Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

มาม่าในชีวิตประจำวัน

3,849 views

Published on

โครงร่างงานคอมพิวเตอร์ ของนายทักษิณ ดำรงค์ ชั้น 6/11 เลขที่ 11

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

มาม่าในชีวิตประจำวัน

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปี การศึกษา 2558 ชื่อโครงงานมาม่าในชีวิตประจาวัน ชื่อผู้ทาโครงงาน ทักษิณ ดารงค์ เลขที่ 17 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นายทักษิณ ดารงค์ ม.6/11 เลขที่ 17 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไป นี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) มาม่าในชีวิตประจาวัน ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) - ประเภทโครงงาน ศึกษาและหาด้านต่างๆของมาม่า ชื่อผู้ทาโครงงาน นายทักษิณ ดารงค์ ชื่อที่ปรึกษา คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน 2 เดือน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ในปัจจุบันคนไทยของเรานิยมการกินมาม่าเพิ่มมากขึ้น ทางผู้จัดทาเกิดข้อสงสัยในตัวของมาม่า ว่ามีข้อดีและข้อเสียมากน้อยเพียงใด จะได้นามาบอกให้ผู้ที่ชอบกินมาม่าและผู้ที่อยากจะลองกิน ได้รับรู้ถึงประโยชน์และโทษของมัน และอีกหลายๆด้าน เช่น สถานที่จัดจาหน่าย ประเภทของมาม่า วัตถุดิบในการทา วิธีการเก็บรักษา วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ) เพื่อศึกษาว่ามาม่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด เพื่อศึกษาว่ามาม่าถ้ากินเข้าไปเยอะๆแล้วจะมีผลข้างเคียงหรือไม่ เพื่อศึกษาว่าแต่ละยี่ห้อของผลิตภัณฑ์มาม่ามีความ่างแตกกันอย่างไร
 3. 3. ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) “มาม่า” เป็ นยี่ห้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบรนด์ไทยที่ประสบความสาเร็จในแง่คุณ ค่าของแบรนด์สูง (คุณค่าของตรายี่ห้อ หรือ Brand Equity หมายถึง การที่ยี่ห้อของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็ นยี่ห้อที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบต รายี่ห้อนั้น) จะเห็นได้จากรายงานการสารวจ Asia’s Top 100 Brands for 2007 โดยบริษัท Synovate ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมาซึ่งได้จัดอันดับแบรนด์ อันดับสูงสุด 20 อันดับแรก (Top 20 Brands) ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยประเทศไทยมีแบรนด์ไทยที่ติดอันดับอยู่5 แบรนด์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก้คือ แบรนด์มาม่า (http://www.depthai.go.th/users/1/files/ThailandsTopBra nds.doc) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเราสามารถรวิเคราห์องค์ประกอบของคุณค่ าแบรนด์ได้4 ข้อของ David Aaker ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Brand Awareness คือ การทาให้ตรายี่ห้อเป็ นที่รู้จัก การสร้างการรับรู้แบรนด์
 4. 4. การหาวิธีที่ทาให้ผู้บริโภคสามารถจาชื่อตรายี่ห้อของสินค้าและบริการ ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ซึ่งแบรนด์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาม่า เป็ นแบรนด์ที่มี Awareness สูง จะเห็นได้จากการเป็ น Generic name ที่ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ใครนึกถึงบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป จะสั่งอาหารตามรามค้า หรือรายการอาหารในเมนูร้านต่างๆ ก็จะเขียนประเภทอาหารบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแทนด้วยคาว่า “มาม่า” เพราะในการรับรู้ของผู้บริโภคคาว่า “มาม่า” คือคาที่เชื่อต่อกับคาว่า “บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป”ทาให้แบรนด์มาม่าเป็ นแบรนด์ที่อยู่ใน Top of Mind ของผู้บริโภคตลอดมา- Top of Mind Brand Awareness ปี 2006o มาม่า 78%o ไวไว 10%o ไวไวควิก 8%o ยายา 3%- ที่มา http://www.mama.co.th/ ทั้งนี้สาเหตุที่แบรนด์ “มาม่า” สามารถก้าวขึ้นสู่งการเป็ นหนึ่งในใจของผู้บรนิโภค ในประเภทอาหารบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปได้นั้นก็เนื่องจากการ1. สร้างความเด่นในสินค้า หรือตรายี่ห้อ (Be Different) ของมาม่าที่มักสร้างความแตกต่างใหม่ๆ และเป็ นผู้นาในด้านการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิเช่น การนาถ้วยกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็ นบรรจุภัณฑ์รายแ รก เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นที่สนใจของผู้บริโภค การทาสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งขันจะทาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้นไ ด้เร็วขึ้น2.ใช้คาขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) เป็ นการสร้างคาขวัญ หรือเพลงที่ประทับใจ จะทาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้นเร็วขึ้น เช่น สโลแกน “มาม่า อยู่คู่สังคมไทย”3. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์กับตรายี่ห้อของสินค้า4. การสื่อสารถึงผู้บริโภค(Communication) การสื่อสารถึงผู้บริโภค ผ่านช่องทางการสื่อสารมากมาย อาทิเช่นการโฆษณา ซึ่งมาม่าเลือกใช้สื่อโฆษณาในลักษณะครบวงจร กล่าวคือใช้สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุ และสื่อกลางแจ้ง โดยแต่ละสื่อนั้นมีการกาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน โดยกลยุทธ์ด้านการโฆษณาของมาม่า มุ่งเน้นความสอดคล้องที่จะเกิดกับกลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การโฆษณาทาให้ผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียดของสินค้า
 5. 5. ซึ่งจะทาให้เขารู้จัก และจาตรายี่ห้อของสินค้าได้ ซึ่งอาจจะใช้วิธีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ5. การเป็ นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น จัดกิจกรรมทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 โดยความร่วมมือของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จากัด (มหาชน) พร้อมกันทั่วประเทศ 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ การจัดงานทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งนี้มีนักเรียนใ ห้ความสนใจอย่างมาก เห็นได้จากยอดสมัครที่มีมากถึง 5,000 คน ดังนั้น การเป็ นสปอนเซอร์ในกิจกรรมเหล่านี้จะทาให้ผู้บริโภครู้จักตรายี่ห้อข องสินค้าได้เร็วขึ้น6. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การส่งเสริมการขายเป็ นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้างควา มรู้จักตรายี่ห้อ เพราะผู้บริโภคมักจะให้ความสนใจต่อการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น มาม่าจัดการลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา ในปี 2552 เดือนเมษายน จัดรายการลดราคามาม่าแบบซอง 6 บาท (55 กรัม) ขนาดแพค 10 ซอง เหลือ 51 บาท จากราคาปกติ 57 บาท ถือเป็ นการลดราคาครั้งสูงสุดในรอบ 38 ปี รวมทั้งโปรโมชั่นลดราคาบะหมี่ถ้วยจาก 13 บาท เหลือ 11 บาทในแคมเปญ เช็ค 2,000 บาท ร่วมกับร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา เป็ นต้น
 6. 6. 2. Loyalty คือ สร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก ข้อลมูลมูลค่าทางการตลาด และ Market Share by brand ตั้งแต่ปี 2549-2550 ที่มาม่าเป็ นผู้นาอันดับหนึ่งตลอด มูลค่าทางการตลาดมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเชิงมูลค่าปี มูลค่าตลาด (ล้านบาท)2549 9,6602550 10,5002551 11,025 ที่มา : ปี 2548 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) / มติชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549ปี 2549-2550 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) / มติชน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551ปี 2551 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จากัด /ฐานเศรษฐกิจวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 ส่วนแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปปี 2549ตราสินค้า ส่วนแบ่งตลาด (%)มาม่า 52ไวไว 20ยายา 15ควิก 8อื่นๆ 5 ที่มา : บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จากัด / กรุงเทพธุรกิจ บิซวีค วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปปี 2550ตราสินค้า ส่วนแบ่งตลาด (%)มาม่า 50ไวไว 28ยายา 15อื่นๆ 7 ที่มา : บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน) / ผู้จัดการรายวัน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2550 ส่วนแบ่งตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ปี 2551ตราสินค้า ส่วนแบ่งตลาด (%)มาม่า 50ไวไวและควิก 26ยายา 22อื่น ๆ 2 ที่มา : บริษัท วันชัย อุตสาหกรรมการอาหาร จากัด / ผู้จัดการรายสัปดาห์ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2551 3. Perceived Quality คือ การรับรู้ของผู้บริโภค ในด้านคุณภาพของสินค้าแบรนด์มาม่าซึ่งปัจจัยที่บ่งชี้ว่าสินค้านั้นมีคุ ณภาพ คือ1. การทางานของสินค้า (Performance) หมายถึง สินค้านั้นต้องทางานได้ตามคุณสมบัติของสินค้า ซึ่งณ ที่นี้มาม่าก็สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าที่บริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มระดับกลางและล่าง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่
 7. 7. 18-35 ปี ซึ่งจะเป็ นลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและความเร่งด่วนในการรับปร ะทานอาหาร และตอบสนองความต้องการในแง่ของด้านราคาของสินค้าที่ประหยัด แต่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน2.รูปลักษณ์ (Feature) ดี ในที่นี้หมายถึง การออกแบบรูปร่างลักษณะของสินค้าให้สะดวกในการใช้ จะเห็นได้จากการที่มาม่า มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ง่าย และสะดวกสบาย ตามพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว โดยการผลิตมาม่าแบบคัพ และแบบชาม (โบว์ล) ออกมา3. น่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สินค้านั้นใช้ได้ดีทุกครั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาห ารและยาว่าปลอดภัย และที่สาคัญทุกซองผ่านกระบวรการผลิตที่มีมาตรฐาน4. ภาพลักษณ์โดยรวมดูดี (Fit and Finish) มาม่าเป็ นสินค้าที่ดูมีคุณภาพเมื่อพิจารณาทุกปัจจัยโดยรวมของสินค้า นั้นจะต้องดูว่าเป็ นสินค้าที่มีคุณภาพดี เช่น รูปร่าง ลักษณะหีบห่อสวยงาม ขนาดบรรจุภัณฑ์เหมาะสม
 8. 8. 4. Associations คือ ปัจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์มาม่า ซึ่งแยกออกมาได้ดังนี้ 1. คุณลักษณะของสินค้า (Product Attributes) เป็ นการนาเอาคุณลักษณะของสินค้ามาเป็ นปัจจัยในการกาหนดตาแห น่งหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางมาม่าได้มีการดาเนินกลยุทธ์ Regional flavor (เป็ นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มุ่งไปที่รสชาติที่ถูกปากคนแต่ละท้องถิ่น) ควบคู่ไปกับกลุยุทธ์ Regional distributionซึ่งปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ของมาม่าประกอบด้วยสินค้า 10 ประเภทดังต่อไปนี้1 บะหมี่ซองมี 13 รสชาติ ประกอบด้วย ต้มยากุ้ง หมูสับ เป็ นพะโล้ เย็นตาโฟ ข้าวซอย หมูน้าตก ซุปไก่ ครบรส ผัดขี้เมา หมูต้มยา โป๊ะแตก บะหมี่หยกแห้งเป็ ดแห้ง ต้มยาน้าข้น2 บะหมี่เจ มี 2 รสชาติ เห็ดหอม และต้มยา3 เส้นหมี่ มี 4 รสชาติ น้าใส เป็ ดพะโล้ เย็นตาโฟ ต้มยา และหมูต้มยา4 เส้นเล็ก มี 3 รสชาติ ต้มยา ผัดไท และหมูน้าตก5 เส้นใหญ่มี 2 รสชาติ น้าใส ต้มยา6 วุ้นเส้น มี 2 รสชาติ ต้มยา และเย็นตาโฟ7 มาม่าคัพ มี 6 รสชาติ ได้แก่ ต้มยากุ้ง หมูสับ หมูน้าตก ต้มยากุ้งน้าข้น เป็ ดพะโล้8 คัพเล็ก มี 2 รสชาติ ต้มยากุ้ง และหมูสับ9 บิ๊กโบล์ว มี 3 รสชาติ ขาหมูตุ๋นเห็ดหอม ซี่โครงหมูอบเต้าเจี้ยว และเนื้ออบ10 มาม่าเด็ก มี 1 รสชาติ อุลตราแมน 1 รสชาติ 2. ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง (Relative Price) เป็ นการนาเอาราคาของสินค้าหรือบริการของบริษัทที่ได้เปรียบกว่าคู่ แข่งขัน ซึ่งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาม่า กาหนดราคาสินค้าไว้ด้วยกัน 4
 9. 9. ระดับ ซึ่งแต่ละระดับสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจ น โดยระดับราคามีดังนี้1.ประมาณ 2-3 บาท ต่อ ซอง เป็ นตลาดที่เน้นกลุ่มเป้ าหมายเด็กเล็ก2.ราคาประมาณ 4-5 บาท ต่อ ซอง เป็ นตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตั้งแต่10 ขวบขึ้นไป3.ราคาประมาณ 6-14 บาท เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้ตั้งแต่ระดับกลาง ถึง สูง เป็ นคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่น ที่ต้องการความสะดวกในการบริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป4.ระดับซูเปอ ร์พรีเมี่ยม ราคาตั้งแต่ 12 บาทขึ้นไป เป็ นตลาดที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตารางแสดงดระดับราคาในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปประเภทสินค้า ราคา (บาท) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระดับล่าง 2-3 มาม่าเส้นหมี่มาม่าครบรสมาม่าอุลตร้าแมน เซเลอมูนระดับกลาง 6 มาม่ารสหมูสับ มาม่าต้มยากุ้ง มาม่าหมูน้าตกระดับพรีเมี่ยม 12 โอเรียลทอล ที่มา : จากการรวบรวมโดย www.Marketinfo.in.th 3. การใช้ (Use/Application) วิธีนี้เป็ นการนาไปใช้งานหรือวิธีการใช้สินค้า ซึ่งมาม่ามีวิธีการกิน 2 แบบคือ แบบซองนาไปต้มน้าเดือด3 นาที และแบบคุพ และ โบว์ล เติมน้าร้อน
 10. 10. การคุ้มครองคุณค่าแบรนด์ผ่านกฎหมาย การที่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) เป็ นวิธีป้ องกันการลอกเลียนแบบและการ สร้าง Brand เพราะปัจจุบันการสร้างแบรนด์ ถือเป็ นการสร้าง Value Creation คือ ทาให้สินค้า หรือธุรกิจมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการทาธุรกิจใน ยุคที่เปิดเสรีการค้า การสร้างแบรนด์จะมีความสาคัญต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก และมีผลต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหะหมี่ กึ่งสาเร็จรูป เพราะสินค้าที่มี Brand นอกจากจะเข้าตลาดได้ง่ายแล้ว ยังขายได้ราคา สามารถสร้าง Brand Equity ที่สูงกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ โดยเครื่องหมายการค้าที่จด ทะเบียนจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกาหนดสามารถต่อ อายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยผู้เป็ นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมาย การค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว สาหรับเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายจากการที่ผู้อื่นลอกเลียน หรือ ปลอม แปลงเครื่องการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว นอกจากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่ทาสัญญาอนุญาต หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องหมาย การค้าที่ได้จดทะเบียน ซึ่งการอนุญาตหรือโอนสิทธิใน
 11. 11. เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องทาสัญญาระหว่างผู้เป็ นเจ้าของกับ ผู้รับประโยชน์ โดยระบุ ถึงเครื่องหมายการค้า ขอบเขตการใช้ และระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้นอกจากกรณีที่เป็ นการ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีค่าตอบแทนในการใช้ ควรระบุค่าตอบแทนในสัญญาให้ชัดเจน ที่สาคัญผู้ที่มีเจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้ องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทน สา หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ละเมิดโดยการเอา เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไปใช้ในทางมิชอบโดย สามารถยื่นคาฟ้ องได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วการพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งสาคัญอีกข้อของการสร้างแบรนด์ที่ขาดไม่ได้ คือ การจดทะเบียนการคุ้มครองคุณค่าแบรนด์ผ่านหฎหมาย อะไรเป็ นแรงผลักดันความสาเร็จในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ไทย? ตอบ 1. การหมั่นวิจัย และตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภคว่าคืออะไร และ อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังอยากจะได้รับจากแบรนด์เรา เพื่อนาข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาพัฒนา 2. อย่าลืมตัวตน และจุดยืนของตนเอง และหมั่นตรวจสอบจุดยืนของเราในใจผู้บริโภคว่า ตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไปรึปล่าว 3. หมั่นพัฒนา และสร้างความแปลกใหม่ คืนความหนุ่มสาวให้กับแบรนด์เสมอ อย่าปล่อยให้แบรนด์เราตายไปจากตลาด 4. หมั่นวิเคราะห์คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อดูคู่แข่ง และแนวโน้มของเศรษฐกิจตลาด เพื่อกลับมามองตนเอง และกาหนดกลยุทธ์ในการต่อรอง 5. อย่าแข่งขันกันด้วยราคา แต่จงเพิ่มมูลค่าของสินค้า และแข่งขันกันด้วยการสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริโภคผ่าน Brand senses เพื่อให้เกิด Brand Loyalty และ Brand Equity
 12. 12. 6. สร้างแบรนด์ Identity และกาหนด Brand Positioning ที่แตกต่างจากคู่แข่ง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน _________________________________________ __________________________ _________________________________________ __________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ _________________________________________ __________________________ _________________________________________ __________________________ _________________________________________ __________________________ งบประมาณ
 13. 13. _________________________________________ __________________________ _________________________________________ __________________________ ________________________________________ ___________________________ _________________________________________ _________________________ _________________________________________ __________________________ ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน
 14. 14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโค รงงาน) _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ สถานที่ดาเนินการ _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ _____________________________________________ ____________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลคยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://noodlema.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

×