ความสำคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำ

12,365 views

Published on

ขอให้อ่านหนังสือประกอบด้วยนะครับ อย่าประมาท

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสำคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำ

 1. 1. ความสำคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำ<br />พฤติกรรมของผู้นำ เป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่มีตำแหน่ง หน้าที่เป็นตัวกำหนดบทบาท และจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ เพราะ <br />มีอำนาจในการชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม<br />ผู้นำ คือ บุคคลที่มีตำแหน่งพิเศษเหนือกว่าสมาชิกคนอื่น ซึ่งจะมีอำนาจ มีอิทธิพล มีความรู้ ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ทำให้ได้รับการยกย่อง และจูงใจคนอื่นได้<br />
 2. 2. ความสำคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำ<br />เหตุผลสำคัญในการศึกษาผู้นำ<br /> ๑. ในองค์การและกลุ่มต่าง ๆ ต้องมีผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการไปตามแผนงานขององค์การ ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด<br /> ๒. ผู้นำเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงาน แต่สร้างได้ยากที่สุด เพราะทุกคนไม่สามารถเป็นผู้นำได้ทั้งหมด ด้วยผู้นำต้องมีคุณสมบัติพิเศษ มีพฤติกรรมแฝงเฉพาะตัว <br />
 3. 3. ความสำคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นำ<br /> ๓. บุคลิกภาพของผู้นำ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และประสบการณ์<br /> ๔. องค์การและกลุ่มที่มีผู้นำไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ประสบความล้มเหลวในการดำเนินการ ซึ่งสังเกตุได้จากประสิทธิผลของผลผลิต <br />
 4. 4. ความหมายของภาวะผู้นำ<br />Leadership คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย<br />ภาวะผู้นำจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนของแต่ละบุคคล<br />
 5. 5. ประเภทที่ ๑ ผู้นำแบบเผด็จการ<br />ประเภทที่ ๒ ผู้นำแบบประชาธิปไตย<br />ประเภทที่ ๓ ผู้นำาทีไร้ทิศทาง<br /> ลักษณะผู้นำ ๓ แบบ ในบุคคลหนึงอาจมีคุณสมบัติรวมทั้ง ๓ ลักษณะได้<br />ประเภทของผู้นำ<br />
 6. 6. อำนาจของผู้นำ<br />๑) อำนาจตามกฎหมาย (Legitimate power)<br />๒) อำนาจในการให้รางวัล (Reward power)<br />๓) อำนาจในการบังคับ (Coercive power)<br />๔) อำนาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert power)<br />๕) อำนาจจากความเลื่อมใสศรัทธาของผู้อื่น (Referent power)<br />
 7. 7. ประสิทธิภาพของผู้นำ<br />๑. ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome) เนื่องจากการนำ หรือ<br />ภายใต้การนำของผู้นำ เช่นผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน<br />๒. ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude of Follower)ดูได้จากการมี<br />คำร้องทุกข์การขอย้าย การขาดงาน การหยุดงาน<br />๓. คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group <br />Process)ประเมินจากความสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น <br />ความสามัคคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแก้ปัญหา การ<br />ตัดสินใจ<br />
 8. 8. ภาวะผู้ตาม(Followership)<br />คุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ตาม<br />๑. ผู้ตามแบบห่างเหิน เป็นคนเฉื่อยชา มีความเป็นอิสระ  แต่<br />มีความคิดสร้างสรรค์สูง ส่วนมากจะเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิพล<br />มีประสบการณ์การทำงาน และผ่านอุปสรรคมาก่อน<br />๒. ผู้ตามแบบปรับตาม เรียกว่า ผู้ตามแบบครับผม มีความ<br />กระตือรือร้นในการทำงาน แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์<br />๓. ผู้ตามแบบเอาตัวรอด จะเลือกใช้ลักษณะผู้ตามแบบใด<br />ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด<br />
 9. 9. ภาวะผู้ตาม(Followership)<br />๔. ผู้ตามแบบเฉื่อยชา ผู้ตามแบบนี้ชอบพึ่งพาผู้อื่น ขาด<br />ความอิสระ ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์<br />๕. ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ผู้ตามแบบนี้เป็นผู้ที่ทีความ<br />ตั้งใจในการปฏิบัติงานสูงมีความสามารถในการบริหาร<br />จัดการงานได้ด้วยตนเอง<br />
 10. 10. ลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผล<br />มีความสามรถในการบริหารจัดการตนเองได้ดี     <br />มีความผูกพันธ์ต่อองค์การต่อวัตถุประสงค์<br /> ทำงานเต็มศักยภาพ  และสุดความสามารถ<br /> มีความกล้าหาญ  ซื่อสัตย์  และน่าเชื่อถือ<br />
 11. 11. การรวมกลุ่มของมนุษย์<br />ความเชื่อและทัศนคติ ส่งผลเป็นพฤติกรรมของบุคคล<br />หากมีสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติของบุคคล บุคคลจะมีพฤติกรรมออกมาสอดคล้องกัน <br />ทัศนคติ เกิดจากการเรียนรู้ และมีความสำคัญต่อการตอบสนองทางสังคมของบุคคล หมายถึง บุคคลมีพฤติกรรมอย่างใด หรือทำสิ่งใด ทัศนคติจะเป็นเครื่องกำหนดให้เกิดทิศทางของการแสดงออกพฤติกรรม<br />
 12. 12. การรวมกลุ่มของมนุษย์<br />องค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ<br />๑. Cognition Component เกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ ต่อ<br />สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เชื่อว่ากิจกรรมนี้ดี ก็จะมีทัศนคติที่ดี<br />๒. Feeling Component เกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคล มี<br />อารมณ์มา เกี่ยวข้อง เช่น รู้สึกชอบกิจกรรมนี้ ก็จะมี<br />ทัศนคติที่ดีต่อความร่วมมือ<br />๓. Action Tendency Component คือ ความโน้มเอียงที่จะแสดงพฤติกรรมตามองค์ประกอบข้างต้น เช่น ร่วมมือ <br />
 13. 13. การรวมกลุ่มของมนุษย์<br />การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ<br />๑. การชักชวน Persuasion การปรับทัศนคติโดยการได้รับ<br />การอธิบายแนะนำ บอกเล่าหรือให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม<br />๒. การเปลี่ยนกลุ่ม Group Change กลุ่มมีอิทธิพลต่อ<br />ทัศนคติ เช่น ขี้เกียจเรียนเพราะอยู่กับกลุ่มขี้เกียจเรียน<br />๓. การโฆษณา Propaganda คือ การชวนเชื่อให้บุคคลได้รับ<br />รู้และเปลี่ยนทัสนคติ โดยการสร้างสิ่งแปลกใหม่ <br />
 14. 14. การรวมกลุ่มของมนุษย์<br />อุปสรรคต่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ<br />๑. การเลือกรับรู้ Selective Perception บุคคลจะเลือกรับรู้<br />ในสิ่งที่ตนต้องการเท่านั้น<br />๒. การหลีกเลี่ยง Avoidance บุคคลจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตนคิด<br />ว่าจะทำให้ตนลำบาก เกิดความทุกข์<br />๓. การสนับสนุนของกลุ่ม Group Support การที่อยู่ในกลุ่ม<br />ใดๆ แล้วได้รับการยอมรับ จะไม่อยากเปลี่ยนกลุ่มใหม่ <br />
 15. 15. การรวมกลุ่มของมนุษย์<br />สรุป<br /> เมื่อบุคคลต้องอาศัยอยู่ในสังคม ต้องเรียนรู้กระบวนการ<br />ทางสังคม เพื่อให้กระทำพฤติกรรมได้สอดคล้องกับบรรทัด<br />ฐานทางสังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม<br /> สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและคาดหวังให้บุคคล มีพฤติกรรม <br />ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของสังคม <br /> บุคคลจะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต้องผ่านการฝึกหัดเป็น<br />สมาชิกที่สังคมยอมรับในแต่ละกลุ่มสังคม<br />

×