2015

Tuomas Vanhanen
Tuomas VanhanenArea Sales manager... and Writer. at ABB
T U O M A S VA N H A N E N
@ T u m u V a n h a n e n
K U K A
Tu o m a s ” Tu m u ” Va n h a n e n
E n e r g i a t e k n i i k a n D I
E n e r g i a l ä h e t t i l ä s
B l o g i : t u o m a s v a n h a n e n . f i
@ T u m u V a n h a n e n
T E E M AT
K u k a
H a l p a a ö l j y ä
E n e r g i a n k u l u t u s k a s v a a
I l m a s t o n m u u t o s o h j a a
e n e r g i a p o l i t i i k k a a
Ä l y k ä s e n e r g i a
C l e a n t e c h , k i e r t o t a l o u s j a k e s t ä v ä k e h i t y s
n o p e a s t i h a l p e n e v a t e k n o l o g i a
S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t
Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t
@ T u m u V a n h a n e n
H A L PA A Ö L J Y Ä
E n e r g i a a t a r v i t a a n k a i k k e e n r u o a n t u o t a n n o s t a l i i k e n t e e s e e n
Vu o s i t u h a n s i e n k u l u e s s a k e k s i n n ö t k u t e n t u l i , h ö y r y k o n e j a
I C T- t e k n o l o g i a o v a t m u l l i s t a n e e t m a a i l m a n
Ta l o u s k a s v u n o j a a y h ä h a l p a a n ö l j y y n j a h i i l e e n
@ T u m u V a n h a n e n
H A L PA A Ö L J Y Ä
Va u r a s t u m i s e l l a o n v a r j o p u o l e n s a – i l m a s t o n m u u t o s
K e s k i m ä ä r ä i n e n e n e r g i a n k u l u t u s S u o m e s s a o n 3 5 k w h / h l ö / p ä i v ä
M a a i l m a l l a k e s k i a r v o o n a l l e 1 0 k w h / p ä i v ä
@ T u m u V a n h a n e n
E N E R G I A N K U L U T U S K A S VA A
L ä n s i m a i s s a e n e r g i a n k u l u t u k s e n k a s v u o n t a i t t u n u t
K a s v a v a t t a l o u d e t h a l u a v a t m y ö s o s a n s a h y v i n v o i n n i s t a
K a s v u l l a o n r a j a t
Sähkön kulutuksen kasvu suomessa on taittunut
@ T u m u V a n h a n e n
2000
Uusiutumattomat
luonnonvarat
Lisäksi huomioon on otettava:
Palvelut, teollinen tuotanto
1950 2050 21001900
2030
Väestön-
kasvu
kääntyy
laskuun
Ruoan
kulutus
Väestö
Saasteet
K A S V U L L A O N R A J AT
@ T u m u V a n h a n e n
I L M A S TO N M U U TO S O H J A A
K a n s a i n v ä l i n e n i l m a s t o p a n e e l i a r v i o i s e u r a u k s i a
S e u r a a v a t ä r k e ä v i r s t a n p y l v ä s o n P a r i i s i n i l m a s t o k o k o u s
I l m a s t o n m u u t o k s e n h i l l i n n ä n o l t a v a g l o b a a l i a p o l i t i i k k a a
S u o m e n e n e r g i a p o l i t i i k k a o n E U : n e n e r g i a p o l i t i i k k a a
@ T u m u V a n h a n e n
SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA
@ T u m u V a n h a n e n
Ä LY K Ä S E N E R G I A
C l e a n t e c h – p u h t a i s t a k e s t ä v i s t ä l ä h t e i s t ä
N o p e a s t i h a l p e n e v a n t e k n o l o g i a n m a h d o l l i s u u d e t
S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t r ä j ä h t ä e n k a s v a v i l l a m a r k k i n o i l l a
Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t j a i n t e r n e t o f t h i n g s
@ T u m u V a n h a n e n
Hyvän elämisen
edellytykset
Ä LY K Ä S E N E R G I A
C L E A N T E C H – P U H T A I S T A K E S T Ä V I S T Ä L Ä H T E I S T Ä
Ekovienti
Säästävä teknologia
Ekotehokkuus
Kestävä kasvu
Cleantech
Kiertotalous
Resurssitehokkuus
Kestävä kehitys
Biotalous
1970
1990
1980
Tänään
@ T u m u V a n h a n e n
PUHTAISTA KESTÄVISTÄ LÄHTEISTÄ
V E R T A I L U
Y D I N V O I M A 1 0 0 0 W / m 2
H I I L I V O I M A 1 0 0 W / m 2
A U R I N K O V E S I T U U L I B I O
@ T u m u V a n h a n e n
U U S I H A J A U T E T T U E N E R G I A J Ä R J E S T E L M Ä N Ä K Y Y J A K U U L U U
NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA
T U U L I V O I M A , S U O M I
E p ä v a r m a s t a j a k a l l i i s t a
t e k n i i k a s t a t u l e v a i s u u d e n
r a t k a i s u k s i
@ T u m u V a n h a n e n
NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA
A U R I N K O S Ä H K Ö , S A K S A
V i i m e i s t e n 1 0 v u o d e n a i k a n a
H i n t a o n r o m a h t a n u t
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EUR/Wp
6
5
4
3
2
1
0
Paneelien kustannus Kokonaiskustannukset
@ T u m u V a n h a n e n
Ä LY K Ä S E N E R G I A
S U O M E N M A H D O L L I S U U D E T R Ä J Ä H T Ä E N K A S VA V I L L A M A R K K I N O I L L A
O n p y r i t t ä v ä a r v i o i m a a n v i e n t i m a r k k i n o i d e n p o t e n t i a a l i
J o t u n n e t u n t e k n o l o g i a n k e h i t y s o n e h k ä e n n a k o i t a v i s s a
T ä y s i n u u s i e n t e k n o l o g i o i d e n v a i k u t u s m a h d o t o n e n n u s t a a
@ T u m u V a n h a n e n
ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT
Ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o t ä n ä ä n o n
l u o t e t t a v a j a t u r v a l l i n e n s ä h k ö v e r k k o
a u t o m a a t i o l l a .
H u o m i s e n ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o r a k e n t u u
r a d i k a a l e i s t a m u u t o k s i s t a
k a n s a i n v ä l i s i l l ä e n e r g i a m a r k k i n o i l l a .
K u l u t t a j a s t a t u l e e a k t i i v i n e n t o i m i j a
s ä h k ö m a r k k i n o i l l a !
L ä h d e : S G E M - l o p p u r a p o r t t i
Sähkön
myyjä
Sähkön
tuottaja
Kuluttaja
Energiayhtiöt
-  tuotanto
-  jakelu
-  myynti
@ T u m u V a n h a n e n
INTERNET OF THINGS
T ä r k e i n m u u t o s v a n h a a n o n k u l u t t a j a n
a k t i i v i n e n r o o l i .
•  P i e n t u o t a n t o
•  S ä h k ö a u t o t
•  K o t i a u t o m a a t i o j ä r j e s t e l m ä t
•  K y s y n n ä n j o u s t o
•  M u u m i k ä ?
Energian
myyjä
Energian
tuottaja
Kuluttaja
@ T u m u V a n h a n e n
PIENTUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO
S ä h k ö m a r k k i n o i l l a o n j o t ä n ä ä n
e r i l a i s i a m a r k k i n a m e k a n i s m e j a
j o u s t o n k a u p a l l i s e l l e
h y ö d y n t ä m i s e l l e .
E n t ä h u o m e n n a ?
I t s e t u o t e t u n s ä h k ö n v o i m y y d ä
v e r k k o o n , m u t t a k a n n a t t a v u u t t a e i
v o i l a s k e a s e n v a r a a n .
?
@ T u m u V a n h a n e n
RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA
Ä l y k k ä ä n e n e r g i a j ä r j e s t e l m ä n
m u o t o u t u m i n e n o n v a s t a a l u s s a
M a r k k i n o i l l a o n t i l a a u u s i l l e a j a t u k s i l l e j a
t o t e u t u k s i l l e
K u v a : F i n g r i d Tu n t i h i n t a
@ T u m u V a n h a n e n
T U O M A S T U M U VA N H A N E N
@ T u m u V a n h a n e n
1 of 20

Recommended

MS Degree Certificate by
MS Degree CertificateMS Degree Certificate
MS Degree CertificateIsaac Joseph
253 views1 slide
SLTCC2017 Engaging with students through the use of social media (Sally Holla... by
SLTCC2017 Engaging with students through the use of social media (Sally Holla...SLTCC2017 Engaging with students through the use of social media (Sally Holla...
SLTCC2017 Engaging with students through the use of social media (Sally Holla...Solent Learning and Teaching Institute
63 views13 slides
2016 social media and agriculture by
2016 social media and agriculture2016 social media and agriculture
2016 social media and agricultureklhall700
350 views22 slides
Plctraining banglore by
Plctraining banglorePlctraining banglore
Plctraining banglorePlctrainingin
148 views1 slide
The future of community based services and education by
The future of community based services and educationThe future of community based services and education
The future of community based services and educationTiffany Swartz
104 views9 slides
Nghi quyết HĐQT by
Nghi quyết HĐQTNghi quyết HĐQT
Nghi quyết HĐQTTrần Ngọc Tiệp
144 views1 slide

More Related Content

What's hot

Industry Predictions for 2014: Viewability by
Industry Predictions for 2014: ViewabilityIndustry Predictions for 2014: Viewability
Industry Predictions for 2014: ViewabilityUndertone
1.1K views1 slide
Gramse, K. effective hook by
Gramse, K. effective hookGramse, K. effective hook
Gramse, K. effective hookKeli Gramse
13 views2 slides
Estate Planning Tips for Women by
Estate Planning Tips for WomenEstate Planning Tips for Women
Estate Planning Tips for WomenPassare
458 views1 slide
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981 by
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981Thierry Debels
103 views1 slide
Pinterest advertizing by
Pinterest advertizingPinterest advertizing
Pinterest advertizingDigital Communications Careers
227 views14 slides
Music in Silence by
Music in SilenceMusic in Silence
Music in SilenceElizabeth Mosley
169 views12 slides

What's hot(20)

Industry Predictions for 2014: Viewability by Undertone
Industry Predictions for 2014: ViewabilityIndustry Predictions for 2014: Viewability
Industry Predictions for 2014: Viewability
Undertone1.1K views
Gramse, K. effective hook by Keli Gramse
Gramse, K. effective hookGramse, K. effective hook
Gramse, K. effective hook
Keli Gramse13 views
Estate Planning Tips for Women by Passare
Estate Planning Tips for WomenEstate Planning Tips for Women
Estate Planning Tips for Women
Passare458 views
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981 by Thierry Debels
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981
Chaotische RVA onder premier Mark Eyskens in 1981
Thierry Debels103 views
DNX GLOBAL Keynote ★ Jules Schroeder - Ignoring Conventional Wisdom To Create... by DNX
DNX GLOBAL Keynote ★ Jules Schroeder - Ignoring Conventional Wisdom To Create...DNX GLOBAL Keynote ★ Jules Schroeder - Ignoring Conventional Wisdom To Create...
DNX GLOBAL Keynote ★ Jules Schroeder - Ignoring Conventional Wisdom To Create...
DNX157 views
Sites de kitesurf autour de la presqu'île de Quiberon by michel_parratte
Sites de kitesurf autour de la presqu'île de QuiberonSites de kitesurf autour de la presqu'île de Quiberon
Sites de kitesurf autour de la presqu'île de Quiberon
michel_parratte544 views
emc3 Company Culture by Josh King
emc3 Company Cultureemc3 Company Culture
emc3 Company Culture
Josh King5.3K views
DNX GLOBAL Workshop ★ Diego Araos & Sean Casey - Beginner's bitcoin and ether... by DNX
DNX GLOBAL Workshop ★ Diego Araos & Sean Casey - Beginner's bitcoin and ether...DNX GLOBAL Workshop ★ Diego Araos & Sean Casey - Beginner's bitcoin and ether...
DNX GLOBAL Workshop ★ Diego Araos & Sean Casey - Beginner's bitcoin and ether...
DNX269 views
Prezentacja World Loom by gamemakers
Prezentacja World LoomPrezentacja World Loom
Prezentacja World Loom
gamemakers274 views

Älykäs Energia 2015

 • 1. T U O M A S VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n
 • 2. K U K A Tu o m a s ” Tu m u ” Va n h a n e n E n e r g i a t e k n i i k a n D I E n e r g i a l ä h e t t i l ä s B l o g i : t u o m a s v a n h a n e n . f i @ T u m u V a n h a n e n
 • 3. T E E M AT K u k a H a l p a a ö l j y ä E n e r g i a n k u l u t u s k a s v a a I l m a s t o n m u u t o s o h j a a e n e r g i a p o l i t i i k k a a Ä l y k ä s e n e r g i a C l e a n t e c h , k i e r t o t a l o u s j a k e s t ä v ä k e h i t y s n o p e a s t i h a l p e n e v a t e k n o l o g i a S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t @ T u m u V a n h a n e n
 • 4. H A L PA A Ö L J Y Ä E n e r g i a a t a r v i t a a n k a i k k e e n r u o a n t u o t a n n o s t a l i i k e n t e e s e e n Vu o s i t u h a n s i e n k u l u e s s a k e k s i n n ö t k u t e n t u l i , h ö y r y k o n e j a I C T- t e k n o l o g i a o v a t m u l l i s t a n e e t m a a i l m a n Ta l o u s k a s v u n o j a a y h ä h a l p a a n ö l j y y n j a h i i l e e n @ T u m u V a n h a n e n
 • 5. H A L PA A Ö L J Y Ä Va u r a s t u m i s e l l a o n v a r j o p u o l e n s a – i l m a s t o n m u u t o s K e s k i m ä ä r ä i n e n e n e r g i a n k u l u t u s S u o m e s s a o n 3 5 k w h / h l ö / p ä i v ä M a a i l m a l l a k e s k i a r v o o n a l l e 1 0 k w h / p ä i v ä @ T u m u V a n h a n e n
 • 6. E N E R G I A N K U L U T U S K A S VA A L ä n s i m a i s s a e n e r g i a n k u l u t u k s e n k a s v u o n t a i t t u n u t K a s v a v a t t a l o u d e t h a l u a v a t m y ö s o s a n s a h y v i n v o i n n i s t a K a s v u l l a o n r a j a t Sähkön kulutuksen kasvu suomessa on taittunut @ T u m u V a n h a n e n
 • 7. 2000 Uusiutumattomat luonnonvarat Lisäksi huomioon on otettava: Palvelut, teollinen tuotanto 1950 2050 21001900 2030 Väestön- kasvu kääntyy laskuun Ruoan kulutus Väestö Saasteet K A S V U L L A O N R A J AT @ T u m u V a n h a n e n
 • 8. I L M A S TO N M U U TO S O H J A A K a n s a i n v ä l i n e n i l m a s t o p a n e e l i a r v i o i s e u r a u k s i a S e u r a a v a t ä r k e ä v i r s t a n p y l v ä s o n P a r i i s i n i l m a s t o k o k o u s I l m a s t o n m u u t o k s e n h i l l i n n ä n o l t a v a g l o b a a l i a p o l i t i i k k a a S u o m e n e n e r g i a p o l i t i i k k a o n E U : n e n e r g i a p o l i t i i k k a a @ T u m u V a n h a n e n
 • 9. SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA @ T u m u V a n h a n e n
 • 10. Ä LY K Ä S E N E R G I A C l e a n t e c h – p u h t a i s t a k e s t ä v i s t ä l ä h t e i s t ä N o p e a s t i h a l p e n e v a n t e k n o l o g i a n m a h d o l l i s u u d e t S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t r ä j ä h t ä e n k a s v a v i l l a m a r k k i n o i l l a Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t j a i n t e r n e t o f t h i n g s @ T u m u V a n h a n e n
 • 11. Hyvän elämisen edellytykset Ä LY K Ä S E N E R G I A C L E A N T E C H – P U H T A I S T A K E S T Ä V I S T Ä L Ä H T E I S T Ä Ekovienti Säästävä teknologia Ekotehokkuus Kestävä kasvu Cleantech Kiertotalous Resurssitehokkuus Kestävä kehitys Biotalous 1970 1990 1980 Tänään @ T u m u V a n h a n e n
 • 12. PUHTAISTA KESTÄVISTÄ LÄHTEISTÄ V E R T A I L U Y D I N V O I M A 1 0 0 0 W / m 2 H I I L I V O I M A 1 0 0 W / m 2 A U R I N K O V E S I T U U L I B I O @ T u m u V a n h a n e n U U S I H A J A U T E T T U E N E R G I A J Ä R J E S T E L M Ä N Ä K Y Y J A K U U L U U
 • 13. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA T U U L I V O I M A , S U O M I E p ä v a r m a s t a j a k a l l i i s t a t e k n i i k a s t a t u l e v a i s u u d e n r a t k a i s u k s i @ T u m u V a n h a n e n
 • 14. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA A U R I N K O S Ä H K Ö , S A K S A V i i m e i s t e n 1 0 v u o d e n a i k a n a H i n t a o n r o m a h t a n u t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EUR/Wp 6 5 4 3 2 1 0 Paneelien kustannus Kokonaiskustannukset @ T u m u V a n h a n e n
 • 15. Ä LY K Ä S E N E R G I A S U O M E N M A H D O L L I S U U D E T R Ä J Ä H T Ä E N K A S VA V I L L A M A R K K I N O I L L A O n p y r i t t ä v ä a r v i o i m a a n v i e n t i m a r k k i n o i d e n p o t e n t i a a l i J o t u n n e t u n t e k n o l o g i a n k e h i t y s o n e h k ä e n n a k o i t a v i s s a T ä y s i n u u s i e n t e k n o l o g i o i d e n v a i k u t u s m a h d o t o n e n n u s t a a @ T u m u V a n h a n e n
 • 16. ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT Ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o t ä n ä ä n o n l u o t e t t a v a j a t u r v a l l i n e n s ä h k ö v e r k k o a u t o m a a t i o l l a . H u o m i s e n ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o r a k e n t u u r a d i k a a l e i s t a m u u t o k s i s t a k a n s a i n v ä l i s i l l ä e n e r g i a m a r k k i n o i l l a . K u l u t t a j a s t a t u l e e a k t i i v i n e n t o i m i j a s ä h k ö m a r k k i n o i l l a ! L ä h d e : S G E M - l o p p u r a p o r t t i Sähkön myyjä Sähkön tuottaja Kuluttaja Energiayhtiöt -  tuotanto -  jakelu -  myynti @ T u m u V a n h a n e n
 • 17. INTERNET OF THINGS T ä r k e i n m u u t o s v a n h a a n o n k u l u t t a j a n a k t i i v i n e n r o o l i . •  P i e n t u o t a n t o •  S ä h k ö a u t o t •  K o t i a u t o m a a t i o j ä r j e s t e l m ä t •  K y s y n n ä n j o u s t o •  M u u m i k ä ? Energian myyjä Energian tuottaja Kuluttaja @ T u m u V a n h a n e n
 • 18. PIENTUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO S ä h k ö m a r k k i n o i l l a o n j o t ä n ä ä n e r i l a i s i a m a r k k i n a m e k a n i s m e j a j o u s t o n k a u p a l l i s e l l e h y ö d y n t ä m i s e l l e . E n t ä h u o m e n n a ? I t s e t u o t e t u n s ä h k ö n v o i m y y d ä v e r k k o o n , m u t t a k a n n a t t a v u u t t a e i v o i l a s k e a s e n v a r a a n . ? @ T u m u V a n h a n e n
 • 19. RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA Ä l y k k ä ä n e n e r g i a j ä r j e s t e l m ä n m u o t o u t u m i n e n o n v a s t a a l u s s a M a r k k i n o i l l a o n t i l a a u u s i l l e a j a t u k s i l l e j a t o t e u t u k s i l l e K u v a : F i n g r i d Tu n t i h i n t a @ T u m u V a n h a n e n
 • 20. T U O M A S T U M U VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n