Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 บาท

294 views

Published on

มันก็แค่ 5 บาท แด่ครูบาอาจารย์ พี่น้อง และ ผองเพื่อน Medicine PCM (เสียดาย อ. สมชายไม่เล่น face )(^0^)

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 บาท

 1. 1. คำเตือน <ul><li>ห้ามทำการลอกเลียนแบบ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ใน MV นี้ มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการ training หรือ อาจต้องเสีย 5 บาท </li></ul>
 2. 2. 5 บาท
 3. 3. <ul><li>Medicine ward ที่ยิ่งใหญ่ </li></ul><ul><li>ถูกสั่งสอนให้เชื่อมาอย่างนั้น </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Unit round ทำซะยิ่งใหญ่ </li></ul><ul><li>กลับไม่ได้คำตอบซะอย่างนั้น </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ทุก ๆ problem list </li></ul><ul><li>ทั้งหมดที่คิดเก็บเอาไว้ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ทุก ๆ เฉี่ยน (DDx) ที่ฉัน </li></ul><ul><li>ได้เฉี่ยนออกมาจากหัวใจ </li></ul>ประวัติไม่ช่วยในการแยกโรค
 7. 7. <ul><li>จะขึ้น AR ก็ล่มมันทุกที </li></ul><ul><li>เตรียมมาอย่างดีก็เท่านั้น </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ฉันก็รู้ว่าเขียน ประวัติต้องให้ดี </li></ul><ul><li>ความรู้ที่มีก็เท่านั้น มันก็แค่ 5 บาท </li></ul>เฮ้อ พวก you สะกดผิด อีกแล้ว
 9. 9. <ul><li>พอโดนซัก โดนอัดซะยกใหญ่ </li></ul><ul><li>ทำให้เห็นอะไรที่เปลี่ยนผัน </li></ul>หมูกัดกันอีกแล้ว รำกระจุย
 10. 10. <ul><li>ไม่ว่าเธอ ฉันหรือใคร ๆ </li></ul><ul><li>ก็อาจโดนอัดได้เข้าซักวัน </li></ul>
 11. 11. <ul><li>จะไม่คิดพร่ำเพ้อ โทษหน่วย </li></ul><ul><li>ที่ consult ก็เท่านั้น </li></ul>
 12. 12. <ul><li>จะไม่เถียงอาจารย์ </li></ul><ul><li>แค่เพียงอยากให้รู้ว่าซึ้งใจ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>จะขึ้น AR ก็ล่มมันทุกที </li></ul><ul><li>เตี๊ยมมาอย่างดีก็เท่านั้น </li></ul>
 14. 14. <ul><li>ฉันก็รู้ว่าเขียน ประวัติต้องให้ดี </li></ul><ul><li>ความรู้ที่มีก็เท่านั้น เดี๋ยวก็หยอด 5 บาท </li></ul>
 15. 15. <ul><li>ไม่มีอะไร ทำให้คำตอบเราแน่นอน </li></ul><ul><li>ไม่มีอะไรทำให้คำตอบเราน่าพอใจ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ </li></ul><ul><li>ใครที่ขึ้น AR แล้วจะไม่พ้นไป </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ไม่มีอะไร ทำให้คำตอบเราแน่นอน </li></ul><ul><li>ไม่มีอะไรทำให้คำตอบเราน่าพอใจ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ </li></ul><ul><li>ใครที่ขึ้น AR แล้วจะไม่พ้นไป </li></ul>
 19. 19. <ul><li>จะขึ้น AR ก็ล่มมันทุกที </li></ul><ul><li>เตี๊ยมมาอย่างดีก็เท่านั้น </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ฉันก็รู้ว่าเขียน ประวัติต้องให้ดี </li></ul><ul><li>ความรู้ที่มีก็เท่านั้น มันก็แค่ 5 บาท </li></ul>
 21. 21. <ul><li>หยอดมันลงไป เพราะเราสะกดผิดแน่นอน </li></ul><ul><li>หยอดมันลงไป หยอดแล้วจะไม่เสียใจ </li></ul>you สะกดผิดหยอด 5 บาท ด้วยครับ
 22. 22. <ul><li>ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ </li></ul><ul><li>ใครที่ขึ้น AR แล้วจะไม่พ้นไป </li></ul>
 23. 23. <ul><li>อยู่ที่ไหนความรู้ โอ้ ... เย ฉันไม่มี </li></ul>
 24. 24. <ul><li>อยู่ที่ไหนความรู้ มันก็แค่ 5 บาท </li></ul>

×