Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T U O M A S VA N H A N E N
@ T u m u V a n h a n e n
K U K A
Tu o m a s ” Tu m u ” Va n h a n e n
E n e r g i a t e k n i i k a n D I
E n e r g i a l ä h e t t i l ä s
B l o g...
T E E M AT
K u k a
H a l p a a ö l j y ä
E n e r g i a n k u l u t u s k a s v a a
I l m a s t o n m u u t o s o h j a a
e...
H A L PA A Ö L J Y Ä
E n e r g i a a t a r v i t a a n k a i k k e e n r u o a n t u o t a n n o s t a l i i k e n t e e s...
H A L PA A Ö L J Y Ä
Va u r a s t u m i s e l l a o n v a r j o p u o l e n s a – i l m a s t o n m u u t o s
K e s k i m ...
E N E R G I A N K U L U T U S K A S VA A
L ä n s i m a i s s a e n e r g i a n k u l u t u k s e n k a s v u o n t a i t t...
2000
Uusiutumattomat
luonnonvarat
Lisäksi huomioon on otettava:
Palvelut, teollinen tuotanto
1950 2050 21001900
2030
Väest...
I L M A S TO N M U U TO S O H J A A
K a n s a i n v ä l i n e n i l m a s t o p a n e e l i a r v i o i s e u r a u k s i ...
SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA
@ T u m u V a n h a n e n
Ä LY K Ä S E N E R G I A
C l e a n t e c h – p u h t a i s t a k e s t ä v i s t ä l ä h t e i s t ä
N o p e a s t i h a l...
Hyvän elämisen
edellytykset
Ä LY K Ä S E N E R G I A
C L E A N T E C H – P U H T A I S T A K E S T Ä V I S T Ä L Ä H T E I...
PUHTAISTA KESTÄVISTÄ LÄHTEISTÄ
V E R T A I L U
Y D I N V O I M A 1 0 0 0 W / m 2
H I I L I V O I M A 1 0 0 W / m 2
A U R I...
NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA
T U U L I V O I M A , S U O M I
E p ä v a r m a s t a j a k a l l i i s t a
t e k n i i k a ...
NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA
A U R I N K O S Ä H K Ö , S A K S A
V i i m e i s t e n 1 0 v u o d e n a i k a n a
H i n t ...
Ä LY K Ä S E N E R G I A
S U O M E N M A H D O L L I S U U D E T R Ä J Ä H T Ä E N K A S VA V I L L A M A R K K I N O I L ...
ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT
Ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o t ä n ä ä n o n
l u o t e t t a v a j a t u r v a l l i n e n s ä h...
INTERNET OF THINGS
T ä r k e i n m u u t o s v a n h a a n o n k u l u t t a j a n
a k t i i v i n e n r o o l i .
•  P i ...
PIENTUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO
S ä h k ö m a r k k i n o i l l a o n j o t ä n ä ä n
e r i l a i s i a m a r k k i n a m e ...
RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA
Ä l y k k ä ä n e n e r g i a j ä r j e s t e l m ä n
m u o t o u t u m i n e n o n v a s t a...
T U O M A S T U M U VA N H A N E N
@ T u m u V a n h a n e n
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Älykäs Energia 2015

Download to read offline

Johdatus energiakeskusteluun:

- Miksi muutos tarvitaan? Koska elintason nousu on kustannettu luonnonvarojen ylikuormituksella ja fossiilisten polttoaineiden päästöillä ilmakehään - ja kustannetaan edelleen.

- Mihin energiaa kuluu? Yksin ajettu työmatka kuluttaa keskimäärin yhtä paljon energiaa kuin päivän aikana kuluu kotona kaikkeen tekemiseen.

- Mistä energiaa saa? Meillä on muutamia mahdollisuuksia tuottaa energiaa kestävistä tai riittoisista lähteistä. Päätös määräytyy markkinoilla - tai poliittisesti.

- Miltä tulevaisuuden energiajärjestelmä näyttää? - Älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ketteriä kuluttajapalveluita ja täysin uusia innovaatioita janoaa yhä kasvava ja vaurastuva globaali kansa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Älykäs Energia 2015

 1. 1. T U O M A S VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n
 2. 2. K U K A Tu o m a s ” Tu m u ” Va n h a n e n E n e r g i a t e k n i i k a n D I E n e r g i a l ä h e t t i l ä s B l o g i : t u o m a s v a n h a n e n . f i @ T u m u V a n h a n e n
 3. 3. T E E M AT K u k a H a l p a a ö l j y ä E n e r g i a n k u l u t u s k a s v a a I l m a s t o n m u u t o s o h j a a e n e r g i a p o l i t i i k k a a Ä l y k ä s e n e r g i a C l e a n t e c h , k i e r t o t a l o u s j a k e s t ä v ä k e h i t y s n o p e a s t i h a l p e n e v a t e k n o l o g i a S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t @ T u m u V a n h a n e n
 4. 4. H A L PA A Ö L J Y Ä E n e r g i a a t a r v i t a a n k a i k k e e n r u o a n t u o t a n n o s t a l i i k e n t e e s e e n Vu o s i t u h a n s i e n k u l u e s s a k e k s i n n ö t k u t e n t u l i , h ö y r y k o n e j a I C T- t e k n o l o g i a o v a t m u l l i s t a n e e t m a a i l m a n Ta l o u s k a s v u n o j a a y h ä h a l p a a n ö l j y y n j a h i i l e e n @ T u m u V a n h a n e n
 5. 5. H A L PA A Ö L J Y Ä Va u r a s t u m i s e l l a o n v a r j o p u o l e n s a – i l m a s t o n m u u t o s K e s k i m ä ä r ä i n e n e n e r g i a n k u l u t u s S u o m e s s a o n 3 5 k w h / h l ö / p ä i v ä M a a i l m a l l a k e s k i a r v o o n a l l e 1 0 k w h / p ä i v ä @ T u m u V a n h a n e n
 6. 6. E N E R G I A N K U L U T U S K A S VA A L ä n s i m a i s s a e n e r g i a n k u l u t u k s e n k a s v u o n t a i t t u n u t K a s v a v a t t a l o u d e t h a l u a v a t m y ö s o s a n s a h y v i n v o i n n i s t a K a s v u l l a o n r a j a t Sähkön kulutuksen kasvu suomessa on taittunut @ T u m u V a n h a n e n
 7. 7. 2000 Uusiutumattomat luonnonvarat Lisäksi huomioon on otettava: Palvelut, teollinen tuotanto 1950 2050 21001900 2030 Väestön- kasvu kääntyy laskuun Ruoan kulutus Väestö Saasteet K A S V U L L A O N R A J AT @ T u m u V a n h a n e n
 8. 8. I L M A S TO N M U U TO S O H J A A K a n s a i n v ä l i n e n i l m a s t o p a n e e l i a r v i o i s e u r a u k s i a S e u r a a v a t ä r k e ä v i r s t a n p y l v ä s o n P a r i i s i n i l m a s t o k o k o u s I l m a s t o n m u u t o k s e n h i l l i n n ä n o l t a v a g l o b a a l i a p o l i t i i k k a a S u o m e n e n e r g i a p o l i t i i k k a o n E U : n e n e r g i a p o l i t i i k k a a @ T u m u V a n h a n e n
 9. 9. SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA @ T u m u V a n h a n e n
 10. 10. Ä LY K Ä S E N E R G I A C l e a n t e c h – p u h t a i s t a k e s t ä v i s t ä l ä h t e i s t ä N o p e a s t i h a l p e n e v a n t e k n o l o g i a n m a h d o l l i s u u d e t S u o m e n m a h d o l l i s u u d e t r ä j ä h t ä e n k a s v a v i l l a m a r k k i n o i l l a Ä l y k k ä ä t s ä h k ö v e r k o t j a i n t e r n e t o f t h i n g s @ T u m u V a n h a n e n
 11. 11. Hyvän elämisen edellytykset Ä LY K Ä S E N E R G I A C L E A N T E C H – P U H T A I S T A K E S T Ä V I S T Ä L Ä H T E I S T Ä Ekovienti Säästävä teknologia Ekotehokkuus Kestävä kasvu Cleantech Kiertotalous Resurssitehokkuus Kestävä kehitys Biotalous 1970 1990 1980 Tänään @ T u m u V a n h a n e n
 12. 12. PUHTAISTA KESTÄVISTÄ LÄHTEISTÄ V E R T A I L U Y D I N V O I M A 1 0 0 0 W / m 2 H I I L I V O I M A 1 0 0 W / m 2 A U R I N K O V E S I T U U L I B I O @ T u m u V a n h a n e n U U S I H A J A U T E T T U E N E R G I A J Ä R J E S T E L M Ä N Ä K Y Y J A K U U L U U
 13. 13. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA T U U L I V O I M A , S U O M I E p ä v a r m a s t a j a k a l l i i s t a t e k n i i k a s t a t u l e v a i s u u d e n r a t k a i s u k s i @ T u m u V a n h a n e n
 14. 14. NOPEASTI HALPENEVA TEKNOLOGIA A U R I N K O S Ä H K Ö , S A K S A V i i m e i s t e n 1 0 v u o d e n a i k a n a H i n t a o n r o m a h t a n u t 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EUR/Wp 6 5 4 3 2 1 0 Paneelien kustannus Kokonaiskustannukset @ T u m u V a n h a n e n
 15. 15. Ä LY K Ä S E N E R G I A S U O M E N M A H D O L L I S U U D E T R Ä J Ä H T Ä E N K A S VA V I L L A M A R K K I N O I L L A O n p y r i t t ä v ä a r v i o i m a a n v i e n t i m a r k k i n o i d e n p o t e n t i a a l i J o t u n n e t u n t e k n o l o g i a n k e h i t y s o n e h k ä e n n a k o i t a v i s s a T ä y s i n u u s i e n t e k n o l o g i o i d e n v a i k u t u s m a h d o t o n e n n u s t a a @ T u m u V a n h a n e n
 16. 16. ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT Ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o t ä n ä ä n o n l u o t e t t a v a j a t u r v a l l i n e n s ä h k ö v e r k k o a u t o m a a t i o l l a . H u o m i s e n ä l y k ä s s ä h k ö v e r k k o r a k e n t u u r a d i k a a l e i s t a m u u t o k s i s t a k a n s a i n v ä l i s i l l ä e n e r g i a m a r k k i n o i l l a . K u l u t t a j a s t a t u l e e a k t i i v i n e n t o i m i j a s ä h k ö m a r k k i n o i l l a ! L ä h d e : S G E M - l o p p u r a p o r t t i Sähkön myyjä Sähkön tuottaja Kuluttaja Energiayhtiöt -  tuotanto -  jakelu -  myynti @ T u m u V a n h a n e n
 17. 17. INTERNET OF THINGS T ä r k e i n m u u t o s v a n h a a n o n k u l u t t a j a n a k t i i v i n e n r o o l i . •  P i e n t u o t a n t o •  S ä h k ö a u t o t •  K o t i a u t o m a a t i o j ä r j e s t e l m ä t •  K y s y n n ä n j o u s t o •  M u u m i k ä ? Energian myyjä Energian tuottaja Kuluttaja @ T u m u V a n h a n e n
 18. 18. PIENTUOTANTO JA KYSYNTÄJOUSTO S ä h k ö m a r k k i n o i l l a o n j o t ä n ä ä n e r i l a i s i a m a r k k i n a m e k a n i s m e j a j o u s t o n k a u p a l l i s e l l e h y ö d y n t ä m i s e l l e . E n t ä h u o m e n n a ? I t s e t u o t e t u n s ä h k ö n v o i m y y d ä v e r k k o o n , m u t t a k a n n a t t a v u u t t a e i v o i l a s k e a s e n v a r a a n . ? @ T u m u V a n h a n e n
 19. 19. RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA Ä l y k k ä ä n e n e r g i a j ä r j e s t e l m ä n m u o t o u t u m i n e n o n v a s t a a l u s s a M a r k k i n o i l l a o n t i l a a u u s i l l e a j a t u k s i l l e j a t o t e u t u k s i l l e K u v a : F i n g r i d Tu n t i h i n t a @ T u m u V a n h a n e n
 20. 20. T U O M A S T U M U VA N H A N E N @ T u m u V a n h a n e n

Johdatus energiakeskusteluun: - Miksi muutos tarvitaan? Koska elintason nousu on kustannettu luonnonvarojen ylikuormituksella ja fossiilisten polttoaineiden päästöillä ilmakehään - ja kustannetaan edelleen. - Mihin energiaa kuluu? Yksin ajettu työmatka kuluttaa keskimäärin yhtä paljon energiaa kuin päivän aikana kuluu kotona kaikkeen tekemiseen. - Mistä energiaa saa? Meillä on muutamia mahdollisuuksia tuottaa energiaa kestävistä tai riittoisista lähteistä. Päätös määräytyy markkinoilla - tai poliittisesti. - Miltä tulevaisuuden energiajärjestelmä näyttää? - Älykkäitä ohjausjärjestelmiä, ketteriä kuluttajapalveluita ja täysin uusia innovaatioita janoaa yhä kasvava ja vaurastuva globaali kansa.

Views

Total views

715

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

227

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×