Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FISCALE REGULARISATIE
Jan Tuerlinckx en Dave van Moppes
Tuerlinckx Advocaten
www.tuerlinckx.eu
Algemeen politiek en juridisch kader
• Waarom Regulariseren?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Berichten in de media
Initiatieven m.b.t...
Conclusie
1. Verbergen van kapitaal = aflopende zaak
2. Paradox: in buitenland blijven is minder anoniem dan terugkeer
Bel...
Historisch overzicht
• Voorheen Eenmalig Bevrijdende Aangifte (1 januari 2004 tot
en met 31 december 2004): 496 miljoen eu...
Regularisatie 2013
• Regering besliste eind 2012 om:
– De mogelijkheid tot fiscale regularisatie te
beëindigen na 31 decem...
Overzicht
• Wie kan regulariseren?
• Wat kan er worden geregulariseerd?
• Voor welke periode moet er geregulariseerd
worde...
Wie kan er regulariseren? (1)
•

•

Natuurlijke personen
– rijksinwoner, onderworpen aan de personenbelasting
– niet-rijks...
Wie kan er regulariseren? (2)
• Inzake niet aangegeven nalatenschappen kan
er geregulariseerd worden (successierechten)
of...
Wie kan er regulariseren? (3)
• Wat met structuurgebonden (offshore) structuren?
– Regularisatie van de aangehouden tegoed...
Wie kan er regulariseren? (4)
• Nieuwe regularisatie heeft éénmalig karakter
• MvT: regularisatieprocedure opnieuw
openges...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(1)
• Ruim toepassingsgebied: alle inkomsten die ten
onrechte niet werden opgenomen in ...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(2)
• De wet zelf vermeldt drie categorieën regulariseerbare inkomsten:
– ‘beroepsinkom...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(3)
• Uitgesloten gevallen indien de te regulariseren
inkomsten voortkomen uit witwasmi...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(4)

•

Wat komt niet in aanmerking voor regularisatie: Artikel 5, § 3" van de Witwaswe...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(5)
• Sanctie bij regularisatie uitgesloten gevallen:
regularisatie-aangifte, betaling ...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(6)
• Pas op voor:
– misdrijf dat verband houdt met de staat van
faillissement
– fraude...
Wat kan er worden geregulariseerd?
(7)
nieuwe wet 2013:

• Niet langer uitgesloten inkomsten uit:
– ernstige en georganise...
Ernstige en georganiseerde fiscale
fraude
• Geen wettelijke definiëring in fiscale wetboeken of strafwetboek
• Volgens de ...
Nieuw misdrijf: “ernstige fiscale
fraude”
•
•
•

•

•

•

Op 7 februari 2013 kondigde de Ministerraad aan dat zij in de fi...
Periode? (1)
• Welke periode?
– In de wet van 2005 geen indicatie.
– Evenmin indicatie vanwege het Contactpunt, die
stelt ...
Periode? (2)
• Witwassen (Artikel 505 Sw.)
• = “opeenvolging van handelingen waarbij illegale
vermogensvoordelen door midd...
Periode? (3)
• Schets van het probleem:
– Natuurlijk persoon heeft tussen de jaren ’70 en ‘90 spaargelden
afkomstig van be...
Periode? (4)
• In de nieuwe wet heeft wetgever getracht om
een oplossing te zoeken voor fiscaal verjaarde
inkomsten
• Rele...
“Fiscaal verjaarde kapitalen”
• Sommen, waarden en kapitalen ten aanzien
waarvan de fiscale administratie ingevolge het
ve...
“Fiscaal verjaarde inkomsten”
• Inkomsten waarvan de fiscale administratie
ingevolge het verstrijken van de betreffende
ve...
“Fiscaal verjaarde inkomsten en
kapitalen
• Problematische begrippen
• Foto op welk moment? 31/12/2005
(inkomstenbelasting...
Levensverzekeringen
• Vb. tak 21, tak 23 ,…
• Aangifteplicht vanaf AJ 2013 !
• Risico op automatische uitwisseling van
inf...
Tarief
• Om de hoogte te bepalen van
de regularisatieheffing moet een onderscheid
worden gemaakt
– Naargelang vóór of na 2...
Tarieven: overzicht niet-verjaarde
fraude
Normale belastingheffing
Beroepsinkomsten

50%

btw

21%

Regularisatie niet-ver...
Tarief niet-verjaarde beroepsinkomsten
€

Niet-verjaarde beroepsinkomsten
1'500'000.00

Regularisatie BTW (21%)
Regularisa...
Tarief niet-verjaarde beroepsinkomsten
Beroepsinkomsten (niet-verjaard): ernstig en georganiseerd
€

Nieuwe wet 2013

2'00...
Tarief niet-verjaarde overige inkomsten vb.
successierechten
Nieuwe wet 2013

Bestaande regeling (uiterlijk 1
juli 2012)

...
Tarieven: overzicht niet-verjaarde
fraude
• Regularisatie van verjaarde kapitalen altijd
forfaitair 35 % kost, ongeacht of...
Berekening
• Verrekening van woonstaatheffing
(Luxemburg) of gelijkwaardig (Zwitserland) ?
• Standpunt CPR: neen
• = schen...
Sociale zekerheid
•
•

•
•
•
•

aanvullende sociale heffing ten belope van 15% van de betreffende
beroepsinkomsten.
uitslu...
Procedure? (1)
• Prefiling mogelijk voor complexe dossiers
• Indiening van de aangifte, persoonlijk of door
een gemachtigd...
Procedure? (2)
nieuwe wet 2013:
• “Bondige verklaring omtrent het fraudeschema” toe te
voegen aan de regularisatie-aangift...
Procedure? (3)
nieuwe wet 2013:
• Fraudeschema?
– Identificatie Belgische/buitenlandse rekeningen
– Beschrijving fraudemec...
Procedure (4)
• Betaling binnen de 15 dagen nà beslissing College
• Bij ontvangst van de betaling een regularisatieattest
...
Fiscale en strafrechtelijke immuniteit?
(1)
• Fiscale en strafrechtelijke immuniteit indien:
• niet vóór de datum van indi...
Fiscale en strafrechtelijke immuniteit?
(2)
• Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan
– (gemeenrechtelijke) valsheid...
Fiscale en strafrechtelijke immuniteit?
(3)
• Strafuitsluitende verschoningsgrond is niet
van toepassing op mededaders en
...
Fiscale en strafrechtelijke immuniteit?
(4)
• Onjuiste aangifte:
– indien inkomsten of aan te geven kapitalen geheel
of ge...
Stress-test?
•
•
•
•

Timing is bijzonder krap !
Nog geen wet !
Geen FAQ (september?)
Informatie en documentatie verzamele...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwe fiscale regularisatie 29.04.2013

567 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe fiscale regularisatie 29.04.2013

 1. 1. FISCALE REGULARISATIE Jan Tuerlinckx en Dave van Moppes Tuerlinckx Advocaten www.tuerlinckx.eu
 2. 2. Algemeen politiek en juridisch kader • Waarom Regulariseren? – – – – – – – – – – Berichten in de media Initiatieven m.b.t. gegevensuitwisseling (b.v. TIEA’s) Bankgeheim binnen- en buitenland op losse schroeven… Financiële en economische crisis Op legale wijze kunnen beschikken over het betreffende vermogen (vermogensplanning) Gemoedsrust Strafrechtelijke aansprakelijkheid Verplichtingen van financiële instellingen om zich ervan te vergewissen dat het vermogen van hun cliënten niet is aangetast door fiscale misdrijven Verhoogde woonstaatheffing: 35% sinds 1 juli 2011 Opvoering van de strijd tegen de fiscale fraude en witwassen van geld Conclusie: transparant is de nieuwe standaard
 3. 3. Conclusie 1. Verbergen van kapitaal = aflopende zaak 2. Paradox: in buitenland blijven is minder anoniem dan terugkeer België 3. Opgelet voor “snel-snel-werk” 4. Opgelet voor tijdsdruk (= overbezetting van beschikbare capaciteit) 3
 4. 4. Historisch overzicht • Voorheen Eenmalig Bevrijdende Aangifte (1 januari 2004 tot en met 31 december 2004): 496 miljoen euro opgebracht • “Permanente fiscale regularisatie” : ingevoerd met de wet van 27 december 2005 (B.S. 30 december 2005), met inwerkingtreding 15 maart 2006: 533 miljoen euro in 2012 • Blijft steeds mogelijk: Spontane fiscale regularisatie bij lokale controle of BBI • Nieuwe regularisatie 2013 (2 juli 2013 - 31 december 2013) waarmee de overheid 550 miljoen euro wil binnenhalen
 5. 5. Regularisatie 2013 • Regering besliste eind 2012 om: – De mogelijkheid tot fiscale regularisatie te beëindigen na 31 december 2013; – De bestaande regeling op verschillende punten aan te passen met ingang van 2 juli 2013. Aangiftes die uiterlijk tot 1 juli 2013 gebeuren, ressorteren onder de bestaande wet; – Onderliggende stukken kunnen tot zes maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte worden ingediend.
 6. 6. Overzicht • Wie kan regulariseren? • Wat kan er worden geregulariseerd? • Voor welke periode moet er geregulariseerd worden? • Toepasselijke tarieven? • Procedure? • Fiscale en strafrechtelijke immuniteit?
 7. 7. Wie kan er regulariseren? (1) • • Natuurlijke personen – rijksinwoner, onderworpen aan de personenbelasting – niet-rijksinwoner onderworpen aan de belasting der niet-inwoners Rechtspersonen – alle binnenlandse vennootschappen, onderworpen aan de vennootschapsbelasting – alle buitenlandse vennootschappen onderworpen aan de belasting der niet inwoners nieuwe wet 2013: – rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn (vb. vzw’s) – burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) M.v.T.: ook trusts en stichtingen .
 8. 8. Wie kan er regulariseren? (2) • Inzake niet aangegeven nalatenschappen kan er geregulariseerd worden (successierechten) ofwel op naam van de nalatenschap ofwel in hoofde van de erfgenaam/erfgenamen elk voor zijn/hun respectievelijk deel
 9. 9. Wie kan er regulariseren? (3) • Wat met structuurgebonden (offshore) structuren? – Regularisatie van de aangehouden tegoeden in hoofde van de economische eigenaar (beneficial owner) op diens verklaring wordt aanvaard door CPR (v.b. British Virgin Islands of Panama Foundation of Liechtensteinse Stiftung). (zie tevens MvT nieuwe wet) – Verklaring/attest van de aangever moet wel in overeenstemming zijn met de stukken van de structuur die transparantie sui generis moeten ondersteunen v.b. niet een Holding 1929 • Verklaring luidt: – dat de belegde sommen op de rekening(en) van de structuur X worden beheerd voor mijn (onze) rekening; – dat ik (wij) de exclusieve genieter(s) ben (zijn) van deze inkomsten; – dat ik (wij) op elk ogenblik, ad nutum (op het eerste verzoek), over de sommen (kapitaal en inkomsten) van de rekening(en) waarvan de structuur X juridische eigenaar is, kan (kunnen) of kon(den) beschikken.
 10. 10. Wie kan er regulariseren? (4) • Nieuwe regularisatie heeft éénmalig karakter • MvT: regularisatieprocedure opnieuw opengesteld voor iedereen, hieronder begrepen diegenen die reeds een regularisatie-aangifte voor de inwerkingtreding van de huidige bepalingen bij het CPR een regularisatie hebben ingediend. • Mogelijkheid tot “regularisatie-shoppen” i.f.v. kostprijs?
 11. 11. Wat kan er worden geregulariseerd? (1) • Ruim toepassingsgebied: alle inkomsten die ten onrechte niet werden opgenomen in een Belgische fiscale aangifte komen in aanmerking voor fiscale regularisatie. – inkomstenbelastingen, BTW-handelingen, successierechten en registratierechten, Wetboek diverse Rechten en Taksen • Normale aangiftetermijn moet verstreken zijn • Aangever is verantwoordelijk voor de juistheid van de bedragen
 12. 12. Wat kan er worden geregulariseerd? (2) • De wet zelf vermeldt drie categorieën regulariseerbare inkomsten: – ‘beroepsinkomsten’ = sommen, waarden en inkomsten die worden opgenomen in een regularisatieaangifte, door een rechtspersoon of natuurlijk persoon die niet kan aantonen dat deze inkomsten in het jaar waarin zij werden behaald of verkregen, een andere aard hebben dan beroepsinkomsten. – ‘overige inkomsten’ = sommen, waarden en inkomsten die worden opgenomen in een regularisatieaangifte door een natuurlijk persoon, op voorwaarde dat deze persoon aantoont dat deze bedragen in het jaar waarin zij zijn behaald of verkregen een andere aard hebben dan beroepsinkomsten. – ‘btw-handelingen’ = alle in artikel 51 wbtw vermelde en aan btw onderworpen handelingen, welke worden opgenomen in een regularisatieaangifte door een rechtspersoon of natuurlijk persoon. Indien men niet kan aantonen dat het om overige inkomsten gaat, is het tarief van de beroepsinkomsten van toepassing !
 13. 13. Wat kan er worden geregulariseerd? (3) • Uitgesloten gevallen indien de te regulariseren inkomsten voortkomen uit witwasmisdrijf of een onderliggend misdrijf "bedoeld in artikel 5, § 3" van de Witwaswet van 11 januari 1993
 14. 14. Wat kan er worden geregulariseerd? (4) • Wat komt niet in aanmerking voor regularisatie: Artikel 5, § 3" van de Witwaswet van 11 januari 1993 – terrorisme of de financiering van terrorisme; – georganiseerde misdaad; – illegale drughandel; – illegale handel in wapens, goederen en koopwaren met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of submunitie; – handel in clandestiene werkkrachten; – mensenhandel; – exploitatie van de prostitutie; – illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen; – Illegale handel in menselijke organen of weefsels; – fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; – ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend; (GESCHRAPT IN NIEUWE WET 2013) – verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie; – ernstige milieucriminaliteit; – namaak van muntstukken of bankbiljetten; – namaak van goederen; – zeeroverij. 2° een beursmisdrijf, het onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning; – 3° een oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen (GESCHRAPT IN NIEUWE WET 2013), een gijzeling, een diefstal of afpersing , of een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement
 15. 15. Wat kan er worden geregulariseerd? (5) • Sanctie bij regularisatie uitgesloten gevallen: regularisatie-aangifte, betaling van de heffingen, noch regularisatie attest hebben uitwerking • Strafvervolging voor illegale activiteiten blijft mogelijk
 16. 16. Wat kan er worden geregulariseerd? (6) • Pas op voor: – misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement – fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; – Corruptie – Handel in clandestiene werkkrachten
 17. 17. Wat kan er worden geregulariseerd? (7) nieuwe wet 2013: • Niet langer uitgesloten inkomsten uit: – ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend, misbruik van vennootschapsgoederen
 18. 18. Ernstige en georganiseerde fiscale fraude • Geen wettelijke definiëring in fiscale wetboeken of strafwetboek • Volgens de wetgever bestaat “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” uit: – “het onwettig ontwijken of een onwettige terugbetaling van belastingen, door middel van valsheid in geschrifte, gepleegd ter uitvoering van een constructie die hiervoor in het leven werd geroepen, met een opeenvolging van verrichtingen en/of de tussenkomst van één of meerdere tussenpersonen, alsook het aanwenden, op nationaal of internationaal niveau, van simulatie- of verbergingsmechanismen zoals vennootschapstructuren of juridische constructies”. Parl. Doc., Kamer, gewone zitting, 2006-2007, nr. 3058/1, blz. 51 en 52. RvS: begrip is niet in strijd met legaliteitsbeginsel, maar zij wijst wel op onvoorzienbaarheid
 19. 19. Nieuw misdrijf: “ernstige fiscale fraude” • • • • • • Op 7 februari 2013 kondigde de Ministerraad aan dat zij in de fiscale wetboeken een nieuw misdrijf zal inschrijven, zijnde “de ernstige fiscale fraude” (lees: zonder georganiseerd karakter). Dit nieuwe misdrijf zal worden bestraft met een celstraf van vijf jaar. Dit nieuwe misdrijf zal tevens in artikel 5 van de preventieve witwaswetgeving worden opgenomen. Volgens de Memorie zal de 'ernst' van het fiscale misdrijf worden beoordeeld op basis van de "aanmaak en/of het gebruik van valse stukken", "het omvangrijke bedrag van de verrichting en het abnormale karakter van dit bedrag gelet op de activiteiten of het eigen vermogen van de betrokkene", alsook "het voorkomen van één van de indicatoren van het koninklijk besluit van 3 juni 2007". De mate van "organisatie" van de fraude is ook "één van de criteria van de beoordeling van de 'ernst' van het misdrijf", "zonder dat dit vereist is om als dusdanig te worden beschouwd" Met andere woorden, van ernstige fiscale fraude (die aanleiding geeft tot de verhoogde strafmaat, de verzwaarde bestuurdersaansprakelijkheid, enz.) kan ook sprake zijn wanneer deze "helemaal niet georganiseerd is, maar [...] bijvoorbeeld door de grote bedragen van de fraude als ernstig kan worden beschouwd". Impact op regularisatie? Slechts voor fraude gepleegd vanaf de nieuwe wet
 20. 20. Periode? (1) • Welke periode? – In de wet van 2005 geen indicatie. – Evenmin indicatie vanwege het Contactpunt, die stelt dat dit “de vrije keuze is van de aangever” – Minister van Financiën: kan steeds, na 5 jaar, 10 jaar, maar ook na 20 jaar – Circulaire 1 april 2010 nr. 52: “vrije keuze” • Relevantie fiscale verjaringstermijnen vs. verjaringstermijn strafrechtelijk (witwassen)
 21. 21. Periode? (2) • Witwassen (Artikel 505 Sw.) • = “opeenvolging van handelingen waarbij illegale vermogensvoordelen door middel van één of meer transacties in het legaal circuit worden gebracht met de bedoeling de illegale oorsprong ervan te verbergen” • Basismisdrijf kan ook een besparing (fiscale fraude) zijn • Ook al is basismisdrijf fiscaal verjaard; witwasmisdrijf heeft een “voortdurend karakter” waardoor het quasi onverjaarbaar is
 22. 22. Periode? (3) • Schets van het probleem: – Natuurlijk persoon heeft tussen de jaren ’70 en ‘90 spaargelden afkomstig van belaste beroepsinkomsten op een buitenlandse rekening gestort en tot op heden de interesten die werden genoten niet aangeven. Stand van de rekening 31/12/2005 is 1.500.000 euro – Roerende inkomsten van de laatste tien jaar kunnen geregulariseerd worden aan de hand van stukken van de bank. dit is 3 jaar bovenop de fiscale verjaringstermijn) – Roerende inkomsten van vóór 2003: geen bewijsstukken – Stortingen witte fondsen: geen bewijsstukken – Taxatie als beroepsinkomen is kennelijk onredelijk – Hoe de roerende inkomsten dan nog regulariseren om strafrechtelijke vervolging voor witwassen te vermijden?
 23. 23. Periode? (4) • In de nieuwe wet heeft wetgever getracht om een oplossing te zoeken voor fiscaal verjaarde inkomsten • Relevantie: indien inkomsten of aan te geven kapitaal geheel of gedeeltelijk niet werden vermeld in aangifte, dan kan attest geen uitwerking hebben wat betreft niet aangegeven inkomsten. Fiscale (voor zover niet verjaard) en strafrechtelijke vervolging (witwassen) blijft mogelijk !
 24. 24. “Fiscaal verjaarde kapitalen” • Sommen, waarden en kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de betreffende verjaringstermijnen geen heffingsbevoegdheid meer heeft, op ogenblik van indiening van de aangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatie-aangifte is ingediend • Geen onderscheid gewone fraude en ernstige en georganiseerde fiscale fraude
 25. 25. “Fiscaal verjaarde inkomsten” • Inkomsten waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de betreffende verjaringstermijnen geen heffingsbevoegdheid meer heeft, op ogenblik van indiening van de aangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatie-aangifte is ingediend • Verder in ontwerp wordt er niet over fiscaal verjaarde inkomsten gesproken?
 26. 26. “Fiscaal verjaarde inkomsten en kapitalen • Problematische begrippen • Foto op welk moment? 31/12/2005 (inkomstenbelastingen?). Wat met onbekend kapitaal? • Wat met wit gedeelte? Omkering bewijslast kan niet de bedoeling zijn • Wat met opeenvolgende fiscale misdrijven?
 27. 27. Levensverzekeringen • Vb. tak 21, tak 23 ,… • Aangifteplicht vanaf AJ 2013 ! • Risico op automatische uitwisseling van informatie vanaf 1 januari 2017 (Richtlijn 2011/16/EU ) = einde “verzekeringsgeheim • Expliciete vermelding “fiscaal verjaarde kapitalen onder vorm van levensverzekering” • Is identiek aan verjaarde kapitalen, voegt niets toe aan definitie, doch er wordt nadruk op gelegd • Premie of bijstortingen te verantwoorden?
 28. 28. Tarief • Om de hoogte te bepalen van de regularisatieheffing moet een onderscheid worden gemaakt – Naargelang vóór of na 2 juli 2013 – naargelang het gaat om gewone fiscale fraude, dan wel om ernstige en georganiseerde fiscale fraude; – naargelang het gaat om 'beroepsinkomsten', dan wel om 'overige' inkomsten – naargelang het gaat om wel of niet “fiscaal verjaarde inkomsten, sommen, waarden of kapitalen”
 29. 29. Tarieven: overzicht niet-verjaarde fraude Normale belastingheffing Beroepsinkomsten 50% btw 21% Regularisatie niet-verjaarde inkomsten gewone fraude 65% (50 % + 15 % boete) 21% (+ 15 % boete tenzij eveneens regularisatie fiscaal niet verjaarde beroepsinkomsten) Regularisatie niet-verjaarde inkomsten ernstige en georganiseerde fraude 70% (50 % + 20% boete) tot 2 juli 2012 50% (geen boete) 21% Interesten 15% / 25 % 30 % (15% +15 % boete) / 40% 35 % (15% +20 % boete) / 45% 25 % (15% + 10% boete) Dividenden 25% 40% (25% + 15% boete) 45% (25% + 20% boete) 25 % (25% + 10% boete) Successie rechte lijn 27% 42% (37% +15 % boete) 47% (37% +20% boete) 37% (27% + 10% boete) Successie zijlijn 65% 80% (65 + 15% boete) 85% (65 + 20% boete) 75% (65% +10% boete)
 30. 30. Tarief niet-verjaarde beroepsinkomsten € Niet-verjaarde beroepsinkomsten 1'500'000.00 Regularisatie BTW (21%) Regularisatie Sociale bijdragen (15%) * Regularisatie beroepsinkomsten (50%) Gemeentebelasting (v.b. 8%) Boete beroepsinkomsten (15%) Totale heffing Saldo Regularisatie BTW (21%) Regularisatie vennootschapsbelasting (33,99%) Boete vennootschapsbelasting (15%) Totale heffing Saldo verdoken dividend Regularisatie dividend (25%) Gemeentebelasting (v.b. 8%) boete dividend (15%) Totale heffing Saldo * tenzij reeds maximale sociale bijdragen betaald Nieuwe wet 2013 € € € € € € € Eenmanszaak 315'000.00 112'500.00 693'750.00 55'500.00 208'125.00 1'384'875.00 115'125.00 € € € € € Regularisatie door vennootschap 315'000.00 509'850.00 225'000.000 1'049'850.00 450'150.00 € € € € € € Regularisatie aandeelhouder in de PB 450'150.00 112'537.50 9'003.00 67'522.50 189'063.00 261'087.00 Bestaande regeling (uiterlijk 1 juli 2012) boete = 10% € € € € € € € 315'000.00 NVT 750'000.00 60'000.00 NVT 1'125'000.00 375'000.00 € € 315'000.00 509'850.00 NVT 824'850.00 675'150.00 € € € € € € 675'150.00 168'787.50 13'503.00 67'515.00 249'805.50 425'344.50
 31. 31. Tarief niet-verjaarde beroepsinkomsten Beroepsinkomsten (niet-verjaard): ernstig en georganiseerd € Nieuwe wet 2013 2'000'000.00 Eenmanszaak Regularisatie BTW € 420'000.00 Regularisatie Sociale bijdragen (15%) op 1000000 € 150'000.00 Regularisatie beroepsinkomsten € 925'000.00 Gemeentebelasting (v.b. 8%) € 74'000.00 Boete beroepsinkomsten (20%) € 370'000.00 Totale heffing € 1'939'000.00 Saldo € 61'000.00 Regularisatie door vennootschap Regularisatie BTW € 420'000.00 Regularisatie vennootschapsbelasting (33,99%) € 679'800.00 Boete vennootschapsbelasting (20%) € 400'000.000 Totale heffing € 1'499'800.00 Saldo € 500'200.00 regularisatie aandeelhouder in de PB verdoken dividend € 500'200.00 Regularisatie dividend (25%) € 125'050.00 gemeentebelasting € 10'004.00 boete dividend (20%) € 100'040.00 Totale heffing € 235'094.00 Saldo € 265'106.00
 32. 32. Tarief niet-verjaarde overige inkomsten vb. successierechten Nieuwe wet 2013 Bestaande regeling (uiterlijk 1 juli 2012) Successierechten rechte lijn (27%) € 135'000.00 € 135'000.00 Successierechten zijlijn (65%) € 325'000.00 € 325'000.00 boete successierechten € 75'000.00 € 50'000.00 Totaal sucessierechten rechte lijn € 210'000.00 € 185'000.00 Totaal sucessierechten zijlijn € 400'000.00 € 375'000.00 Saldo rechte lijn € 290'000.00 € 315'000.00 Saldo zijlijn € 100'000.00 € 125'000.00 Regularisatie Successie (Vlaanderen) € 500'000.00
 33. 33. Tarieven: overzicht niet-verjaarde fraude • Regularisatie van verjaarde kapitalen altijd forfaitair 35 % kost, ongeacht of het gaat om gewone dan wel om ernstige en georganiseerde fiscale fraude • Vraag is waarop de 35% wordt toegepast ? – Vb. stand rekening op 1 januari 2006: 500.000 euro, waarvan grootste gedeelte opgebouwd doorheen jaren met witte spaargelden. 35% op kapitaal ?! – (indirect) bewijs wit gedeelte? Bankstukken maar 10 jaar beschikbaar (2003). Bewijslast?
 34. 34. Berekening • Verrekening van woonstaatheffing (Luxemburg) of gelijkwaardig (Zwitserland) ? • Standpunt CPR: neen • = schending artikel 14 spaarrichtlijn
 35. 35. Sociale zekerheid • • • • • • aanvullende sociale heffing ten belope van 15% van de betreffende beroepsinkomsten. uitsluitend betrekking op niet-verjaarde sociale bijdragen. In het sociale zekerheidsrecht verjaren definitieve en voorlopige sociale bijdragen na 5 jaar vanaf 1 januari volgend op het jaar waarvoor ze verschuldigd zijn of vanaf 1 januari van het 8ste jaar volgend op de start of herneming van de zelfstandige activiteit indien het gaat om zgn. regularisatiebijdragen bij aanvang of herneming van een zelfstandige activiteit. De aanvullende sociale heffing mag niet als beroepskost in aanmerking worden genomen, maar zou wel plaatsvinden vóór de fiscale regularisatie. De regularisatie van de sociale bijdragen heeft tot gevolg dat deze bijdragen, inclusief de verhogingen of boetes, niet langer kunnen worden gevorderd. CPR bezorg kopie van sociaal regularisatie-attest aan RSVZ Aangifte sociale regularisatie kan niet gebruikt worden als indicie of aanwijzing om onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, behalve m.b.t. heffing verschuldigd in kader van regularisatie
 36. 36. Procedure? (1) • Prefiling mogelijk voor complexe dossiers • Indiening van de aangifte, persoonlijk of door een gemachtigde • Binnen de 30 dagen (theoretisch) schriftelijk kennisgeving inzake ontvankelijkheid en vaststelling van de verschuldigde heffing. In de praktijk 3 tot 6 maanden.
 37. 37. Procedure? (2) nieuwe wet 2013: • “Bondige verklaring omtrent het fraudeschema” toe te voegen aan de regularisatie-aangifte alsook de oorsprong en omvang van het kapitaal mee in te dienen met de aangifte (artikel 124, 3° lid). • Omvang en oorsprong van geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen en inkomsten zijn ontstaan en de voor de regularisatie gebruikte financiële rekeningen = beschrijving waarin de historische oorsprong en opbouw van het vermogen wordt toegelicht, voor zover bekend.
 38. 38. Procedure? (3) nieuwe wet 2013: • Fraudeschema? – Identificatie Belgische/buitenlandse rekeningen – Beschrijving fraudemechanisme en technieken van
 39. 39. Procedure (4) • Betaling binnen de 15 dagen nà beslissing College • Bij ontvangst van de betaling een regularisatieattest • Meldingsplicht in kader van de preventieve witwaswetgeving in hoofde van ambtenaren CPR • CPR brengt CFI op de hoogte vanaf de regularisatie op moment dat regularisatie-attest wordt verzonden. Kopie attest en bijkomende informatie met uitzondering van fraudeschema. Dit laatste kan evenwel ten alle tijden worden opgevraagd
 40. 40. Fiscale en strafrechtelijke immuniteit? (1) • Fiscale en strafrechtelijke immuniteit indien: • niet vóór de datum van indiening van regularisatieaangifte, het voorwerp hebben uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek uit hoofde van fiscale fraude, fiscale valsheid in geschriften en witwassen in zoverre die betrekking hebben op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de voormelde misdrijven zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, of op de inkomsten uit de belegde voordelen, • Ook van toepassing op personen die mededaders of medeplichtigen zijn aan voormelde misdrijven • Rechtsgeldige aangifte te hebben ingediend en regularisatieheffing te hebben betaald
 41. 41. Fiscale en strafrechtelijke immuniteit? (2) • Personen die zich schuldig hebben gemaakt aan – (gemeenrechtelijke) valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken – misbruik van vertrouwen – misbruik van vennootschapsgoederen – valsheid in de jaarrekening – faillissementsmisdrijven en bedrieglijk onvermogen – KB van 5 oktober 2006 tot grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen; – Strafbepalingen wetboek van vennootschappen = zgn. accessoire misdrijven met het oog op het plegen van of het vergemakkelijken van een fiscale inbreuk of die het gevolg zijn van een fiscale inbreuk, kunnen verder het voorwerp uitmaken van een strafvervolging zelfs indien zij een regularisatie-aangifte hebben ingediend zoals bedoeld in artikel 122/1 van deze wet. • Kan evenwel niet resulteren in opleggen van een straf (strafuitsluitende verschoningsgrond). Eenvoudige schuldigverklaring blijft mogelijk  vrijwaring rechten derden
 42. 42. Fiscale en strafrechtelijke immuniteit? (3) • Strafuitsluitende verschoningsgrond is niet van toepassing op mededaders en medeplichtigen ! • Vb. Misbruik van vennootschapsgoederen gepleegd met bedoeling om aandeelhouder te benadelen. O.M. kan alsnog strafvervolging instellen
 43. 43. Fiscale en strafrechtelijke immuniteit? (4) • Onjuiste aangifte: – indien inkomsten of aan te geven kapitalen geheel of gedeeltelijk niet werden vermeld in de aangifte, dan heeft het afgeleverde attest geen uitwerking wat betreft de niet aangegeven inkomsten – Strafrechtelijke (witwas) en fiscale vervolgingen blijven in principe mogelijk
 44. 44. Stress-test? • • • • Timing is bijzonder krap ! Nog geen wet ! Geen FAQ (september?) Informatie en documentatie verzamelen vergt de nodige tijd (banken, …) • Verlenging ?

×