Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta

2,448 views

Published on

Mikä Kemidigi? Miten kemikaalitietoja toimitetaan nyt ja tulevaisuudessa? Miksi, mitkä ovat Kemidigin hyödyt?

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kemidigi-hanke - kemikaalitiedon digitaalinen hallinta

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KemiDigi – hanke Kemikaalitiedon Digitaalinen Hallinta 5.4.2017 Minna Valtavaara, Projektipäällikkö KemiDigi 1
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Mikä kemikaalitieto?
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Yritysten kemikaalitieto • Kemikaali-ilmoitukset ‒ Tukesille tehtävä ilmoitus vaarallisista kemikaaleista ‒ Markkinoille saattaja • Kemikaaliluettelot ‒ Kemikaaliturvallisuuslupa/valvonta ‒ Ympäristölupa/valvonta ‒ Työsuojelu/valvonta • Määrälliset tiedot ‒ Markkinoille saatetut määrät ‒ Maksimi varastointi- ja käyttömäärät ‒ Todelliset/ennakoidut käyttömäärät 5.4.2017 Minna Valtavaara 3
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KemiDigi? • Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta (KemiDigi) • Yritysten ja viranomaisten yhteiskäyttöinen kemikaalitietojen ilmoitus- ja hallintapalvelu  Kemikaali-ilmoitukset ja kemikaaliluettelot määrätietoineen  Mobiilikäyttö • Poikkihallinnollinen hanke  Valmistelussa mukana eri viranomaisten sekä toiminnanharjoittajien edustajia • Julkisten palveluiden digitalisointi – yksi hallituksen kärkihankkeista  Rahoitus hallituksen digirahoista • Hankkeen toteuttaminen kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntäen 5.4.2017 Minna Valtavaara 4
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kemikaaleihin liittyvän tiedon toimittaminen nyt ja tulevaisuudessa 5.4.2017 Minna Valtavaara 5 Laitos- valvonta kemikaali- luettelo Tukes/TEM Kemikaali- ilmoitus Tukes/STM Kemikaalien vuosittaiset määrätiedot Tukes/STM Kemikaali- luettelo AVI/YM AVI/TS Kemikaalien käyttötiedot ELY/YM Kemikaali- luettelo pela/SM Jne. Kemikaali- luettelo AVI/YM AVI/TS Kemikaalien vuosittaiset määrätiedot Tukes/STM Kemikaali- ilmoitus Tukes/STM Kemikaalien käyttötiedot ELY/YM Laitos- valvonta kemikaali- luettelo Tukes/TEM Kemikaali- luettelo pela/SM KemiDigi Toiminnanharjoittaja Esimerkinomainen, ei kattava Myrkytys- tietokeskus – CLP art.45
 6. 6. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kemikaalitiedon hallinnan nykytila 5.4.2017 Minna Valtavaara 6 Toiminnanharjoittajat Muut Haasteita: • Kemikaalitietoa (osittain samaa) toimitetaan useille viranomaisille eri muodoissa ja rytmissä • Tiedon ajantasaisuus heikkenee nopeasti ja se on heikosti hyödynnettävissä • Tiedon ylläpito on kankeaa ja aiheuttaa turhaa työtä Kemikaalitiedon hallinta on Tukesin substanssialuetta, mutta se koskettaa suoraan tai välillisesti toistakymmentä virastoa ja 6 ministeriötä 6 x AVI 22 + Pelastusviranomainen 15 x ELY Poliisi* ECHA SYKE* Evira Tilastokeskus* Fimea Trafi Kunnat TUKES Vesilaitokset Tulli* Liikennevirasto Työterveyshuolto Myrkytystietokeskus* Työterveyslaitos ( + THL*) STM YM TEM SM LVM MMM Virastot / itsehallinnolliset toimijat Ministeriöt
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KEMIDIGI – VISIO Yksi luukku kemikaalitiedolle 5.4.2017 Minna Valtavaara 7 Kemikaali- tietovaranto Laitos- valvonnan kemikaali- luettelo (TEM) Kemikaali- ilmoitukset (STM) Kemikaalien vuosittaiset määrätiedot (STM) Ympäristö- viranomaisen kemikaali- luettelo (YM) Työsuojelun kemikaali- luettelo (STM) Pelastus- viranomaisen kemikaali- tiedot (SM) Kemikaalin jakelija Kemikaalin käyttäjä Kemikaalin markkinoille saattaja Kansallinen palveluarkkitehtuuri *Esimerkinomainen, ei sisällä kaikkia toimijoita/toimintoja Kemikaalin markkinoille saattaja toimittaa kemikaalin tiedot tietovarantoon (kemikaali- ilmoitusvelvollisuus) Kemikaalin käyttäjä poimii kemikaalin tietoineen omaan kemikaaliluetteloonsa Erilaiset määrätietoilmoitukset, lúettelot eri tarpeisiin (mm. lupahakemukset), raportointivelvollisuuksien täyttäminen kemikaalitietojen osalta yhdessä paikassa Viranomainen hakee/saa automaattisena raporttina tarvitsemansa tiedon järjestelmästä Viranomainen valvoo tiedon laatua ja eheyttä ja neuvoo toiminnanharjoittajaa Viranomainen tuottaa taustatietoa toiminnan- harjoittajan avuksi järjestelmään
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kerättävällä tiedolla ensisijaisesti tuetut tehtäväalueet Kemikaalit kotimarkkinoilla Ominaisuustietojen ylläpito markkinoilla olevista kemikaaleista Ympäristöluvitus, valvonta ja raportointi Vaarallisten aineiden kuljetus Kemikaaliluvitus, valvonta ja raportointi Pelastustoiminta laitoksilla Pidemmällä tähtäimellä Lyhyellä tähtäimellä Työsuojelu- valvonta ja raportointi (ml. ASA) Nykyinen kemikaali-ilmoitus ”aktiivisen ylläpidon keinoin” Lupa- ja valvontatehtävät Pelastustoiminta laitoksilla Liikenne Pitkällä tähtäimellä Kemidigillä on mahdollista hallita koko kansallinen toimintakenttä – kuljetusta myöten
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tavoitetilassa kemikaalitiedon hallinta on sujuvampaa Esimerkki tavoitetilan toiminnallisuuksista ** Ei poista toiminnanharjoittajan vastuuta 1. Markkinoille tulevan kemikaalin ominaisuuksien syöttö: Maahantuoja tai valmistaja täydentää tuotteeseen liittyvää ominaisuustietoa Suomen markkinoille tulevasta kemikaalista käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. 2. Laaduntarkastus: Viranomainen valvoo taustalla tiedon laatua ja neuvoo aktiivisesti toiminnanharjoittaja, jos tiedoissa on puutteita 3. Kemikaaliluettelon ja määrätietojen ylläpito: Toiminnanharjoittaja valikoi tai saa tiedon käyttämistään kemikaaleista kohdennetusti, muodostaa kemikaaliluettelon ja ylläpitää kemikaalien määrätietoja 4. Valvonta: Viranomainen seuraa toimivaltuuksiensa mukaan hänelle relevantteja tietoja ja tekee niistä raportteja/analyysejä luvituksen ja valvonnan tueksi 5. Velvoitemuutoksien seuranta: Toiminnanharjoittaja saa omiin tietoihinsa perustuen automaattisia herätteitä, kun velvoitteet muuttuvat. ** 6. Esim. harmonisoitua luokitusta muutetaan, aine nostetaan mm. erityistä huolta aiheuttavien aineiden listoille, luparajoihin tulee muutoksia, jne. Toiminnanharjoittajat Tekevät Viranomaisettekevät
 10. 10. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miksi? - Tavoitteet • Yhden luukun periaate: Toiminnanharjoittaja voi hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet yhden palvelun kautta. • Sama asia ilmoitetaan järjestelmään vain yhden kerran. • Tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. • Kerättävää / ilmoitettavaa tietoa pyritään yhdenmukaistamaan. • Toiminnanharjoittaja voi katsella ja hallinnoida omia tietojaan itse. • Toiminnanharjoittaja ylläpitää eri säädösten vaatimia kemikaaliluetteloita järjestelmässä.  Viranomaisasioinnin vaatimat kemikaaliluettelot pakollisia 5.4.2017 Minna Valtavaara 10
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Miksi? - Hyödyt • Toiminnanharjoittaja  Työmäärän väheneminen  Velvoitteiden täyttäminen  Tiedon ajantasaisuus  Ajantasaista tietoa kemikaaliin liittyvistä velvotteista • Viranomainen  Manuaalisen työn väheneminen  Asiantuntijatyön kohdentuminen Riskiperusteinen valvonta  Tiedon ajantasaisuus • Yhteiskunta  Kemikaaliturvallisuuden paraneminen 5.4.2017 Minna Valtavaara 11
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Road Map 2017-2020 5.4.2017 [Esittäjän nimi] 12 Selvitys- ja määrittelyvaihe, hankinta- strategia, kilpailutus KemiDigi tietovaranto (laatu ja määrätiedot) ja tiedonsiirto (mahdollista- minen), pilotointi rajoitetun toiminnan- harjoittajajoukon kanssa Järjestelmän käytön laajenta- minen kattavaan toiminnan- harjoittaja- joukkoon Neuvonta ja ohjaus liittyen toiminnan- harjoittajan velvollisuuk -siin, viranomais- analytiikka Tuotanto- käyttö Q1- Q3/2017 Q4/2017- Q2/2018 2018 2019 2020
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kiitos! minna.valtavaara@tukes.fi

×