Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAHTI-sopeutumisvalmennus

5,012 views

Published on

MAHTI-sopeutumisvalmennus tukee hyvää mielenterveyttä vertaistuen ja toiminnallisuuden kautta. Toiminta oli tarkoitettu vähän tukea tarvitseville aikuisille ja heidän läheisille. Valtakunnallista sopeutumisvalmennusta järjestettiin vuosina 2012-2015. Sopeutumisvalmennusmallin loi ja sitä järjesti Kehitysvammaisten Tukiliiton MAHTI-projekti. Toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys. MAHTI on lyhenne sanoista Mahdollisuuksien tie.

Published in: Government & Nonprofit
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

MAHTI-sopeutumisvalmennus

 1. 1. MAHTI- sopeutumisvalmennus MAHTI-projekti RAY 2012-2015 Kehitysvammaisten Tukiliitto 22.2.2016
 2. 2. Sopeutumisvalmennus  Kuntoutusta  Suomalainen oivallus  Painottaa elämänvaiheita, elämäntilanteita ja elinympäristöä vs. diagnoosikeskeisyys  Peruspilareina eri tieteistä nousevat viitekehykset ja kiistattomana vahvuutena ryhmämuotoisuudesta nouseva vertaistuki.  Sopeutumisvalmennuskurssit ovat prosesseja, eivät yksittäisiä kuntoutustapahtumia  Juuret vahvasti vammaisjärjestöissä
 3. 3. MAHTI-sopeutumisvalmennus Tavoitteena tukea hyvää mielenterveyttä vertaistuen ja toiminnallisuuden kautta, voimavarakeskeisesti. Kohderyhmänä lievästi kehitysvammaiset aikuiset ja he, jotka hyötyvät samankaltaisesta tuesta sekä heidän lähi-ihmiset. Sopeutumisvalmennukseen haetaan pareittain. Lähi-ihminen ei tule mukaan itse kurssille, vaan hänen tehtävänsä on sitoutua kurssin tavoitteisiin arjessa. Lähi-ihminen siis suorittaa kurssia kotoa käsin. Kohderyhmälle ei aiemmin kohdennettua sopeutumisvalmennusta. Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys Toiminta oli valtakunnallista
 4. 4. Kurssimalli  MAHTI-sopeutumisvalmennus koostuu kolmesta eri osasta. Aloituskurssi kestää viisi päivää ja jatkokurssi kolme päivää. Välissä on kotikäynti sekä kotitehtäviä. Prosessi kestää puoli vuotta.  Kolmeosaisia kursseja järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta
 5. 5. Toiminnan pohja  Taustateoria (Antonovsky) pohjautuu positiivisen terveyden ideaan.  Terveyslähtöisyys (salutogenesis) vs. vajavuuslähtöisyys (patogenesis)  Teoria koherenssintunteesta: vahva koherenssintunne auttaa selviämään elämän vaikeista tilanteista. Se syntyy elämän ymmärrettävyydestä (comprehensibility), hallittavuudesta (manageability) ja mielekkyydestä (meaningfulness).  MAHTI-projektin tekemän työn lähtökohtina ovat voimavarakeskeisyys, toiminnallisuus, saavutettavuus, osallisuus.
 6. 6. Tilastoja hakijoista  MAHTI-sopeutumisvalmennukseen haki 232 henkilöä, eli 116 kurssiparia  Suunnitelman mukaisesti voitiin valita 96 henkilöä, eli 48 kurssiparia  Mukaan voitiin ottaa 41% hakijoista  Kurssikoko: 16 henkilöä, eli 8 kurssiparia  Tukea tarvitsevia hakijoita 75 eri paikkakunnalta  Hakijoiden keski-ikä 36,5 vuotta  Nuorin kurssille valittu henkilö 19 vuotta, vanhin 66 vuotta
 7. 7. Miksi kurssilaiset hakivat sopeutumisvalmennukseen? 116 hakemusta. Kuusi selkeää teemaa. Jakaumat
 8. 8. Mitä lähi-ihmiset hakivat sopeutumisvalmennuksesta? 116 hakemusta. Viisi selkeää teemaa. Jakaumat.
 9. 9. Esimerkkejä toiminnallisista harjoitteista
 10. 10. Elämäntarinatyö Elämäntarinan työstäminen lisää elämän ymmärrettävyyttä. Elämäntarinatyöskentely auttaa henkilöä hahmottamaan paremmin elämänkulkua. Se auttaa jäsentämään eri kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita sekä löytämään onnistumisia ja selviytymistapoja. Elämäntarinatyöskentely auttaa ymmärtämään, että kaikkien elämään kuuluu ylä- ja alamäkiä ja että vaikeistakin asioista voi selviytyä.
 11. 11. Elämäntarinatyöskentely mahdollistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen sekä vertaisuuden löytämisen.
 12. 12. Henkilökohtainen kurssitavoite Tavoitteellisuus lisää elämän hallittavuutta. Hallittavuuden tunne syntyy siitä, että ihminen ymmärtää, että voi vaikuttaa itse elämäänsä. Kurssitavoitteen asettaminen on yksi sopeutumisvalmennuksessa tehtävä harjoite. Kurssilainen asettaa itselleen aloitus- ja jatkokurssille oman henkilökohtaisen kurssitavoitteen.
 13. 13. Kurssitavoite on jotain, jota hän haluaa opetella, harjoitella, kokeilla tai tehdä kursseilla, muun kurssiohjelman lisäksi. Tavoitteet ovat asioita, joihin kurssilainen kokee tarvitsevansa toisen ihmisen tukea. Kurssitavoite toimii harjoitteena arjen muutostavoitteelle.
 14. 14. Mitä kurssilaiset halusivat harjoitella, oppia, kokeilla tai tehdä kurssilla 47 henkilön kurssitavoitteet yhden pääteeman mukaisesti
 15. 15. Arjen muutostavoite Elämänhallinnan tunne syntyy mahdollisuudesta päättää itse omasta arjesta. Arjen muutostavoiteharjoitteen päätarkoitus on vahvistaa kurssilaisen käsitystä siitä, että jokainen ihminen, vammasta huolimatta, voi itse tavoitteellisesti vaikuttaa omaan elämään.
 16. 16. Tavoitteiden löytäminen ja niihin pyrkiminen vahvistaa positiivisempaa minäkuvaa ja auttaa tunnistamaan omia kykyjä. Tavoitteiden löytämistä edesauttaa kurssilaisen työstämä elämäntarinatyö. Lähi-ihmisen tehtävänä on tukea kurssilaista tehtävässä tai koordinoida tavoitteeseen tarvittavaa tukea.
 17. 17. Mihin kurssilaiset halusivat arjessaan muutosta 47 henkilön arjenmuutostavoitteet yhden pääteeman mukaisesti
 18. 18. Arjen muutostavoitteiden toteutuminen  Arjen muutostavoitteiden toteutuminen arviointiin mukautetulla Goal Attainment Scaling (GAS) -menetelmällä. Keskiarvoksi (43 kurssilaisen arjen muutostavoite) tuli 0,4. Tämä tarkoittaa, että arjen muutostavoitteet toteutuivat yli odotusten. Kurssilaiset saavuttivat keskimäärin enemmän mitä olivat kirjanneet tavoitteeksi.  Arvioinnit vahvistivat, että tavoitteiden asettelussa oli onnistuttu. Ne olivat sopivan haasteellisia. Eivät liian helppoja, eivät liian vaikeita vaan toteutettavissa olevia.
 19. 19.  Kotikäynneillä, tavoitteiden arvioinneissa, jatkokursseilla sekä seurantakyselyissä ilmeni, että arjen muutostavoiteharjoitteet olivat antaneet kurssipareille monia eri asioita:  Kurssiparit olivat lähentyneet  Tuonut mielekästä tekemistä arkeen  Lähi-ihmiset olivat huomanneet kurssilaisessa uusia kykyjä  Toiminut ensimmäisenä askeleena johonkin suurempaan kokonaisuuteen, kuten itsenäisempään asumismuotoon tai liikunnan lisääntymiseen arjessa  Lähi-ihmiset kertoivat arvioinneissaan havainneensa harjoitteen aikana ja sen jälkeen kurssilaisissa erilaisia taitoja ja kykyjä. Toistuvimman havainnot olivat: omatoimisuus, päättäväisyys, motivoituneisuus, yhteistyötaidot, yhteistyöhalukkuus, määrätietoisuus, pitkäjänteisyys, pirteys, rohkeus ja suunnitelmallisuus.
 20. 20. MAHTI-kurssipäiväkirja MAHTI-sopeutumisvalmennuksen pääarviointimenetelmänä toimii ns. kurssipäiväkirjamalli. Oman sopeutumisvalmennusprosessin arviointi on yksi kurssilla tehtävistä harjoitteista. Kurssipäiväkirjan avulla kurssilainen harjaantuu hahmottamaan omia tunteita, havaintoja ja kokemuksia. MAHTI-kurssipäiväkirja on malli tuetusta arviointimenetelmästä.
 21. 21. Omakuva MAHTI-sopeutumisvalmennuksessa toistuvana toiminnallisena menetelmänä on valokuvan ja valokuvauksen terapeuttinen käyttö. Sopeutumisvalmennuksen lopussa kurssilainen pohtii millaisena hän haluaa tulla nähdyksi. Tämä konkretisoidaan valokuvaksi. Kuvaustilanne voi voimauttaa jo sillä että se edellyttää kuvaajan keskittymistä näkemään –siihen mikä kuvattavassa on erityistä. Toiminnalla pyritään hahmottamaan ja vahvistamaan minäkuvaa sekä omaa päätäntävaltaa. Sen avulla harjaantuu vastaanottamaan ja antamaan myönteistä palautetta.
 22. 22. Valokuvatarinakirja Valokuvatarinakirjan tekeminen tukee omalta osaltaan elämän mielekkyyttä. Sen työstäminen auttaa kurssilaista hahmottamaan tämänhetkisiä oman elämän tärkeitä asioita, onnistumisia ja ylpeyden aiheita. Oma kirja todentaa näitä asioita tekijälleen että muille.
 23. 23. Valokuvatarinakirjaa tehdessä kurssilainen harjaantuu ja oppii käyttämään kameraa ja tietokonetta. Kirja on keino tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä saada osakseen hyvää palautetta.
 24. 24. Arvioinnit sopeutumisvalmennuksesta ja sen hyödyistä  Sopeutumisvalmennuksen pääarviointimenetelmänä toimi niin sanottu kurssipäiväkirja-malli. Sen avulla tehtiin näkyväksi omat kokemukset, tunteet ja oivallukset. Päiväkirjassa hyödynnetään muun muassa mukautettua GAS-menetelmän mittaria. MAHTI-kurssipäiväkirja on malli tuetusta arviointimenetelmästä. Kurssilainen arvioi kokemaansa myös loppuarviointikeskustelussa. Siinä hyödynnetään esim. siihen luotua kaavaketta sekä kurssipäiväkirjaa.  Jokainen kurssilainen koki hyötyneensä sopeutumisvalmennuksesta. Tunnemittarin keskiarvo on +1, tämä tarkoittaa että kurssilaiset arvioivat kurssilta saadun hyödyn merkittäväksi ja kurssin hyväksi.  Yksilöllisissä kurssiarvioinneissa esille nousseista sopeutumisvalmennuksen vaikutuksista suurimmat olivat vertaistuki, uudet tiedot ja taidot sekä itsetunnon kohoaminen.
 25. 25. Esimerkkejä kurssilaisten palautteista:
 26. 26.  Lähi-ihmiset arvioivat sopeutumisvalmennuksen mahdollisia hyötyjä ja vaikutuksia noin puolen vuoden jälkeen, Webropol-kyselynä. Vastausprosentti oli 85,11%, kyselyyn vastasi 40 henkilöä.  85% lähi-ihmisistä koki itse hyötyneensä sopeutumisvalmennuksesta. Suurin hyöty itselle oli havahtuminen ja pysähtyminen kurssilaisen asioihin ja elämään. Muita merkittäviä koettuja hyötyjä olivat muun muassa: Oivallus kurssilaisen kyvyistä ja haaveista Ymmärryksen lisääntyminen kurssilaista kohtaan Tiedonsaanti eri kursseista ja toiminnoista Saatu tuki, joka auttoi lähi-ihmistä hänen tekemää ohjaustyötä kurssilaisen kanssa
 27. 27.  95% lähi-ihmisistä arvioi, että kurssilainen hyötyi sopeutumisvalmennuksesta. Kaikki vastanneista kertoivat kuitenkin havainneensa kurssilaisessa jotain muutosta kurssin aikana tai sen jälkeen.
 28. 28. "Iloisuus ja omatoimisuus lisääntyi." "Arjen muutostavoite onnistui hienosti ja se on jatkunut tähän päivään." "Opin tuntemaan oman veljeni paremmin ja arvostan hänen yrittämistään, joka lisääntyi kurssin myötä." "Keskusteluyhteys ylipäätään on pysynyt hyvänä ja avoimempana kuin aiemmin." "Itseluottamus lisääntyi myös uusissa/oudoissa paikoissa toimimisessa." "Kurssilaisen ajatusmaailma muuttui positiivisemmaksi. Hän ymmärsi että moni asia on myös omasta asenteesta kiinni." "Kursseilta palasi kuin uusi ihminen rohkaistuneena ja ulospäin suuntautuneena."
 29. 29. Loppupäätelmä  Sopeutumisvalmennus koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi. Vaikka ihmisen voimaantumista on vaikea mitata, siitä syystä että se on jokaisen oma, henkilökohtainen kokemus, kertovat projektin työntekijöiden havainnot, että MAHTI-sopeutumisvalmennuksessa osa kurssin osallistujista on kokenut voimaantumista. Havaintoja tukevat niin kurssilaisten, että heidän lähi-ihmisten antama palaute ja arvio. Kurssilaiset ovat silmin nähden rohkaistuneet, osallistuneet ja aktivoituneet toiminnassa mukana olemisen aikana.  Toiminta on tuonut kurssipareille todennettavasti sitä, mitä sopeutumisvalmennuksen oli onnistuessaan tarkoituskin heille antaa.
 30. 30. Voimaantuminen on tiivistetysti itsetunnon, rohkeuden, aktiivisuuden ja vaikutusvallan lisääntymistä. Voimaantuessaan ryhmä voi nousta ajamaan itse omaa asiaansa.
 31. 31. Pia Björkman Projektipäällikkö MAHTI-projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto Pinninkatu 51, 33200 Tampere www.kvtl.fi/mahti

×