Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng

3,384 views

Published on

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng

 1. 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc S : 02/2014/TT- BXD Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ Quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s Căn c Ngh ñ nh s 62/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 cu Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s ñi u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ñô th ; Căn c Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u và bi n pháp thi hành Lu t X lý vi ph m hành chính; Căn c Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 c a Chính ph quy ñ nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s ; Theo ñ ngh c a Chánh Thanh tra B ; B trư ng B Xây d ng ban hành Thông tư quy ñ nh chi ti t m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP c a Chính ph . ði u 1. V th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng quy ñ nh t i ði m a Kho n 3 ði u 4 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Th i ñi m bàn giao, ñưa vào s d ng ñư c xác ñ nh như sau: a) ð i v i công trình s d ng v n nhà nư c là ngày ch ñ u tư ký biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình, công trình xây d ng ñ ñưa vào s d ng ho c ngày ch ñ u tư ký biên b n bàn giao công trình cho ch qu n lý, ch s d ng công trình; 1
 2. 2. b) ð i v i công trình s d ng v n khác là ngày công trình, h ng m c công trình ñư c ñưa vào s d ng. 2. ð i v i d án có nhi u công trình, h ng m c công trình thì th i hi u x ph t vi ph m hành chính ñư c tính ñ i v i t ng công trình, h ng m c công trình. ði u 2. V áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu bu c phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m 1. Vi c áp d ng quy ñ nh t i Kho n 10 ði u 13, ði m d Kho n 8 ði u 16, ði m b Kho n 2 ði u 42, ði m b Kho n 4 ði u 46, ði m b Kho n 5 ði u 49, ði m b Kho n 4 ði u 53 và ði m b Kho n 6 ði u 55 c a Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP theo trình t như sau: a) Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính, ngư i có th m quy n quy ñ nh t i ði u 59 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có trách nhi m l p biên b n như sau: hành vi vi ph m hành chính ñang ñư c th c hi n thì l p biên b n theo M u biên b n s 01, hành vi vi ph m hành chính ñã k t thúc thì l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trong th i h n 24 gi k t khi l p biên b n, t ch c, cá nhân v n ti p t c th c hi n hành vi vi ph m thì ngư i có th m quy n quy ñ nh t i ði u 17, ði u 20 và ði u 21 Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP có trách nhi m ban hành quy t ñ nh ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m theo Ph l c II, Ph l c III và Ph l c IV ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP; c) Trong th i h n 07 ngày k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính (tr trư ng h p v vi c ph c t p theo quy ñ nh c a Lu t X lý vi ph m hành chính), ngư i có th m quy n x ph t hành chính có trách nhi m ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính theo M u quy t ñ nh s 02 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP c a Chính ph quy ñ nh chi ti t m t s ñi u và bi n pháp thi hành Lu t X lý vi ph m hành chính. Ngư i có th m quy n x ph t có trách nhi m g i quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính cho t ch c, cá nhân vi ph m theo quy ñ nh t i ði u 70 Lu t X lý vi ph m hành chính; d) H t th i h n quy ñ nh t i ði u 73 Lu t X lý vi ph m hành chính mà t ch c, cá nhân vi ph m không ch p hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính thì ngư i có th m quy n x ph t ban hành quy t ñ nh cư ng ch thi hành quy t ñ nh x ph t theo M u quy t ñ nh s 06 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP, ñ ng th i thông báo cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Trong th i h n 01 ngày k t ngày nh n 2
 3. 3. ñư c thông báo, Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d ; ð i v i công trình xây d ng thu c th m quy n c p gi y phép xây d ng c a y ban nhân dân c p huy n ho c S Xây d ng thì ngư i có th m quy n x ph t g i h sơ ñ n Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ñ ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Trong th i h n 02 ngày k t ngày nh n ñư c h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . 2. Trư ng h p hành vi vi ph m hành chính ñã h t th i hi u x ph t vi ph m hành chính theo quy ñ nh t i ði u 4 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP thì x lý như sau: a) Ngư i có th m quy n l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này và chuy n ngay ñ n Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi có công trình vi ph m. Trong th i h n 05 ngày (ñ i v i công trình không ph i l p phương án phá d ), 12 ngày (ñ i v i công trình ph i l p phương án phá d ) k t ngày l p biên b n mà ch ñ u tư không hoàn thành vi c phá d công trình vi ph m thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d tr trư ng h p quy ñ nh t i ði m b Kho n này; b) ð i v i công trình xây d ng thu c th m quy n c p gi y phép xây d ng c a y ban nhân dân c p huy n ho c S Xây d ng, ngư i có th m quy n l p biên b n theo M u biên b n s 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong th i h n 02 ngày k t ngày l p biên b n, y ban nhân dân c p xã nơi có công trình vi ph m ph i chuy n h sơ lên Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. Trong th i h n 03 ngày k t ngày nh n ñư c h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d công trình xây d ng vi ph m, chuy n cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n. 3. Trong th i h n 07 ngày k t khi h t th i h n quy ñ nh t i Kho n 1, Kho n 2 ði u này mà Ch t ch y ban nhân dân c p xã không ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d thì Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d . Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i b x lý vì không ban hành quy t ñ nh k p th i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. Trong th i h n 07 ngày k t khi h t th i h n quy ñ nh t i Kho n 1, Kho n 2 ði u này mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n không ban hành quy t ñ nh cư ng ch phá d thì Chánh Thanh tra S Xây d ng ban hành 3
 4. 4. quy t ñ nh cư ng ch phá d . Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i b x lý vì không ban hành quy t ñ nh k p th i theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. 4. Quy t ñ nh cư ng ch phá d l p theo m u t i Ph l c V ho c Ph l c VI ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP. 5. Hành vi vi ph m t i các khu v c ngoài ñô th , thì trong các m u quy t ñ nh ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m, quy t ñ nh cư ng ch phá d công trình xây d ng vi ph m b ch “ðô th ”. ði u 3. V x lý công trình xây d ng gây lún, n t, hư h ng công trình lân c n, có nguy cơ làm s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n quy ñ nh t i Kho n 2, Kho n 4 ði u 13; Kho n 2, Kho n 5 ði u 27 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. T ch c, cá nhân có hành vi t ch c thi công xây d ng vi ph m quy ñ nh v xây d ng gây lún, n t, hư h ng công trình lân c n (bao g m c công trình h t ng k thu t); có nguy cơ làm s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy ñ nh t i Kho n 2, Kho n 4 ði u 13; Kho n 2, Kho n 5 ði u 27 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP, ñ ng th i b ng ng thi công xây d ng ñ b i thư ng thi t h i theo quy ñ nh t i ði u 15 Ngh ñ nh s 180/2007/Nð-CP theo trình t , th t c như sau: a) Sau khi biên b n vi ph m hành chính ñư c l p, n u bên vi ph m và bên b thi t h i không t th a thu n ñư c và m t bên có ñơn yêu c u thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ch trì vi c th a thu n m c b i thư ng thi t h i gi a bên vi ph m và bên b thi t h i. H t th i h n 07 ngày k t ngày th a thu n l n ñ u không thành ho c bên b thi t h i v ng m t t i bu i th a thu n l n ñ u mà không có lý do chính ñáng, Ch t ch U ban nhân dân c p xã t ch c th a thu n l n hai. T i bu i th a thu n l n hai mà bên b thi t h i ti p t c v ng m t không có lý do chính ñáng thì bên vi ph m ñư c ti p t c thi công xây d ng sau khi chuy n kho n ti n tương ñương m c thi t h i gây ra vào tài kho n b o lãnh t i ngân hàng. Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m c ti n b o lãnh căn c vào yêu c u c a bên b thi t h i, có xem xét ñ n ñ ngh , gi i trình c a bên vi ph m; b) Trư ng h p th a thu n l n hai không thành, hai bên th ng nh t m i m t t ch c ñ c l p, có tư cách pháp nhân ñ xác ñ nh m c ñ thi t h i làm cơ s b i thư ng. Trong th i h n 07 ngày mà hai bên không th ng nh t ñư c 4
 5. 5. vi c m i t ch c ñ giám ñ nh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m i m t t ch c ñ giám ñ nh, chi phí do bên vi ph m chi tr ; c) Trong th i h n 07 ngày mà m t trong các bên không th ng nh t v i k t qu do t ch c giám ñ nh ñưa ra, bên ñó có quy n m i m t t ch c khác và t chi tr chi phí. K t qu giám ñ nh này là căn c ñ xác ñ nh m c b i thư ng. Trư ng h p bên còn l i không th ng nh t v i k t qu l n hai, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh m c b i thư ng theo m c trung bình c a k t qu giám ñ nh l n 1 và k t qu giám ñ nh l n 2; d) Sau 30 ngày mà t ch c giám ñ nh không cung c p k t qu giám ñ nh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh s d ng k t qu giám ñ nh ban ñ u làm cơ s xác ñ nh b i thư ng thi t h i. Bên gây thi t h i có trách nhi m m tài kho n ti n g i t i ngân hàng và chuy n ñ y ñ s ti n b i thư ng theo k t qu giám ñ nh vào tài kho n ñó. Sau khi bên gây thi t h i ñã chuy n ñ s ti n vào tài kho n t i ngân hàng, Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t ñ nh cho phép ti p t c thi công xây d ng công trình. 2. Trư ng h p bên b thi t h i không th ng nh t v i m c b i thư ng thì có quy n kh i ki n t i Tòa án. 3. Trư ng h p bên gây thi t h i không b x ph t vi ph m hành chính thì v n áp d ng quy ñ nh t i các ði m a, ði m b, ði m c, ði m d và ði m ñ Kho n 1 ði u này ñ gi i quy t vi c b i thư ng thi t h i. 4. Trư ng h p công trình xây d ng có nguy cơ s p ñ ho c gây s p ñ công trình lân c n thì Ch ñ u tư có trách nhi m h tr ti n di chuy n và thuê ch t m th i cho bên b thi t h i trong th i gian gi i quy t. ði u 4. V x ph t hành vi xây d ng sai thi t k quy ñ nh t i ði m b Kho n 3 ði u 15 và Kho n 7 ði u 16 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hành vi quy ñ nh t i ði m b Kho n 3 ði u 15 áp d ng ñ i v i xây d ng công trình không ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình và thu c trư ng h p ph i làm th t c xin c p gi y phép xây d ng. 2. Hành vi quy ñ nh t i Kho n 7 ði u 16 áp d ng ñ i v i xây d ng công trình ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình và thu c trư ng h p ph i làm th t c xin c p gi y phép xây d ng. 5
 6. 6. ði u 5. V x ph t vi ph m hành chính ñ i v i nhà th u tư v n qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình quy ñ nh t i ði u 20 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Trư ng h p ch ñ u tư thành l p ban qu n lý d án thì áp d ng các ñi u kho n x ph t ch ñ u tư ñ x ph t ñ i v i ban qu n lý d án trong ph m vi nhi m v ñư c giao. 2. Trư ng h p ch ñ u tư thuê nhà th u tư v n qu n lý d án qu n lý m t ph n ho c toàn b d án thì áp d ng các ñi u kho n x ph t ch ñ u tư ñ x ph t ñ i v i nhà th u tư v n qu n lý d án trong ph m vi n i dung h p ñ ng ñã ký k t. ði u 6. V x ph t hành vi xây d ng sai phép quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hành vi xây d ng sai phép quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ñư c hi u là xây d ng sai m t trong các n i dung c a gi y phép xây d ng và các b n v thi t k ñư c cơ quan c p gi y phép xây d ng ñóng d u kèm theo gi y phép xây d ng ñư c c p. 2. Vi c xây d ng nhà riêng l thu c m t trong các trư ng h p sau ñây thì không coi là hành vi xây d ng sai phép: a) Thay ñ i thi t k bên trong công trình mà không nh hư ng ñ n vi c phòng cháy ch a cháy; môi trư ng; công năng s d ng; k t c u ch u l c chính ho c ki n trúc m t ngoài công trình; b) Gi m s t ng so v i gi y phép xây d ng ñ i v i nh ng khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ho c thi t k ñô th ñã ñư c phê duy t. ði u 7. V x ph t vi ph m hành chính ñ i v i hành vi quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Sau khi ngư i có th m quy n l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i hành vi quy ñ nh t i Kho n 3, Kho n 5, Kho n 6, Kho n 7 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP mà t ch c, cá nhân vi ph m v n ti p t c th c hi n hành vi vi ph m thì l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i t ch c, cá nhân ñó v hành vi quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP. Trong th i h n 02 ngày k t ngày l p biên b n, biên b n ñó ph i ñư c chuy n ñ n ngư i có th m quy n x ph t ñ ban hành quy t ñ nh x ph t hành chính. 6
 7. 7. 2. M c ph t 500.000.000 ñ ng ñư c áp d ng ñ i v i vi c xây d ng công trình không yêu c u ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình; m c ph t 1.000.000.000 ñ ng áp d ng ñ i v i vi c xây d ng công trình yêu c u ph i l p d án ñ u tư xây d ng công trình. ði u 8. V xác ñ nh giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t quy ñ nh t i Kho n 9 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Kho n 9 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ch ñư c áp d ng ñ i v i trư ng h p khi ngư i có th m quy n phát hi n hành vi vi ph m hành chính thì hành vi này ñã k t thúc, công trình xây d ng ñã ñư c hoàn thành, ñưa vào s d ng. 2. Giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t ñư c xác ñ nh như sau: a) ð i v i công trình ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, l p d án ñ u tư xây d ng công trình ho c công trình xây d ng khác tr nhà riêng l : - Trư ng h p xây d ng công trình nh m m c ñích kinh doanh ñư c tính b ng s m2 sàn xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 theo h p ñ ng ñã ký. - Trư ng h p xây d ng công trình không nh m m c ñích kinh doanh ñư c tính b ng s m2 sàn xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 theo d toán ñư c duy t. b) ð i v i nhà riêng l ñư c tính b ng s m2 xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 xây d ng t i th i ñi m vi ph m c ng v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m nhân v i giá ti n 1m2 ñ t do y ban nhân dân c p t nh ban hành h ng năm, trong ñó giá tr ñ t ñư c xác ñ nh theo nguyên t c sau: - T ng 1(ho c t ng tr t) tính b ng 100% giá ti n 1m2 ñ t t i v trí ñó nhân v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m. - T t ng 2 tr lên tính b ng 50% giá ti n 1m2 ñ t t i t ng 1 nhân v i s m2 ñ t xây d ng vi ph m. 3. Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính quy t ñ nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c xác ñ nh giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c duy t, sai quy ho ch ho c sai thi t k ñô th ñư c duy t. 7
 8. 8. ði u 9. V áp d ng hình th c x ph t b sung tư c quy n s d ng gi y phép xây d ng quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. Hình th c x ph t b sung quy ñ nh t i Kho n 8 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP ñư c áp d ng như sau: a) Tư c quy n s d ng Gi y phép xây d ng t 3 tháng ñ n 6 tháng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 3 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/NðCP; b) Tư c quy n s d ng Gi y phép xây d ng t 6 tháng ñ n 12 tháng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 5 ði u 13 Ngh ñ nh s 121/2013/NðCP. 2. Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính có áp d ng hình th c x ph t b sung ph i ñư c g i cho T trư ng t dân ph ho c Trư ng thôn ñ thông báo cho nhân dân t i ñ a bàn ñư c bi t, ñ ng th i g i cho y ban nhân dân c p xã và cơ quan c p gi y phép xây d ng. ði u 10. V áp d ng bi u m u x ph t vi ph m hành chính 1. ð i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP c a Chính ph mà không quy ñ nh áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu là phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m thì biên b n vi ph m hành chính ñư c l p theo M u biên b n s 01 ban hành kèm theo Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP. 2. Nh ng bi u m u khác trong x ph t vi ph m hành chính áp d ng theo quy ñ nh c a Ngh ñ nh s 81/2013/Nð-CP. ði u 11. V các trư ng h p áp d ng chuy n ti p quy ñ nh t i ði u 70 Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP 1. ð i v i hành vi vi ph m hành chính ñư c phát hi n, l p biên b n và ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh cư ng ch phá d trư c ngày Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có hi u l c thi hành nhưng ñ n ngày Ngh ñ nh này có hi u l c mà chưa thi hành và còn trong th i h n thi hành thì ti p t c thi hành tr trư ng h p quy ñ nh t i Kho n 3 ði u này. 2. ð i v i hành vi vi ph m hành chính x y ra trư c ngày Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có hi u l c thi hành mà sau ngày Ngh ñ nh này có hi u l c thi hành m i b phát hi n (mà còn trong th i hi u x ph t vi ph m hành 8
 9. 9. chính) ho c phát hi n trư c ñó nhưng chưa ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính và còn th i h n ban hành quy t ñ nh x ph t, n u áp d ng Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP có l i cho t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m ñó thì áp d ng Ngh ñ nh s 121/2013/Nð-CP. 3. Hành vi xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c phê duy t, sai quy ho ch xây d ng ho c thi t k ñô th ñư c duy t mà ñã ban hành quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh cư ng ch phá d theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP nhưng chưa th c hi n, n u xét th y vi c xây d ng không vi ph m ch gi i xây d ng, không gây nh hư ng công trình lân c n, không có tranh ch p, xây d ng trên ñ t thu c quy n s d ng h p pháp và trong quy ho ch ñ t này ñư c phép xây d ng thì ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính xem xét, quy t ñ nh: a) H y quy t ñ nh cư ng ch phá d ; b) Ban hành quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu thu h i s l i b t h p pháp có ñư c b ng 40% giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép ñ i v i công trình là nhà riêng l và b ng 50% giá tr ph n xây d ng sai phép, không phép, sai thi t k ñư c phê duy t, sai quy ho ch xây d ng ho c thi t k ñô th ñư c duy t ñ i v i công trình thu c d án ñ u tư xây d ng công trình ho c công trình ch yêu c u l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. ð i v i trư ng h p theo quy ñ nh ph i có gi y phép xây d ng, cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m ñi u ch nh ho c c p gi y phép xây d ng sau khi ch ñ u tư ch p hành ñ y ñ quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu . Quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu l p theo M u quy t ñ nh s 01 ban hành kèm theo Thông tư này. ði u 12. ði u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 02 tháng 4 năm 2014, thay th Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng quy ñ nh chi ti t thi hành m t s n i dung c a Ngh ñ nh s 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ñ ng xây d ng; kinh doanh b t ñ ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s . 9
 10. 10. 2. Các b , cơ quan ngang b , y ban nhân dân các c p, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, ñ ngh ph n ánh k p th i v B Xây d ng ñ xem xét, gi i quy t./. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ð ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP; - HðND, UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban c a ð ng; - Văn phòng T ng Bí thư; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ñ ng dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - TANDTC, VKSNDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTƯ M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan TƯ c a các ñoàn th ; - Các S Xây d ng, S Quy ho ch-Ki n trúc; - VPCP, C ng TTðT Chính ph , Công báo; - C c KTVB - B Tư pháp; - Website B Xây d ng; - Lưu: VT, TTr. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG (ñã ký) Nguy n Tr n Nam 10
 11. 11. PH L C M T S BI U M U TRONG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 02 /2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 c a B trư ng B Xây d ng) TT M u biên b n s 01 M u biên b n s 02 M u quy t ñ nh s 01 M u bi u Biên b n vi ph m hành chính và yêu c u ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m. Biên b n vi ph m hành chính và yêu c u t phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m. Quy t ñ nh áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu . 11
 12. 12. M u biên b n s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /BB-VPHC ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày……tháng……… năm …… BIÊN B N Vi ph m hành chính và yêu c u ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m (ð i v i công trình ñang thi công xây d ng) Hôm nay, h i…...gi ……ngày……tháng……năm……., t i……………. Chúng tôi g m: 1. Ông/Bà: ......................................................... Ch c v : ........................... 2. Ông/Bà: ...................................................... Ch c v : ............................. V i s ch ng ki n c a: 1. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ........................... 2. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ............................ Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i: Cá nhân/T ch c:……………………………………. ............................... ð i di n:…………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh:………………………Qu c t ch:………………….. ð a ch : ......................................................................................................... Gi y CMND(H chi u)/Quy t ñ nh thành l p ho c ñăng ký kinh doanh:… C p ngày:………………………………Nơi c p:………………………… ðã có các hành vi vi ph m hành chính:…………………………………… Quy ñ nh t i:…………………………………………………………......... Cá nhân/T ch c b thi t h i (n u có):…………………………………..... 12
 13. 13. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c ho c ngư i ñ i di n cá nhân/t ch c vi ph m:……………………………………………………………………….….. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c b thi t h i:………………………..... Chúng tôi yêu c u .................................................................. : 1. Ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m. 2. T phá d công trình xây d ng, b ph n công trình vi ph m. Trong th i h n 24 gi k t khi l p biên b n này, ông (bà)/t ch c………………………………. không th c hi n các yêu c u nêu trên thì b ñình ch thi công xây d ng công trình vi ph m. Biên b n l p xong h i…….gi ……ngày…..tháng……năm……, g m…..t , ñư c l p thành……b n có n i dung, giá tr như nhau; ñã ñ c l i cho nh ng ngư i có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dư i ñây; giao cho ông (bà)/t ch c/ ñ i di n cá nhân (t ch c) vi ph m 01 b n. Ông (bà)/t ch c có quy n g i văn b n yêu c u ñư c gi i trình tr c ti p ñ n………………………trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày l p biên b n này ho c g i văn b n gi i trình cho………………………… trong th i h n không quá 05 ngày k t ngày l p biên b n này. H t th i h n này, coi như ông(bà)/t ch c…………………….không có yêu c u gi i trình. Ghi chú: Biên b n v n có hi u l c thi hành trong trư ng h p cá nhân/t ch c vi ph m v ng m t ho c không ký vào biên b n. T CH C/CÁ NHÂN VI PH M HO C ð I DI N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N NHÀ TH U THI CÔNG XÂY D NG (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N CHÍNH QUY N PHƯ NG, XÃ (N u có) (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) 13
 14. 14. M u biên b n s 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /BB-VPHC ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày………. tháng…….. năm …… BIÊN B N Vi ph m hành chính và yêu c u t phá d công trình xây d ng, b ph n công trình xây d ng vi ph m (ð i v i công trình ñã k t thúc thi công xây d ng) Hôm nay, h i…...gi ……ngày……tháng……năm……., t i……………. Chúng tôi g m: 1. Ông/Bà: ......................................................... Ch c v : ........................... 2. Ông/Bà: ...................................................... Ch c v : ............................. V i s ch ng ki n c a: 1. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ........................... 2. Ông/Bà: ......................................................... ð a ch : ............................ Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính ñ i v i: Cá nhân/T ch c:……………………………………. ............................... ð i di n:…………………………………………………………………... Ngày tháng năm sinh:………………………Qu c t ch:………………….. ð a ch : ......................................................................................................... Gi y CMND(H chi u)/Quy t ñ nh thành l p ho c ñăng ký kinh doanh:… C p ngày:………………………………Nơi c p:………………………… ðã có các hành vi vi ph m hành chính:…………………………………… Quy ñ nh t i:…………………………………………………………......... Cá nhân/T ch c b thi t h i (n u có):…………………………………..... 14
 15. 15. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c ho c ngư i ñ i di n cá nhân/t ch c vi ph m:……………………………………………………………………….….. Ý ki n trình bày c a cá nhân/t ch c b thi t h i:………………………..... Chúng tôi yêu c u .................................................................. : H t th i h n……………..ngày k t ngày l p biên b n ho c k t ngày nh n quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính mà ông (bà)/t ch c ………………………………………………..……………..không th c hi n các yêu c u nêu trên thì b cư ng ch phá d theo quy ñ nh c a pháp lu t. Biên b n l p xong h i…….gi ……ngày…..tháng……năm……, g m…..t , ñư c l p thành……b n có n i dung, giá tr như nhau; ñã ñ c l i cho nh ng ngư i có tên trên cùng nghe và cùng ký tên dư i ñây; giao cho ông (bà)/t ch c/ ñ i di n cá nhân (t ch c) vi ph m 01 b n. Ông (bà)/t ch c có quy n g i văn b n yêu c u ñư c gi i trình tr c ti p ñ n………………………trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày l p biên b n này ho c g i văn b n gi i trình cho………………………… trong th i h n không quá 05 ngày k t ngày l p biên b n này. H t th i h n này, coi như ông(bà)/t ch c…………………….không có yêu c u gi i trình. Ghi chú: Biên b n v n có hi u l c thi hành trong trư ng h p cá nhân/t ch c vi ph m v ng m t ho c không ký vào biên b n. T CH C/CÁ NHÂN VI PH M HO C ð I DI N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N NHÀ TH U THI CÔNG XÂY D NG (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I L P BIÊN B N (Ký, ghi rõ h tên) ð I DI N CHÍNH QUY N PHƯ NG, XÃ (N u có) (Ký, ghi rõ h tên) NGƯ I CH NG KI N (Ký, ghi rõ h tên) 15
 16. 16. M u quy t ñ nh s 01 TÊN CƠ QUAN CH QU N TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N S : /Qð-KPHQ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T do- H nh phúc ……, ngày………. tháng…….. năm …… QUY T ð NH Áp d ng b sung bi n pháp kh c ph c h u qu Căn c ði u 28 Lu t X lý vi ph m hành chính; Căn c Biên b n vi ph m s ngày….. tháng…. năm ……; ……./……….. do……………… l p Căn c Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính s ……./……… ngày …./……/….. c a ……………….; Tôi………………….Ch c v :…………………. ðơn v :………………... QUY T ð NH: ði u 1. Áp d ng b sung ñ i v i ông (bà)/t ch c………………………..……………bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây:……………………………………………………………………………..… Th i h n th c hi n:……………………………………k t ñư c Quy t ñ nh này. ngày nh n ði u 2. Quy t ñ nh này là m t ph n b sung c a Quy t ñ nh x ph t vi ph m hành chính s ……/…….. ngày……/……./……. c a……………………. Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành k t ngày……tháng…….năm…….. ði u 3. Quy t ñ nh này ñư c giao cho: 1. Ông (bà)/t ch c……………………………………….ñ thi hành. Ông (bà)/t ch c…………………………….ph i ch p hành quy t ñ nh này. N u quá th i h n quy ñ nh t i ði u 1 mà không ch p hành s b cư ng ch thi hành. 16
 17. 17. Ông (bà)/t ch c………………………có quy n khi u n i ho c kh i ki n hành chính ñ i v i Quy t ñ nh này theo quy ñ nh c a pháp lu t. 2…………………………………ñ t ch c th c hi n Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: - Như ði u 3; - Lưu: H sơ. NGƯ I RA QUY T ð NH (Ký tên, ñóng d u, ghi rõ h tên, ch c v ) 17

×